Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2547(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0138/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/02/2014 - 9.5
CRE 06/02/2014 - 9.5

Antagna texter :

P7_TA(2014)0098

Protokoll
Torsdagen den 6 februari 2014 - Strasbourg

9.5. Situationen i Ukraina (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014 och B7-0164/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0138/2014

(ersätter B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0163/2014 och B7-0164/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier och Inese Vaidere för PPE-gruppen;

Libor Rouček, Ana Gomes, Tonino Picula, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala och David Martin för S&D-gruppen;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula och Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen;

Rebecca Harms, Werner Schulz, Mark Demesmaeker, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda och Tarja Cronberg för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski och Adam Bielan för ECR-gruppen;

Jaroslav Paška för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2014)0098)

(Resolutionsförslag B7-0161/2014 bortföll.)

Inlägg:

Helmut Scholz lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 1; det muntliga ändringsförslaget beaktades.

Elmar Brok gjorde ett förtydligande av punkt 14.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy