Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 277kWORD 177k
Kolmapäev, 5. veebruar 2014 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 4.Esitatud dokumendid
 5.Reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antav hüvitis ja abi ***I (arutelu)
 6.Kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimused ***I (arutelu)
 7.Parlamendi koosseis
 8.Kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimused (arutelu jätkamine)
 9.Hääletused
  
9.1.Kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimused ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.2.Atlandi suursilm-tuuni import ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.3.ELi ja Gaboni vaheline protokoll, millega määratakse kindlaks kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.4.Euroopa Liidu ning Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelised suhted * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.5.Looduskatastroofide ja inimtegevusest tingitud katastroofide vastu kindlustamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.6.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega: Sotsiaaldialoogi struktuur ja korraldus toimiva majandus- ja rahaliidu raames (kodukorra artikkel 117) (hääletus)
  
9.7.Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2015 (hääletus)
  
9.8.Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimehe ametissenimetamine (hääletus)
  
9.9.Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline nende konkurentsiõiguse kohaldamisel tehtavat koostööd käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.10.Konkurentsipoliitika jõustamist käsitlevad ELi koostöölepingud ja edasised arengusuunad (hääletus)
  
9.11.Volituste andmine liikmesriikidele relvakaubanduslepingu ratifitseerimiseks Euroopa Liidu huvides *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.12.Relvakaubandusleping (hääletus)
  
9.13.Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed ***I (hääletus)
  
9.14.Ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimine ***I (hääletus)
  
9.15.Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavad seadmed ja kaitsesüsteemid ***I (hääletus)
  
9.16.Tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalid ***I (hääletus)
  
9.17.Mitteautomaatkaalud ***I (hääletus)
  
9.18.Elektromagnetiline ühilduvus ***I (hääletus)
  
9.19.Teatavates pingevahemikes kasutatavad elektriseadmed ***I (hääletus)
  
9.20.Liftid ja lifti ohutusseadised ***I (hääletus)
  
9.21.Lihtsad surveanumad ***I (hääletus)
  
9.22.Mõõtevahendid ***I (hääletus)
  
9.23.Reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antav hüvitis ja abi ***I (hääletus)
  
9.24.Maksejõuetusmenetlus ***I (hääletus)
  
9.25.Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Olukord Ukrainas (arutelu)
 14.Euroopa roll Kesk-Aafrika Vabariigis (arutelu)
 15.Olukord Süürias (arutelu)
 16.Bulgaaria piirile saabuvad Süüria pagulased (arutelu)
 17.Olukord Egiptuses (arutelu)
 18.ELi ja Venemaa tippkohtumine (arutelu)
 19.Pagulaste surmaga lõppenud väidetav merele tagasisaatmine Kreeka rannikult (Farmakonisi) (arutelu)
 20.Bosnia ja Hertsegoviina 2013. aasta eduaruanne - Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2013. aasta eduaruanne - Montenegro 2013. aasta eduaruanne (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimehe ametissenimetamine


ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni rakendusmäärus, milles käsitletakse teavitatud asutuste määramist ja järelevalvet kooskõlas nõukogu direktiiviga 90/385/EMÜ aktiivsete siirdatavate meditsiiniseadmete kohta ja nõukogu direktiiviga 93/42/EMÜ meditsiiniseadmete kohta (D027703/01 - 2014/2540(RPS) - tähtaeg: 22/04/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 50)
nõuandev komisjon: IMCO (kodukorra artikkel 50)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 401/2006 seoses suurtest partiidest, vürtsidest ja toidulisanditest proovide võtmise meetoditega, tulemuslikkuse kriteeriumidega toksiinide T- 2 ja HT- 2 ja tsitriniini osas ja sõelanalüüsimeetoditega (D030012/03 - 2014/2560(RPS) - tähtaeg: 04/05/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses fenpüroksimaadi, flubeendiamiidi, isopürasaami, metüülkresoksiimi, spirotetramaadi ja tiaklopriidi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D030331/02 - 2014/2542(RPS) - tähtaeg: 24/03/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses fenarimooli, metaflumisooni ja teflubensurooni jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D030333/02 - 2014/2535(RPS) - tähtaeg: 16/03/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsuseid 2011/263/EL, 2011/264/EL, 2011/382/EL, 2011/383/EL, 2012/720/EL ja 2012/721/EL, et võtta arvesse muudatusi ainete klassifitseerimisel (D030637/02 - 2014/2539(RPS) - tähtaeg: 18/04/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ rakendamise kohta seoses väikeste, keskmiste ja suurte jõutrafodega (D030891/02 - 2014/2544(RPS) - tähtaeg: 28/04/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses etüüllauroüülarginaadi kasutamisega konservandina teatavates kuumtöödeldud lihatoodetes (D030942/02 - 2014/2561(RPS) - tähtaeg: 04/05/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses toiduainetes sisalduva kaadmiumi piirnormidega (D030943/02 - 2014/2541(RPS) - tähtaeg: 23/04/2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI.


3. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1315/2013 seoses selle III lisa täiendamisega uute näitlike kaartidega (C(2014)00095 – 2014/2538(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 17. jaanuarist 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004 seoses olukordadega, mille korral võib nõuda müügiloa saamise järgseid tõhususuuringuid (C(2014)00432 – 2014/2562(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 3. veebruarist 2014.

edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, et täpsustada üldiste ja spetsiifiliste krediidiriskiga korrigeerimiste arvutamist (C(2013)09338 – 2014/2501(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu alates kättesaamise kuupäevast 20. detsembrist 2013.

Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: Euroopa Parlamendi taotlusel üks kuu lisaks.

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid omavahendite nõudeid (C(2013)09763 – 2014/2510(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu alates kättesaamise kuupäevast 7. jaanuarist 2014.

Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: Euroopa Parlamendi taotlusel üks kuu lisaks.

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON


4. Esitatud dokumendid

Parlamendikomisjonid on esitanud järgmised dokumendid:

- * Raport Euroopa Keskpanga ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimees (N7-0003/2014 - C7-0017/2014 - 2014/0900(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Sharon Bowles (A7-0086/2014).


5. Reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antav hüvitis ja abi ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta, ning määrust (EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse kohta reisijate ja nende pagasi õhuveol [COM(2013)0130 - C7-0066/2013- 2013/0072(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Georges Bach (A7-0020/2014)

Georges Bach tutvustas raportit.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Hans-Peter Mayer (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Mathieu Grosch fraktsiooni PPE nimel, Bernadette Vergnaud fraktsiooni S&D nimel, Vilja Savisaar-Toomast fraktsiooni ALDE nimel, Keith Taylor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jacqueline Foster fraktsiooni ECR nimel, Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel, Dieter-Lebrecht Koch, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jörg Leichtfried, Saïd El Khadraoui, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Cramer, Philip Bradbourn, Younous Omarjee, William (The Earl of) Dartmouth, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Luis de Grandes Pascual, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Gesine Meissner, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Dominique Riquet'le, kes sellele vastas, Phil Bennion, Michael Cramer, Oldřich Vlasák, Luis de Grandes Pascual, Brian Simpson, Izaskun Bilbao Barandica, Julie Girling, Marian-Jean Marinescu, Olga Sehnalová, Graham Watson, Roberts Zīle, Hubert Pirker, Jörg Leichtfried, Jim Higgins, Dubravka Šuica, Ádám Kósa ja Andreas Schwab.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Erik Bánki, Phil Prendergast, Miroslav Mikolášik, Spyros Danellis, Silvia-Adriana Ţicău, Ria Oomen-Ruijten, Karin Kadenbach ja Christel Schaldemose.

Sõna võtsid Siim Kallas ja Georges Bach.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.2.2014protokoll punkt 9.23.


6. Kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimused ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta [COM(2010)0379 - C7-0180/2010- 2010/0210(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A7-0428/2013)

Claude Moraes tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

(Arutelu jätkumine: vt 5.2.2014protokoll punkt 8)


7. Parlamendi koosseis

Taani pädevad ametiasutused on teatanud Søren Bo Søndergaardi asemel Rina Ronja Kari ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 5. veebruar 2014.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõikega 1 ja kodukorra artikli 4 lõigetega 1 ja 4 võtab parlament teadmiseks Rina Ronja Kari valimise alates 5. veebruarist 2014.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Rina Ronja Kari vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


8. Kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimused (arutelu jätkamine)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta [COM(2010)0379 - C7-0180/2010- 2010/0210(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A7-0428/2013)

(Arutelu algus: vt 5.2.2014protokoll punkt 6)

Sõna võtsid Alejandro Cercas (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Britta Thomsen (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Véronique Mathieu Houillon fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Sergio Gaetano Cofferati fraktsiooni S&D nimel, Jan Mulder fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Paul Nuttall fraktsiooni EFD nimel, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Jean Lambert, Marie-Christine Vergiat, Mara Bizzotto, Auke Zijlstra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Philip Claeys, Edit Bauer, Pervenche Berès, Hubert Pirker, Ioan Enciu, Salvatore Iacolino ja Anna Hedh.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elisabeth Schroedter ja Andrew Henry William Brons.

Sõna võtsid Cecilia Malmström (komisjoni liige) ja Claude Moraes.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.2.2014protokoll punkt 9.1.

(Istung katkestati kell 11.35 ja jätkus kell 12.00.)


ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

9. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võtsid Michael Gahler toetuse kohta, mida väidetavalt anti äriühendusele "Active Group", Antonio Masip Hidalgo Astuuriat ja Kagu-Hispaaniat tabanud tormi teemal ja Zbigniew Zaleski, et avaldada austust mitme tuhande poola rahvusest isiku mälestusele, kes kaotasid elu 1940. aasta kevadel Katõni massimõrvas.


9.1. Kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimused ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta [COM(2010)0379 - C7-0180/2010- 2010/0210(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A7-0428/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0072)


9.2. Atlandi suursilm-tuuni import ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 827/2004, millega keelatakse Boliiviast, Kambodžast, Ekvatoriaal-Guineast, Gruusiast ja Sierra Leonest pärit atlandi suursilm-tuuni (Thunnus obesus) import ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1036/2001 [COM(2013)0185 - C7-0091/2013- 2013/0097(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0073)


9.3. ELi ja Gaboni vaheline protokoll, millega määratakse kindlaks kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Gaboni Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [11871/2013 - C7-0484/2013- 2013/0216(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: João Ferreira (A7-0049/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

João Ferreira esines kodukorra artikli 138 lõike 4 alusel avaldusega.

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0074)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


9.4. Euroopa Liidu ning Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelised suhted * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelisi suhteid [12274/2013 - C7-0237/2013- 2011/0410(CNS)] - Arengukomisjon. Raportöör: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0075)


9.5. Looduskatastroofide ja inimtegevusest tingitud katastroofide vastu kindlustamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport looduskatastroofide ja inimtegevusest tingitud katastroofide vastu kindlustamise kohta [2013/2174(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sampo Terho (A7-0005/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0076)


9.6. Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega: Sotsiaaldialoogi struktuur ja korraldus toimiva majandus- ja rahaliidu raames (kodukorra artikkel 117) (hääletus)

Taotlus konsulteerida järgmisel teemal: Sotsiaaldialoogi struktuur ja korraldus toimiva majandus- ja rahaliidu raames

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

Vastu võetud tervikhääletusel


9.7. Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2015 (hääletus)

Parlamendi 2015. aasta osaistungjärkude ajakava (2013/2886(RSO)): vt esimeeste konverentsi ettepanekut (13.1.2014protokoll punkt 4)
Hääletus otsustati edasi lükata 15. jaanuarile 2014 (15.1.2014protokoll punkt 10.2).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

Kuulutati heaks kiidetuks

Euroopa Parlamendi 2015. aasta osaistungjärkude ajakava on järgmine:

- 12.15. jaanuar

- 28. jaanuar

- 9.12. veebruar

- 25. veebruar

- 9.12. märts

- 25. märts

- 15. aprill

- 27.30. aprill

- 18.21. mai

- 27. mai

- 8.11. juuni

- 24. juuni

- 6.9. juuli

- 7.10. september

- 16. september

- 5.8. oktoober

- 14. oktoober

- 26.29. oktoober

- 11. november

- 23.26. november

- 2. detsember

- 14.17. detsember

Sõnavõtud

Ashley Fox taotles ajakava esimeeste konverentsile tagasisaatmist, et teha sellesse uus muudatusettepanek koos selgitusega (president teatas, et esimeeste konverents on õigusliku arvamuse põhjal kinnitanud presidendi esialgse otsuse).


9.8. Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimehe ametissenimetamine (hääletus)

Raport Euroopa Keskpanga ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimees [N7-0003/2014 - C7-0017/2014- 2014/0900(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sharon Bowles (A7-0086/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (5.2.2014protokoll lisa 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0077)


9.9. Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline nende konkurentsiõiguse kohaldamisel tehtavat koostööd käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise nende konkurentsiõiguse kohaldamisel tehtavat koostööd käsitleva lepingu sõlmimise kohta [12418/2012 - C7-0146/2013- 2012/0127(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0078)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


9.10. Konkurentsipoliitika jõustamist käsitlevad ELi koostöölepingud ja edasised arengusuunad (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0088/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0079)


9.11. Volituste andmine liikmesriikidele relvakaubanduslepingu ratifitseerimiseks Euroopa Liidu huvides *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega volitatakse liikmesriike ratifitseerima Euroopa Liidu huvides relvakaubanduslepingut [12178/2013 - C7-0233/2013- 2013/0225(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: David Martin (A7-0041/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0080)

Parlament kiitis nõukogu otsuse eelnõu heaks.


9.12. Relvakaubandusleping (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0075/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0081)


9.13. Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, ja nõukogu määrust (EÜ) nr 597/2009 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed [COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0082)

Christofer Fjellner tegi vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 2 ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus edasi.

Parlament kiitis ettepaneku heaks. Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.


9.14. Ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks [COM(2013)0009 - C7-0019/2013- 2013/0007(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Isabelle Thomas (A7-0468/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0083)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0083)


9.15. Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavad seadmed ja kaitsesüsteemid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2011)0772 - C7-0426/2011- 2011/0356(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0255/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0084)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0084)

Sõnavõtud

Zuzana Roithová (raportöör) esines enne hääletust avaldusega.


9.16. Tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide turul kättesaadavaks tegemist ja järelevalvet käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2011)0771 - C7-0423/2011- 2011/0349(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0256/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0085)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0085)


9.17. Mitteautomaatkaalud ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mitteautomaatkaalude turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2011)0766 - C7-0430/2011- 2011/0352(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0257/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0086)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0086)


9.18. Elektromagnetiline ühilduvus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2011)0765 - C7-0429/2011- 2011/0351(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0258/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0087)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0087)


9.19. Teatavates pingevahemikes kasutatavad elektriseadmed ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2011)0773 - C7-0427/2011- 2011/0357(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0259/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0088)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0088)


9.20. Liftid ja lifti ohutusseadised ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liftide ja lifti ohutusseadiste turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2011)0770 - C7-0421/2011- 2011/0354(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0260/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0089)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0089)

Sõnavõtud

Carl Schlyter palus Zuzana Roithovált (raportöör) enne tema esimese raporti hääletust tehtud avalduse kohta täpsustusi ja Roithová rõhutas raporti olulisust.


9.21. Lihtsad surveanumad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lihtsate surveanumate turule laskmist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2011)0768 - C7-0428/2011- 2011/0350(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0261/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0090)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0091)


9.22. Mõõtevahendid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mõõtevahendite turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2011)0769 - C7-0422/2011- 2011/0353(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 22)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0091)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0091)


9.23. Reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antav hüvitis ja abi ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta, ning määrust (EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse kohta reisijate ja nende pagasi õhuveol [COM(2013)0130 - C7-0066/2013- 2013/0072(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Georges Bach (A7-0020/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 23)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0092)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0092)

Sõnavõtud

Saïd El Khadraoui, kes esitas muudatusettepaneku 74 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu, ja Hans-Peter Mayer.


9.24. Maksejõuetusmenetlus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1346/2000 maksejõuetusmenetluse kohta [COM(2012)0744 - C7-0413/2012- 2012/0360(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 24)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0093)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0093)


9.25. Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 (hääletus)

Raport kliima- ja energiapoliitika raamistiku kohta aastani 2030 [2013/2135(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Kaasraportöörid: Anne Delvaux ja Konrad Szymański (A7-0047/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 25)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja: fraktsioon Verts/ALE)

Tagasi lükatud

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja: fraktsioon ECR)

Tagasi lükatud

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja: fraktsioon EFD)

Tagasi lükatud

ENVI ja ITRE komisjoni RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0094)

Sõnavõtud

Enne hääletust: Renate Sommer istungisaali soojuse teemal.

Pärast hääletust: Konrad Szymański, kes protesteeris selle vastu, et ei saanud sobival ajal sõna võtta ja teha täiskogule ettepanekut lükata raport tagasi, ning palus oma nime välja jätta, Bruno Gollnisch, kes palus lõpphääletuse kordamist (asepresident ei toetanud taotlust, sest hääletustulemused olid juba välja kuulutatud), Martin Callanan hääletuse läbiviimise teemal, Konrad Szymański, kes juhtis tähelepanu asjaolule, et üks sõnavõtmise taotlus enne lõpphääletust lükati määramata ajaks edasi ja nõudis lõpphääletuse kordamist (asepresident kinnitas, et ei olnud saanud temalt sõnavõtutaotlust), ja Michael Cashman hääletuste läbiviimise kohta.


10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(teisipäeval, 4. veebruaril 2014 toimunud hääletus)

Raport: Norica Nicolai - A7-0001/2014
Biljana Borzan.

Sõna võttis Hans-Peter Martin raporti A7-0047/2014 lõpphääletuse läbiviimise teemal.

Raport: Norica Nicolai - A7-0001/2014 (jätk)
Marina Yannakoudakis, Petru Constantin Luhan, Claudette Abela Baldacchino, Marino Baldini, Anna Záborská, Silvia Costa, Andrej Plenković, Alda Sousa, Sandra Petrović Jakovina ja Francesca Barracciu

(Kolmapäeval, 5. veebruaril 2014 toimunud hääletus)

Raport: Claude Moraes - A7-0428/2013
Biljana Borzan, Raffaele Baldassarre, Dubravka Šuica, Sandra Petrović Jakovina, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Marisa Matias, Krisztina Morvai, Jim Higgins, Ivana Maletić, Syed Kamall ja Elena Băsescu

Soovitus: George Sabin Cutaş - A7-0060/2014
Dubravka Šuica, Oleg Valjalo, Jim Higgins, Elena Băsescu ja Roberta Angelilli

Konkurentsipoliitika jõustamist käsitlevad ELi koostöölepingud ja edasised arengusuunad - (2013/2921(RSP)) - B7-0088/2014
Dubravka Šuica ja Andrej Plenković

Soovitus: David Martin - A7-0041/2014
Elena Băsescu

Relvakaubandusleping - (2014/2534(RSP)) - B7-0075/2014
Roberta Angelilli ja Andrej Plenković

Raport: Christofer Fjellner - A7-0053/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Andrej Plenković, Jim Higgins, Monika Smolková, Ivana Maletić ja Robert Sturdy

Raport: Isabelle Thomas - A7-0468/2013
Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Jim Higgins ja Elena Băsescu

Raport: Zuzana Roithová - A7-0255/2012
Adam Bielan

Raport: Georges Bach - A7-0020/2014
Zofija Mazej Kukovič, Joseph Cuschieri ja Francesca Barracciu

Hääletuste selgitustega jätkatakse homsel istungil neljapäeval, 6. veebruaril 2014.


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.50 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


13. Olukord Ukrainas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Ukrainas (2014/2547(RSP))

Sõna võttis Guy Verhofstadt, kes avaldas kahetsust Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) puudumise pärast pealelõunaste arutelude ajal.

Štefan Füle (komisjoni liige) esines avaldusega Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel.

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Charles Tannock, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Zbigniew Ziobro fraktsiooni EFD nimel, Adrian Severin (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Libor Rouček, Johannes Cornelis van Baalen, Werner Schulz, Charles Tannock, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Paweł Robert Kowal, Juozas Imbrasas, Gunnar Hökmark, Knut Fleckenstein, Jacek Protasiewicz, Marusya Lyubcheva, Michael Gahler, Marek Siwiec, György Schöpflin, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Bernd Posselt arutelu läbiviimise teemal, Tunne Kelam, László Tőkés, Vytautas Landsbergis ja Laima Liucija Andrikienė.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Davor Ivo Stier, Ioan Mircea Paşcu, Tarja Cronberg, Jaromír Kohlíček, Krisztina Morvai, Jan Kozłowski, Boris Zala, Tatjana Ždanoka, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr ja Marek Henryk Migalski.

Sõna võttis Štefan Füle.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda ja Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel: Olukord Ukrainas (2014/2547(RSP)) (B7-0138/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Ukrainas (2014/2547(RSP)) (B7-0139/2014);

- Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Maria Eleni Koppa, Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala ja David Martin fraktsiooni S&D nimel: Olukord Ukrainas (2014/2547(RSP)) (B7-0140/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski ja Marietta Giannakou fraktsiooni PPE nimel: Olukord Ukrainas (2014/2547(RSP)) (B7-0158/2014);

- Helmut Scholz ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel: Ukraina (2014/2547(RSP)) (B7-0161/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel: Olukord Ukrainas (2014/2547(RSP)) (B7-0163/2014);

- Zbigniew Ziobro ja Jacek Olgierd Kurski fraktsiooni EFD nimel: Olukord Ukrainas (2014/2547(RSP)) (B7-0164/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2014protokoll punkt 9.5.


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

14. Euroopa roll Kesk-Aafrika Vabariigis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Euroopa roll Kesk-Aafrika Vabariigis (2014/2537(RSP))

Evangelos Venizelos (nõukogu eesistuja) esines avaldusega Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) nimel.

Sõna võtsid Arnaud Danjean fraktsiooni PPE nimel, Patrice Tirolien fraktsiooni S&D nimel, Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marine Le Pen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Gilles Pargneaux, Franz Obermayr, Boris Zala ja Ana Gomes.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, Andreas Mölzer ja Andrew Henry William Brons.

Sõna võttis Evangelos Venizelos.

Arutelu lõpetati.


15. Olukord Süürias (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Süürias (2014/2531(RSP))

Štefan Füle (komisjoni liige) esines avaldusega Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel.

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Isabelle Durant fraktsiooni Verts/ALE nimel, Struan Stevenson fraktsiooni ECR nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Nick Griffin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nikolaos Salavrakos, Peter Šťastný, Ioan Mircea Paşcu ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid Maria Eleni Koppa, David Martin ja Boris Zala.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eija-Riitta Korhola, Spyros Danellis, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Sophocles Sophocleous, Tarja Cronberg, Zbigniew Ziobro ja Silvia Costa.

Sõna võttis Štefan Füle.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel: Olukord Süürias (2014/2531(RSP)) (B7-0141/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Süürias (2014/2531(RSP)) (B7-0142/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ricardo Cortés Lastra, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, David Martin, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn ja Boris Zala fraktsiooni S&D nimel: Olukord Süürias (2014/2531(RSP)) (B7-0143/2014);

- Isabelle Durant, Tarja Cronberg, Nikos Chrysogelos, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Jean-Paul Besset ja Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel: Olukord Süürias (2014/2531(RSP)) (B7-0144/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Francisco José Millán Mon, Alf Svensson, Jarosław Leszek Wałęsa, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michael Gahler, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Nadezhda Neynsky, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart ja Marco Scurria fraktsiooni PPE nimel: Olukord Süürias (2014/2531(RSP)) (B7-0155/2014);

- Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel: Olukord Süürias (2014/2531(RSP)) (B7-0157/2014);

- Zbigniew Ziobro, Jacek Włosowicz, Tadeusz Cymański, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFD nimel: Olukord Süürias (2014/2531(RSP)) (B7-0160/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2014protokoll punkt 9.6.


16. Bulgaaria piirile saabuvad Süüria pagulased (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Bulgaaria piirile saabuvad Süüria pagulased (2014/2550(RSP))

Evangelos Venizelos (nõukogu eesistuja) ja Cecilia Malmström (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Evgeni Kirilov, Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dimitar Stoyanov, Stanimir Ilchev fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Cornelia Ernst, Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Dimitar Stoyanov (fraktsioonilise kuuluvuseta), Frank Engel, Ivailo Kalfin, Mariya Gabriel, Tanja Fajon ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Svetoslav Hristov Malinov, Marusya Lyubcheva, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Evgeni Kirilov ja Metin Kazak.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Evangelos Venizelos.

Arutelu lõpetati.


17. Olukord Egiptuses (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Egiptuses (2014/2532(RSP))

Evangelos Venizelos (nõukogu eesistuja) esines avaldusega Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jacek Włosowicz fraktsiooni EFD nimel, Mário David, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Ana Gomes, Peter van Dalen ja Cristian Dan Preda.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võtsid Joanna Senyszyn, Hans-Gert Pöttering, Pino Arlacchi, Francisco José Millán Mon ja Andrzej Grzyb.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Peter Šťastný, Eija-Riitta Korhola, Zbigniew Zaleski, Paul Rübig, Olle Schmidt ja Paul Murphy.

Sõna võttis Evangelos Venizelos.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Marietta Giannakou, Davor Ivo Stier, Alf Svensson, Andrej Plenković, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ria Oomen-Ruijten, Peter Šťastný, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Salvador Sedó i Alabart ja Roberta Angelilli fraktsiooni PPE nimel: Olukord Egiptuses (2014/2532(RSP)) (B7-0145/2014);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Olle Schmidt, Louis Michel, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Egiptuses (2014/2532(RSP)) (B7-0146/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn ja Boris Zala fraktsiooni S&D nimel: Olukord Egiptuses (2014/2532(RSP)) (B7-0147/2014);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška, Nikolaos Salavrakos, Jacek Włosowicz ja Tadeusz Cymański fraktsiooni EFD nimel: Olukord Egiptuses (2014/2532(RSP)) (B7-0148/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken ja Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel: Olukord Egiptuses (2014/2532(RSP)) (B7-0153/2014);

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel: Olukord Egiptuses (2014/2532(RSP)) (B7-0154/2014);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias ja Alda Sousa fraktsiooni GUE/NGL nimel: Olukord Egiptuses (2014/2532(RSP)) (B7-0162/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2014protokoll punkt 9.7.


18. ELi ja Venemaa tippkohtumine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi ja Venemaa tippkohtumine (2014/2533(RSP))

Evangelos Venizelos (nõukogu eesistuja) ja Štefan Füle (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Libor Rouček fraktsiooni S&D nimel, Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel, Werner Schulz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marek Henryk Migalski fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ewald Stadler (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alexander Graf Lambsdorff, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Michael Cashman, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Francisco José Millán Mon, Jacek Saryusz-Wolski, Sławomir Nitras ja Nadezhda Neynsky.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Paul Rübig, Katarína Neveďalová, Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Paul Murphy ja Adrian Severin.

Sõna võttis Štefan Füle.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võttis Evangelos Venizelos.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Werner Schulz, Rebecca Harms, Indrek Tarand, Tarja Cronberg ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel: ELi ja Venemaa 28. jaanuaril 2014. aastal toimunud tippkohtumine (2014/2533(RSP)) (B7-0149/2014);

- Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel: ELi ja Venemaa tippkohtumine (2014/2533(RSP)) (B7-0150/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ja Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel: ELi ja Venemaa tippkohtumine (2014/2533(RSP)) (B7-0151/2014);

- Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula ja Michael Cashman fraktsiooni S&D nimel: ELi ja Venemaa tippkohtumine (2014/2533(RSP)) (B7-0152/2014);

- Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė fraktsiooni PPE nimel: ELi ja Venemaa tippkohtumine (2014/2533(RSP)) (B7-0156/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric ja Nikola Vuljanić fraktsiooni GUE/NGL nimel: ELi ja Venemaa tippkohtumine (2014/2533(RSP)) (B7-0159/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2014protokoll punkt 9.8.


19. Pagulaste surmaga lõppenud väidetav merele tagasisaatmine Kreeka rannikult (Farmakonisi) (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Pagulaste surmaga lõppenud väidetav merele tagasisaatmine Kreeka rannikult (Farmakonisi) (2014/2549(RSP))

Evangelos Venizelos (nõukogu eesistuja) ja Cecilia Malmström (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Marietta Giannakou fraktsiooni PPE nimel, Maria Eleni Koppa fraktsiooni S&D nimel, Nikos Chrysogelos fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Monika Hohlmeier, Kriton Arsenis, Charalampos Angourakis ja Georgios Koumoutsakos.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marie-Christine Vergiat ja Paul Murphy.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Evangelos Venizelos.

Arutelu lõpetati.


20. Bosnia ja Hertsegoviina 2013. aasta eduaruanne - Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2013. aasta eduaruanne - Montenegro 2013. aasta eduaruanne (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Bosnia ja Hertsegoviina 2013. aasta eduaruanne (2013/2884(RSP))

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2013. aasta eduaruanne (2013/2883(RSP))

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Montenegro 2013. aasta eduaruanne (2013/2882(RSP))

Sõna võttis Davor Ivo Stier, kes tervitas külaliste rõdul viibivat Bosnia ja Hertsegoviina üliõpilaste rühma.

Evangelos Venizelos (nõukogu eesistuja) ja Štefan Füle (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Doris Pack fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel, Marije Cornelissen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marina Yannakoudakis fraktsiooni ECR nimel, Nikola Vuljanić fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nikolaos Salavrakos fraktsiooni EFD nimel, Eduard Kukan, Emine Bozkurt, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Nikolaos Chountis, Anna Ibrisagic, Göran Färm, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Alojz Peterle, Tonino Picula, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev ja Andrej Plenković.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zdravka Bušić, Zita Gurmai ja Dimitar Stoyanov.

Sõna võtsid Štefan Füle ja Evangelos Venizelos.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Doris Pack väliskomisjoni nimel: Bosnia ja Hertsegoviina 2013. aasta eduaruanne (2013/2884(RSP)) (B7-0074/2014);

- Richard Howitt väliskomisjoni nimel: Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2013. aasta eduaruanne (2013/2883(RSP)) (B7-0073/2014);

- Charles Tannock väliskomisjoni nimel: Montenegro 2013. aasta eduaruanne (2013/2882(RSP)) (B7-0072/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2014protokoll punkt 9.96.2.2014protokoll punkt 9.10 ja 6.2.2014protokoll punkt 9.11.


21. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 527.823/OJJE).


22. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.15.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Lisa 1 - Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimehe ametissenimetamine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zasada, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Flasarová, Hadjigeorgiou, Händel, Kari, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Mélenchon, Omarjee, Rubiks, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Garriga Polledo, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Larsen-Jensen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mizzi, Moraes, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Petrović Jakovina, Picula, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cornelissen, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika