Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 5 февруари 2014 г. - Страсбург

17. Положението в Египет (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Египет (2014/2532(RSP))

Evangelos Venizelos (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Adam Bielan, от името на групата ECR, Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, Jacek Włosowicz, от името на групата EFD, Mário David, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Ana Gomes, Peter van Dalen и Cristian Dan Preda.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: Joanna Senyszyn, Hans-Gert Pöttering, Pino Arlacchi, Francisco José Millán Mon и Andrzej Grzyb.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Peter Šťastný, Eija-Riitta Korhola, Zbigniew Zaleski, Paul Rübig, Olle Schmidt и Paul Murphy.

Изказа се Evangelos Venizelos.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Marietta Giannakou, Davor Ivo Stier, Alf Svensson, Andrej Plenković, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ria Oomen-Ruijten, Peter Šťastný, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Salvador Sedó i Alabart и Roberta Angelilli, от името на групата PPE, относно положението в Египет (2014/2532(RSP)) (B7-0145/2014);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Olle Schmidt, Louis Michel, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula и Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, относно положението в Египет (2014/2532(RSP)) (B7-0146/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn и Boris Zala, от името на групата S&D, относно положението в Египет (2014/2532(RSP)) (B7-0147/2014);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška, Nikolaos Salavrakos, Jacek Włosowicz и Tadeusz Cymański, от името на групата EFD, относно положението в Египет (2014/2532(RSP)) (B7-0148/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Египет (2014/2532(RSP)) (B7-0153/2014);

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно положението в Египет (2014/2532(RSP)) (B7-0154/2014);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias и Alda Sousa, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Египет (2014/2532(RSP)) (B7-0162/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.7 от протокола от 6.2.2014.

Правна информация - Политика за поверителност