Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 6 februari 2014 - Strasbourg

14. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 61.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandllingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan (17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 7 februari 2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy