Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 5 februari 2014 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 3.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 4.Inkomna dokument
 5.Kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar ***I (debatt)
 6.Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning ***I (debatt)
 7.Parlamentets sammansättning
 8.Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (fortsättning på debatten)
 9.Omröstning
  9.1.Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.2.Import av atlantisk storögd tonfisk ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.3.Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gabon *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.4.Förbindelserna mellan EU, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.5.Försäkringsskydd mot naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.6.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Strukturen för och organisationen av social dialog i samband med en verklig ekonomisk och monetär union (artikel 117 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.7.Parlamentets sammanträdeskalender för 2015 (omröstning)
  9.8.Utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (omröstning)
  9.9.Avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om samarbete vid tillämpningen av deras konkurrenslagstiftning *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.10.EU:s samarbetsavtal om konkurrenspolitikens tillämpning – vägen framåt (omröstning)
  9.11.Bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera vapenhandelsfördraget *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.12.Vapenhandelsfördraget (omröstning)
  9.13.Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I (omröstning)
  9.14.Säkerställande av att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs ***I (omröstning)
  9.15.Utrustning och säkerhetssystem avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar ***I (omröstning)
  9.16.Explosiva varor för civilt bruk ***I (omröstning)
  9.17.Icke-automatiska vågar ***I (omröstning)
  9.18.Elektromagnetisk kompatibilitet ***I (omröstning)
  9.19.Elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser ***I (omröstning)
  9.20.Hissar och säkerhetskomponenter till hissar ***I (omröstning)
  9.21.Enkla tryckkärl ***I (omröstning)
  9.22.Mätinstrument ***I (omröstning)
  9.23.Kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar ***I (omröstning)
  9.24.Insolvensförfaranden ***I (omröstning)
  9.25.En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Situationen i Ukraina (debatt)
 14.Europas roll i Centralafrikanska republiken (debatt)
 15.Situationen i Syrien (debatt)
 16.Syriska flyktingar som anländer till Bulgariens gränser (debatt)
 17.Situationen i Egypten (debatt)
 18.Toppmötet mellan EU och Ryssland (debatt)
 19.Avvisande av människor utanför Greklands kust (Farmakonisi) som medfört att flyktingar omkommit (debatt)
 20.2013 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina - 2013 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien - 2013 års framstegsrapport om Montenegro (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av vice ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd
Protokoll (246 kb) Närvarolista (61 kb)    Omröstningar med namnupprop (10659 kb) Bilaga 1 (7 kb) 
 
Protokoll (179 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (678 kb) Omröstningar med namnupprop (4201 kb)    
 
Protokoll (284 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (1186 kb) Omröstningar med namnupprop (8770 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy