Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2552(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0128/2014

Συζήτηση :

PV 06/02/2014 - 15.2
CRE 06/02/2014 - 15.2

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2014 - 16.2
CRE 06/02/2014 - 16.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0108

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

16.2. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση στην Υπερδνειστερία περιοχή (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 και B7-0137/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0128/2014

(αντικαθιστά τις B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0136/2014 και B7-0137/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tadeusz Zwiefka, Kinga Gál, László Tőkés και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula και Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula και Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0108)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0135/2014 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Ο Cristian Dan Preda προτείνει δύο προφορικές τροπολογίες επί της παραγράφου 4 και της αιτιολογικής σκέψης Θ, οι οποίες κρατούνται.

Ο Mitro Repo προτείνει προφορική τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη ΙΕ, η οποία κρατείται. Η αιτιολογική σκέψη ΙΕ, με την παραπάνω τροποποίηση, απορρίπτεται εν συνεχεία με ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου