Zoznam 
Zápisnica
PDF 287kWORD 220k
Streda, 5. februára 2014 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 3.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 4.Predloženie dokumentov
 5.Systém náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov ***I (rozprava)
 6.Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely sezónneho zamestnania ***I (rozprava)
 7.Zloženie Parlamentu
 8.Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely sezónneho zamestnania (pokračovanie rozpravy)
 9.Hlasovanie
  
9.1.Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely sezónneho zamestnania ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.2.Dovoz tuniaka zavalitého ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.3.Protokol medzi Európskou úniou a Gabonskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.4.Vzťahy medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.5.Poistenie prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.6.Žiadosť o konzultáciu s Hospodárskym a sociálnym výborom o štruktúre a organizácii sociálneho dialógu v rámci skutočnej hospodárskej a menovej únie (článok 117 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.7.Harmonogram schôdzí Parlamentu v roku 2015 (hlasovanie)
  
9.8.Vymenovanie podpredsedu Dozornej rady Európske centrálnej banky (hlasovanie)
  
9.9.Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci pri uplatňovaní ich právnych predpisov o hospodárskej súťaži *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.10.Dohody o spolupráci EÚ v oblasti presadzovania politiky hospodárskej súťaže – ďalší postup (hlasovanie)
  
9.11.Splnomocnenie členských štátov na ratifikáciu zmluvy o obchode so zbraňami v záujme Európskej únie *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.12.Zmluva o obchode so zbraňami (hlasovanie)
  
9.13.Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***I (hlasovanie)
  
9.14.Dodržiavanie pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva ***I (hlasovanie)
  
9.15.Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére ***I (hlasovanie)
  
9.16.Výbušniny na civilné použitie ***I (hlasovanie)
  
9.17.Neautomatická činnosť na trhu ***I (hlasovanie)
  
9.18.Elektromagnetická kompatibilita ***I (hlasovanie)
  
9.19.Elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia ***I (hlasovanie)
  
9.20.Výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov na trhu ***I (hlasovanie)
  
9.21.Jednoduché tlakové nádoby ***I (hlasovanie)
  
9.22.Meradlá ***I (hlasovanie)
  
9.23.Systém náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov ***I (hlasovanie)
  
9.24.Konkurzné konanie ***I (hlasovanie)
  
9.25.Rámec pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030 (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Situácia na Ukrajine (rozprava)
 14.Úloha Európy v Stredoafrickej republike (rozprava)
 15.Situácia v Sýrii (rozprava)
 16.Sýrski utečenci prichádzajúci na bulharské hranice (rozprava)
 17.Situácia v Egypte (rozprava)
 18.Samit EÚ – Rusko (rozprava)
 19.Údajné navrátenie utečencov pri pobreží gréckeho ostrova Farmakonisi, v dôsledku ktorého ich prišlo niekoľko o život (rozprava)
 20.Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2013 - Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2013 - Správa o pokroku Čiernej Hory za rok 2013 (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie podpredsedu Dozornej rady Európske centrálnej banky


PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Vykonávacie nariadenie Komisie o určovaní notifikovaných orgánov a dohľade nad nimi podľa smernice Rady 90/385/EHS o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach a smernice Rady 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach (D027703/01 - 2014/2540(RPS) - lehota: 22/04/2014)
pridelené gestorský výbor: ENVI (článok 50 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 50 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 401/2006, pokiaľ ide o metódy odberu vzoriek z veľkých dávok, korenia a výživových doplnkov, kritéria účinnosti pre toxíny T-2 a HT-2 a citrinín a skríningové metódy analýzy (D030012/03 - 2014/2560(RPS) - lehota: 04/05/2014)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí fenpyroximátu, flubendiamidu, izopyrazámu, krezoxím-metylu, spirotetramatu a tiaklopridu v určitých produktoch alebo na nich (D030331/02 - 2014/2542(RPS) - lehota: 24/03/2014)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí fenarimolu, metaflumizónu a teflubenzurónu v určitých výrobkoch alebo na nich (D030333/02 - 2014/2535(RPS) - lehota: 16/03/2014)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa menia rozhodnutia 2011/263/EÚ, 2011/264/EÚ, 2011/382/EÚ, 2011/383/EÚ, 2012/720/EÚ a 2012/721/EÚ s cieľom zohľadniť vývoj v oblasti klasifikácie látok (D030637/02 - 2014/2539(RPS) - lehota: 18/04/2014)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES s ohľadom na transformátory malého, stredného a veľkého výkonu (D030891/02 - 2014/2544(RPS) - lehota: 28/04/2014)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o etyl-N-dodekanoyl-L-arginát ako konzervačná látka v určitých v určitých tepelne ošetrených mäsových výrobkoch (D030942/02 - 2014/2561(RPS) - lehota: 04/05/2014)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kadmia v potravinách (D030943/02 - 2014/2541(RPS) - lehota: 23/04/2014)
pridelené gestorský výbor: ENVI.


3. Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013, pokiaľ ide o doplnenie jeho prílohy III o nové orientačné mapy (C(2014)00095 – 2014/2538(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 17. januára 2014

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.726/2004, pokiaľ ide o situácie, v ktorých sa môžu vyžadovať štúdie účinnosti po vydaní povolenia (C(2014)00432 2014/2562(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 3. februára 2014

predložené gestorskému výboru: ENVI

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na presné stanovenie výpočtu špecifických a všeobecných úprav kreditného rizika (C(2013)09338 – 2014/2501(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t.j. 20. decembra 2013

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: ďalší jeden mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na vlastné zdroje inštitúcií (C(2013)09763 – 2014/2510(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t.j. 7. januára 2014

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: ďalší jeden mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

renvoyé au fond: ECON.


4. Predloženie dokumentov

Parlamentné výbory predložili nasledujúce dokumenty:

- * Správa o návrhu Európskej centrálnej banky na vymenovanie podpredsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (N7-0003/2014 - C7-0017/2014 - 2014/0900(NLE)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Sharon Bowles (A7-0086/2014).


5. Systém náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov ***I (rozprava)

Zmena nariadenia (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a zmena nariadenia (ES) č. 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu pri preprave cestujúcich a ich batožiny v leteckej doprave [COM(2013)0130 - C7-0066/2013- 2013/0072(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Georges Bach (A7-0020/2014)

Georges Bach uviedol správu.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Hans-Peter Mayer (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Mathieu Grosch v mene skupiny PPE, Bernadette Vergnaud v mene skupiny S&D, Vilja Savisaar-Toomast v mene skupiny ALDE, Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE, Jacqueline Foster v mene skupiny ECR, Jaromír Kohlíček v mene skupiny GUE/NGL, Dieter-Lebrecht Koch, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jörg Leichtfried, Saïd El Khadraoui, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Cramer, Philip Bradbourn, Younous Omarjee, William (The Earl of) Dartmouth, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Luis de Grandes Pascual, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Gesine Meissner, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku, na ktorú odpovedala Dominique Riquet, Phil Bennion, Michael Cramer, Oldřich Vlasák, Luis de Grandes Pascual, Brian Simpson, Izaskun Bilbao Barandica, Julie Girling, Marian-Jean Marinescu, Olga Sehnalová, Graham Watson, Roberts Zīle, Hubert Pirker, Jörg Leichtfried, Jim Higgins, Dubravka Šuica, Ádám Kósa a Andreas Schwab.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Erik Bánki, Phil Prendergast, Miroslav Mikolášik, Spyros Danellis, Silvia-Adriana Ţicău, Ria Oomen-Ruijten, Karin Kadenbach a Christel Schaldemose.

Vystúpili: Siim Kallas a Georges Bach.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.23 zápisnice zo dňa 5.2.2014.


6. Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely sezónneho zamestnania ***I (rozprava)

Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely sezónneho zamestnania [COM(2010)0379 - C7-0180/2010- 2010/0210(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Claude Moraes (A7-0428/2013)

Claude Moraes uviedol správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

(pokračovanie rozpravy: bod 8 zápisnice zo dňa 5.2.2014)


7. Zloženie Parlamentu

Príslušné dánske úrady oznámili, že Rina Ronja Kari bola s účinnosťou od 5. februára 2014 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Søren Bo Søndergaardovú.

V súlade s článkom 7 ods. 1 aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a s článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku Parlament vzal na vedomie, že Rina Ronja Kari bol zvolená s účinnosťou od 5. februára 2014.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu __[A128089]__ zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.


8. Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely sezónneho zamestnania (pokračovanie rozpravy)

Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely sezónneho zamestnania [COM(2010)0379 - C7-0180/2010- 2010/0210(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Claude Moraes (A7-0428/2013)

(Začiatok rozpravy: bod 6 zápisnice zo dňa 5.2.2014)

Vystúpili títo poslanci: Alejandro Cercas (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Britta Thomsen (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Véronique Mathieu Houillon v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Sergio Gaetano Cofferati v mene skupiny S&D, Jan Mulder v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Paul Nuttall v mene skupiny EFD, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Jean Lambert, Marie-Christine Vergiat, Mara Bizzotto, Auke Zijlstra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Philip Claeys, Edit Bauer, Pervenche Berès, Hubert Pirker, Ioan Enciu, Salvatore Iacolino a Anna Hedh.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elisabeth Schroedter a Andrew Henry William Brons.

Vystúpili: Cecilia Malmström (členka Komisie) a Claude Moraes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.1 zápisnice zo dňa 5.2.2014.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

9. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler k dotácii, ktorá bola údajne poskytnutá spoločnosti Active Group“, Antonio Masip Hidalgo k búrke, ktorá nedávno zasiahla oblasť Astúria a severovýchod Španielska, a Zbigniew Zaleski k ucteniu pamiatky tisícov Poliakov, ktorí zahynuli počas masakru v Katyni na jar roku 1940.


9.1. Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely sezónneho zamestnania ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely sezónneho zamestnania [COM(2010)0379 - C7-0180/2010- 2010/0210(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Claude Moraes (A7-0428/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCI NÁVRH a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0072)


9.2. Dovoz tuniaka zavalitého ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 827/2004, ktorým sa zakazuje dovoz tuniaka zavalitého (Thunnus obesus) s pôvodom v Bolívii, v Kambodži, v Rovníkovej Guinei a v Sierre Leone a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1036/2001 [COM(2013)0185 - C7-0091/2013- 2013/0097(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0073)


9.3. Protokol medzi Európskou úniou a Gabonskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Gabonskou republikou, v mene Európskej únie [11871/2013 - C7-0484/2013- 2013/0216(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A7-0049/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

João Ferreira vystúpil s vyhlásením podľa čl. 138 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0074)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


9.4. Vzťahy medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vzťahoch medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej [12274/2013 - C7-0237/2013- 2011/0410(CNS)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0075)


9.5. Poistenie prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o poistení prírodných katastrof a katastrof spôsobených ľudskou činnosťou [2013/2174(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sampo Terho (A7-0005/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0076)


9.6. Žiadosť o konzultáciu s Hospodárskym a sociálnym výborom o štruktúre a organizácii sociálneho dialógu v rámci skutočnej hospodárskej a menovej únie (článok 117 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť o konzultáciu: štruktúra a organizácia sociálneho dialógu v rámci skutočnej hospodárskej a menovej únie

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

Prijaté v jedinom hlasovaní


9.7. Harmonogram schôdzí Parlamentu v roku 2015 (hlasovanie)

Kalendár zasadnutí Parlamentu v roku 2015 (2013/2886(RSO)): pozri návrh, ktorý predložila Konferencia predsedov (bod 4 zápisnice zo dňa 13.1.2014)
Hlasovanie bolo odložené 15. januára 2014 (bod 10.2 zápisnice zo dňa 15.1.2014).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

prehlásený za schválený

Kalendár zasadnutí Európskeho parlamentu na rok 2015 je tým stanovený takto:

- od 12. do 15. januára

- 28. januára

- od 9. do 12. februára

- 25. februára

- od 9 do 12. marca

- 25. marca

- 15. apríla

- od 27. do 30. apríla

- od 18. do 21. mája

- 27. mája

- od 8. do 11. júna

- 24. júna

- od 6. do 9. júla

- od 7. do 10. septembra

- 16. septembra

- od 5. do 8. októbra

- 14. októbra

- od 26. do 29. októbra

- 11. novembra

- od 23. do 26. novembra

- 2. decembra

- od 14. do 17. decembra

Vystúpenia:

Ashley Fox so žiadosťou, aby bol návrh kalendára vrátený Konferencii predsedov s cieľom predložiť nový pozmeňujúci návrh s odôvodnením (predsedajúca oznámila, že Konferencia predsedov na základe získaného právneho stanoviska schválila pôvodné rozhodnutie predsedu).


9.8. Vymenovanie podpredsedu Dozornej rady Európske centrálnej banky (hlasovanie)

Správa o návrhu Európskej centrálnej banky na vymenovanie podpredsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky [N7-0003/2014 - C7-0017/2014- 2014/0900(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Sharon Bowles (A7-0086/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 5.2.2014)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0077)


9.9. Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci pri uplatňovaní ich právnych predpisov o hospodárskej súťaži *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci pri uplatňovaní ich právnych predpisov o hospodárskej súťaži [12418/2012 - C7-0146/2013- 2012/0127(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0078)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


9.10. Dohody o spolupráci EÚ v oblasti presadzovania politiky hospodárskej súťaže – ďalší postup (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0088/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0079)


9.11. Splnomocnenie členských štátov na ratifikáciu zmluvy o obchode so zbraňami v záujme Európskej únie *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú ratifikovať zmluvu o obchode so zbraňami v záujme Európskej únie [12178/2013 - C7-0233/2013- 2013/0225(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Martin (A7-0041/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0080)

Parlament schválil návrh rozhodnutia Rady.


9.12. Zmluva o obchode so zbraňami (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0075/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0081)


9.13. Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, a nariadenie Rady (ES) č. 597/2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva [COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0082)

Christofer Fjellner navrhol, aby bolo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložené v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament návrh schválil. Vec sa tak považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.


9.14. Dodržiavanie pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva [COM(2013)0009 - C7-0019/2013- 2013/0007(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Isabelle Thomas (A7-0468/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0083)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0083)


9.15. Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (prepracované znenie) [COM(2011)0772 - C7-0426/2011- 2011/0356(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0255/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0084)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0084)

Vystúpenia:

Zuzana Roithová (spravodajkyňa) vystúpila pred hlasovaním.


9.16. Výbušniny na civilné použitie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania výbušnín na civilné použitie na trhu a ich kontroly (prepracované znenie) [COM(2011)0771 - C7-0423/2011- 2011/0349(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0256/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0085)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0085)


9.17. Neautomatická činnosť na trhu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu (prepracované znenie) [COM(2011)0766 - C7-0430/2011- 2011/0352(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0257/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0086)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0086)


9.18. Elektromagnetická kompatibilita ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (prepracované znenie) [COM(2011)0765 - C7-0429/2011- 2011/0351(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0258/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0087)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0087)


9.19. Elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (prepracované znenie) [COM(2011)0773 - C7-0427/2011- 2011/0357(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0259/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0088)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0088)


9.20. Výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov na trhu ***I (hlasovanie)

Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov na trhu (prepracované znenie) [COM(2011)0770 - C7-0421/2011- 2011/0354(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0260/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0089)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0089)

Vystúpenia:

Carl Schlyter so žiadosťou o spresnenie vyhlásenia, ktoré predniesla Zuzana Roithová (spravodajkyňa) pred hlasovaním, a spravodajkyňa, aby zdôraznila význam svojho vyhlásenia.


9.21. Jednoduché tlakové nádoby ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia jednoduchých tlakových nádob na trhu (prepracované znenie) [COM(2011)0768 - C7-0428/2011- 2011/0350(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0261/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0090)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0091)


9.22. Meradlá ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu (prepracované znenie) [COM(2011)0769 - C7-0422/2011- 2011/0353(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0091)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0091)


9.23. Systém náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov ***I (hlasovanie)

Zmena nariadenia (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a zmena nariadenia (ES) č. 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu pri preprave cestujúcich a ich batožiny v leteckej doprave [COM(2013)0130 - C7-0066/2013- 2013/0072(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Georges Bach (A7-0020/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0092)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0092)

Vystúpenia:

Saïd El Khadraoui, ktorý predniesol ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 74, ktorý bol prijatý, a Hans-Peter Mayer.


9.24. Konkurzné konanie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní [COM(2012)0744 - C7-0413/2012- 2012/0360(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0093)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0093)


9.25. Rámec pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030 (hlasovanie)

Správa o rámci pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030 [2013/2135(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajcovia: Anne Delvaux a Konrad Szymański (A7-0047/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou Verts/ALE)

Zamietnutý

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ECR)

Zamietnutý

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou EFD)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA výborov ENVI, ITRE

Prijatý (P7_TA(2014)0094)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním Renate Sommer k teplote v rokovacej sále.

Po hlasovaní Konrad Szymański, ktorý sa ohradil, že nemohol vystúpiť vo vhodný čas, aby navrhol plénu zamietnuť správu, a požiadal, aby jeho meno bolo z nej vymazané, Bruno Gollnisch so žiadosťou, aby sa záverečné hlasovanie odložilo (predsedajúca žiadosti nevyhovela, pretože už boli oznámené výsledky hlasovania), Martin Callanan k priebehu hlasovania, Konrad Szymański, ktorý oznámil, že žiadosť o vystúpenie pred záverečným hlasovaním zaslal včas, a požiadal o opakovanie záverečného hlasovania (predsedajúca potvrdila, že jeho žiadosť nedostala) a Michael Cashman k priebehu hlasovania.


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: utorok 4. februára 2014)

Správa: Norica Nicolai - A7-0001/2014
Biljana Borzan

V rozprave vystúpil Hans-Peter Martin k priebehu hlasovania pri konečnom hlasovaní o správe A7-0047/2014.

Správa: Norica Nicolai - A7-0001/2014 (pokračovanie)
Marina Yannakoudakis, Petru Constantin Luhan, Claudette Abela Baldacchino, Marino Baldini, Anna Záborská, Silvia Costa, Andrej Plenković, Alda Sousa, Sandra Petrović Jakovina a Francesca Barracciu

(Hlasovanie: streda 5. februára 2014)

Správa: Claude Moraes - A7-0428/2013
Biljana Borzan, Raffaele Baldassarre, Dubravka Šuica, Sandra Petrović Jakovina, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Marisa Matias, Krisztina Morvai, Jim Higgins, Ivana Maletić, Syed Kamall a Elena Băsescu

Odporúčanie George Sabin Cutaş - A7-0060/2014
Dubravka Šuica, Oleg Valjalo, Jim Higgins, Elena Băsescu a Roberta Angelilli

Dohody o spolupráci EÚ v oblasti presadzovania politiky hospodárskej súťaže – ďalší postup - (2013/2921(RSP)) - B7-0088/2014
Dubravka Šuica a Andrej Plenković

Odporúčanie David Martin - A7-0041/2014
Elena Băsescu

Zmluva o obchode so zbraňami - (2014/2534(RSP)) - B7-0075/2014
Roberta Angelilli a Andrej Plenković

Správa: Christofer Fjellner - A7-0053/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Andrej Plenković, Jim Higgins, Monika Smolková, Ivana Maletić a Robert Sturdy

Správa: Isabelle Thomas - A7-0468/2013
Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Jim Higgins a Elena Băsescu

Správa: Zuzana Roithová - A7-0255/2012
Adam Bielan

Správa: Georges Bach - A7-0020/2014
Zofija Mazej Kukovič, Joseph Cuschieri a Francesca Barracciu

Vysvetlenia hlasovania budú pokračovať na zajtrajšom plenárnom zasadnutí vo štvrtok 6. februára 2014.


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.50 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Situácia na Ukrajine (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia na Ukrajine (2014/2547(RSP))

V rozprave vystúpil Guy Verhofstadt, ktorý vyjadril poľutovanie nad tým, že sa Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) nezúčastnila na rozprave dnes popoludní.

Štefan Füle (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene Catherine Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Charles Tannock, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Zbigniew Ziobro v mene skupiny EFD, Adrian Severin – nezaradený poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Libor Rouček, Johannes Cornelis van Baalen, Werner Schulz, Charles Tannock, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Paweł Robert Kowal, Juozas Imbrasas, Gunnar Hökmark, Knut Fleckenstein, Jacek Protasiewicz, Marusya Lyubcheva, Michael Gahler, Marek Siwiec, György Schöpflin, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Bernd Posselt k priebehu rozpravy, Tunne Kelam, László Tőkés, Vytautas Landsbergis a Laima Liucija Andrikienė.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Davor Ivo Stier, Ioan Mircea Paşcu, Tarja Cronberg, Jaromír Kohlíček, Krisztina Morvai, Jan Kozłowski, Boris Zala, Tatjana Ždanoka, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr a Marek Henryk Migalski.

V rozprave vystúpil Štefan Füle.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda a Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE o situácii na Ukrajine (2014/2547(RSP)) (B7-0138/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula a Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE, o situácii na Ukrajine (2014/2547(RSP)) (B7-0139/2014);

- Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Maria Eleni Koppa, Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala a David Martin v mene skupiny S&D, o situácii na Ukrajine (2014/2547(RSP)) (B7-0140/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski a Marietta Giannakou v mene skupiny PPE o situácii na Ukrajine (2014/2547(RSP)) (B7-0158/2014);

- Helmut Scholz a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL o Ukrajine (2014/2547(RSP)) (B7-0161/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba a Adam Bielan v mene skupiny ECR, o situácii na Ukrajine (2014/2547(RSP)) (B7-0163/2014);

- Zbigniew Ziobro a Jacek Olgierd Kurski v mene skupiny EFD o situácii na Ukrajine (2014/2547(RSP)) (B7-0164/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.5 zápisnice zo dňa 6.2.2014.


PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

14. Úloha Európy v Stredoafrickej republike (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Úloha Európy v Stredoafrickej republike (2014/2537(RSP))

Evangelos Venizelos (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene Catherine Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci).

Vystúpili títo poslanci: Arnaud Danjean v mene skupiny PPE, Patrice Tirolien v mene skupiny S&D, Louis Michel v mene skupiny ALDE, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Marine Le Pen – nezaradená poslankyňa, Cristian Dan Preda, Gilles Pargneaux, Franz Obermayr, Boris Zala a Ana Gomes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, Andreas Mölzer a Andrew Henry William Brons.

V rozprave vystúpil Evangelos Venizelos.

Rozprava sa skončila.


15. Situácia v Sýrii (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Sýrii (2014/2531(RSP))

Štefan Füle (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene Catherine Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Isabelle Durant v mene skupiny Verts/ALE, Struan Stevenson v mene skupiny ECR, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Nick Griffin – nezaradený poslanec, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nikolaos Salavrakos, Peter Šťastný, Ioan Mircea Paşcu a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Maria Eleni Koppa, David Martin a Boris Zala.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eija-Riitta Korhola, Spyros Danellis, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Sophocles Sophocleous, Tarja Cronberg, Zbigniew Ziobro a Silvia Costa.

V rozprave vystúpil Štefan Füle.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko a Adam Bielan v mene skupiny ECR, o situácii v Sýrii (2014/2531(RSP)) (B7-0141/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula a Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE, o situácii v Sýrii (2014/2531(RSP)) (B7-0142/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ricardo Cortés Lastra, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, David Martin, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn a Boris Zala v mene skupiny S&D, o situácii v Sýrii (2014/2531(RSP)) (B7-0143/2014);

- Isabelle Durant, Tarja Cronberg, Nikos Chrysogelos, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Jean-Paul Besset a Hélène Flautre v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Sýrii (2014/2531(RSP)) (B7-0144/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Francisco José Millán Mon, Alf Svensson, Jarosław Leszek Wałęsa, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michael Gahler, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Nadezhda Neynsky, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart a Marco Scurria v mene skupiny PPE, o situácii v Sýrii (2014/2531(RSP)) (B7-0155/2014);

- Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Sýrii (2014/2531(RSP)) (B7-0157/2014);

- Zbigniew Ziobro, Jacek Włosowicz, Tadeusz Cymański, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška a Rolandas Paksas v mene skupiny EFD, o situácii v Sýrii (2014/2531(RSP)) (B7-0160/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.6 zápisnice zo dňa 6.2.2014.


16. Sýrski utečenci prichádzajúci na bulharské hranice (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Sýrski utečenci prichádzajúci na bulharské hranice (2014/2550(RSP))

Evangelos Venizelos (úradujúci predseda Rady) a Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Evgeni Kirilov, Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dimitar Stoyanov, Stanimir Ilchev v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Cornelia Ernst, Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Dimitar Stoyanov – nezaradený poslanec, Frank Engel, Ivailo Kalfin, Mariya Gabriel, Tanja Fajon a Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Svetoslav Hristov Malinov, Marusya Lyubcheva, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Evgeni Kirilov a Metin Kazak.

Vystúpili: Cecilia Malmström a Evangelos Venizelos.

Rozprava sa skončila.


17. Situácia v Egypte (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Egypte (2014/2532(RSP))

Evangelos Venizelos (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene Catherine Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Adam Bielan v mene skupiny ECR, Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL, Jacek Włosowicz v mene skupiny EFD, Mário David, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Ana Gomes, Peter van Dalen a Cristian Dan Preda.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Joanna Senyszyn, Hans-Gert Pöttering, Pino Arlacchi, Francisco José Millán Mon a Andrzej Grzyb.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Peter Šťastný, Eija-Riitta Korhola, Zbigniew Zaleski, Paul Rübig, Olle Schmidt a Paul Murphy.

V rozprave vystúpil Evangelos Venizelos.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Marietta Giannakou, Davor Ivo Stier, Alf Svensson, Andrej Plenković, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ria Oomen-Ruijten, Peter Šťastný, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Salvador Sedó i Alabart a Roberta Angelilli v mene skupiny PPE, o situácii v Egypte (2014/2532(RSP)) (B7-0145/2014);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Olle Schmidt, Louis Michel, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula a Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE, o situácii v Egypte (2014/2532(RSP)) (B7-0146/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn a Boris Zala v mene skupiny S&D, o situácii v Egypte (2014/2532(RSP)) (B7-0147/2014);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška, Nikolaos Salavrakos, Jacek Włosowicz a Tadeusz Cymański v mene skupiny EFD, o situácii v Egypte (2014/2532(RSP)) (B7-0148/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken a Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Egypte (2014/2532(RSP)) (B7-0153/2014);

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, o situácii v Egypte (2014/2532(RSP)) (B7-0154/2014);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias a Alda Sousa v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Egypte (2014/2532(RSP)) (B7-0162/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.7 zápisnice zo dňa 6.2.2014.


18. Samit EÚ – Rusko (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Samit EÚ – Rusko (2014/2533(RSP))

Evangelos Venizelos (úradujúci predseda Rady) a Štefan Füle (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE, Libor Rouček v mene skupiny S&D, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, Werner Schulz v mene skupiny Verts/ALE, Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Ewald Stadler – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Michael Cashman, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Francisco José Millán Mon, Jacek Saryusz-Wolski, Sławomir Nitras a Nadezhda Neynsky.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Paul Rübig, Katarína Neveďalová, Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Paul Murphy a Adrian Severin.

V rozprave vystúpil Štefan Füle.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

V rozprave vystúpil Evangelos Venizelos.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Werner Schulz, Rebecca Harms, Indrek Tarand, Tarja Cronberg a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, o samite EÚ – Rusko, ktorý sa konal 28. januára 2014 (2014/2533(RSP)) (B7-0149/2014);

- Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford a Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE, o samite EÚ – Rusko (2014/2533(RSP)) (B7-0150/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan a Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR, o samite EÚ – Rusko (2014/2533(RSP)) (B7-0151/2014);

- Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula a Michael Cashman v mene skupiny S&D, o samite EÚ – Rusko (2014/2533(RSP)) (B7-0152/2014);

- Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė v mene skupiny PPE, o samite EÚ – Rusko (2014/2533(RSP)) (B7-0156/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric a Nikola Vuljanić v mene skupiny GUE/NGL, o samite EÚ – Rusko (2014/2533(RSP)) (B7-0159/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.8 zápisnice zo dňa 6.2.2014.


19. Údajné navrátenie utečencov pri pobreží gréckeho ostrova Farmakonisi, v dôsledku ktorého ich prišlo niekoľko o život (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Údajné navrátenie utečencov pri pobreží gréckeho ostrova Farmakonisi, v dôsledku ktorého ich prišlo niekoľko o život (2014/2549(RSP))

Evangelos Venizelos (úradujúci predseda Rady) a Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Marietta Giannakou v mene skupiny PPE, Maria Eleni Koppa v mene skupiny S&D, Nikos Chrysogelos v mene skupiny Verts/ALE, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, Monika Hohlmeier, Kriton Arsenis, Charalampos Angourakis a Georgios Koumoutsakos.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marie-Christine Vergiat a Paul Murphy.

Vystúpili: Cecilia Malmström a Evangelos Venizelos.

Rozprava sa skončila.


20. Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2013 - Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2013 - Správa o pokroku Čiernej Hory za rok 2013 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2013 (2013/2884(RSP))

Vyhlásenia Rady a Komisie: Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2013 (2013/2883(RSP))

Vyhlásenia Rady a Komisie: Správa o pokroku Čiernej Hory za rok 2013 (2013/2882(RSP))

V rozprave vystúpil Davor Ivo Stier, ktorý privítal na galérii skupinu študentov z Bosny a Hercegoviny.

Evangelos Venizelos (úradujúci predseda Rady) a Štefan Füle (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Doris Pack v mene skupiny PPE, Richard Howitt v mene skupiny S&D, Sarah Ludford v mene skupiny ALDE, Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE, Marina Yannakoudakis v mene skupiny ECR, Nikola Vuljanić v mene skupiny GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos v mene skupiny EFD, Eduard Kukan, Emine Bozkurt, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Nikolaos Chountis, Anna Ibrisagic, Göran Färm, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Alojz Peterle, Tonino Picula, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev a Andrej Plenković.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Zdravka Bušić, Zita Gurmai a Dimitar Stoyanov.

Vystúpili: Štefan Füle a Evangelos Venizelos.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Doris Pack, v mene výboru Výbor pre zahraničné veci, o správe o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2013 (2013/2884(RSP)) (B7-0074/2014);

- Richard Howitt, v mene výboru Výbor pre zahraničné veci, o správe o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2013 (2013/2883 (RSP)) (B7-0073/2014);

- Charles Tannock, v mene výboru Výbor pre zahraničné veci, k správe o pokroku Čiernej Hory za rok 2013 (2013/2882(RSP)) (B7-0072/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.9 zápisnice zo dňa 6.2.2014, bod 9.10 zápisnice zo dňa 6.2.2014 a bod 9.11 zápisnice zo dňa 6.2.2014.


21. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovaniaô PE 527.823/OJJE).


22. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.15 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Príloha 1 - Vymenovanie podpredsedu Dozornej rady Európske centrálnej banky

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zasada, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Flasarová, Hadjigeorgiou, Händel, Kari, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Mélenchon, Omarjee, Rubiks, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Garriga Polledo, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Larsen-Jensen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mizzi, Moraes, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Petrović Jakovina, Picula, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cornelissen, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia