Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2547(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0138/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/02/2014 - 9.5
CRE 06/02/2014 - 9.5

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0098

Protokolas
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 6 d. - Strasbūras

9.5. Padėtis Ukrainoje (balsavimas)
CRE

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014 ir B7-0164/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0138/2014

(keičiama B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0163/2014 ir B7-0164/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

Libor Rouček, Ana Gomes, Tonino Picula, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala ir David Martin S&D frakcijos vardu;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu;

Rebecca Harms, Werner Schulz, Mark Demesmaeker, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda ir Tarja Cronberg Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu;

Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2014)0098).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0161/2014 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Helmut Scholz pasiūlė žodinį 1 pakeitimo pakeitimą, kuris buvo priimtas.

Elmar Brok patikslino 14 dalį.

Teisinė informacija - Privatumo politika