Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 5 februari 2014 - Strasbourg

13. Situationen i Ukraina (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Ukraina (2014/2547(RSP))

Talare: Guy Verhofstadt beklagade att Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) inte var närvarande under eftermiddagens debatter.

Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Tannock, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Zbigniew Ziobro för EFD-gruppen, Adrian Severin, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Libor Rouček, Johannes Cornelis van Baalen, Werner Schulz, Charles Tannock, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Paweł Robert Kowal, Juozas Imbrasas, Gunnar Hökmark, Knut Fleckenstein, Jacek Protasiewicz, Marusya Lyubcheva, Michael Gahler, Marek Siwiec, György Schöpflin, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Bernd Posselt, som yttrade sig om genomförandet av debatten; Tunne Kelam, László Tőkés, Vytautas Landsbergis och Laima Liucija Andrikienė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Davor Ivo Stier, Ioan Mircea Paşcu, Tarja Cronberg, Jaromír Kohlíček, Krisztina Morvai, Jan Kozłowski, Boris Zala, Tatjana Ždanoka, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr och Marek Henryk Migalski.

Talare: Štefan Füle.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda och Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2547(RSP)) (B7-0138/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula och Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2547(RSP)) (B7-0139/2014);

- Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Maria Eleni Koppa, Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala och David Martin för S&D-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2547(RSP)) (B7-0140/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski och Marietta Giannakou för PPE-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2547(RSP)) (B7-0158/2014);

- Helmut Scholz och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2547(RSP)) (B7-0161/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba och Adam Bielan för ECR-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2547(RSP)) (B7-0163/2014);

- Zbigniew Ziobro och Jacek Olgierd Kurski för EFD-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2547(RSP)) (B7-0164/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 6.2.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy