Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2533(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0150/2014

Συζήτηση :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2014 - 9.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0101

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

18. Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (2014/2533(RSP))

Οι Ευάγγελος Βενιζέλος (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Libor Rouček, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ewald Stadler, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alexander Graf Lambsdorff, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Michael Cashman, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Μαριέττα Γιαννάκου, Csaba Sándor Tabajdi, Francisco José Millán Mon, Jacek Saryusz-Wolski, Sławomir Nitras και Nadezhda Neynsky.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Paul Rübig, Katarína Neveďalová, Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Paul Murphy και Adrian Severin.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Werner Schulz, Rebecca Harms, Indrek Tarand, Tarja Cronberg και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στις 28 Ιανουαρίου 2014 (2014/2533(RSP)) (B7-0149/2014);

- Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford και Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (2014/2533(RSP)) (B7-0150/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan και Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (2014/2533(RSP)) (B7-0151/2014);

- Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula και Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (2014/2533(RSP)) (B7-0152/2014);

- Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Μαριέττα Γιαννάκου, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart και Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (2014/2533(RSP)) (B7-0156/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric και Nikola Vuljanić, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (2014/2533(RSP)) (B7-0159/2014).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου