Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 6 februari 2014 - Straatsburg

16. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


16.1. Situatie in Thailand (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 en B7-0127/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0122/2014

(ter vervanging van B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 en B7-0127/2014):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Mitro Repo, namens de S&D-Fractie;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula en Robert Rochefort, namens de ALDE-Fractie;

Reinhard Bütikofer, Gerald Häfner, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda en Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2014)0107)

(Ontwerpresolutie B7-0124/2014 komt te vervallen.)


16.2. Recht op onderwijs in de regio Trans-Dnjestrië (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 en B7-0137/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0128/2014

(ter vervanging van B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0136/2014 en B7-0137/2014):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tadeusz Zwiefka, Kinga Gál, László Tőkés en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie;

Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula en Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie;

Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda en Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2014)0108)

(Ontwerpresolutie B7-0135/2014 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Cristian Dan Preda om mondelinge amendementen op paragraaf 4 en overweging I voor te stellen, die in aanmerking werden genomen en

Mitro Repo om een mondeling amendement op overweging O voor te stellen, dat in aanmerking werd genomen. De aldus gewijzigde overweging O werd vervolgens bij elektronische stemming verworpen.


16.3. Bahrein, met name de zaak van Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja en Ibrahim Sharif (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0100/2014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 en B7-0134/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0100/2014

(ter vervanging van B7-0100/2014, B7-0130/2014, B7-0133/2014 en B7-0134/2014):

ingediend door de volgende leden:

Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier en Salvador Sedó i Alabart, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Mitro Repo, namens de S&D-Fractie;

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula en Robert Rochefort, namens de ALDE-Fractie;

Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert en Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2014)0109)

(Ontwerpresoluties B7-0121/2014 en B7-0132/2014 komen te vervallen.)

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Audy om te wijzen op bepaalde tekortkomingen in de naleving van de meertaligheid in de plenaire vergadering (de Voorzitter neemt hier nota van).

Juridische mededeling - Privacybeleid