Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2553(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0100/2014

Συζήτηση :

PV 06/02/2014 - 15.3
CRE 06/02/2014 - 15.3

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2014 - 16.3
CRE 06/02/2014 - 16.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0109

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

16.3. Μπαχρέιν και συγκεκριμένα οι περιπτώσεις των Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja και Ibrahim Sharif (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0100/2014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 και B7-0134/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0100/2014

(αντικαθιστά τις B7-0100/2014, B7-0130/2014, B7-0133/2014 και B7-0134/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier και Salvador Sedó i Alabart, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Mitro Repo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula και Robert Rochefort, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0109)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0121/2014 και B7-0132/2014 καταπίπτουν.)

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Jean-Pierre Audy για να καταγγείλει ορισμένες ελλείψεις σχετικά με την πολυγλωσσία στην Ολομέλεια (ο Πρόεδρος λαμβάνει γνώση).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου