Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 5 februari 2014 - Straatsburg

17.  Situatie in Egypte (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Egypte (2014/2532(RSP))

Evangelos Venizelos (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, Jacek Włosowicz, namens de EFD-Fractie, Mário David, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Ana Gomes, Peter van Dalen en Cristian Dan Preda.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Joanna Senyszyn, Hans-Gert Pöttering, Pino Arlacchi, Francisco José Millán Mon en Andrzej Grzyb.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Peter Šťastný, Eija-Riitta Korhola, Zbigniew Zaleski, Paul Rübig, Olle Schmidt en Paul Murphy.

Het woord wordt gevoerd door Evangelos Venizelos.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Marietta Giannakou, Davor Ivo Stier, Alf Svensson, Andrej Plenković, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ria Oomen-Ruijten, Peter Šťastný, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Salvador Sedó i Alabart en Roberta Angelilli, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Egypte (2014/2532(RSP)) (B7-0145/2014);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Olle Schmidt, Louis Michel, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula en Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Egypte (2014/2532(RSP)) (B7-0146/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn en Boris Zala, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Egypte (2014/2532(RSP)) (B7-0147/2014);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška, Nikolaos Salavrakos, Jacek Włosowicz en Tadeusz Cymański, namens de EFD-Fractie, over de situatie in Egypte (2014/2532(RSP)) (B7-0148/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken en Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Egypte (2014/2532(RSP)) (B7-0153/2014);

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Egypte (2014/2532(RSP)) (B7-0154/2014);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias en Alda Sousa, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Egypte (2014/2532(RSP)) (B7-0162/2014).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.7 van de notulen van 6.2.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid