Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 5 februari 2014 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 3.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 4.Inkomna dokument
 5.Kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar ***I (debatt)
 6.Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning ***I (debatt)
 7.Parlamentets sammansättning
 8.Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (fortsättning på debatten)
 9.Omröstning
  
9.1.Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Import av atlantisk storögd tonfisk ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.3.Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gabon *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.4.Förbindelserna mellan EU, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.5.Försäkringsskydd mot naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.6.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Strukturen för och organisationen av social dialog i samband med en verklig ekonomisk och monetär union (artikel 117 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.7.Parlamentets sammanträdeskalender för 2015 (omröstning)
  
9.8.Utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (omröstning)
  
9.9.Avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om samarbete vid tillämpningen av deras konkurrenslagstiftning *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.10.EU:s samarbetsavtal om konkurrenspolitikens tillämpning – vägen framåt (omröstning)
  
9.11.Bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera vapenhandelsfördraget *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.12.Vapenhandelsfördraget (omröstning)
  
9.13.Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I (omröstning)
  
9.14.Säkerställande av att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs ***I (omröstning)
  
9.15.Utrustning och säkerhetssystem avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar ***I (omröstning)
  
9.16.Explosiva varor för civilt bruk ***I (omröstning)
  
9.17.Icke-automatiska vågar ***I (omröstning)
  
9.18.Elektromagnetisk kompatibilitet ***I (omröstning)
  
9.19.Elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser ***I (omröstning)
  
9.20.Hissar och säkerhetskomponenter till hissar ***I (omröstning)
  
9.21.Enkla tryckkärl ***I (omröstning)
  
9.22.Mätinstrument ***I (omröstning)
  
9.23.Kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar ***I (omröstning)
  
9.24.Insolvensförfaranden ***I (omröstning)
  
9.25.En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Situationen i Ukraina (debatt)
 14.Europas roll i Centralafrikanska republiken (debatt)
 15.Situationen i Syrien (debatt)
 16.Syriska flyktingar som anländer till Bulgariens gränser (debatt)
 17.Situationen i Egypten (debatt)
 18.Toppmötet mellan EU och Ryssland (debatt)
 19.Avvisande av människor utanför Greklands kust (Farmakonisi) som medfört att flyktingar omkommit (debatt)
 20.2013 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina - 2013 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien - 2013 års framstegsrapport om Montenegro (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av vice ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd
Protokoll (246 kb) Närvarolista (61 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (10659 kb) Bilaga 1 (7 kb) 
 
Protokoll (179 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (678 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (4201 kb)    
 
Protokoll (284 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (1186 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (8770 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy