Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2533(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0150/2014

Разисквания :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Гласувания :

PV 06/02/2014 - 9.8

Приети текстове :

P7_TA(2014)0101

Протокол
Сряда, 5 февруари 2014 г. - Страсбург

18. Среща на върха ЕС—Русия (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Среща на върха ЕС—Русия (2014/2533(RSP))

Evangelos Venizelos (действащ председател на Съвета) и Štefan Füle (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, Libor Rouček, от името на групата S&D, Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, Werner Schulz, от името на групата Verts/ALE, Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Ewald Stadler, независим член на ЕП, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alexander Graf Lambsdorff, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Michael Cashman, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Francisco José Millán Mon, Jacek Saryusz-Wolski, Sławomir Nitras и Надежда Нейнски.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Paul Rübig, Katarína Neveďalová, Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Paul Murphy и Adrian Severin.

Изказа се Štefan Füle.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказа се Evangelos Venizelos.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Werner Schulz, Rebecca Harms, Indrek Tarand, Tarja Cronberg и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия на 28 януари 2014 г. (2014/2533(RSP)) (B7-0149/2014);

- Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford и Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия (2014/2533(RSP)) (B7-0150/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan и Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR, относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия (2014/2533(RSP)) (B7-0151/2014);

- Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula и Michael Cashman, от името на групата S&D, относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия (2014/2533(RSP)) (B7-0152/2014);

- Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Надежда Нейнски, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart и Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, от името на групата PPE, относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия (2014/2533(RSP)) (B7-0156/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric и Nikola Vuljanić, от името на групата GUE/NGL, относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия (2014/2533(RSP)) (B7-0159/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.8 от протокола от 6.2.2014.

Правна информация - Политика за поверителност