Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2533(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0150/2014

Συζήτηση :

PV 05/02/2014 - 18
CRE 05/02/2014 - 18

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2014 - 9.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0101

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

9.8. Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0149/2014, B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014 και B7-0159/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0149/2014

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0150/2014

(αντικαθιστά τιςB7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014 και B7-0159/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Μαριέττα Γιαννάκου, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković και Salvador Sedó i Alabart, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula και Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford και Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0101)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου