Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2553(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0100/2014

Разисквания :

PV 06/02/2014 - 15.3
CRE 06/02/2014 - 15.3

Гласувания :

PV 06/02/2014 - 16.3
CRE 06/02/2014 - 16.3

Приети текстове :

P7_TA(2014)0109

Протокол
Четвъртък, 6 февруари 2014 г. - Страсбург

16.3. Бахрейн, и по-специално случаите на Набел Раджаб, Абдулхади ал-Хауаджа и Ибрахим Шариф (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B7-0100/2014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 и B7-0134/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0100/2014

(за замяна на B7-0100/2014, B7-0130/2014, B7-0133/2014 и B7-0134/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier и Salvador Sedó i Alabart, от името на групата PPE.

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Mitro Repo, от името на групата S&D.

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula и Robert Rochefort, от името на групата ALDE.

Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert и Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P7_TA(2014)0109)

(Предложенията за резолюции B7-0121/2014 и B7-0132/2014 отпадат.)

°
° ° °

Изказа се Jean-Pierre Audy, за да съобщи за някои пропуски във връзка с осигуряването на многоезичие в пленарната зала (председателят приема това за сведение).

Правна информация - Политика за поверителност