Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 4.Κατάθεση εγγράφων
 5.Αποζημίωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχή βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης ***I (συζήτηση)
 6.Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική απασχόληση ***I (συζήτηση)
 7.Σύνθεση του Σώματος
 8.Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική απασχόληση (συνέχεια της συζήτησης)
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  
9.1.Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική απασχόληση ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.2.Εισαγωγή τόνου μεγαλόφθαλμου του Ατλαντικού ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.3.Πρωτόκολλο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο μερών *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.4.Σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.5.Ασφάλιση έναντι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.6.Αίτηση διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής όσον αφορά τη διάρθρωση και τη διοργάνωση του κοινωνικού διαλόγου στο πλαίσιο μιας γνήσιας ΟΝΕ (άρθρο 117 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.7.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2015 (ψηφοφορία)
  
9.8.Διορισμός του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ψηφοφορία)
  
9.9.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη συνεργασία για την εφαρμογή των νομοθεσιών τους περί ανταγωνισμού *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.10.Συμφωνίες συνεργασίας της ΕΕ για την εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού – μελλοντικές προοπτικές (ψηφοφορία)
  
9.11.Εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνθήκη για το εμπόριο όπλων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.12.Συνθήκη για το εμπόριο όπλων (ψηφοφορία)
  
9.13.Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ ***I (ψηφοφορία)
  
9.14.Τήρηση των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής ***I (ψηφοφορία)
  
9.15.Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες ***I (ψηφοφορία)
  
9.16.Εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης ***I (ψηφοφορία)
  
9.17.Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας ***I (ψηφοφορία)
  
9.18.Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ***I (ψηφοφορία)
  
9.19.Ηλεκτρολογικό υλικό προοριζόμενο για χρήση εντός ορισμένων ορίων τάσης ***I (ψηφοφορία)
  
9.20.Ανελκυστήρες και κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες ***I (ψηφοφορία)
  
9.21.Απλά δοχεία πίεσης ***I (ψηφοφορία)
  
9.22.Όργανα μετρήσεων ***I (ψηφοφορία)
  
9.23.Αποζημίωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχή βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης ***I (ψηφοφορία)
  
9.24.Διαδικασίες αφερεγγυότητας ***I (ψηφοφορία)
  
9.25.Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Η κατάσταση στην Ουκρανία (συζήτηση)
 14.Ο ρόλος της Ευρώπης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (συζήτηση)
 15.Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 16.Συρροή σύρων προσφύγων στα βουλγαρικά σύνορα (συζήτηση)
 17.Η κατάσταση στην Αίγυπτο (συζήτηση)
 18.Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)
 19.Εικαζόμενες απωθήσεις στα ανοικτά των ελληνικών ακτών (Φαρμακονήσι) που προκάλεσαν θανάτους προσφύγων (συζήτηση)
 20.Έκθεση προόδου του 2013 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη - Έκθεση προόδου του 2013 για την ΠΓΔΜ - Έκθεση προόδου του 2013 για το Μαυροβούνιο (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Συνοπτικά πρακτικά (280 kb) Κατάσταση παρόντων (62 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (10659 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (233 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (719 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (4256 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (310 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (1284 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (8841 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου