Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

14. Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 61 παράγραφος 1, του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου την ακόλουθη θέση, μαζί με τους λόγους που ώθησαν το Συμβούλιο να την υιοθετήσει, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου (17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: INTA

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 7 Φεβρουαρίου 2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου