Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

17. Η κατάσταση στην Αίγυπτο (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Η κατάσταση στην Αίγυπτο (2014/2532(RSP))

Ευάγγελος Βενιζέλος (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ).

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jacek Włosowicz, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Mário David, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Ana Gomes, Peter van Dalen και Cristian Dan Preda.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Joanna Senyszyn, Hans-Gert Pöttering, Pino Arlacchi, Francisco José Millán Mon και Andrzej Grzyb.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Peter Šťastný, Eija-Riitta Korhola, Zbigniew Zaleski, Paul Rübig, Olle Schmidt και Paul Murphy.

Παρεμβαίνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Μαριέττα Γιαννάκου, Davor Ivo Stier, Alf Svensson, Andrej Plenković, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Ria Oomen-Ruijten, Peter Šťastný, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Salvador Sedó i Alabart και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2014/2532(RSP)) (B7-0145/2014

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Olle Schmidt, Louis Michel, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula και Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2014/2532(RSP)) (B7-0146/2014

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Μαρία-Ελένη Κοππά, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2014/2532(RSP)) (B7-0147/2014

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška, Νικόλαος Σαλαβράκος, Jacek Włosowicz και Tadeusz Cymański, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2014/2532(RSP)) (B7-0148/2014

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2014/2532(RSP)) (B7-0153/2014

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2014/2532(RSP)) (B7-0154/2014

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias και Alda Sousa, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2014/2532(RSP)) (B7-0162/2014).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου