Index 
Proces-verbal
PDF 288kWORD 231k
Miercuri, 5 februarie 2014 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 3.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 4.Depunere de documente
 5.Compensarea și asistența acordată pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor ***I (dezbatere)
 6.Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere ***I (dezbatere)
 7.Componenţa Parlamentului
 8.Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere (continuarea dezbaterii)
 9.Votare
  
9.1.Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.2.Importurile de ton obez de Atlantic ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.3.Protocolul UE-Gabon de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.4.Relaţiile dintre UE, pe de o parte, şi Groenlanda şi Regatul Danemarcei, pe de altă parte * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.5.Asigurarea împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.6.Cerere de consultare a Comitetului Economic şi Social European privind: Structura și organizarea dialogului social în contextul unei veritabile UEM (articolul 124 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.7.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului în 2015 (vot)
  
9.8.Desemnarea Vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (vot)
  
9.9.Acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană referitor la cooperarea în ceea ce privește aplicarea legislațiilor acestora în domeniul concurenței *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.10.Acordurile UE de cooperare privind aplicarea politicii în domeniul concurenței - calea de urmat (vot)
  
9.11.Autorizarea statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Tratatul privind comerțul cu arme *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.12.Tratatul privind comerțul cu arme (vot)
  
9.13.Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping şi unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***I (vot)
  
9.14.Respectarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului ***I (vot)
  
9.15.Echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive ***I (vot)
  
9.16.Explozivii de uz civil ***I (vot)
  
9.17.Instrumentele de cântărire neautomate ***I (vot)
  
9.18.Compatibilitatea electromagnetică ***I (vot)
  
9.19.Echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune ***I (vot)
  
9.20.Ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare ***I (vot)
  
9.21.Recipientele simple sub presiune ***I (vot)
  
9.22.Mijloacele de măsurare ***I (vot)
  
9.23.Compensarea și asistența acordată pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor ***I (vot)
  
9.24.Procedurile de insolvență ***I (vot)
  
9.25.Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei (vot)
 10.Explicaţii privind votul
 11.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 12.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 13.Situația din Ucraina (dezbatere)
 14.Rolul Europei în Republica Centrafricană (dezbatere)
 15.Situația din Siria (dezbatere)
 16.Refugiații din Siria aflați la frontierele Bulgariei (dezbatere)
 17.Situația din Egipt (dezbatere)
 18.Summitul UE-Rusia (dezbatere)
 19.Presupuse operațiuni de returnare forțată în largul coastelor Greciei (Farmakonisi) care s-au soldat cu decese în rândul refugiaților (dezbatere)
 20.Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Bosnia și Herțegovina - Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de fosta Republică iugoslavă a Macedoniei - Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Muntenegru (dezbatere)
 21.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 22.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ
 Anexa 1 - Desemnarea Vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene


PROCES-VERBAL

MIERCURI 5 FEBRUARIE 2014

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisei privind desemnarea și supravegherea organismelor notificate în temeiul Directivei 90/385/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale active implantabile și al Directivei 93/42/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale (D027703/01 - 2014/2540(RPS) - termen: 22/4/2014)
retrimis fond: ENVI (articolul 50 din Regulamentul de procedură)
aviz: IMCO (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 401/2006 în ceea ce privește modalitățile de prelevare de probe pentru loturi mari de mirodenii și suplimente alimentare, criteriile de performanță pentru toxinele T-2 și HT-2 și pentru citrinin și metodele de analiză de screening (D030012/03 - 2014/2560(RPS) - termen: 4/5/2014)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru fenpiroximat, flubendiamidă, izopirazam, kresoxim-metil, spirotetramat și tiacloprid din sau de pe anumite produse (D030331/02 - 2014/2542(RPS) - termen: 24/3/2014)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de fenarimol, metaflumizonă și teflubenzuron din sau de pe anumite produse (D030333/02 - 2014/2535(RPS) - termen: 16/3/2014)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziilor 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE și 2012/721/UE pentru a se ține seama de evoluțiile înregistrate în clasificarea substanțelor (D030637/02 - 2014/2539(RPS) - termen: 18/4/2014)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei privind punerea în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește transformatoarele de putere mici, medii și mari (D030891/02 - 2014/2544(RPS) - termen: 28/4/2014)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește utilizarea substanței etil lauroil arginat ca agent de conservare în anumite produse din carne tratate termic (D030942/02 - 2014/2561(RPS) - termen: 4/5/2014)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de cadmiu din produsele alimentare (D030943/02 - 2014/2541(RPS) - termen: 23/4/2014)
retrimis fond: ENVI.


3. Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește completarea anexei III la regulamentul respectiv cu noi hărți indicative (C(2014)00095 – 2014/2538(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii, 17 ianuarie 2014.

retrimis fond: TRAN

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește situațiile în care pot fi solicitate studii de eficacitate post-autorizare (C(2014)00432 – 2014/2562(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni de la data primirii, 3 februarie 2014.

retrimis fond: ENVI

Proiecte de acte delegate pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea modului de calcul al ajustărilor specifice și generale pentru riscul de credit (C(2013)09338 – 2014/2501(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii, 20 decembrie 2013.

Pelungirea suplimentară a termenului pentru formularea de obiecțiuni la solicitarea Parlamentului European cu: o lună.

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind cerințele de fonduri proprii pentru instituții (C(2013)09763 – 2014/2510(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: o lună de la data primirii, 7 ianuarie 2014.

Pelungirea suplimentară a termenului pentru formularea de obiecțiuni la solicitarea Parlamentului European cu: o lună.

retrimis fond: ECON.


4. Depunere de documente

Următoarele documente au fost depuse de comisiile parlamentare::

- * Raport referitor la propunerea Băncii Centrale Europene de numire a vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (N7-0003/2014 - C7-0017/2014 - 2014/0900(NLE)) - ECON - Raportoare: Sharon Bowles (A7-0086/2014).


5. Compensarea și asistența acordată pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și a Regulamentului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora (COM(2013)0130 - C7-0066/2013- 2013/0072(COD)) - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Georges Bach (A7-0020/2014)

Georges Bach şi-a prezentat raportul.

A intervenit: Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Hans-Peter Mayer (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Mathieu Grosch, în numele Grupului PPE, Bernadette Vergnaud, în numele Grupului S&D, Vilja Savisaar-Toomast, în numele Grupului ALDE, Keith Taylor, în numele Grupului Verts/ALE, Jacqueline Foster, în numele Grupului ECR, Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL, Dieter-Lebrecht Koch, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jörg Leichtfried, Saïd El Khadraoui, Diane Dodds, neafiliată, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Michael Cramer, Philip Bradbourn, Younous Omarjee, William (The Earl of) Dartmouth, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Luis de Grandes Pascual, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Gesine Meissner, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Dominique Riquet, care a răspuns, Phil Bennion, Michael Cramer, Oldřich Vlasák, Luis de Grandes Pascual, Brian Simpson, Izaskun Bilbao Barandica, Julie Girling, Marian-Jean Marinescu, Olga Sehnalová, Graham Watson, Roberts Zīle, Hubert Pirker, Jörg Leichtfried, Jim Higgins, Dubravka Šuica, Ádám Kósa şi Andreas Schwab.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Erik Bánki, Phil Prendergast, Miroslav Mikolášik, Spyros Danellis, Silvia-Adriana Ţicău, Ria Oomen-Ruijten, Karin Kadenbach şi Christel Schaldemose.

Au intervenit: Siim Kallas şi Georges Bach.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.23 al PV din 5.2.2014.


6. Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere (COM(2010)0379 - C7-0180/2010- 2010/0210(COD)) - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A7-0428/2013)

Claude Moraes şi-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

(Continuarea dezbaterii: punctul 8 al PV din 5.2.2014)


7. Componenţa Parlamentului

Autorităţile daneze competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a dnei Rina Ronja Kari, în locul dlui Søren Bo Søndergaard, ca deputată în Parlament, cu efect de la 5 februarie 2014.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct și cu articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, Parlamentul ia act de alegerea dnei Rina Ronja Kari cu efect de la 5 februarie 2014.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, dna Rina Ronja Kari se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


8. Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere (continuarea dezbaterii)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere (COM(2010)0379 - C7-0180/2010- 2010/0210(COD)) - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A7-0428/2013)

(Prima parte a dezbaterii: punctul 6 al PV din 5.2.2014)

Au intervenit: Alejandro Cercas (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Britta Thomsen (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Véronique Mathieu Houillon, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Sergio Gaetano Cofferati, în numele Grupului S&D, Jan Mulder, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Paul Nuttall, în numele Grupului EFD, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Jean Lambert, Marie-Christine Vergiat, Mara Bizzotto, Auke Zijlstra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Philip Claeys, Edit Bauer, Pervenche Berès, Hubert Pirker, Ioan Enciu, Salvatore Iacolino şi Anna Hedh.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elisabeth Schroedter şi Andrew Henry William Brons.

Au intervenit: Cecilia Malmström (membră a Comisiei) şi Claude Moraes.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.1 al PV din 5.2.2014.

(Şedinţa, suspendată la 11.35, a fost reluată la 12.00.)


A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

9. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

Au intervenit: Michael Gahler, cu privire la o subvenție care se pare că ar fi fost acordată societății Active Group, Antonio Masip Hidalgo, cu privire la furtuna care a lovit zilele trecute provincia Asturias și nord-vestul Spaniei, și Zbigniew Zaleski, pentru a comemora asasinarea a mii de polonezi în masacrul de la Katyń din primăvara anului 1940.


9.1. Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere (COM(2010)0379 - C7-0180/2010- 2010/0210(COD)) - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A7-0428/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENT și PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0072)


9.2. Importurile de ton obez de Atlantic ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 827/2004 al Consiliului de interzicere a importurilor de ton obez de Atlantic (Thunnus obesus) originar din Bolivia, Cambodgia, Georgia, Guineea Ecuatorială și Sierra Leone și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1036/2001 (COM(2013)0185 - C7-0091/2013- 2013/0097(COD)) - Comisia pentru pescuit. Raportor: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE și PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0073)


9.3. Protocolul UE-Gabon de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Gaboneză (11871/2013 - C7-0484/2013- 2013/0216(NLE)) - Comisia pentru pescuit. Raportor: João Ferreira (A7-0049/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

João Ferreira a făcut o declaraţie în conformitate cu articolul 138 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0074)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


9.4. Relaţiile dintre UE, pe de o parte, şi Groenlanda şi Regatul Danemarcei, pe de altă parte * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte (12274/2013 - C7-0237/2013- 2011/0410(CNS)) - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI, AMENDAMENTE și PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0075)


9.5. Asigurarea împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la asigurarea împotriva dezastrelor naturale şi a celor provocate de om [2013/2174(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Sampo Terho (A7-0005/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0076)


9.6. Cerere de consultare a Comitetului Economic şi Social European privind: Structura și organizarea dialogului social în contextul unei veritabile UEM (articolul 124 din Regulamentul de procedură) (vot)

Cerere de consultare privind: Structura și organizarea dialogului social în contextul unei veritabile UEM

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

Adoptat prin vot unic


9.7. Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului în 2015 (vot)

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului în 2015 (2013/2886(RSO)): a se vedea propunerea Conferinţei preşedinţilor (punctul 4 al PV din 13.1.2014)
Amânarea votării a fost adoptată la 15 ianuarie 2014 (punctul 10.2 al PV din 15.1.2014).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

Declarat aprobat

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European pentru 2015 este, prin urmare, stabilit după cum urmează:

- din 12 până la 15 ianuarie

- 28 ianuarie

- din 9 până la 12 februarie

- 25 februarie

- din 9 până la 12 martie

- 25 martie

- 15 aprilie

- din 27 până la 30 aprilie

- din 18 până la 21 mai

- 27 mai

- din 8 până la 11 iunie

- 24 iunie

- din 6 până la 9 iulie

- din 7 până la 10 septembrie

- 16 septembrie

- din 5 până la 8 octombrie

- 14 octombrie

- din 26 până la 29 octombrie

- 11 noiembrie

- din 23 până la 26 noiembrie

- 2 decembrie

- din 14 până la 17 decembrie

Intervenţii

Ashley Fox, pentru a solicita retrimiterea la Conferința președinților a propunerii de calendar în vederea prezentării unui nou amendament însoțit de o justificare (Preşedinta a răspuns că Conferința președinților, în temeiul avizului juridic primit, a aprobat decizia inițială a Președintelui).


9.8. Desemnarea Vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (vot)

Raport referitor la propunerea Băncii Centrale Europene de numire a vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (N7-0003/2014 - C7-0017/2014- 2014/0900(NLE)) - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Sharon Bowles (A7-0086/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)
(vot secret)
Lista participanţilor la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 5.2.2014)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2014)0077)


9.9. Acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană referitor la cooperarea în ceea ce privește aplicarea legislațiilor acestora în domeniul concurenței *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană referitor la cooperarea în ceea ce privește aplicarea legislațiilor acestora în domeniul concurenței (12418/2012 - C7-0146/2013- 2012/0127(NLE)) - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0078)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


9.10. Acordurile UE de cooperare privind aplicarea politicii în domeniul concurenței - calea de urmat (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0088/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0079)


9.11. Autorizarea statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Tratatul privind comerțul cu arme *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Tratatul privind comerțul cu arme (12178/2013 - C7-0233/2013- 2013/0225(NLE)) - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: David Martin (A7-0041/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0080)

Parlamentul a aprobat proiectul de decizie a Consiliului.


9.12. Tratatul privind comerțul cu arme (vot)

Propunerea de rezoluţie B7-0075/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2014)0081)


9.13. Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping şi unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene și a Regulamentului (CE) nr. 597/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)) - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0082)

Christofer Fjellner a propus reportarea votării propunerii de rezoluție legislativă în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul a aprobat propunerea. Prin urmare, chestiunea a fost retrimisă comisiei competente în fond spre reexaminare.


9.14. Respectarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (COM(2013)0009 - C7-0019/2013- 2013/0007(COD)) - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Isabelle Thomas (A7-0468/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0083)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0083)


9.15. Echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (reformare) (COM(2011)0772 - C7-0426/2011- 2011/0356(COD)) - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0255/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0084)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0084)

Intervenţii

Zuzana Roithová (raportoare) a făcut o declarație înainte de vot.


9.16. Explozivii de uz civil ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea pe piață și controlul explozivilor de uz civil (reformare) (COM(2011)0771 - C7-0423/2011- 2011/0349(COD)) - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0256/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0085)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0085)


9.17. Instrumentele de cântărire neautomate ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a instrumentelor de cântărire neautomate (reformare) (COM(2011)0766 - C7-0430/2011- 2011/0352(COD)) - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0257/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0086)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0086)


9.18. Compatibilitatea electromagnetică ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare) (COM(2011)0765 - C7-0429/2011- 2011/0351(COD)) - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0258/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0087)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0087)


9.19. Echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (reformare) (COM(2011)0773 - C7-0427/2011- 2011/0357(COD)) - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0259/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0088)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0088)


9.20. Ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de armonizare a legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a ascensoarelor și a componentelor de siguranță pentru ascensoare (reformare) (COM(2011)0770 - C7-0421/2011- 2011/0354(COD)) - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0260/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0089)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0089)

Intervenţii

Carl Schlyter, pentru a solicita precizări cu privire la declarația dnei Zuzana Roithová (raportoare) înainte de votarea primului său raport, și aceasta din urmă pentru a confirma importanța raportului.


9.21. Recipientele simple sub presiune ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune (reformare) (COM(2011)0768 - C7-0428/2011- 2011/0350(COD)) - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0261/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0090)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0091)


9.22. Mijloacele de măsurare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (reformare) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011- 2011/0353(COD)) - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0091)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0091)


9.23. Compensarea și asistența acordată pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și a Regulamentului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora (COM(2013)0130 - C7-0066/2013- 2013/0072(COD)) - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Georges Bach (A7-0020/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0092)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0092)

Intervenţii

Saïd El Khadraoui, pentru a prezenta un amendament oral la amendamentul 74, care a fost admis, și Hans-Peter Mayer.


9.24. Procedurile de insolvență ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență (COM(2012)0744 - C7-0413/2012- 2012/0360(COD)) - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2014)0093)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2014)0093)


9.25. Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei (vot)

Raport referitor la un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei (2013/2135(INI)) - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportori: Anne Delvaux şi Konrad Szymański (A7-0047/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 25)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul Verts/ALE)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ECR)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul EFD)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE a comisiilor ENVI, ITRE

Adoptat (P7_TA(2014)0094)

Intervenţii

Înainte de votare, Renate Sommer, cu privire la temperatura din hemiciclu.

După votare, Konrad Szymański, care a protestat cu privire la faptul că nu a putut lua cuvântul la momentul potrivit pentru a solicita plenului respingerea raportului și a solicitat retragerea numelui său de pe acest raport, Bruno Gollnisch pentru a solicita repetarea votului final (Președinta nu a dat curs cererii, rezultatul votului fiind deja aprobat), Martin Callanan cu privire la derularea votării, Konrad Szymański pentru a preciza că o cerere de intervenție înaintea votului final fusese trimisă în timp util și pentru a solicita repetarea votului final (Președinta a afirmat că nu a fost informată cu privire la cererea de intervenție a domniei sale), și Michael Cashman cu privire la derularea votării.


10. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

(Vot marţi 4 februarie 2014)

Raport Norica Nicolai - A7-0001/2014
Biljana Borzan

A intervenit Hans-Peter Martin sur la conduite des votes lors du vote final du rapport A7-0047/2014.

Raport Norica Nicolai - A7-0001/2014 (continuare)
Marina Yannakoudakis, Petru Constantin Luhan, Claudette Abela Baldacchino, Marino Baldini, Anna Záborská, Silvia Costa, Andrej Plenković, Alda Sousa, Sandra Petrović Jakovina şi Francesca Barracciu

(Vot miercuri 5 februarie 2014)

Raport Claude Moraes - A7-0428/2013
Biljana Borzan, Raffaele Baldassarre, Dubravka Šuica, Sandra Petrović Jakovina, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Marisa Matias, Krisztina Morvai, Jim Higgins, Ivana Maletić, Syed Kamall şi Elena Băsescu

Recomandare George Sabin Cutaş - A7-0060/2014
Dubravka Šuica, Oleg Valjalo, Jim Higgins, Elena Băsescu şi Roberta Angelilli

Acordurile UE de cooperare privind aplicarea politicii în domeniul concurenței - calea de urmat - (2013/2921(RSP)) - B7-0088/2014
Dubravka Šuica şi Andrej Plenković

Recomandare David Martin - A7-0041/2014
Elena Băsescu

Tratatul privind comerțul cu arme - (2014/2534(RSP)) - B7-0075/2014
Roberta Angelilli şi Andrej Plenković

Raport Christofer Fjellner - A7-0053/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Andrej Plenković, Jim Higgins, Monika Smolková, Ivana Maletić şi Robert Sturdy

Raport Isabelle Thomas - A7-0468/2013
Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Jim Higgins şi Elena Băsescu

Raport Zuzana Roithová - A7-0255/2012
Adam Bielan

Raport Georges Bach - A7-0020/2014
Zofija Mazej Kukovič, Joseph Cuschieri şi Francesca Barracciu

Explicațiile voturilor vor urma în ședința de mâine, joi 6 februarie 2014.


11. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 14.50, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

12. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


13. Situația din Ucraina (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situația din Ucraina (2014/2547(RSP))

A intervenit Guy Verhofstadt, care a regretat absența dnei Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate) de la dezbaterile din acestă după-amiază.

Štefan Füle (membru al Comisiei) a făcut declaraţia în numele dnei Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

Au intervenit: Elmar Brok, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Charles Tannock, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Zbigniew Ziobro, în numele Grupului EFD, Adrian Severin, neafiliat, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Libor Rouček, Johannes Cornelis van Baalen, Werner Schulz, Charles Tannock, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Paweł Robert Kowal, Juozas Imbrasas, Gunnar Hökmark, Knut Fleckenstein, Jacek Protasiewicz, Marusya Lyubcheva, Michael Gahler, Marek Siwiec, György Schöpflin, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Bernd Posselt, cu privire la derularea dezbaterii, Tunne Kelam, László Tőkés, Vytautas Landsbergis şi Laima Liucija Andrikienė.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Davor Ivo Stier, Ioan Mircea Paşcu, Tarja Cronberg, Jaromír Kohlíček, Krisztina Morvai, Jan Kozłowski, Boris Zala, Tatjana Ždanoka, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr şi Marek Henryk Migalski.

A intervenit Štefan Füle.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda şi Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Ucraina (2014/2547(RSP)) (B7-0138/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula şi Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Ucraina (2014/2547(RSP)) (B7-0139/2014);

- Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Maria Eleni Koppa, Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala şi David Martin, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Ucraina (2014/2547(RSP)) (B7-0140/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski şi Marietta Giannakou, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Ucraina (2014/2547(RSP)) (B7-0158/2014);

- Helmut Scholz şi Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Ucraina (2014/2547(RSP)) (B7-0161/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Ucraina (2014/2547(RSP)) (B7-0163/2014);

- Zbigniew Ziobro şi Jacek Olgierd Kurski, în numele Grupului EFD, referitoare la situația din Ucraina (2014/2547(RSP)) (B7-0164/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.5 al PV din 6.2.2014.


A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

14. Rolul Europei în Republica Centrafricană (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Rolul Europei în Republica Centrafricană (2014/2537(RSP))

Evangelos Venizelos (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia în numele dnei Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

Au intervenit: Arnaud Danjean, în numele Grupului PPE, Patrice Tirolien, în numele Grupului S&D, Louis Michel, în numele Grupului ALDE, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Marine Le Pen, neafiliată, Cristian Dan Preda, Gilles Pargneaux, Franz Obermayr, Boris Zala şi Ana Gomes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, Andreas Mölzer şi Andrew Henry William Brons.

A intervenit Evangelos Venizelos.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Situația din Siria (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situația din Siria (2014/2531(RSP))

Štefan Füle (membru al Comisiei) a făcut declaraţia în numele lui Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

Au intervenit: Elmar Brok, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Isabelle Durant, în numele Grupului Verts/ALE, Struan Stevenson, în numele Grupului ECR, Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Nick Griffin, neafiliat, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nikolaos Salavrakos, Peter Šťastný, Ioan Mircea Paşcu şi Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Au intervenit: Maria Eleni Koppa, David Martin şi Boris Zala.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eija-Riitta Korhola, Spyros Danellis, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Sophocles Sophocleous, Tarja Cronberg, Zbigniew Ziobro şi Silvia Costa.

A intervenit Štefan Füle.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Siria (2014/2531(RSP)) (B7-0141/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula şi Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Siria (2014/2531(RSP)) (B7-0142/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ricardo Cortés Lastra, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, David Martin, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn şi Boris Zala, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Siria (2014/2531(RSP)) (B7-0143/2014);

- Isabelle Durant, Tarja Cronberg, Nikos Chrysogelos, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Jean-Paul Besset şi Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Siria (2014/2531(RSP)) (B7-0144/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Francisco José Millán Mon, Alf Svensson, Jarosław Leszek Wałęsa, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michael Gahler, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Nadezhda Neynsky, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart şi Marco Scurria, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Siria (2014/2531(RSP)) (B7-0155/2014);

- Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing şi Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Siria (2014/2531(RSP)) (B7-0157/2014);

- Zbigniew Ziobro, Jacek Włosowicz, Tadeusz Cymański, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška şi Rolandas Paksas, în numele Grupului EFD, referitoare la situația din Siria (2014/2531(RSP)) (B7-0160/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.6 al PV din 6.2.2014.


16. Refugiații din Siria aflați la frontierele Bulgariei (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Refugiații din Siria aflați la frontierele Bulgariei (2014/2550(RSP))

Evangelos Venizelos (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Cecilia Malmström (membră a Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Evgeni Kirilov, Sylvie Guillaume, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Dimitar Stoyanov, Stanimir Ilchev, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Cornelia Ernst, Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Dimitar Stoyanov, neafiliat, Frank Engel, Ivailo Kalfin, Mariya Gabriel, Tanja Fajon şi Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Svetoslav Hristov Malinov, Marusya Lyubcheva, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Evgeni Kirilov şi Metin Kazak.

Au intervenit: Cecilia Malmström şi Evangelos Venizelos.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Situația din Egipt (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situația din Egipt (2014/2532(RSP))

Evangelos Venizelos (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia în numele lui Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Adam Bielan, în numele Grupului ECR, Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, Jacek Włosowicz, în numele Grupului EFD, Mário David, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Ana Gomes, Peter van Dalen şi Cristian Dan Preda.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

Au intervenit: Joanna Senyszyn, Hans-Gert Pöttering, Pino Arlacchi, Francisco José Millán Mon şi Andrzej Grzyb.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Peter Šťastný, Eija-Riitta Korhola, Zbigniew Zaleski, Paul Rübig, Olle Schmidt şi Paul Murphy.

A intervenit Evangelos Venizelos.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Marietta Giannakou, Davor Ivo Stier, Alf Svensson, Andrej Plenković, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ria Oomen-Ruijten, Peter Šťastný, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Salvador Sedó i Alabart şi Roberta Angelilli, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Egipt (2014/2532(RSP)) (B7-0145/2014);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Olle Schmidt, Louis Michel, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula şi Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Egipt (2014/2532(RSP)) (B7-0146/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn şi Boris Zala, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Egipt (2014/2532(RSP)) (B7-0147/2014);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška, Nikolaos Salavrakos, Jacek Włosowicz şi Tadeusz Cymański, în numele Grupului EFD, referitoare la situația din Egipt (2014/2532(RSP)) (B7-0148/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken şi Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Egipt (2014/2532(RSP)) (B7-0153/2014);

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Egipt (2014/2532(RSP)) (B7-0154/2014);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias şi Alda Sousa, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Egipt (2014/2532(RSP)) (B7-0162/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.7 al PV din 6.2.2014.


18. Summitul UE-Rusia (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Summitul UE-Rusia (2014/2533(RSP))

Evangelos Venizelos (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Štefan Füle (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Elmar Brok, în numele Grupului PPE, Libor Rouček, în numele Grupului S&D, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Werner Schulz, în numele Grupului Verts/ALE, Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Ewald Stadler, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Alexander Graf Lambsdorff, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Michael Cashman, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Francisco José Millán Mon, Jacek Saryusz-Wolski, Sławomir Nitras şi Nadezhda Neynsky.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Paul Rübig, Katarína Neveďalová, Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Paul Murphy şi Adrian Severin.

A intervenit Štefan Füle.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

A intervenit Evangelos Venizelos.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Werner Schulz, Rebecca Harms, Indrek Tarand, Tarja Cronberg şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la summitul UE-Rusia din 28 ianuarie 2014 (2014/2533(RSP)) (B7-0149/2014);

- Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford şi Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, referitoare la summitul UE-Rusia (2014/2533(RSP)) (B7-0150/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan şi Paweł Robert Kowal, în numele Grupului ECR, referitoare la summitul UE-Rusia (2014/2533(RSP)) (B7-0151/2014);

- Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula şi Michael Cashman, în numele Grupului S&D, referitoare la summitul UE-Rusia (2014/2533(RSP)) (B7-0152/2014);

- Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart şi Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, în numele Grupului PPE, referitoare la summitul UE-Rusia (2014/2533(RSP)) (B7-0156/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric şi Nikola Vuljanić, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la summitul UE-Rusia (2014/2533(RSP)) (B7-0159/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.8 al PV din 6.2.2014.


19. Presupuse operațiuni de returnare forțată în largul coastelor Greciei (Farmakonisi) care s-au soldat cu decese în rândul refugiaților (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Presupuse operațiuni de returnare forțată în largul coastelor Greciei (Farmakonisi) care s-au soldat cu decese în rândul refugiaților (2014/2549(RSP))

Evangelos Venizelos (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Cecilia Malmström (membră a Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Marietta Giannakou, în numele Grupului PPE, Maria Eleni Koppa, în numele Grupului S&D, Nikos Chrysogelos, în numele Grupului Verts/ALE, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Monika Hohlmeier, Kriton Arsenis, Charalampos Angourakis şi Georgios Koumoutsakos.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marie-Christine Vergiat şi Paul Murphy.

Au intervenit: Cecilia Malmström şi Evangelos Venizelos.

Dezbaterea s-a încheiat.


20. Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Bosnia și Herțegovina - Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de fosta Republică iugoslavă a Macedoniei - Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Muntenegru (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Bosnia și Herțegovina (2013/2884(RSP))

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de fosta Republică iugoslavă a Macedoniei (2013/2883(RSP))

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Muntenegru (2013/2882(RSP))

A intervenit Davor Ivo Stier pentru a saluta prezența în tribună a unui grup de studenți din Bosnia și Herțegovina.

Evangelos Venizelos (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Štefan Füle (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Doris Pack, în numele Grupului PPE, Richard Howitt, în numele Grupului S&D, Sarah Ludford, în numele Grupului ALDE, Marije Cornelissen, în numele Grupului Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR, Nikola Vuljanić, în numele Grupului GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, în numele Grupului EFD, Eduard Kukan, Emine Bozkurt, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Nikolaos Chountis, Anna Ibrisagic, Göran Färm, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Alojz Peterle, Tonino Picula, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev şi Andrej Plenković.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zdravka Bušić, Zita Gurmai şi Dimitar Stoyanov.

Au intervenit: Štefan Füle şi Evangelos Venizelos.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Doris Pack, în numele Comisiei pentru afaceri externe, referitoare la raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Bosnia și Herțegovina (2013/2884(RSP)) (B7-0074/2014);

- Richard Howitt, în numele Comisiei pentru afaceri externe, referitor la Raportul pe 2013 privind progresele realizate de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (2013/2883(RSP)) (B7-0073/2014);

- Charles Tannock, în numele Comisiei pentru afaceri externe, referitoare la Raportul pe 2013 privind progresele realizate de Muntenegru (2013/2882(RSP)) (B7-0072/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.9 al PV din 6.2.2014, punctul 9.10 al PV din 6.2.2014 şi punctul 9.11 al PV din 6.2.2014.


21. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 527.823/OJJE).


22. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.15.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Anexa 1 - Desemnarea Vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene

LISTA DEPUTAŢILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zasada, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Flasarová, Hadjigeorgiou, Händel, Kari, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Mélenchon, Omarjee, Rubiks, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Garriga Polledo, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Larsen-Jensen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mizzi, Moraes, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Petrović Jakovina, Picula, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cornelissen, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate