Index 
Protokoll
PDF 284kWORD 179k
Onsdagen den 5 februari 2014 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 3.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 4.Inkomna dokument
 5.Kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar ***I (debatt)
 6.Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning ***I (debatt)
 7.Parlamentets sammansättning
 8.Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (fortsättning på debatten)
 9.Omröstning
  
9.1.Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Import av atlantisk storögd tonfisk ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.3.Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gabon *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.4.Förbindelserna mellan EU, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.5.Försäkringsskydd mot naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.6.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Strukturen för och organisationen av social dialog i samband med en verklig ekonomisk och monetär union (artikel 117 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.7.Parlamentets sammanträdeskalender för 2015 (omröstning)
  
9.8.Utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (omröstning)
  
9.9.Avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om samarbete vid tillämpningen av deras konkurrenslagstiftning *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.10.EU:s samarbetsavtal om konkurrenspolitikens tillämpning – vägen framåt (omröstning)
  
9.11.Bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera vapenhandelsfördraget *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.12.Vapenhandelsfördraget (omröstning)
  
9.13.Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I (omröstning)
  
9.14.Säkerställande av att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs ***I (omröstning)
  
9.15.Utrustning och säkerhetssystem avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar ***I (omröstning)
  
9.16.Explosiva varor för civilt bruk ***I (omröstning)
  
9.17.Icke-automatiska vågar ***I (omröstning)
  
9.18.Elektromagnetisk kompatibilitet ***I (omröstning)
  
9.19.Elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser ***I (omröstning)
  
9.20.Hissar och säkerhetskomponenter till hissar ***I (omröstning)
  
9.21.Enkla tryckkärl ***I (omröstning)
  
9.22.Mätinstrument ***I (omröstning)
  
9.23.Kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar ***I (omröstning)
  
9.24.Insolvensförfaranden ***I (omröstning)
  
9.25.En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Situationen i Ukraina (debatt)
 14.Europas roll i Centralafrikanska republiken (debatt)
 15.Situationen i Syrien (debatt)
 16.Syriska flyktingar som anländer till Bulgariens gränser (debatt)
 17.Situationen i Egypten (debatt)
 18.Toppmötet mellan EU och Ryssland (debatt)
 19.Avvisande av människor utanför Greklands kust (Farmakonisi) som medfört att flyktingar omkommit (debatt)
 20.2013 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina - 2013 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien - 2013 års framstegsrapport om Montenegro (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av vice ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd


ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens genomförandeförordning om utseende och övervakning av anmälda organ i enlighet med rådets direktiv 90/385/EEG om aktiva medicintekniska produkter för implantation och rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter (D027703/01 - 2014/2540(RPS) - tidsfrist: 22/04/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 401/2006 vad gäller provtagningsmetoder för stora partier, kryddor och kosttillskott, prestandakriterier för T-2-toxin, HT-2-toxin och citrinin samt screeningmetoder för analys (D030012/03 - 2014/2560(RPS) - tidsfrist: 04/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för fenpyroximat, flubendiamid, isopyrazam, kresoximmetyl, spirotetramat och tiakloprid i eller på vissa produkter (D030331/02 - 2014/2542(RPS) - tidsfrist: 24/03/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för fenarimol, metaflumizon och teflubenzuron i eller på vissa produkter (D030333/02 - 2014/2535(RPS) - tidsfrist: 16/03/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ändring av besluten 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU och 2012/721/EU som en anpassning till utvecklingen när det gäller klassificering av ämnen (D030637/02 - 2014/2539(RPS) - tidsfrist: 18/04/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller små, medelstora och stora krafttransformatorer (D030891/02 - 2014/2544(RPS) - tidsfrist: 28/04/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användning av etyllauroylarginat som konserveringsmedel i vissa värmebehandlade köttprodukter (D030942/02 - 2014/2561(RPS) - tidsfrist: 04/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för kadmium i livsmedel (D030943/02 - 2014/2541(RPS) - tidsfrist: 23/04/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI.


3. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 när det gäller komplettering av bilaga III med nya vägledande kartor (C(2014)00095 – 2014/2538(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 17 januari 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller de situationer då det kan krävas effektstudier efter att ett läkemedel har godkänts C(2014)00432 - 2014/2562(DEA)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 3 februari 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag med avseende på tekniska tillsynsstandarder för att specificera beräkningen av specifika och allmänna kreditriskjusteringar (C(2013)09338 – 2014/2501(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad, från och med mottagandedagen den 20 december 2013

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av Europaparlamentet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska standarder för tillsyn för kapitalbaskrav för institut (C(2013)09763 – 2014/2510(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad, från och med mottagandedagen den 7 januari 2014

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av kommissionen.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON.


4. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från parlamentets utskott:

- * Betänkande om Europeiska centralbankens förslag till utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (N7-0003/2014 - C7-0017/2014 - 2014/0900(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Sharon Bowles (A7-0086/2014)


5. Kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådet förordning om ändring av förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och av förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage [COM(2013)0130 - C7-0066/2013- 2013/0072(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Georges Bach (A7-0020/2014)

Georges Bach redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Siim Kallas (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Hans-Peter Mayer (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Mathieu Grosch för PPE-gruppen, Bernadette Vergnaud för S&D-gruppen, Vilja Savisaar-Toomast för ALDE-gruppen, Keith Taylor för Verts/ALE-gruppen, Jacqueline Foster för ECR-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Dieter-Lebrecht Koch, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jörg Leichtfried; Saïd El Khadraoui, Diane Dodds, grupplös, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Cramer, Philip Bradbourn, Younous Omarjee, William (The Earl of) Dartmouth, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Luis de Grandes Pascual; Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Gesine Meissner, som ställde en fråga ("blått kort") till Dominique Riquet, som denne besvarade; Phil Bennion, Michael Cramer, Oldřich Vlasák, Luis de Grandes Pascual, Brian Simpson, Izaskun Bilbao Barandica, Julie Girling, Marian-Jean Marinescu, Olga Sehnalová, Graham Watson, Roberts Zīle, Hubert Pirker, Jörg Leichtfried, Jim Higgins, Dubravka Šuica, Ádám Kósa och Andreas Schwab.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Erik Bánki, Phil Prendergast, Miroslav Mikolášik, Spyros Danellis, Silvia-Adriana Ţicău, Ria Oomen-Ruijten, Karin Kadenbach och Christel Schaldemose.

Talare: Siim Kallas och Georges Bach.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.23 i protokollet av den 5.2.2014.


6. Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning [COM(2010)0379 - C7-0180/2010- 2010/0210(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A7-0428/2013)

Claude Moraes redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

(Fortsättningen på debatten: punkt 8 i protokollet av den 5.2.2014)


7. Parlamentets sammansättning

De behöriga danska myndigheterna hade meddelat att Rina Ronja Kari utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Søren Bo Søndergaard med verkan från och med den 5 februari 2014.

I enlighet med artikel 7.1 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och i enlighet med artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen, noterade parlamentet utnämningen av Rina Ronja Kari med verkan från och med den 5 februari 2014.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Rina Ronja Kari fram till dess att en prövning har skett av bevisen för att hon utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid hon skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att hon undertecknat en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


8. Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (fortsättning på debatten)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning [COM(2010)0379 - C7-0180/2010- 2010/0210(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A7-0428/2013)

(Inledningen av debatten: punkt 6 i protokollet av den 5.2.2014)

Talare: Alejandro Cercas (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Britta Thomsen (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Véronique Mathieu Houillon för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Sergio Gaetano Cofferati för S&D-gruppen, Jan Mulder för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Paul Nuttall för EFD-gruppen, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Jean Lambert, Marie-Christine Vergiat, Mara Bizzotto, Auke Zijlstra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Philip Claeys, Edit Bauer, Pervenche Berès, Hubert Pirker, Ioan Enciu, Salvatore Iacolino och Anna Hedh.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elisabeth Schroedter och Andrew Henry William Brons.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) och Claude Moraes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.1 i protokollet av den 5.2.2014.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.35 och återupptogs kl. 12.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

9. Omröstning

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, ...) figurent dans l'annexe «Résultats des votes», jointe au procès-verbal.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

°
° ° °

Talare: Michael Gahler yttrade sig om en subvention till företaget Active Group; Antonio Masip Hidalgo yttrade sig om den storm som nyligen drabbat Asturien och nordvästra Spanien; Zbigniew Zaleski yttrade sig för att hedra minnet av de tusentals polacker som mördades i Katynmassakern våren 1940.


9.1. Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning [COM(2010)0379 - C7-0180/2010- 2010/0210(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A7-0428/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0072)


9.2. Import av atlantisk storögd tonfisk ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EG) nr 827/2004 om förbud mot import av atlantisk storögd tonfisk (Thunnus obesus) med ursprung i Bolivia, Ekvatorialguinea, Georgien, Kambodja och Sierra Leone och om upphävande av förordning (EG) nr 1036/2001 [COM(2013)0185 - C7-0091/2013- 2013/0097(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0073)


9.3. Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gabon *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gabon [11871/2013 - C7-0484/2013- 2013/0216(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A7-0049/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

João Ferreira gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 138.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0074)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


9.4. Förbindelserna mellan EU, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets beslut om förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan [12274/2013 - C7-0237/2013- 2011/0410(CNS)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0075)


9.5. Försäkringsskydd mot naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om försäkringsskydd mot naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan [2013/2174(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sampo Terho (A7-0005/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0076)


9.6. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Strukturen för och organisationen av social dialog i samband med en verklig ekonomisk och monetär union (artikel 117 i arbetsordningen) (omröstning)

Begäran om samråd: Strukturen för och organisationen av social dialog i samband med en verklig ekonomisk och monetär union

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

Antogs genom en enda omröstning


9.7. Parlamentets sammanträdeskalender för 2015 (omröstning)

Parlamentets sammanträdeskalender för 2015 (2013/2886(RSO)): se talmanskonferensens förslag (punkt 4 i protokollet av den 13.1.2014)
Förslaget att omröstningen skulle skjutas upp godkändes den 15 januari 2014 (punkt 10.2 i protokollet av den 15.1.2014).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Förklarades godkänd

Europaparlamentets sammanträdeskalender för 2015 fastställdes därmed enligt följande:

- den 1215 januari

- den 28 januari

- den 912 februari

- den 25 februari

- den 912 mars

- den 25 mars

- den 15 april

- den 2730 april

- den 1821 maj

- den 27 maj

- den 811 juni

- den 24 juni

- den 69 juli

- den 710 september

- den 16 september

- den 58 oktober

- den 14 oktober

- den 2629 oktober

- den 11 november

- den 2326 november

- den 2 december

- den 1417 december

Inlägg:

Ashley Fox begärde att förslaget till sammanträdeskalender skulle återförvisas till talmanskonferensen och att ett nytt ändringsförslag med motivering skulle läggas fram (talmannen meddelade att talmanskonferensen efter juridisk rådgivning hade godkänt talmannens ursprungliga beslut).


9.8. Utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (omröstning)

Betänkande om Europeiska centralbankens förslag till utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd [N7-0003/2014 - C7-0017/2014- 2014/0900(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sharon Bowles (A7-0086/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 5.2.2014)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0077)


9.9. Avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om samarbete vid tillämpningen av deras konkurrenslagstiftning *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om samarbete vid tillämpningen av deras konkurrenslagstiftning [12418/2012 - C7-0146/2013- 2012/0127(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0078)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


9.10. EU:s samarbetsavtal om konkurrenspolitikens tillämpning – vägen framåt (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0088/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0079)


9.11. Bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera vapenhandelsfördraget *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera vapenhandelsfördraget [12178/2013 - C7-0233/2013- 2013/0225(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A7-0041/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0080)

Parlamentet godkände utkastet till rådets beslut.


9.12. Vapenhandelsfördraget (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0075/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0081)


9.13. Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och av rådets förordning (EG) nr 597/2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen [COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0082)

Christofer Fjellner föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


9.14. Säkerställande av att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs [COM(2013)0009 - C7-0019/2013- 2013/0007(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Isabelle Thomas (A7-0468/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0083)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0083)


9.15. Utrustning och säkerhetssystem avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (omarbetning) [COM(2011)0772 - C7-0426/2011- 2011/0356(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Zuzana Roithová (A7-0255/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0084)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0084)

Inlägg:

Zuzana Roithová (föredragande) gjorde ett uttalande före omröstningen.


9.16. Explosiva varor för civilt bruk ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk (omarbetning) [COM(2011)0771 - C7-0423/2011- 2011/0349(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Zuzana Roithová (A7-0256/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0085)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0085)


9.17. Icke-automatiska vågar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av icke-automatiska vågar (omarbetning) [COM(2011)0766 - C7-0430/2011- 2011/0352(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Zuzana Roithová (A7-0257/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0086)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0086)


9.18. Elektromagnetisk kompatibilitet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbetning) [COM(2011)0765 - C7-0429/2011- 2011/0351(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Zuzana Roithová (A7-0258/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0087)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0087)


9.19. Elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (omarbetning) [COM(2011)0773 - C7-0427/2011- 2011/0357(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Zuzana Roithová (A7-0259/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0088)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0088)


9.20. Hissar och säkerhetskomponenter till hissar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av hissar och säkerhetskomponenter till hissar (omarbetning) [COM(2011)0770 - C7-0421/2011- 2011/0354(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Zuzana Roithová (A7-0260/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0089)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0089)

Inlägg:

Carl Schlyter begärde ett förtydligande av det uttalande som Zuzana Roithová (föredragande) gjort före omröstningen om hennes första betänkande; Roithová bekräftade vikten av denna fråga.


9.21. Enkla tryckkärl ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av enkla tryckkärl (omarbetning) [COM(2011)0768 - C7-0428/2011- 2011/0350(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Zuzana Roithová (A7-0261/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0090)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0091)


9.22. Mätinstrument ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument (omarbetning) [COM(2011)0769 - C7-0422/2011- 2011/0353(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0091)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0091)


9.23. Kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådet förordning om ändring av förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och av förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage [COM(2013)0130 - C7-0066/2013- 2013/0072(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Georges Bach (A7-0020/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0092)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0092)

Inlägg:

Saïd El Khadraoui lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 74; det muntliga ändringsförslaget beaktades; Hans-Peter Mayer.


9.24. Insolvensförfaranden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden [COM(2012)0744 - C7-0413/2012- 2012/0360(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0093)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0093)


9.25. En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (omröstning)

Betänkande om en ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 [2013/2135(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. medföredragande: Anne Delvaux och Konrad Szymański (A7-0047/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (framlagt av Verts/ALE-gruppen)

Förkastades

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (framlagt av ECR-gruppen)

Förkastades

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (framlagt av EFD-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG från utskotten ENVI, ITRE

Antogs (P7_TA(2014)0094)

Inlägg:

Före omröstningen yttrade sig Renate Sommer om temperaturen i plenisalen.

Efter omröstningen protesterade Konrad Szymański för att han inte hade fått ordet i tid för att kunna föreslå att församlingen skulle förkasta betänkandet, och han krävde att hans namn skulle strykas från betänkandet; Bruno Gollnisch begärde att slutomröstningen skulle upprepas (talmannen godkände inte denna begäran, eftersom omröstningsresultatet redan tillkännagivits); Martin Callanan yttrade sig om genomförandet av omröstningen; Konrad Szymański hävdade att han hade begärt ordet i tid före slutomröstningen och begärde att slutomröstningen skulle upprepas (talmannen meddelade att hon inte mottagit hans begäran att få ordet); Michael Cashman yttrade sig om genomförandet av omröstningen.


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: tisdagen den 4 februari 2014)

Betänkande Norica Nicolai - A7-0001/2014
Biljana Borzan.

Talare: Hans-Peter Martin yttrade sig om genomförandet av omröstningen vid slutomröstningen om betänkandet A7-0047/2014.


Betänkande Norica Nicolai - A7-0001/2014 (forts.)
Marina Yannakoudakis, Petru Constantin Luhan, Claudette Abela Baldacchino, Marino Baldini, Anna Záborská, Silvia Costa, Andrej Plenković, Alda Sousa, Sandra Petrović Jakovina och Francesca Barracciu

(Omröstning: onsdagen den 5 februari 2014)

Betänkande Claude Moraes - A7-0428/2013
Biljana Borzan, Raffaele Baldassarre, Dubravka Šuica, Sandra Petrović Jakovina, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Marisa Matias, Krisztina Morvai, Jim Higgins, Ivana Maletić, Syed Kamall och Elena Băsescu

Rekommendation George Sabin Cutaş - A7-0060/2014
Dubravka Šuica, Oleg Valjalo, Jim Higgins, Elena Băsescu och Roberta Angelilli

EU:s samarbetsavtal om konkurrenspolitikens tillämpning – vägen framåt - (2013/2921(RSP)) - B7-0088/2014
Dubravka Šuica och Andrej Plenković

Rekommendation David Martin - A7-0041/2014
Elena Băsescu

Vapenhandelsfördraget - (2014/2534(RSP)) - B7-0075/2014
Roberta Angelilli och Andrej Plenković

Betänkande Christofer Fjellner - A7-0053/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Andrej Plenković, Jim Higgins, Monika Smolková, Ivana Maletić och Robert Sturdy

Betänkande Isabelle Thomas - A7-0468/2013
Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Jim Higgins och Elena Băsescu

Betänkande Zuzana Roithová - A7-0255/2012
Adam Bielan

Betänkande Georges Bach - A7-0020/2014
Zofija Mazej Kukovič, Joseph Cuschieri och Francesca Barracciu

Röstförklaringar: fortsättning vid sammanträdet följande dag, dvs. torsdagen den 6 februari 2014.


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.50 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Situationen i Ukraina (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Ukraina (2014/2547(RSP))

Talare: Guy Verhofstadt beklagade att Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) inte var närvarande under eftermiddagens debatter.

Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Tannock, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Zbigniew Ziobro för EFD-gruppen, Adrian Severin, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Libor Rouček, Johannes Cornelis van Baalen, Werner Schulz, Charles Tannock, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Jacek Saryusz-Wolski, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Paweł Robert Kowal, Juozas Imbrasas, Gunnar Hökmark, Knut Fleckenstein, Jacek Protasiewicz, Marusya Lyubcheva, Michael Gahler, Marek Siwiec, György Schöpflin, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Bernd Posselt, som yttrade sig om genomförandet av debatten; Tunne Kelam, László Tőkés, Vytautas Landsbergis och Laima Liucija Andrikienė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Davor Ivo Stier, Ioan Mircea Paşcu, Tarja Cronberg, Jaromír Kohlíček, Krisztina Morvai, Jan Kozłowski, Boris Zala, Tatjana Ždanoka, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr och Marek Henryk Migalski.

Talare: Štefan Füle.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Werner Schulz, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda och Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2547(RSP)) (B7-0138/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula och Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2547(RSP)) (B7-0139/2014);

- Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Maria Eleni Koppa, Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala och David Martin för S&D-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2547(RSP)) (B7-0140/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier, Inese Vaidere, Paweł Zalewski och Marietta Giannakou för PPE-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2547(RSP)) (B7-0158/2014);

- Helmut Scholz och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2547(RSP)) (B7-0161/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba och Adam Bielan för ECR-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2547(RSP)) (B7-0163/2014);

- Zbigniew Ziobro och Jacek Olgierd Kurski för EFD-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2547(RSP)) (B7-0164/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 6.2.2014.


ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

14. Europas roll i Centralafrikanska republiken (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Europas roll i Centralafrikanska republiken (2014/2537(RSP))

Evangelos Venizelos (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Arnaud Danjean för PPE-gruppen, Patrice Tirolien för S&D-gruppen, Louis Michel för ALDE-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Marine Le Pen, grupplös, Cristian Dan Preda, Gilles Pargneaux, Franz Obermayr, Boris Zala och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, Andreas Mölzer och Andrew Henry William Brons.

Talare: Evangelos Venizelos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Situationen i Syrien (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien (2014/2531(RSP))

Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Isabelle Durant för Verts/ALE-gruppen, Struan Stevenson för ECR-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Nick Griffin, grupplös, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nikolaos Salavrakos, Peter Šťastný, Ioan Mircea Paşcu och Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Maria Eleni Koppa, David Martin och Boris Zala.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Spyros Danellis, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Sophocles Sophocleous, Tarja Cronberg, Zbigniew Ziobro och Silvia Costa.

Talare: Štefan Füle.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko och Adam Bielan för ECR-gruppen, om situationen i Syrien (2014/2531(RSP)) (B7-0141/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula och Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, om situationen i Syrien (2014/2531(RSP)) (B7-0142/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ricardo Cortés Lastra, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, David Martin, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn och Boris Zala för S&D-gruppen, om situationen i Syrien (2014/2531(RSP)) (B7-0143/2014);

- Isabelle Durant, Tarja Cronberg, Nikos Chrysogelos, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken, Jean Lambert, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Jean-Paul Besset och Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Syrien (2014/2531(RSP)) (B7-0144/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Francisco José Millán Mon, Alf Svensson, Jarosław Leszek Wałęsa, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michael Gahler, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Nadezhda Neynsky, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart och Marco Scurria för PPE-gruppen, om situationen i Syrien (2014/2531(RSP)) (B7-0155/2014);

- Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Syrien (2014/2531(RSP)) (B7-0157/2014);

- Zbigniew Ziobro, Jacek Włosowicz, Tadeusz Cymański, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška och Rolandas Paksas för EFD-gruppen, om situationen i Syrien (2014/2531(RSP)) (B7-0160/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.6 i protokollet av den 6.2.2014.


16. Syriska flyktingar som anländer till Bulgariens gränser (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Syriska flyktingar som anländer till Bulgariens gränser (2014/2550(RSP))

Evangelos Venizelos (rådets tjänstgörande ordförande) och Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Evgeni Kirilov, Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dimitar Stoyanov; Stanimir Ilchev för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Cornelia Ernst; Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Dimitar Stoyanov, grupplös, Frank Engel, Ivailo Kalfin, Mariya Gabriel, Tanja Fajon och Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Svetoslav Hristov Malinov, Marusya Lyubcheva, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Evgeni Kirilov och Metin Kazak.

Talare: Cecilia Malmström och Evangelos Venizelos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Situationen i Egypten (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Egypten (2014/2532(RSP))

Evangelos Venizelos (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Jacek Włosowicz för EFD-gruppen, Mário David, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Ana Gomes, Peter van Dalen och Cristian Dan Preda.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Joanna Senyszyn, Hans-Gert Pöttering, Pino Arlacchi, Francisco José Millán Mon och Andrzej Grzyb.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Peter Šťastný, Eija-Riitta Korhola, Zbigniew Zaleski, Paul Rübig, Olle Schmidt och Paul Murphy.

Talare: Evangelos Venizelos.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tokia Saïfi, Marietta Giannakou, Davor Ivo Stier, Alf Svensson, Andrej Plenković, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ria Oomen-Ruijten, Peter Šťastný, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Salvador Sedó i Alabart och Roberta Angelilli för PPE-gruppen, om situationen i Egypten (2014/2532(RSP)) (B7-0145/2014);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Olle Schmidt, Louis Michel, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula och Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, om situationen i Egypten (2014/2532(RSP)) (B7-0146/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn och Boris Zala för S&D-gruppen, om situationen i Egypten (2014/2532(RSP)) (B7-0147/2014);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška, Nikolaos Salavrakos, Jacek Włosowicz och Tadeusz Cymański för EFD-gruppen, om situationen i Egypten (2014/2532(RSP)) (B7-0148/2014);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken och Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Egypten (2014/2532(RSP)) (B7-0153/2014);

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om situationen i Egypten (2014/2532(RSP)) (B7-0154/2014);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias och Alda Sousa för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Egypten (2014/2532(RSP)) (B7-0162/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 6.2.2014.


18. Toppmötet mellan EU och Ryssland (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Toppmötet mellan EU och Ryssland (2014/2533(RSP))

Evangelos Venizelos (rådets tjänstgörande ordförande) och Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Libor Rouček för S&D-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen, Marek Henryk Migalski för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Ewald Stadler, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Graf Lambsdorff, Ria Oomen-Ruijten, Knut Fleckenstein, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Michael Cashman, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski, Marietta Giannakou, Csaba Sándor Tabajdi, Francisco José Millán Mon, Jacek Saryusz-Wolski, Sławomir Nitras och Nadezhda Neynsky.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Paul Rübig, Katarína Neveďalová, Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Paul Murphy och Adrian Severin.

Talare: Štefan Füle.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Evangelos Venizelos.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Werner Schulz, Rebecca Harms, Indrek Tarand, Tarja Cronberg och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland den 28 januari 2014 (2014/2533(RSP)) (B7-0149/2014);

- Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford och Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland (2014/2533(RSP)) (B7-0150/2014);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan och Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland (2014/2533(RSP)) (B7-0151/2014);

- Libor Rouček, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Tonino Picula och Michael Cashman för S&D-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland (2014/2533(RSP)) (B7-0152/2014);

- Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart och Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė för PPE-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland (2014/2533(RSP)) (B7-0156/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric och Nikola Vuljanić för GUE/NGL-gruppen, om toppmötet mellan EU och Ryssland (2014/2533(RSP)) (B7-0159/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 6.2.2014.


19. Avvisande av människor utanför Greklands kust (Farmakonisi) som medfört att flyktingar omkommit (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Avvisande av människor utanför Greklands kust (Farmakonisi) som medfört att flyktingar omkommit (2014/2549(RSP))

Evangelos Venizelos (rådets tjänstgörande ordförande) och Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Marietta Giannakou för PPE-gruppen, Maria Eleni Koppa för S&D-gruppen, Nikos Chrysogelos för Verts/ALE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Monika Hohlmeier, Kriton Arsenis, Charalampos Angourakis och Georgios Koumoutsakos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marie-Christine Vergiat och Paul Murphy.

Talare: Cecilia Malmström och Evangelos Venizelos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. 2013 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina - 2013 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien - 2013 års framstegsrapport om Montenegro (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2013 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina (2013/2884(RSP))

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2013 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (2013/2883(RSP))

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2013 års framstegsrapport om Montenegro (2013/2882(RSP))

Talare: Davor Ivo Stier välkomnade att en grupp studenter från Bosnien och Hercegovina närvarade på åhörarläktaren.

Evangelos Venizelos (rådets tjänstgörande ordförande) och Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Doris Pack för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Nikola Vuljanić för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Eduard Kukan, Emine Bozkurt, Norica Nicolai, Lajos Bokros, Nikolaos Chountis, Anna Ibrisagic, Göran Färm, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Alojz Peterle, Tonino Picula, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev och Andrej Plenković.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zdravka Bušić, Zita Gurmai och Dimitar Stoyanov.

Talare: Štefan Füle och Evangelos Venizelos.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Doris Pack, för utskottet för utrikesfrågor, om 2013 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina (2013/2884(RSP)) (B7-0074/2014);

- Richard Howitt, för utskottet för utrikesfrågor, om 2013 års framstegsrapport för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (2013/2883(RSP)) (B7-0073/2014);

- Charles Tannock, för utskottet för utrikesfrågor, om 2013 års framstegsrapport om Montenegro (2013/2882(RSP)) (B7-0072/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 6.2.2014, punkt 9.10 i protokollet av den 6.2.2014 och punkt 9.11 i protokollet av den 6.2.2014.


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 527.823/OJJE).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.15.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Bilaga 1 - Utnämning av vice ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zasada, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Clark, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Flasarová, Hadjigeorgiou, Händel, Kari, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Matias, Maštálka, Meyer, Michels, Mélenchon, Omarjee, Rubiks, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Garriga Polledo, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Őry, Šadurskis, Šuica, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balčytis, Barracciu, Berman, Berès, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Keyser, Domenici, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Larsen-Jensen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lyubcheva, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mizzi, Moraes, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Petrović Jakovina, Picula, Poc, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cornelissen, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy