Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 5 lutego 2014 r. - Strasburg

13. Sytuacja na Ukrainie (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja na Ukrainie (2014/2547(RSP))

Głos zabrał Guy Verhofstadt, który wyraził ubolewanie z powodu nieobecności Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) podczas debat tego popołudnia.

Štefan Füle (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Charlesa Tannocka, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Henryka Migalskiego, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Zbigniew Ziobro w imieniu grupy EFD, Adrian Severin niezrzeszony, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Libor Rouček, Johannes Cornelis van Baalen, Werner Schulz, Charles Tannock, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Paweł Robert Kowal, Juozas Imbrasas, Gunnar Hökmark, Knut Fleckenstein, Jacek Protasiewicz, Marusya Lyubcheva, Michael Gahler, Marek Siwiec, György Schöpflin, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Bernd Posselt w sprawie przebiegu debaty, Tunne Kelam, László Tőkés, Vytautas Landsbergis i Laima Liucija Andrikienė.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Davor Ivo Stier, Ioan Mircea Paşcu, Tarja Cronberg, Jaromír Kohlíček, Krisztina Morvai, Jan Kozłowski, Boris Zala, Tatjana Ždanoka, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr i Marek Henryk Migalski.

Głos zabrał Štefan Füle.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda i Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2547(RSP)) (B7-0138/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula i Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2547(RSP)) (B7-0139/2014);

- Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Maria Eleni Koppa, Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala i David Martin w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2547(RSP)) (B7-0140/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski i Marietta Giannakou w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2547(RSP)) (B7-0158/2014);

- Helmut Scholz i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Ukrainy (2014/2547(RSP)) (B7-0161/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba i Adam Bielan w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2547(RSP)) (B7-0163/2014);

- Zbigniew Ziobro i Jacek Olgierd Kurski w imieniu grupy EFD, w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2547(RSP)) (B7-0164/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 6.2.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności