Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 5. veebruar 2014 - Strasbourg

17. Olukord Egiptuses (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Egiptuses (2014/2532(RSP))

Evangelos Venizelos (nõukogu eesistuja) esines avaldusega Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jacek Włosowicz fraktsiooni EFD nimel, Mário David, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Ana Gomes, Peter van Dalen ja Cristian Dan Preda.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võtsid Joanna Senyszyn, Hans-Gert Pöttering, Pino Arlacchi, Francisco José Millán Mon ja Andrzej Grzyb.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Peter Šťastný, Eija-Riitta Korhola, Zbigniew Zaleski, Paul Rübig, Olle Schmidt ja Paul Murphy.

Sõna võttis Evangelos Venizelos.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Marietta Giannakou, Davor Ivo Stier, Alf Svensson, Andrej Plenković, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ria Oomen-Ruijten, Peter Šťastný, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Salvador Sedó i Alabart ja Roberta Angelilli fraktsiooni PPE nimel: Olukord Egiptuses (2014/2532(RSP)) (B7-0145/2014);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Olle Schmidt, Louis Michel, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Egiptuses (2014/2532(RSP)) (B7-0146/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn ja Boris Zala fraktsiooni S&D nimel: Olukord Egiptuses (2014/2532(RSP)) (B7-0147/2014);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška, Nikolaos Salavrakos, Jacek Włosowicz ja Tadeusz Cymański fraktsiooni EFD nimel: Olukord Egiptuses (2014/2532(RSP)) (B7-0148/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken ja Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel: Olukord Egiptuses (2014/2532(RSP)) (B7-0153/2014);

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel: Olukord Egiptuses (2014/2532(RSP)) (B7-0154/2014);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias ja Alda Sousa fraktsiooni GUE/NGL nimel: Olukord Egiptuses (2014/2532(RSP)) (B7-0162/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2014protokoll punkt 9.7.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika