Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2547(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0138/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/02/2014 - 9.5
CRE 06/02/2014 - 9.5

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0098

Pöytäkirja
Torstai 6. helmikuuta 2014 - Strasbourg

9.5. Ukrainan tilanne (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014 ja B7-0164/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0138/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0163/2014 ja B7-0164/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

Libor Rouček, Ana Gomes, Tonino Picula, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala ja David Martin S&D-ryhmän puolesta

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta

Rebecca Harms, Werner Schulz, Mark Demesmaeker, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda ja Tarja Cronberg Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta

Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0098)

(Päätöslauselmaesitys B7-0161/2014 raukesi.)

Puheenvuorot:

Helmut Scholz esitti tarkistukseen 1 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Elmar Brok täsmensi 14 kohtaa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö