Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2531(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0141/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2014 - 9.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0099

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

9.6. Η κατάσταση στη Συρία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014 και B7-0160/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0141/2014

(αντικαθιστά τιςB7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014 και B7-0160/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Krzysztof Lisek, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Francisco José Millán Mon, Alf Svensson, Jarosław Leszek Wałęsa, Monica Luisa Macovei, Μαριέττα Γιαννάκου, Anna Ibrisagic, Michèle Striffler, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michael Gahler, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Nadezhda Neynsky, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart και Marco Scurria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ricardo Cortés Lastra, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Μαρία-Ελένη Κοππά, David Martin, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula και Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Isabelle Durant, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Νικος Χρυσόγελος, Rui Tavares, Hélène Flautre και Malika Benarab-Attou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz και Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0099)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0157/2014 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου