Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

15. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2014)


15.1. Η κατάσταση στην Ταϊλάνδη

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 και B7-0127/2014 (2013/2551(RSP))

Οι Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake και Reinhard Bütikofer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Joanna Senyszyn.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Janusz Wojciechowski.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2014.


15.2. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση στην Υπερδνειστερία περιοχή

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 και B7-0137/2014 (2013/2552(RSP))

Οι Mitro Repo, Elena Băsescu, Marie-Christine Vergiat, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Cristian Dan Preda και Reinhard Bütikofer, Renate Weber και Hiltrud Breyer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bernd Posselt, Bogusław Sonik και Monica Luisa Macovei.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrzej Grzyb και Rareş-Lucian Niculescu.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2014.


15.3. Μπαχρέιν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja και Ibrahim Sharif

Προτάσεις ψηφίσματος B7-01002014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 και B7-0134/2014 (2013/2553(RSP))

Οι Tunne Kelam, Geoffrey Van Orden, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Marietje Schaake, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake και Carl Schlyter παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Posselt και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου