Rodyklė 
Protokolas
PDF 255kWORD 225k
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 6 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Asignavimų perkėlimas
 3.Moterų lyties organų žalojimo panaikinimas (diskusijos)
 4.Oficialus pasveikinimas
 5.Moterų lyties organų žalojimo panaikinimas (diskusijų tęsinys)
 6.NAIADES II – Veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti (diskusijos)
 7.Kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda tvarka, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu (diskusijos)
 8.Pirmininko pareiškimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  
9.1.Kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymas, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu ***I (balsavimas)
  
9.2.Šviežios, atšaldytos ir užšaldytos kiaulienos, avienos, ožkienos ir paukštienos kilmės šalis arba kilmės vieta (balsavimas)
  
9.3.Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema (balsavimas)
  
9.4.Neprieštaravimas įgyvendinimo priemonei: 2013–2020 m. aukcionuose parduotini šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartiniai taršos leidimai (balsavimas)
  
9.5.Padėtis Ukrainoje (balsavimas)
  
9.6.Padėtis Sirijoje (balsavimas)
  
9.7.Padėtis Egipte (balsavimas)
  
9.8.ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas (balsavimas)
  
9.9.2013 m. Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaita (balsavimas)
  
9.10.2013 m. buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita (balsavimas)
  
9.11.2013 m. Juodkalnijos pažangos ataskaita (balsavimas)
  
9.12.Moterų lyties organų žalojimo panaikinimas (balsavimas)
  
9.13.NAIADES II – Veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 14.Tarybos pozicija pirmojo svarstymo metu
 15. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
15.1.Padėtis Tailande
  
15.2.Teisė į mokslą Padniestrės regione
  
15.3.Bahreinas, ypač Nabeelio Rajabo, Abdulhadi al-Khawajos ir Ibrahimo Sharifo atvejai
 16.Balsuoti skirtas laikas
  
16.1.Padėtis Tailande (balsavimas)
  
16.2.Teisė į mokslą Padniestrės regione (balsavimas)
  
16.3.Bahreinas, ypač Nabeelio Rajabo, Abdulhadi al-Khawajos ir Ibrahimo Sharifo atvejai (balsavimas)
 17.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 18.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 19.Gauti dokumentai
 20.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 21.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 22.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnį ir 179 straipsnį 2 ir 3 dalis Biudžeto komitetas pranešė biudžeto valdymo institucijai apie savo pasiūlymą perkelti asignavimus DEC 42/2013 (N7-0001/2014 – C7-0001/2014 – 2014/2000 (GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnį 4 dalį Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai apie savo pasiūlymą perkelti asignavimus DEC 45/2013.

Pagal Finansinio reglamento 50 straipsnį Regionų komitetas pranešė biudžeto valdymo institucijai apie 2014 m. savo organizacinės struktūros pakeitimą.


3. Moterų lyties organų žalojimo panaikinimas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000029/2014), kurį pateikė Mikael Gustafsson Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu Komisijai: Siekiant panaikinti moterų lyties organų žalojimą (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014)

Inês Cristina Zuber (pavaduojantis autorių) pristatė klausimą.

Štefan Füle (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu, Edite Estrela S&D frakcijos vardu, Angelika Werthmann ALDE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Marina Yannakoudakis ECR frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Claudio Morganti EFD frakcijos vardu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Joanna Senyszyn, Cecilia Wikström, Emma McClarkin ir Paul Murphy.

(Diskusijų tęsinys: 5 punktas)


4. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkė Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčius Samvelo Farmanyano vadovaujamos delegacijos narius iš Armėnijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos.


5. Moterų lyties organų žalojimo panaikinimas (diskusijų tęsinys)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000029/2014), kurį pateikė Mikael Gustafsson Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu Komisijai: Siekiant panaikinti moterų lyties organų žalojimą (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014)

(Diskusijų pradžia: 3 punktas)

Kalbėjo: Anna Maria Corazza Bildt, Zita Gurmai, Sarah Ludford, Edit Bauer, Iratxe García Pérez, Fiona Hall, Barbara Matera, Emer Costello, Elisabeth Morin-Chartier, Michael Cashman, Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati, Britta Thomsen ir Andreas Mölzer.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Phil Prendergast ir Phil Bennion.

Kalbėjo Štefan Füle.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį:

- Mikael Gustafsson Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu – dėl Komisijos komunikato „Siekiant atsisakyti moters lytinių organų žalojimo“ (2014/2511(RSP)) (B7-0091/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.12 punktas.


6. NAIADES II – Veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000016/2014), kurį pateikė Brian Simpson Transporto ir turizmo komiteto vardu Komisijai: NAIADES II - veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014)

Kalbėjo Mathieu Grosch PPE frakcijos vardu.

Štefan Füle (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Ismail Ertug S&D frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Peter van Dalen ECR frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Georgios Koumoutsakos, Silvia-Adriana Ţicău, Phil Bennion, Dominique Riquet, Franco Frigo, Hubert Pirker, Zita Gurmai ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivana Maletić, Marino Baldini, Miloslav Ransdorf, Zbigniew Zaleski ir Mairead McGuinness.

Kalbėjo Štefan Füle.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį:

- Brian Simpson Transporto ir turizmo komiteto vardu – dėl NAIADES II – veiksmų programos, skirtos vidaus vandenų kelių transportui remti 2013/3002(RSP) (B7-0094/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.13 punktas.

(Posėdis sustabdytas 10.40 val. ir atnaujintas 11.00 val.)


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

7. Kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda tvarka, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu, ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Elisa Ferreira (A7-0478/2013).

Kalbėjo: Corien Wortmann-Kool PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Martin Callanan ECR frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Sampo Terho EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Dimitar Stoyanov, Sharon Bowles (ECON komiteto pirmininkė) ir Antolín Sánchez Presedo (pavaduojantis pranešėją).

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Pirmininkas, užbaigdamas diskusijas, padarė trumpą pareiškimą, kuriuo pabrėžė šio klausimo svarbą ir Parlamento, kaip vienos iš teisėkūros institucijų, vaidmenį.

Kalbėjo Herbert Reul dėl tvarkos, kurios laikytasi svarstant šį klausimą plenarinėje sesijoje (Pirmininkas patikslino tvarką).

°
° ° °

Kalbėjo: Konrad Szymański vėl paminėjo, kad per vakar dienos balsuoti skirtą laiką jis negalėjo pakalbėti laiku ir rekomenduoti atmesti pranešimą dėl 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos ( 9.25 punktas) (Pirmininkas, nurodęs, kad atitinkamos tarnybos padarė klaidą, atsiprašė kalbėtojo).

Kalbėjo: Seán Kelly nesutiko su tuo, kad iš darbotvarkės buvo išbrauktas punktas dėl sunkių padarinių, kuriuos sukėlė nepalankūs meteorologiniai reiškiniai daugelyje Europos šalių, o Hannes Swoboda patikslino, kad jau pateiktas prašymas įtraukti šį punktą į kitos sesijos darbotvarkę.

Kalbėjo: Bruno Gollnisch grįžo prie Konrad Szymański pasakytų žodžių ir paprašė pakartoti vakarykštį balsavimą dėl šio klausimo (Pirmininkas atsakė, kad jau yra balsavimo rezultatai, ir priminė Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnio 5 dalies nuostatas).

Diskusijos baigtos.


8. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas pagerbė šiuo metu Sirijoje dirbančių žurnalistų darbą. Jis priminė, kad nuo 2011 m. šioje šalyje buvo nužudyti keli žurnalistai, o šešiolika šiuo metu laikomi įkaitais. Jis pareikalavo nedelsiant juos paleisti.


9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


9.1. Kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymas, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu, ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Elisa Ferreira (A7-0478/2013).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2014)0095).

Sharon Bowles (ECON komiteto pirmininkė) ir Antolín Sánchez Presedo pranešėjos Elisa Ferreira vardu pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagala Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.

Kalbėjo:

Vicky Ford pasiūlė du žodinius 1 pakeitimo pakeitimus, kurie nebuvo patvirtinti, nes daugiau nei 40 Parlamento narių tam prieštaravo.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

°
° ° °

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdintį Enrique V. Iglesias Iberijos pusiasalio ir Amerikos šalių generalinio sekretoriato (SEGIB) generalinį sekretorių.

°
° ° °


9.2. Šviežios, atšaldytos ir užšaldytos kiaulienos, avienos, ožkienos ir paukštienos kilmės šalis arba kilmės vieta (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0087/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0096).

Kalbėjo:

Daniel Caspary dėl balsavimo.


9.3. Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0089/2014

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta


9.4. Neprieštaravimas įgyvendinimo priemonei: 2013–2020 m. aukcionuose parduotini šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartiniai taršos leidimai (balsavimas)

Recommandation de décision B7-0090/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

Pirmininkas pranešė, kad EFD ir ECR frakcijos, taip pat Jacek Protasiewicz ir 42 Parlamento nariai paprieštaravo šiai rekomendacijai pagal darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnio 6 dalies trečią įtrauką.

Kalbėjo: Zbigniew Ziobro (frakcijos vardu) paprašė atidėti balsavimą pagal darbo tvarkos taisyklių 177 straipsnio 4 dalį.

Parlamentas atmetė prašymą

REKOMENDACIJA DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2014)0097).


9.5. Padėtis Ukrainoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014 ir B7-0164/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0138/2014

(keičiama B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0163/2014 ir B7-0164/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

Libor Rouček, Ana Gomes, Tonino Picula, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala ir David Martin S&D frakcijos vardu;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu;

Rebecca Harms, Werner Schulz, Mark Demesmaeker, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda ir Tarja Cronberg Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu;

Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2014)0098).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0161/2014 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Helmut Scholz pasiūlė žodinį 1 pakeitimo pakeitimą, kuris buvo priimtas.

Elmar Brok patikslino 14 dalį.


9.6. Padėtis Sirijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014 ir B7-0160/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0141/2014

(keičiama B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014 ir B7-0160/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Krzysztof Lisek, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Francisco José Millán Mon, Alf Svensson, Jarosław Leszek Wałęsa, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Michèle Striffler, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michael Gahler, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Nadezhda Neynsky, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart ir Marco Scurria PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ricardo Cortés Lastra, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, David Martin, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn ir Boris Zala S&D frakcijos vardu;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu;

Isabelle Durant, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Rui Tavares, Hélène Flautre ir Malika Benarab-Attou Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu;

Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz ir Zbigniew Ziobro EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2014)0099).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0157/2014 anuliuotas.)


9.7. Padėtis Egipte (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014 ir B7-0162/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0145/2014

(keičiama B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014 ir B7-0154/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Marietta Giannakou, Davor Ivo Stier, Alf Svensson, Andrej Plenković, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ria Oomen-Ruijten, Peter Šťastný, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli ir Andrzej Grzyb PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn ir Boris Zala S&D frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Olle Schmidt, Louis Michel, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu;

Judith Sargentini ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu;

Fiorello Provera, Jaroslav Paška, Slavi Binev ir Mara Bizzotto EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2014)0100).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0162/2014 anuliuotas.)


9.8. ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0149/2014, B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014 ir B7-0159/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0149/2014

Atmesta.

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0150/2014

(keičiama B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014 ir B7-0159/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković ir Salvador Sedó i Alabart PPE frakcijos vardu;

Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula ir Michael Cashman S&D frakcijos vardu;

Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu;

Charles Tannock ECR frakcijos vardu;

Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2014)0101).


9.9. 2013 m. Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaita (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0074/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0102).

Kalbėjo:

Bernd Posselt.


9.10. 2013 m. buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0073/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0103).


9.11. 2013 m. Juodkalnijos pažangos ataskaita (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0072/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0104).


9.12. Moterų lyties organų žalojimo panaikinimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0091/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0105).


9.13. NAIADES II – Veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0094/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2014)0106).


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

(2014 m. vasario 5 d., trečiadienio, balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Georges Bach - A7-0020/2014
Rina Ronja Kari, Dubravka Šuica, Adam Bielan, Monika Smolková, Seán Kelly ir Giommaria Uggias

Pranešimas: Anne Delvaux - A7-0047/2014
Petri Sarvamaa, Adam Bielan, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola ir Marisa Matias.

(2014 m. vasario 6 d., ketvirtadienio, balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Elisa Ferreira - A7-0478/2013
Marisa Matias, Peter Jahr, Seán Kelly, Daniel Hannan, Syed Kamall ir Marino Baldini

Padėtis Ukrainoje - (2014/2547(RSP)) - RC-B7-0138/2014
Zdravka Bušić, Eija-Riitta Korhola, Csaba Sógor, Adam Bielan, Seán Kelly, Tatjana Ždanoka, Bernd Posselt ir Daniel Hannan

Padėtis Sirijoje - (2014/2531(RSP)) - RC-B7-0141/2014
Philip Claeys, Daniel Hannan ir Tarja Cronberg

Padėtis Egipte - (2014/2532(RSP)) - RC-B7-0145/2014
Philip Claeys ir Daniel Hannan

ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas - (2014/2533(RSP)) - RC-B7-0150/2014
Tatjana Ždanoka, Bernd Posselt ir Daniel Hannan

2013 m. Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaita - (2013/2884(RSP)) - B7-0074/2014
Philip Claeys, Bernd Posselt ir Daniel Hannan

2013 m. buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita - (2013/2883(RSP)) - B7-0073/2014
Zdravka Bušić ir Bernd Posselt

Moterų lyties organų žalojimo panaikinimas (2014/2511(RSP)) - B7-0091/2014
Claudette Abela Baldacchino ir Philip Claeys

NAIADES II – Veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti - (2013/3002(RSP)) - B7-0094/2014
Seán Kelly.


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.40 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Komitetų ir delegacijų sudėtis

GUE/NGL frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

Biudžeto kontrolės komitetas: Rina Ronja Kari,

Konstitucinių reikalų komitetas: Rina Ronja Kari.


14. Tarybos pozicija pirmojo svarstymo metu

Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad gavo šią Tarybos bendrąją poziciją su nurodytomis ją patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir Komisijos poziciją dėl jos:

- Tarybos per pirmąjį svarstymą priimta pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tam tikros Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo taikymo tvarkos (17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD))
perduota atsakingam komitetui: INTA.

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2014 m. vasario 7 d.


15.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2 punktas)


15.1. Padėtis Tailande

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 ir B7-0127/2014 (2013/2551(RSP))

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake ir Reinhard Bütikofer pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Mitro Repo S&D frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu ir Joanna Senyszyn.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Janusz Wojciechowski.

Kalbėjo Štefan Füle (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 16.1 punktas.


15.2. Teisė į mokslą Padniestrės regione

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 ir B7-0137/2014 (2013/2552(RSP))

Mitro Repo, Elena Băsescu, Marie-Christine Vergiat, (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, pateiktus Cristian Dan Preda ir Reinhard Bütikofer, Renate Weber ir Hiltrud Breyer pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Bernd Posselt, Bogusław Sonik ir Monica Luisa Macovei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrzej Grzyb ir Rareş-Lucian Niculescu.

Kalbėjo Štefan Füle (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 16.2 punktas.


15.3. Bahreinas, ypač Nabeelio Rajabo, Abdulhadi al-Khawajos ir Ibrahimo Sharifo atvejai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-01002014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 ir B7-0134/2014 (2013/2553(RSP))

Tunne Kelam, Geoffrey Van Orden, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Marietje Schaake, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake ir Carl Schlyter pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Eija-Riitta Korhola PPE frakcijos vardu, Mitro Repo S&D frakcijos vardu, Bernd Posselt ir Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Kalbėjo Štefan Füle (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 16.3 punktas.


16. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


16.1. Padėtis Tailande (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 ir B7-0127/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0122/2014

(keičiama B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 ir B7-0127/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Mitro Repo S&D frakcijos vardu;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula ir Robert Rochefort ALDE frakcijos vardu;

Reinhard Bütikofer, Gerald Häfner, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ir Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2014)0107).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0124/2014 anuliuotas.)


16.2. Teisė į mokslą Padniestrės regione (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 ir B7-0137/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0128/2014

(keičiama B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0136/2014 ir B7-0137/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tadeusz Zwiefka, Kinga Gál, László Tőkés ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula ir Marc Tarabella S&D frakcijos vardu;

Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula ir Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu;

Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ir Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2014)0108).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0135/2014 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Cristian Dan Preda pasiūlė du žodinius 4 dalies ir I konstatuojamosios dalies pakeitimus, kurie buvo priimti.

Mitro Repo pasiūlė žodinį O konstatuojamosios dalies pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti. Taip iš dalies pakeista O konstatuojamoji dalis buvo atmesta vėliau per balsavimą elektroniniu būdu.


16.3. Bahreinas, ypač Nabeelio Rajabo, Abdulhadi al-Khawajos ir Ibrahimo Sharifo atvejai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0100/2014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 ir B7-0134/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0100/2014

(keičiama B7-0100/2014, B7-0130/2014, B7-0133/2014 ir B7-0134/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier ir Salvador Sedó i Alabart PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Mitro Repo S&D frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula ir Robert Rochefort ALDE frakcijos vardu;

Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert ir Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2014)0109).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0121/2014 ir B7-0132/2014 anuliuoti.)

°
° ° °

Kalbėjo Jean-Pierre Audy, jis pranešė apie kai kuriuos daugiakalbystės plenarinėje sesijoje nesilaikymo atvejus (Pirmininkas pasižymėjo šį klausimą).


17. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


18. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnis)

BUDG komitetas

- Derybos dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP): įgyta patirtis ir tolesni veiksmai (2014/2005(INI))
(nuomonė: FEMM, EMPL, LIBE, REGI, AFCO)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2014 01 16.)

EMPL komitetas

- Trejeto (ECB, Komisijos ir TVF) vaidmens ir veiksmų užimtumo ir socialiniai aspektai atsižvelgiant į euro zonos programos šalis (2014/2007(INI))
(nuomonė: ECON)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2013 12 12.)

LIBE komitetas

- Teisingumo vertinimas baudžiamojo teisingumo ir teisinės valstybės srityje (2014/2006(INI))
(nuomonė: JURI)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2014 01 16.)

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2014 01 16.)

- Derybos dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP): įgyta patirtis ir tolesni veiksmai (2014/2005(INI))
perduota atsakingam komitetui: BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

nuomonė: FEMM, EMPL, LIBE, REGI, AFCO (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos prokuratūros įsteigimo - COM(2013)0534 - (2013/0255 APP)

perduota atsakingam komitetui: LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

nuomonė: BUDG, JURI, PETI, CONT (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 97 straipsnis)

AFET komitetas

- Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl ES strategijos dėl Irano (2014/2009(INI))

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2014 01 16.)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnio 3 dalis)

DEVE komitetas

- Rekomendacija Tarybai dėl humanitarinio ginkluotų nevalstybinių subjektų įsipareigojimo saugoti vaikus (2014/2012(INI))
(nuomonė: AFET)

Sprendimas parengti pranešimą (Darbo tvarkos taisyklių 127 straipsnis)

komitetas: AFCO

- Tarpinstitucinio susitarimo dėl skaidrumo registro dalinis keitimas (2014/2010 ACI)
(Biurui priėmus sprendimą 2014 01 13.)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnis)

PETI komitetas

- 2013 m. Peticijų komiteto veiklos metinė ataskaita (2014/2008(INI))

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2014 01 09.)


19. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimo ir veikimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB (COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, JURI, ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programos iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr.1308/2013 ir Reglamentas (ES) Nr.1306/2013 (COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

DEVE, CULT, ENVI, BUDG, CONT, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (EB) Nr.715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 nuostatos dėl kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo (COM(2014)0028 - C7-0027/2014 - 2014/0012(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, IMCO, TRAN

- Paisūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Turkijos Respublikos susitarimo dėl neteisėtai šalyje gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo (10697/2012 - C7-0029/2014 - 2012/0122(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

2) Parlamento narių: pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl projekto „Mumex“ išplėtimo Europoje (B7-0052/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos gynybos (B7-0053/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pagrindinių teisių Kinijoje ir konkretaus Xu Zhiyongo atvejo (B7-0054/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gebėjimo reaguoti į katastrofas (B7-0055/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl įmonių ir švietimo sistemų (B7-0056/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Sočio olimpinių žaidynių saugumo (B7-0057/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kelių eismo saugos (B7-0058/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Čečėnijoje (B7-0059/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Malyje (B7-0060/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl elektrinių automobilių ir jų baterijų pakrovimo infrastruktūros tinklų (B7-0061/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mirties bausmės Jungtinėse Amerikos Valstijose, visų pirma dėl Edgaro Tamayo Ariaso atvejo (B7-0062/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl skatinimo plėtoti dviračių takų tinklus (B7-0063/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl grupinių išžaginimų Indijoje (B7-0064/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Kašmyre (B7-0065/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Bosnijos ir Hercegovinos Konstitucinės chartijos reformos (B7-0066/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Panamos kanalo krizės (B7-0067/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prekybos žmonėmis ir dėl asmenų išnaudojimo prostitucijos tikslais (B7-0068/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl visuotinių vandens išteklių (B7-0069/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl atviro Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos nacionalinės gynybos komisijos laiško Korėjos Respublikai (B7-0070/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl aktyvistų pagrobimų Ukrainoje (B7-0076/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl švietimo motorinės raidos srityje (B7-0077/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų nutukimo pavojaus (B7-0078/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl benamių gyvūnų (B7-0079/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovinių grupių (B7-0080/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Rytų Kinijos jūroje (B7-0081/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl rizikos, susijusios su nepilnamečių pernelyg dažnu skaitmeninių priemonių naudojimu (B7-0082/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vietos dialektų išsaugojimo (B7-0083/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl klausos negalios Europos Sąjungoje (B7-0084/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl išsamaus strateginio požiūrio į BSGP misijas (B7-0085/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos veiksmų Užsachario Afrikoje (B7-0092/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl derybų dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (B7-0093/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Baracko Obamos vizito į Briuselį 2014 m. kovo mėn. (B7-0095/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Rytų Europoje (B7-0096/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padėties Vidurinėje Azijoje (B7-0097/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl personalo skaičiaus sumažinimo Europos Sąjungos teisinės valstybės misijai Kosove (EULEX KOSOVO) ir šios misijos užbaigimo (B7-0098/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

BUDG

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Afganistano parlamento rinkimų ir šalies ateities (B7-0099/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nusikaltimų dėl neapykantos (B7-0165/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujosios Tuniso konstitucijos (B7-0166/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl trejeto pasiūlytų griežto taupymo priemonių teisėtumo (B7-0167/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bitkoinų (B7-0168/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ekonominės padėties Malyje (B7-0169/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vienodų galimybių vaikams naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis (B7-0170/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl hidroenergijos eksploatavimo Laose (B7-0171/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl švietimo, susijusio su informacinių technologijų teisiniais aspektais (B7-0172/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kosmoso šiukšlių (B7-0173/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE


20. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


21. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2014 m. vasario 24–27 d..


22. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 16.20 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Keyser, Delli, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika