Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2547(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0138/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/02/2014 - 9.5
CRE 06/02/2014 - 9.5

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0098

Protokoll
Neljapäev, 6. veebruar 2014 - Strasbourg

9.5. Olukord Ukrainas (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014 ja B7-0164/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0138/2014

(asendades B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0163/2014 ja B7-0164/2014):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

Libor Rouček, Ana Gomes, Tonino Picula, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala ja David Martin fraktsiooni S&D nimel;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel;

Rebecca Harms, Werner Schulz, Mark Demesmaeker, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda ja Tarja Cronberg fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel;

Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2014)0098)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0161/2014 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Helmut Scholz tegi muudatusettepaneku 1 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Elmar Brok, et täpsustada punkti 14.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika