Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2551(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0122/2014

Συζήτηση :

PV 06/02/2014 - 15.1
CRE 06/02/2014 - 15.1

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2014 - 16.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0107

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

15.1. Η κατάσταση στην Ταϊλάνδη
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 και B7-0127/2014 (2013/2551(RSP))

Οι Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake και Reinhard Bütikofer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Joanna Senyszyn.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Janusz Wojciechowski.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου