Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2552(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0128/2014

Keskustelut :

PV 06/02/2014 - 15.2
CRE 06/02/2014 - 15.2

Äänestykset :

PV 06/02/2014 - 16.2
CRE 06/02/2014 - 16.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0108

Pöytäkirja
Torstai 6. helmikuuta 2014 - Strasbourg

16.2. Oikeus koulutukseen Transnistrian alueella (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 ja B7-0137/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0128/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0136/2014 ja B7-0137/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tadeusz Zwiefka, Kinga Gál, László Tőkés ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula ja Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta

Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula ja Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta

Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0108)

(Päätöslauselmaesitys B7-0135/2014 raukesi.)

Puheenvuorot:

Cristian Dan Preda esitti 4 kohtaan ja johdanto-osan I kappaleeseen kaksi suullista tarkistusta, jotka hyväksyttiin.

Mitro Repo esitti johdanto-osan O kappaleeseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin. Tämän jälkeen näin muutettu johdanto-osan O kappale hylättiin koneäänestyksessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö