Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 247kWORD 187k
Torstai 6. helmikuuta 2014 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Määrärahojen siirrot
 3.Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen (keskustelu)
 4.Tervetulotoivotukset
 5.Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen (jatkoa keskustelulle)
 6.NAIADES II: sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma (keskustelu)
 7.Yhdenmukaiset säännöt ja yhdenmukainen menettely luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa (keskustelu)
 8.Puhemiehen julkilausuma
 9.Äänestykset
  
9.1.Luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisu yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa ***I (äänestys)
  
9.2.Tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn sianlihan, lampaan- tai vuohenlihan ja siipikarjan lihan alkuperämaa tai lähtöpaikka (äänestys)
  
9.3.Yleisen tullietuusjärjestelmän soveltaminen (äänestys)
  
9.4.Päätös olla vastustamatta täytäntöönpanotoimenpidettä: vuosina 2013–2020 huutokaupattavien kasvihuonekaasujen päästöoikeudet (äänestys)
  
9.5.Ukrainan tilanne (äänestys)
  
9.6.Syyrian tilanne (äänestys)
  
9.7.Egyptin tilanne (äänestys)
  
9.8.EU:n ja Venäjän huippukokous (äänestys)
  
9.9.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus (äänestys)
  
9.10.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus (äänestys)
  
9.11.Montenegroa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus (äänestys)
  
9.12.Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen (äänestys)
  
9.13.NAIADES II: sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 14.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 15.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
15.1.Thaimaan tilanne
  
15.2.Oikeus koulutukseen Transnistrian alueella
  
15.3.Bahrain ja erityisesti Nabeel Rajabin, Abdulhadi al-Khawajan ja Ibrahim Sharifin tapaukset
 16.Äänestykset
  
16.1.Thaimaan tilanne (äänestys)
  
16.2.Oikeus koulutukseen Transnistrian alueella (äänestys)
  
16.3.Bahrain ja erityisesti Nabeel Rajabin, Abdulhadi al-Khawajan ja Ibrahim Sharifin tapaukset (äänestys)
 17.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 18.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 19.Vastaanotetut asiakirjat
 20.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 21.Seuraavien istuntojen aikataulu
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan ja 179 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle määrärahasiirtoesityksestään DEC 42/2013 (N7-0001/2014 – C7-0001/2014 – 2014/2000 (GBD)).

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle määrärahasiirtoesityksestään DEC 45/2013.

Varainhoitoasetuksen 50 artiklan mukaisesti alueiden komitea on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle vuoden 2014 henkilöstökaavionsa muuttamisesta.


3. Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000029/2014): Mikael Gustafsson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta komissiolle: Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014)

Inês Cristina Zuber (laatijan sijainen) esitteli kysymyksen.

Štefan Füle (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta, Edite Estrela S&D-ryhmän puolesta, Angelika Werthmann ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Claudio Morganti EFD-ryhmän puolesta, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Joanna Senyszyn, Cecilia Wikström, Emma McClarkin ja Paul Murphy.

(jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 6.2.2014, kohta 5)


4. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Armenian tasavallan kansalliskokouksen valtuuskunnan, jota johti Samvel Farmanyan.


5. Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen (jatkoa keskustelulle)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000029/2014): Mikael Gustafsson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta komissiolle: Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014)

(keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 6.2.2014, kohta 3)

Puheenvuorot: Anna Maria Corazza Bildt, Zita Gurmai, Sarah Ludford, Edit Bauer, Iratxe García Pérez, Fiona Hall, Barbara Matera, Emer Costello, Elisabeth Morin-Chartier, Michael Cashman, Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati, Britta Thomsen ja Andreas Mölzer.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Phil Prendergast ja Phil Bennion.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Mikael Gustafsson naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta nollatoleranssista naisten sukuelinten silpomiseen (2014/2511(RSP)) (B7-0091/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.2.2014, kohta 9.12.


6. NAIADES II: sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000016/2014): Brian Simpson liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta komissiolle: NAIADES II - sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014)

Mathieu Grosch PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Štefan Füle (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Ismail Ertug S&D-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Georgios Koumoutsakos, Silvia-Adriana Ţicău, Phil Bennion, Dominique Riquet, Franco Frigo, Hubert Pirker, Zita Gurmai ja Seán Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Marino Baldini, Miloslav Ransdorf, Zbigniew Zaleski ja Mairead McGuinness.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Brian Simpson liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta NAIADES II:sta – sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma 2013/3002(RSP) (B7-0094/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.2.2014, kohta 9.13.

(Istunto keskeytettiin klo 10.40 ja sitä jatkettiin klo 11.00.)


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

7. Yhdenmukaiset säännöt ja yhdenmukainen menettely luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

Puheenvuorot: Corien Wortmann-Kool PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sampo Terho EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dimitar Stoyanov, Sharon Bowles (ECON-valiokunnan puheenjohtaja) ja Antolín Sánchez Presedo (esittelijän sijainen).

Michel Barnier (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhemies antoi keskustelun lopuksi lyhyen lausuman, jossa hän korosti käsiteltävänä olevan asian tärkeyttä ja painotti parlamentin roolia toisena lainsäätäjänä.

Herbert Reul käytti puheenvuoron menettelystä, jonka mukaisesti asiaa käsitellään täysistunnossa (puhemies täsmensi menettelyä).

°
° ° °

Konrad Szymański käytti puheenvuoron ja totesi, että hän ei ollut voinut eilisissä äänestyksissä käyttää puheenvuoroa ajoissa suosittaakseen ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita vuoteen 2030 koskevan mietinnön hylkäämistä (istunnon pöytäkirja 5.2.2014, kohta 9.25) (puhemies totesi, että yksiköt olivat tehneet virheen ja esitti anteeksipyynnön).

Seán Kelly käytti puheenvuoron ja arvosteli sitä, että esityslistalta oli poistettu keskustelu useita Euroopan maita koetelleiden myrskyjen vakavista seurauksista, ja Hannes Swoboda huomautti, että pyyntö aiheen ottamiseksi seuraavan istunnon esityslistalle oli jo esitetty.

Bruno Gollnisch käytti puheenvuoron Konrad Szymańskin puheenvuorosta ja pyysi, että kyseinen eilinen äänestys toimitetaan uudestaan (puhemies vastasi, että äänestyksen tulos on vahvistettu ja muistutti työjärjestyksen 171 artiklan 5 kohdan määräyksistä).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


8. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies piti puheen Syyriassa parhaillaan työskentelevien toimittajien kunniaksi. Hän muistutti, että lukuisat toimittajat ovat saaneet maassa surmansa vuoden 2011 jälkeen ja että kuusitoista on parhaillaan siepattuina. Hän vaati heidän välitöntä vapauttamistaan.


9. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


9.1. Luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisu yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0095)

Sharon Bowles (ECON-valiokunnan puheenjohtaja) ja Antolín Sánchez Presedo mietinnön esittelijän Elisa Ferreiran puolesta ehdottivat lainsäädäntöpäätöslauselmasta toimitettavan äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.

Puheenvuorot

Vicky Ford esitti tarkistukseen 1 kaksi suullista tarkistusta, joita ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti niitä.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

°
° ° °

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen iberoamerikkalaisen konferenssin (SEGIB) pääsihteerin Enrique V. Iglesiasin.

°
° ° °


9.2. Tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn sianlihan, lampaan- tai vuohenlihan ja siipikarjan lihan alkuperämaa tai lähtöpaikka (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0087/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0096)

Puheenvuorot

Daniel Caspary äänestyksestä.


9.3. Yleisen tullietuusjärjestelmän soveltaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0089/2014

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin


9.4. Päätös olla vastustamatta täytäntöönpanotoimenpidettä: vuosina 2013–2020 huutokaupattavien kasvihuonekaasujen päästöoikeudet (äänestys)

Suositus päätökseksi B7-0090/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

Puhemies ilmoitti, että EFD- ja ECR-ryhmät sekä Jacek Protasiewicz ja neljäkymmentäkaksi muuta jäsentä olivat vastustaneet suositusta työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohdan 3 luetelmakohdan mukaisesti.

Zbigniew Ziobro käytti puheenvuoron (EFD-ryhmän puolesta) ja pyysi äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 177 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0097)


9.5. Ukrainan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014 ja B7-0164/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0138/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0163/2014 ja B7-0164/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

Libor Rouček, Ana Gomes, Tonino Picula, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala ja David Martin S&D-ryhmän puolesta

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta

Rebecca Harms, Werner Schulz, Mark Demesmaeker, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda ja Tarja Cronberg Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta

Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0098)

(Päätöslauselmaesitys B7-0161/2014 raukesi.)

Puheenvuorot:

Helmut Scholz esitti tarkistukseen 1 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Elmar Brok täsmensi 14 kohtaa.


9.6. Syyrian tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014 ja B7-0160/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0141/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014 ja B7-0160/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Krzysztof Lisek, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Francisco José Millán Mon, Alf Svensson, Jarosław Leszek Wałęsa, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Michèle Striffler, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michael Gahler, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Nadezhda Neynsky, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart ja Marco Scurria PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ricardo Cortés Lastra, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, David Martin, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn ja Boris Zala S&D-ryhmän puolesta

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta

Isabelle Durant, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Rui Tavares, Hélène Flautre ja Malika Benarab-Attou Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta

Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz ja Zbigniew Ziobro EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0099)

(Päätöslauselmaesitys B7-0157/2014 raukesi.)


9.7. Egyptin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014 ja B7-0162/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0145/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014 ja B7-0154/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Marietta Giannakou, Davor Ivo Stier, Alf Svensson, Andrej Plenković, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ria Oomen-Ruijten, Peter Šťastný, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli ja Andrzej Grzyb PPE-ryhmän puolesta;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn ja Boris Zala S&D-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Olle Schmidt, Louis Michel, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta

Judith Sargentini ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta

Fiorello Provera, Jaroslav Paška, Slavi Binev ja Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0100)

(Päätöslauselmaesitys B7-0162/2014 raukesi.)


9.8. EU:n ja Venäjän huippukokous (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0149/2014, B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014 ja B7-0159/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0149/2014

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0150/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014 ja B7-0159/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković ja Salvador Sedó i Alabart PPE-ryhmän puolesta

Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula ja Michael Cashman S&D-ryhmän puolesta

Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0101)


9.9. Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0074/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0102)

Puheenvuorot

Bernd Posselt.


9.10. Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0073/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0103)


9.11. Montenegroa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0072/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0104)


9.12. Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0091/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0105)


9.13. NAIADES II: sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0094/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0106)


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

(Äänestykset keskiviikkona 5. helmikuuta 2014)

Mietintö Georges Bach - A7-0020/2014
Rina Ronja Kari, Dubravka Šuica, Adam Bielan, Monika Smolková, Seán Kelly ja Giommaria Uggias

Mietintö Anne Delvaux - A7-0047/2014
Petri Sarvamaa, Adam Bielan, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola ja Marisa Matias.

(Äänestykset torstaina 6. helmikuuta 2014)

Mietintö Elisa Ferreira - A7-0478/2013
Marisa Matias, Peter Jahr, Seán Kelly, Daniel Hannan, Syed Kamall ja Marino Baldini

Ukrainan tilanne - (2014/2547(RSP)) - RC-B7-0138/2014
Zdravka Bušić, Eija-Riitta Korhola, Csaba Sógor, Adam Bielan, Seán Kelly, Tatjana Ždanoka, Bernd Posselt ja Daniel Hannan

Syyrian tilanne - (2014/2531(RSP)) - RC-B7-0141/2014
Philip Claeys, Daniel Hannan ja Tarja Cronberg

Egyptin tilanne - (2014/2532(RSP)) - RC-B7-0145/2014
Philip Claeys ja Daniel Hannan

EU:n ja Venäjän huippukokous - (2014/2533(RSP)) - RC-B7-0150/2014
Tatjana Ždanoka, Bernd Posselt ja Daniel Hannan

Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus - (2013/2884(RSP)) - B7-0074/2014
Philip Claeys, Bernd Posselt ja Daniel Hannan

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus - (2013/2883(RSP)) - B7-0073/2014
Zdravka Bušić ja Bernd Posselt

Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen - (2014/2511(RSP)) - B7-0091/2014
Claudette Abela Baldacchino ja Philip Claeys

NAIADES II: sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma - (2013/3002(RSP)) - B7-0094/2014
Seán Kelly.


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.40 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti GUE/NGL-ryhmän pyynnöstä seuraavat nimitykset:

talousarvion valvontavaliokunta: Rina Ronja Kari

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta: Rina Ronja Kari


14. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavan neuvoston kannan, sen vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannan:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi (17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 7. helmikuuta 2014.


15. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 4.2.2014, kohta 2).


15.1. Thaimaan tilanne

Päätöslauselmaesitykset B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 ja B7-0127/2014 (2013/2551(RSP))

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake ja Reinhard Bütikofer esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta ja Joanna Senyszyn.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Janusz Wojciechowski.

Štefan Füle (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.2.2014, kohta 16.1.


15.2. Oikeus koulutukseen Transnistrian alueella

Päätöslauselmaesitykset B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 ja B7-0137/2014 (2013/2552(RSP))

Mitro Repo, Elena Băsescu, Marie-Christine Vergiat, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Cristian Dan Preda ja Reinhard Bütikofer, Renate Weber ja Hiltrud Breyer esittelivät päätöslauselmesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Bernd Posselt, Bogusław Sonik ja Monica Luisa Macovei.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrzej Grzyb ja Rareş-Lucian Niculescu.

Štefan Füle (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.2.2014, kohta 16.2.


15.3. Bahrain ja erityisesti Nabeel Rajabin, Abdulhadi al-Khawajan ja Ibrahim Sharifin tapaukset

Päätöslauselmaesitykset B7-01002014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 ja B7-0134/2014 (2013/2553(RSP))

Tunne Kelam, Geoffrey Van Orden, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marietje Schaake, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake ja Carl Schlyter esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Eija-Riitta Korhola PPE-ryhmän puolesta, Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta, Bernd Posselt ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Štefan Füle (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.2.2014, kohta 16.3.


16. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


16.1. Thaimaan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 ja B7-0127/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0122/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 ja B7-0127/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula ja Robert Rochefort ALDE-ryhmän puolesta

Reinhard Bütikofer, Gerald Häfner, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0107)

(Päätöslauselmaesitys B7-0124/2014 raukesi.)


16.2. Oikeus koulutukseen Transnistrian alueella (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 ja B7-0137/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0128/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0136/2014 ja B7-0137/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tadeusz Zwiefka, Kinga Gál, László Tőkés ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula ja Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta

Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula ja Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta

Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0108)

(Päätöslauselmaesitys B7-0135/2014 raukesi.)

Puheenvuorot:

Cristian Dan Preda esitti 4 kohtaan ja johdanto-osan I kappaleeseen kaksi suullista tarkistusta, jotka hyväksyttiin.

Mitro Repo esitti johdanto-osan O kappaleeseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin. Tämän jälkeen näin muutettu johdanto-osan O kappale hylättiin koneäänestyksessä.


16.3. Bahrain ja erityisesti Nabeel Rajabin, Abdulhadi al-Khawajan ja Ibrahim Sharifin tapaukset (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0100/2014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 ja B7-0134/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0100/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0100/2014, B7-0130/2014, B7-0133/2014 ja B7-0134/2014)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier ja Salvador Sedó i Alabart PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula ja Robert Rochefort ALDE-ryhmän puolesta

Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert ja Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0109)

(Päätöslauselmaesitykset B7-0121/2014 ja B7-0132/2014 raukesivat.)

°
° ° °

Jean-Pierre Audy käytti puheenvuoron ja valitti, että monikielisyyttä ei aina kunnioiteta täysistunnossa (puhemies merkitsi puheenvuoron tiedoksi).


17. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


18. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 48 artikla)

BUDG-valiokunta (työjärjestyksen 50 artikla)

- Kauden 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevat neuvottelut: kokemukset ja tulevat vaiheet (2014/2005(INI))
lausuntoa varten: FEMM, EMPL, LIBE, REGI, AFCO (työjärjestyksen 50 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 16.1.2014)

EMPL-valiokunta

- Työllisyys sekä troikan (EKP, komissio ja IMF) roolin ja toimintojen sosiaaliset näkökohdat euroalueen ohjelmamaiden näkökulmasta (2014/2007(INI))
lausuntoa varten: ECON
(puheenjohtajakokouksen päätös 12.12.2013)

LIBE-valiokunta

- Oikeudenkäytön arviointi rikosoikeuden ja oikeusvaltion yhteydessä (2014/2006(INI))
lausuntoa varten: JURI
(puheenjohtajakokouksen päätös 16.1.2014)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 50 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 16.1.2014)

- Kauden 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevat neuvottelut: kokemukset ja tulevat vaiheet (2014/2005(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: FEMM, EMPL, LIBE, REGI, AFCO (työjärjestyksen 50 artikla)

- Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta - COM(2013)0534 - (2013/0255 APP).
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: BUDG JURI PETI CONT (työjärjestyksen 50 artikla)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 97 artikla)

AFET-valiokunta

- Suositus neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle EU:n Iranin strategiasta (2014/2009(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 16.1.2014)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 121 artiklan 3 kohta)

DEVE-valiokunta

- Suositus neuvostolle aseistettujen ei-valtiollisten toimijoiden humanitaarisesta toiminnasta lasten suojelemisessa (2014/2012(INI))
(lausuntoa varten: AFET)

Päätös laatia mietintö (työjärjestyksen 127 artikla)

AFCO-valiokunta

- Avoimuusrekisteriä koskevan toimielinten sopimuksen muuttaminen (2014/2010 ACI)
(puhemiehistön päätös 13.1.2014)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 202 artikla)

PETI-valiokunta

- Vuosikertomus vetoomusvaliokunnan toiminnasta 2013 (2014/2008(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.1.2014)


19. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi markkinavakausvarannon perustamisesta unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään, sen toiminnasta sekä direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta (COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, JURI, ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o1308/2013 ja asetuksen (EU) N:o1306/2013 muuttamisesta tukijärjestelmän osalta, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin (COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

DEVE, CULT, ENVI, BUDG, CONT, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta maantieajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentämisen osalta (COM(2014)0028 - C7-0027/2014 - 2014/0012(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO, TRAN

- Ehdotus neuvoston päätökseksi luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan Euroopan unionin ja Turkin tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä (10697/2012 - C7-0029/2014 - 2012/0122(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 120 artikla)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys Mumex-hankkeen laajentamisesta Euroopassa (B7-0052/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys Euroopan puolustuksesta (B7-0053/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys perusoikeuksista Kiinassa ja erityisesti Xu Zhiyongin tapauksesta (B7-0054/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys hätäapuvalmiudesta (B7-0055/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys yrityksistä ja koulutusjärjestelmistä (B7-0056/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys turvallisuudesta Sotšin olympialaisissa (B7-0057/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys tieliikenneturvallisuudesta (B7-0058/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys Tšetšenian tilanteesta (B7-0059/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys Malin tilanteesta (B7-0060/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys sähköautoista ja sähkön jakeluverkkoinfrastruktuurista (B7-0061/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys kuolemanrangaistuksen käytöstä Yhdysvalloissa ja erityisesti Edgar Tamayo Ariasin tapauksessa (B7-0062/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys pyöräteiden edistämisestä (B7-0063/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys Intian joukkoraiskauksista (B7-0064/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys Kašmirin tilanteesta (B7-0065/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys Bosnia ja Hertsegovinan perustuslain uudistuksesta (B7-0066/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys Panaman kanavan kriisistä (B7-0067/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys ihmiskaupasta ja prostituutiosta (B7-0068/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys maailman vesivaroista (B7-0069/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisen puolustusneuvoston Korean tasavallalle lähettämästä avoimesta kirjeestä (B7-0070/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys aktivistien sieppauksista Ukrainassa (B7-0076/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys motorisen oppimisen edistämisestä (B7-0077/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys alle kouluikäisten lasten ylipainoriskistä (B7-0078/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys kulkukoiriin ja -kissoihin liittyvistä ongelmista (B7-0079/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys taisteluosastoista (B7-0080/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys Itä-Kiinan meren tilanteesta (B7-0081/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys lasten ja nuorten digitaalisten laitteiden liialliseen käyttöön liittyvistä riskeistä (B7-0082/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys paikallismurteiden suojelemisesta (B7-0083/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys kuulovammaisuudesta Euroopan unionissa (B7-0084/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys YTPP-operaatioissa noudatettavasta kokonaisvaltaisesta strategisesta toimintatavasta (B7-0085/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys unionin toimista Saharan eteläpuolisessa Afrikassa (B7-0092/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevista neuvotteluista (B7-0093/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys Barack Obaman vierailusta Brysseliin maaliskuussa 2014 (B7-0095/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys Itä-Euroopan tilanteesta (B7-0096/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys Keski-Aasian tilanteesta (B7-0097/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys EULEX Kosovo -operaation henkilöstön vähentämisestä ja operaation päättymisestä (B7-0098/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

BUDG

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys Afganistanin vaaleista ja maan tulevaisuudesta (B7-0099/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys viharikoksista (B7-0165/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys Tunisian uudesta perustuslaista (B7-0166/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys troikan esittämien säästötoimien oikeutuksesta (B7-0167/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys bitcoin-valuutasta (B7-0168/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys Malin taloustilanteesta (B7-0169/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys lasten yhdenvertaisista mahdollisuuksista saada terveydenhuoltoa (B7-0170/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys vesivoiman hyödyntämisestä Laosissa (B7-0171/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys tietotekniikan oikeudellisia näkökohtia koskevasta koulutuksesta (B7-0172/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys avaruusromusta (B7-0173/2014)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE


20. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 179 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


21. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 24.-27. helmikuuta 2014.


22. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Keyser, Delli, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö