Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2551(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0122/2014

Συζήτηση :

PV 06/02/2014 - 15.1
CRE 06/02/2014 - 15.1

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2014 - 16.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0107

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

16.1. Η κατάσταση στην Ταϊλάνδη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 και B7-0127/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0122/2014

(αντικαθιστά τις B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 και B7-0127/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula και Robert Rochefort, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Reinhard Bütikofer, Gerald Häfner, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0107)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0124/2014 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου