Indekss 
Protokols
PDF 253kWORD 224k
Ceturtdiena, 2014. gada 6. februāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Apropriāciju pārvietojumi
 3.Sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izskaušana (debates)
 4.Oficiāla sveikšana
 5.Sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izskaušana (debašu turpinājums)
 6.NAIADES II — rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam (debates)
 7.Vienādi noteikumi un vienota procedūra kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu (debates)
 8.Priekšsēdētāja paziņojums
 9.Balsošanas laiks
  9.1.Kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējums, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu ***I (balsošana)
  9.2.Svaigas, atdzesētas un saldētas cūkgaļas, aitas gaļas, kazas gaļas un mājputnu gaļas izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta (balsošana)
  9.3.Vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošana (balsošana)
  9.4.Iebildumu neizteikšana pret īstenošanas pasākumu: siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu apjomi, kuri izsolāmi 2013.–2020. gadā (balsošana)
  9.5.Stāvoklis Ukrainā (balsošana)
  9.6.Stāvoklis Sīrijā (balsošana)
  9.7.Stāvoklis Ēģiptē (balsošana)
  9.8.ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksme (balsošana)
  9.9.Bosnijas un Hercegovinas 2013. gada progresa ziņojums (balsošana)
  9.10.Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2013. gada progresa ziņojums (balsošana)
  9.11.Melnkalnes 2013. gada progresa ziņojums (balsošana)
  9.12.Sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izskaušana (balsošana)
  9.13.NAIADES II — rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam (balsošana)
 10.Balsojuma skaidrojumi
 11.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Komiteju un delegāciju sastāvs
 14.Padomes nostāja pirmajā lasījumā
 15.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  15.1.Stāvoklis Taizemē
  15.2.Tiesības uz izglītību Piedņestras reģionā
  15.3.Bahreina, jo īpaši Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja un Ibrahim Sharif lietas
 16.Balsošanas laiks
  16.1.Stāvoklis Taizemē (balsošana)
  16.2.Tiesības uz izglītību Piedņestras reģionā (balsošana)
  16.3.Bahreina, jo īpaši Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja un Ibrahim Sharif lietas (balsošana)
 17.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 18.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 19.Dokumentu iesniegšana
 20.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 21.Nākamo sēžu datumi
 22.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. pantu un 179. panta 2. un 3. punktu Budžeta komiteja ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par priekšlikumu apropriāciju pārvietojumam DEC 42/2013 (N7-0001/2014 – C7-0001/2014 – 2014/2000(GBD)).

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par priekšlikumu apropriāciju pārvietojumam DEC 45/2013.

Saskaņā ar Finanšu regulas 50. pantu Reģionu komiteja ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par izmaiņām savā štatu sarakstā 2014. gadā.


3. Sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izskaušana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000029/2014) un kuru uzdeva Mikael Gustafsson Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā Komisijai: Sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izskaušana (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014).

Inês Cristina Zuber (aizstājot autoru) izvērsa jautājumu.

Štefan Füle (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Mariya Gabriel PPE grupas vārdā, Edite Estrela S&D grupas vārdā, Angelika Werthmann ALDE grupas vārdā, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā, Marina Yannakoudakis ECR grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, Claudio Morganti EFD grupas vārdā, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Joanna Senyszyn, Cecilia Wikström, Emma McClarkin un Paul Murphy.

(Debašu turpinājums: 2014. gada 6. februāra protokola 5. punkts.)


4. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītāja Parlamenta vārdā sveica Armēnijas Republikas Nacionālās asamblejas delegāciju Samvel Farmanyan vadībā, kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


5. Sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izskaušana (debašu turpinājums)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000029/2014) un kuru uzdeva Mikael Gustafsson Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā Komisijai: Sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izskaušana (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014).

(Debašu sākums: 6.2.2014. protokola 3. punkts)

Uzstājās Anna Maria Corazza Bildt, Zita Gurmai, Sarah Ludford, Edit Bauer, Iratxe García Pérez, Fiona Hall, Barbara Matera, Emer Costello, Elisabeth Morin-Chartier, Michael Cashman, Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati, Britta Thomsen un Andreas Mölzer.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Phil Prendergast un Phil Bennion.

Uzstājās Štefan Füle.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Mikael Gustafsson Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā: par Komisijas paziņojumu „Sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izskaušana” (2014/2511(RSP)) (B7-0091/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.2.2014. protokola 9.12. punkts


6. NAIADES II — rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000016/2014) un kuru uzdeva Brian Simpson Transporta un tūrisma komitejas vārdā Komisijai: NAIADES II - rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014).

Uzstājās Mathieu Grosch PPE grupas vārdā.

Štefan Füle (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Ismail Ertug S&D grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Peter van Dalen ECR grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Georgios Koumoutsakos, Silvia-Adriana Ţicău, Phil Bennion, Dominique Riquet, Franco Frigo, Hubert Pirker, Zita Gurmai un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivana Maletić, Marino Baldini, Miloslav Ransdorf, Zbigniew Zaleski un Mairead McGuinness.

Uzstājās Štefan Füle.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Brian Simpson Transporta un tūrisma komitejas vārdā: par NAIADES II — rīcības programmu iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam 2013/3002(RSP) (B7-0094/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.2.2014. protokola 9.13. punkts

(Sēde tika pārtraukta plkst. 10.40 un atsākta plkst. 11.00.)


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

7. Vienādi noteikumi un vienota procedūra kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010 [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Elisa Ferreira (A7-0478/2013).

Uzstājās Corien Wortmann-Kool PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Martin Callanan ECR grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Sampo Terho EFD grupas vārdā, Dimitar Stoyanov, pie grupām nepiederošs deputāts, Sharon Bowles (ECON komitejas priekšsēdētāja) un Antolín Sánchez Presedo (aizstājot referenti).

Uzstājās Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Debašu noslēgumā sēdes vadītājs uzstājās ar īsu paziņojumu, īpaši norādot uz šā dokumenta svarīgumu un Parlamenta kā likumdevējas iestādes nozīmi.

Uzstājās Herbert Reul par procedūru, kas tika piemērota, izskatot šo jautājumu plenārsēdē (sēdes vadītājs sniedza paskaidrojumus par šo procedūru).

°
° ° °

Uzstājās Konrad Szymański, atkārtoti norādot, ka viņam iepriekšējā dienā balsošanas laikā netika dota iespēja vajadzīgajā brīdī uzstāties, lai ierosinātu noraidīt ziņojumu par klimata un enerģētikas politikas satvaru 2030. gadam (5.2.2014. protokola 9.25. punkts) (sēdes vadītājs norādīja, ka atbildīgie dienesti bija pieļāvuši kļūdu un atvainojas par to).

Uzstājās Seán Kelly, protestējot pret to, ka no darba kārtības ir svītrotas debates par slikto laika apstākļu radītajām nopietnajām sekām daudzās Eiropas valstīs, un Hannes Swoboda, kas norādīja, ka jau ir iesniegts pieprasījums šo debašu punktu iekļaut nākamās sesijas darba kārtībā.

Uzstājās Bruno Gollnisch, atgriežoties pie Konrad Szymański priekšlikuma un pieprasot atkārtot iepriekšējā dienā notikušo balsošanu (sēdes vadītājs atbildēja, ka balsošanas rezultāts ir pieņemts, un atgādināja par Reglamenta 171. panta 5. punkta noteikumiem).

Debates tika slēgtas.


8. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs godināja žurnālistus, kas pašlaik strādā Sīrijā. Viņš atgādināja, ka kopš 2011. gada šajā valstī ir nogalināti vairāki žurnālisti un sešpadsmit šīs profesijas pārstāvji pašlaik tiek turēti gūstā. Viņš pieprasīja, lai minētie žurnālisti nekavējoties tiktu atbrīvoti.


9. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


9.1. Kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējums, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010 [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Elisa Ferreira (A7-0478/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2014)0095).

Sharon Bowles (ECON komitejas priekšsēdētāja) un Antolín Sánchez Presedo, uzstājoties referentes Elisa Ferreira vārdā, ierosināja atlikt balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu.

Parlaments priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.

Uzstāšanās

Vicky Ford ierosināja divus mutiskus grozījumus attiecībā uz grozījumu Nr. 1, kuri netika pieņemti, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret to ņemšanu vērā.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

°
° ° °

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica SEGIB ģenerālsekretāru Enrique V. Iglesias, kas bija ieņēmis vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.

°
° ° °


9.2. Svaigas, atdzesētas un saldētas cūkgaļas, aitas gaļas, kazas gaļas un mājputnu gaļas izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0087/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0096).

Uzstāšanās

Uzstājās Daniel Caspary, uzdodot jautājumu par balsošanas kārtību.


9.3. Vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0089/2014.

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.


9.4. Iebildumu neizteikšana pret īstenošanas pasākumu: siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu apjomi, kuri izsolāmi 2013.–2020. gadā (balsošana)

Ieteikums lēmumam B7-0090/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka EFD un ECR grupa, kā arī Jacek Protasiewicz un vēl 42 deputāti ir iebilduši pret minēto ieteikumu saskaņā ar Reglamenta 87.a panta 6. punkta trešo ievilkumu.

Uzstājās Zbigniew Ziobro EFD grupas vārdā, saskaņā ar Reglamenta 177. panta 4. punktu prasot atlikt balsošanu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

IETEIKUMS LĒMUMAM

Pieņemts (P7_TA(2014)0097).


9.5. Stāvoklis Ukrainā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014 un B7-0164/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0138/2014

(aizstāj B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0163/2014 un B7-0164/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

Libor Rouček, Ana Gomes, Tonino Picula, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala un David Martin S&D grupas vārdā;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula un Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā;

Rebecca Harms, Werner Schulz, Mark Demesmaeker, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda un Tarja Cronberg Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski un Adam Bielan ECR grupas vārdā;

Jaroslav Paška EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2014)0098).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0161/2014 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Helmut Scholz ierosināja mutisku grozījumu attiecībā uz grozījumu Nr. 1, un tas tika pieņemts.

Elmar Brok sniedza precizējumu attiecībā uz 14. punktu.


9.6. Stāvoklis Sīrijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014 un B7-0160/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0141/2014

(aizstāj B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014 un B7-0160/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Krzysztof Lisek, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Francisco José Millán Mon, Alf Svensson, Jarosław Leszek Wałęsa, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Michèle Striffler, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michael Gahler, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Nadezhda Neynsky, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart un Marco Scurria PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ricardo Cortés Lastra, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, David Martin, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn un Boris Zala S&D grupas vārdā;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula un Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā;

Isabelle Durant, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Rui Tavares, Hélène Flautre un Malika Benarab-Attou Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā;

Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz un Zbigniew Ziobro EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2014)0099).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0157/2014 vairs nav spēkā.)


9.7. Stāvoklis Ēģiptē (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014 un B7-0162/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0145/2014

(aizstāj B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014 un B7-0154/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Marietta Giannakou, Davor Ivo Stier, Alf Svensson, Andrej Plenković, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ria Oomen-Ruijten, Peter Šťastný, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli un Andrzej Grzyb PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn un Boris Zala S&D grupas vārdā;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Olle Schmidt, Louis Michel, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula un Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā;

Judith Sargentini un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki un Adam Bielan ECR grupas vārdā;

Fiorello Provera, Jaroslav Paška, Slavi Binev un Mara Bizzotto EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2014)0100).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0162/2014 vairs nav spēkā.)


9.8. ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksme (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0149/2014, B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014 un B7-0159/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0149/2014

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0150/2014

(aizstāj B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014 un B7-0159/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković un Salvador Sedó i Alabart PPE grupas vārdā;

Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula un Michael Cashman S&D grupas vārdā;

Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford un Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā;

Charles Tannock ECR grupas vārdā;

Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2014)0101).


9.9. Bosnijas un Hercegovinas 2013. gada progresa ziņojums (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0074/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0102).

Uzstājās Bernd Posselt.


9.10. Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2013. gada progresa ziņojums (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0073/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0103).


9.11. Melnkalnes 2013. gada progresa ziņojums (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0072/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0104).


9.12. Sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izskaušana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0091/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0105).


9.13. NAIADES II — rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0094/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2014)0106).


10. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

(trešdienas, 2014. gada 5. februāra, balsošanas laiks)

Georges Bach ziņojums - A7-0020/2014
Rina Ronja Kari, Dubravka Šuica, Adam Bielan, Monika Smolková, Seán Kelly un Giommaria Uggias

Anne Delvaux ziņojums - A7-0047/2014
Petri Sarvamaa, Adam Bielan, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola un Marisa Matias

(ceturtdienas, 2014. gada 6. februāra, balsošanas laiks)

Elisa Ferreira ziņojums - A7-0478/2013
Marisa Matias, Peter Jahr, Seán Kelly, Daniel Hannan, Syed Kamall un Marino Baldini

Stāvoklis Ukrainā - (2014/2547(RSP)) - RC-B7-0138/2014
Zdravka Bušić, Eija-Riitta Korhola, Csaba Sógor, Adam Bielan, Seán Kelly, Tatjana Ždanoka, Bernd Posselt un Daniel Hannan

Stāvoklis Sīrijā - (2014/2531(RSP)) - RC-B7-0141/2014
Philip Claeys, Daniel Hannan un Tarja Cronberg

Stāvoklis Ēģiptē - (2014/2532(RSP)) - RC-B7-0145/2014
Philip Claeys un Daniel Hannan

ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksme - (2014/2533(RSP)) - RC-B7-0150/2014
Tatjana Ždanoka, Bernd Posselt un Daniel Hannan

Bosnijas un Hercegovinas 2013. gada progresa ziņojums - (2013/2884(RSP)) - B7-0074/2014
Philip Claeys, Bernd Posselt un Daniel Hannan

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2013. gada progresa ziņojums - (2013/2883(RSP)) - B7-0073/2014
Zdravka Bušić un Bernd Posselt

Sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izskaušana - (2014/2511(RSP)) - B7-0091/2014
Claudette Abela Baldacchino un Philip Claeys

NAIADES II — rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam - (2013/3002(RSP)) - B7-0094/2014
Seán Kelly


11. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.40 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc GUE/NGL grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā:

Budžeta kontroles komiteja: Rina Ronja Kari;

Konstitucionālo jautājumu komiteja: Rina Ronja Kari.


14. Padomes nostāja pirmajā lasījumā

Saskaņā ar Reglamenta 61. panta 1. punktu sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemta turpmāk minētā Padomes nostāja kopā ar pamatojumu par tās pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par konkrētām procedūrām Stabilizācijas un asociācijas nolīguma starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Serbijas Republiku, no otras puses, piemērošanai (17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, 2014. gada 7. februārī.


15. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un to autori — 4.2.2014. protokola 2. punkts)


15.1. Stāvoklis Taizemē

Rezolūciju priekšlikumi B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 un B7-0127/2014 (2013/2551(RSP)).

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake un Reinhard Bütikofer iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Mitro Repo S&D grupas vārdā, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā un Joanna Senyszyn.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg un Janusz Wojciechowski.

Uzstājās Štefan Füle (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.2.2014. protokola 16.1. punkts


15.2. Tiesības uz izglītību Piedņestras reģionā

Rezolūciju priekšlikumi B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 un B7-0137/2014 (2013/2552(RSP)).

Mitro Repo, Elena Băsescu, Marie-Christine Vergiat (kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Cristian Dan Preda un Reinhard Bütikofer), Renate Weber un Hiltrud Breyer iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Bernd Posselt, Bogusław Sonik un Monica Luisa Macovei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrzej Grzyb un Rareş-Lucian Niculescu.

Uzstājās Štefan Füle (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.2.2014. protokola 16.2. punkts


15.3. Bahreina, jo īpaši Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja un Ibrahim Sharif lietas

Rezolūciju priekšlikumi B7-01002014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 un B7-0134/2014 (2013/2553(RSP)).

Tunne Kelam, Geoffrey Van Orden (kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marietje Schaake), Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake un Carl Schlyter iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Eija-Riitta Korhola PPE grupas vārdā, Mitro Repo S&D grupas vārdā, Bernd Posselt un Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Uzstājās Štefan Füle (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.2.2014. protokola 16.3. punkts


16. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


16.1. Stāvoklis Taizemē (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 un B7-0127/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0122/2014

(aizstāj B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 un B7-0127/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg un Mitro Repo S&D grupas vārdā;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula un Robert Rochefort ALDE grupas vārdā;

Reinhard Bütikofer, Gerald Häfner, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda un Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock un Adam Bielan ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2014)0107).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0124/2014 vairs nav spēkā.)


16.2. Tiesības uz izglītību Piedņestras reģionā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 un B7-0137/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0128/2014

(aizstāj B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0136/2014 un B7-0137/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tadeusz Zwiefka, Kinga Gál, László Tőkés un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula un Marc Tarabella S&D grupas vārdā;

Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula un Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā;

Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda un Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski un Adam Bielan ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2014)0108).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0135/2014 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Cristian Dan Preda ierosināja divus mutiskus grozījumus attiecībā uz 4. punktu un I apsvērumu, un tie tika pieņemti.

Mitro Repo ierosināja mutisku grozījumu attiecībā uz O apsvērumu, un tas tika pieņemts. Tad, balsojot elektroniski, šī O apsvēruma grozītā redakcija tika noraidīta.


16.3. Bahreina, jo īpaši Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja un Ibrahim Sharif lietas (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0100/2014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 un B7-0134/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0100/2014

(aizstāj B7-0100/2014, B7-0130/2014, B7-0133/2014 un B7-0134/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier un Salvador Sedó i Alabart PPE grupas vārdā;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg un Mitro Repo S&D grupas vārdā;

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula un Robert Rochefort ALDE grupas vārdā;

Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert un Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2014)0109).

(Rezolūciju priekšlikumi B7-0121/2014 un B7-0132/2014 vairs nav spēkā.)

°
° ° °

Uzstājās Jean-Pierre Audy, vēršot uzmanību uz daudzvalodības ievērošanas nepilnībām plenārsēdē (sēdes vadītājs to pieņēma zināšanai).


17. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


18. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 48. pants)

BUDG komiteja (Reglamenta 50. pants)

- Sarunas par DFS 2014.−2020. gadam — gūtā pieredze un turpmākie pasākumi (2014/2005(INI))
atzinums: FEMM, EMPL, LIBE, REGI, AFCO (Reglamenta 50. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2014. gada 16. janvāra lēmumu)

EMPL komiteja

- Nodarbinātības un sociālie aspekti, kas saistīti ar ECB, Komisijas un SVF lomu un darbībām attiecībā uz euro zonas programmas valstīm (2014/2007(INI))
atzinums: ECON
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2013. gada 12. decembra lēmumu)

LIBE komiteja

- Tiesu iestāžu darbības novērtējums krimināltiesību jomā un tiesiskums (2014/2006(INI))
atzinums: JURI
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2014. gada 16. janvāra lēmumu)

Iesaistītās komitejas (Reglamenta 50. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2014. gada 16. janvāra lēmumu)

- Sarunas par DFS 2014.−2020. gadam — gūtā pieredze un turpmākie pasākumi (2014/2005(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG (Reglamenta 50. pants)
atzinums: FEMM, EMPL, LIBE, REGI, AFCO (Reglamenta 50. pants)

- Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi - COM(2013)0534 - (2013/0255(APP)).
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE (Reglamenta 50. pants)
atzinums: BUDG, JURI, PETI, CONT (Reglamenta 50. pants)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 97. pants)

AFET komiteja

- Ieteikums Padomei, Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam par ES stratēģiju attiecībā uz Irānu (2014/2009(INI))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2014. gada 16. janvāra lēmumu)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 121. panta 3. punkts)

DEVE komiteja

- Ieteikums Padomei par bruņotu nevalstisko dalībnieku humānu iesaistīšanos bērnu aizsardzībā (2014/2012(INI))
atzinums: AFET

Lēmums sagatavot ziņojumu (Reglamenta 127. pants)

AFCO komiteja

- Grozījumu izdarīšana Iestāžu nolīgumā par Pārredzamības reģistru (2014/2010(ACI))
(saskaņā ar Prezidija 2014. gada 13. janvāra lēmumu)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 202. pants)

PETI komiteja

- Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību 2013. gadā (2014/2008(INI))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2014. gada 9. janvāra lēmumu)


19. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padomes un Komisijas iesniegtie dokumenti

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību un ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK (COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, JURI, ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm (COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

DEVE, CULT, ENVI, BUDG, CONT, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 un Regulu (EK) Nr. 595/2009 attiecībā uz autotransporta līdzekļu piesārņotāju emisiju samazināšanu (COM(2014)0028 - C7-0027/2014 - 2014/0012(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, IMCO, TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Turcijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti (10697/2012 - C7-0029/2014 - 2012/0122(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 120. pants)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par projekta Mumex izplatīšanu Eiropā (B7-0052/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas aizsardzību (B7-0053/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par pamattiesībām Ķīnā un jo īpaši par Xu Zhiyong lietu (B7-0054/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par spēju reaģēt uz katastrofām (B7-0055/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par uzņēmumiem un izglītības sistēmām (B7-0056/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par drošību Olimpiskajās spēlēs Sočos (B7-0057/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par ceļu satiksmes drošību (B7-0058/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par situāciju Čečenijā (B7-0059/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par situāciju Mali (B7-0060/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par elektromobiļiem un uzlādēšanas infrastruktūras tīkliem (B7-0061/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par nāvessodu ASV un jo īpaši par Edgar Tamayo Arias lietu (B7-0062/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par velosipēdu izmantojuma veicināšanu (B7-0063/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par grupveida izvarošanas gadījumiem Indijā (B7-0064/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Kašmirā (B7-0065/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par Bosnijas un Hercegovinas konstitūcijas reformu (B7-0066/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par Panamas kanāla krīzi (B7-0067/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par cilvēku tirdzniecību un izmantošanu prostitūcijā (B7-0068/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par globālajiem ūdens resursiem (B7-0069/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas Nacionālās aizsardzības komitejas atklāto vēstuli Korejas Republikai (B7-0070/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par aktīvistu nolaupīšanu Ukrainā (B7-0076/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par motorisko prasmju apguves sekmēšanu (B7-0077/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par pirmsskolas vecuma nepilngadīgo aptaukošanās risku (B7-0078/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par klaiņojošiem mājdzīvniekiem (B7-0079/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par kaujas vienībām (B7-0080/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par situāciju Dienvidķīnas jūrā (B7-0081/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par riskiem, ko nepilngadīgajiem rada digitālo ierīču pārmērīga lietošana (B7-0082/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par vietējo dialektu saglabāšanu (B7-0083/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par dzirdes invaliditāti Eiropas Savienībā (B7-0084/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par stratēģisku un kompleksu pieeju KDAP misijām (B7-0085/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas darbībām Subsahāras Āfrikā (B7-0092/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības sarunām (B7-0093/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par Baraka Obamas vizīti Briselē 2014. gada martā (B7-0095/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par situāciju Austrumeiropā (B7-0096/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par situāciju Centrālāzijā (B7-0097/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par misijas EULEX Kosovā personāla skaita samazināšanu un misijas pabeigšanu (B7-0098/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

BUDG

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par vēlēšanām Afganistānā un tās nākotni (B7-0099/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par naida noziegumiem (B7-0165/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par jauno Tunisijas Konstitūciju (B7-0166/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par Trijotnes atbalstītās stingrās ekonomiskās politikas leģitimitāti (B7-0167/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par Bitcoin (B7-0168/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par ekonomisko situāciju Mali (B7-0169/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par bērnu vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei (B7-0170/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par hidroelektroenerģijas izmantošanu Laosā (B7-0171/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par izglītību virtuālā tiesiskuma jomā (B7-0172/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par atkritumiem kosmosā (B7-0173/2014).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE


20. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


21. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2014. gada 24. līdz 27. februārim.


22. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Keyser, Delli, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika