Indeks 
Protokół
PDF 267kWORD 227k
Czwartek, 6 lutego 2014 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przesunięcie środków
 3.Położenie kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych (debata)
 4.Oficjalne powitanie
 5.Położenie kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych (ciąg dalszy debaty)
 6.NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego (debata)
 7.Jednolite zasady i jednolita procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego bankowego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (debata)
 8.Oświadczenie Przewodniczącego
 9.Głosowanie
  
9.1.Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego bankowego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ***I (głosowanie)
  
9.2.Kraj lub miejsce pochodzenia świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa wieprzowego, baraniego i koziego oraz drobiu (głosowanie)
  
9.3.Plan ogólnych preferencji taryfowych (głosowanie)
  
9.4.Niewyrażanie sprzeciwu wobec środka wykonawczego: wolumeny uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, które mają zostać sprzedane na aukcji w latach 2013-2020 (głosowanie)
  
9.5.Sytuacja na Ukrainie (głosowanie)
  
9.6.Sytuacja w Syrii (głosowanie)
  
9.7.Sytuacja w Egipcie (głosowanie)
  
9.8.Szczyt UE-Rosja (głosowanie)
  
9.9.Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2013 r. (głosowanie)
  
9.10.Sprawozdanie z postępów byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w 2013 r. (głosowanie)
  
9.11.Sprawozdanie z postępów Czarnogóry w 2013 r. (głosowanie)
  
9.12.Położenie kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych (głosowanie)
  
9.13.NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Skład komisji i delegacji
 14.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu
 15.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
15.1.Sytuacja w Tajlandii
  
15.2.Prawo do edukacji w regionie Naddniestrza
  
15.3.Bahrajn, w szczególności sprawy Nabeela Rajaba, Abdulhadiego al-Khawaja i Ibrahima Sharifa
 16.Głosowanie
  
16.1.Sytuacja w Tajlandii (głosowanie)
  
16.2.Prawo do edukacji w regionie Naddniestrza (głosowanie)
  
16.3.Bahrajn, w szczególności sprawy Nabeela Rajaba, Abdulhadiego al-Khawaja i Ibrahima Sharifa (głosowanie)
 17.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 18.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 19.Składanie dokumentów
 20.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 21.Kalendarz następnych posiedzeń
 22.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8:30.


2. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 27 i 179 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa poinformowała władzę budżetową o swoim wniosku w sprawie przesunięcia środków DEC 42/2013 (N7-0001/2014 – C7-0001/2014 – 2014/2000 (GBD)).

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada poinformowała władzę budżetową o swoim wniosku w sprawie przesunięcia środków DEC 45/2013.

Zgodnie z art. 50 rozporządzenia finansowego Komitet Regionów poinformował władzę budżetową o zmianie swojej struktury organizacyjnej na 2014 r.


3. Położenie kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000029/2014), które skierował Mikael Gustafsson, w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, do Komisji: Położenie kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014)

Inês Cristina Zuber (zastępczyni autora) rozwinęła pytanie.

Štefan Füle (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, Edite Estrela w imieniu grupy S&D, Angelika Werthmann w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Claudio Morganti w imieniu grupy EFD, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Joanna Senyszyn, Cecilia Wikström, Emma McClarkin i Paul Murphy.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 5 protokołu z dnia 6.2.2014)


4. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodnicząca przywitała delegację Zgromadzenia Narodowego Republiki Armenii na czele z Samvelem Farmanyanem. Delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.


5. Położenie kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych (ciąg dalszy debaty)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000029/2014), które skierował Mikael Gustafsson, w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, do Komisji: Położenie kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014)

(Początek debaty: pkt 3 protokołu z dnia 6.2.2014)

Głos zabrali: Anna Maria Corazza Bildt, Zita Gurmai, Sarah Ludford, Edit Bauer, Iratxe García Pérez, Fiona Hall, Barbara Matera, Emer Costello, Elisabeth Morin-Chartier, Michael Cashman, Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati, Britta Thomsen i Andreas Mölzer.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Phil Prendergast i Phil Bennion.

Głos zabrał Štefan Füle.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Mikael Gustafsson, w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, w sprawie komunikatu Komisji pt. „Położenie kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych” (2014/2511(RSP)) (B7-0091/2014)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.12 protokołu z dnia 6.2.2014.


6. NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000016/2014), które skierował Brian Simpson, w imieniu Komisji Transportu i Turystyki, do Komisji: NAIADES II - program działań na rzecz żeglugi śródlądowej (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014)

Głos zabrał Mathieu Grosch w imieniu grupy PPE.

Štefan Füle (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Georgios Koumoutsakos, Silvia-Adriana Ţicău, Phil Bennion, Dominique Riquet, Franco Frigo, Hubert Pirker, Zita Gurmai i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Marino Baldini, Miloslav Ransdorf, Zbigniew Zaleski i Mairead McGuinness.

Głos zabrał Štefan Füle.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Brian Simpson, w imieniu Komisji Transportu i Turystyki, w sprawie NAIADES II – programu działań na rzecz żeglugi śródlądowej (2013/3002(RSP)) (B7-0094/2014)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 6 lutego 2014.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 10:40 i wznowione o 11:00.)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

7. Jednolite zasady i jednolita procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego bankowego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (debata)

Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego bankowego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

Głos zabrali: Corien Wortmann-Kool w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Sampo Terho w imieniu grupy EFD, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, Sharon Bowles (przewodnicząca komisji ECON) i Antolín Sánchez Presedo (zastępca sprawozdawczyni).

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie na zakończenie debaty, w którym szczególnie podkreślił znaczenie tego zagadnienia oraz rolę Parlamentu jako współustawodawcy.

Głos zabrał Herbert Reul w sprawie przyjętej procedury rozpatrywania tej kwestii na posiedzeniu plenarnym (przewodniczący udzielił wyjaśnień w sprawie procedury).

°
° ° °

Głos zabrał Konrad Szymański, nawiązując do faktu, że wczoraj podczas głosowania nie mógł zabrać głosu, aby zalecić odrzucenie sprawozdania w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 (pkt 9.25 protokołu z dnia 5.2.2014) (przewodniczący stwierdził, że nastąpił błąd ze strony służb, i przeprosił).

Głos zabrali: Seán Kelly, protestując przeciwko wycofaniu z porządku obrad debaty na temat poważnych konsekwencji gospodarczych złej pogody w wielu krajach europejskich, oraz Hannes Swoboda, wyjaśniając, że złożono już wniosek o umieszczenie tego punktu w porządku obrad kolejnego posiedzenia plenarnego.

Głos zabrał Bruno Gollnisch, nawiązując do wystąpienia Konrada Szymańskiego i wnosząc o powtórzenie przedmiotowego głosowania z dnia wczorajszego (przewodniczący odpowiedział, że wyniki głosowania są ostateczne, i przypomniał przepisy art. 171 ust. 5 Regulaminu).

Debata została zamknięta.


8. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wyraził uznanie dla działań dziennikarzy, którzy aktualnie pracują w Syrii. Przypomniał, że po 2011 r. w tym kraju zostało zabitych wielu dziennikarzy, a 16 jest aktualnie przetrzymywanych jako zakładnicy. Zaapelował o ich natychmiastowe uwolnienie.


9. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


9.1. Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego bankowego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego bankowego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0095)

Sharon Bowles (przewodnicząca komisji ECON) i Antolín Sánchez Presedo, w imieniu sprawozdawczyni Elisy Ferreiry, proponują odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznano zatem za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.

Wystąpienia

Vicky Ford zaproponowała dwie poprawki ustne do poprawki 1, które nie zostały dopuszczone, ponieważ ich uwzględnieniu sprzeciwiło się ponad czterdziestu posłów.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

°
° ° °

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał Enrique V. Iglesiasa, sekretarza generalnego Iberoamerykańskiego Sekretariatu Generalnego (SEGIB), który zajął miejsce na trybunie honorowej.

°
° ° °


9.2. Kraj lub miejsce pochodzenia świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa wieprzowego, baraniego i koziego oraz drobiu (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0087/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0096)

Wystąpienia

Daniel Caspary w sprawie głosowania.


9.3. Plan ogólnych preferencji taryfowych (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0089/2014

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony


9.4. Niewyrażanie sprzeciwu wobec środka wykonawczego: wolumeny uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, które mają zostać sprzedane na aukcji w latach 2013-2020 (głosowanie)

Zalecenie dotyczące decyzji B7-0090/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

Przewodniczący ogłosił, że grupy EFD i ECR oraz Jacek Protasiewicz i czterdziestu dwóch innych posłów wyrazili sprzeciw wobec zalecenia zgodnie z art. 87a ust. 6 tiret trzecie Regulaminu.

Głos zabrał Zbigniew Ziobro (w imieniu grupy), wnosząc o odroczenie głosowania zgodnie z art. 177 ust. 4 Regulaminu.

Parlament odrzucił wniosek.

ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0097)


9.5. Sytuacja na Ukrainie (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014 i B7-0164/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0138/2014

(zastępujący B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0163/2014 i B7-0164/2014):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier i Inese Vaidere w imieniu grupy PPE;

Libor Rouček, Ana Gomes, Tonino Picula, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala i David Martin w imieniu grupy S&D;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula i Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE;

Rebecca Harms, Werner Schulz, Mark Demesmaeker, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda i Tarja Cronberg w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski i Adam Bielan w imieniu grupy ECR;

Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA(2014)0098)

(Projekt rezolucji B7-0161/2014 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Helmut Scholz zaproponował poprawkę ustną do poprawki 1, która została dopuszczona.

Elmar Brok w celu doprecyzowania ust. 14.


9.6. Sytuacja w Syrii (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014 i B7-0160/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0141/2014

(zastępujący B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014 i B7-0160/2014):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Krzysztof Lisek, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Francisco José Millán Mon, Alf Svensson, Jarosław Leszek Wałęsa, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Michèle Striffler, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michael Gahler, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Nadezhda Neynsky, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart i Marco Scurria w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ricardo Cortés Lastra, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, David Martin, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn i Boris Zala w imieniu grupy S&D;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula i Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE;

Isabelle Durant, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Rui Tavares, Hélène Flautre i Malika Benarab-Attou w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR;

Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz i Zbigniew Ziobro w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA(2014)0099)

(Projekt rezolucji B7-0157/2014 stał się bezprzedmiotowy.)


9.7. Sytuacja w Egipcie (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014 i B7-0162/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0145/2014

(zastępujący B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014 i B7-0154/2014):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Marietta Giannakou, Davor Ivo Stier, Alf Svensson, Andrej Plenković, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ria Oomen-Ruijten, Peter Šťastný, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli i Andrzej Grzyb w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn i Boris Zala w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Olle Schmidt, Louis Michel, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula i Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE;

Judith Sargentini i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki i Adam Bielan w imieniu grupy ECR;

Fiorello Provera, Jaroslav Paška, Slavi Binev i Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA(2014)0100)

(Projekt rezolucji B7-0162/2014 stał się bezprzedmiotowy.)


9.8. Szczyt UE-Rosja (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0149/2014, B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014 i B7-0159/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0149/2014

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0150/2014

(zastępujący B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014 i B7-0159/2014):

złożony przez następujących posłów:

Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković i Salvador Sedó i Alabart w imieniu grupy PPE;

Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula i Michael Cashman w imieniu grupy S&D;

Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford i Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE;

Charles Tannock w imieniu grupy ECR;

Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2014)0101)


9.9. Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2013 r. (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0074/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0102)

Wystąpienia

Bernd Posselt.


9.10. Sprawozdanie z postępów byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w 2013 r. (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0073/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0103)


9.11. Sprawozdanie z postępów Czarnogóry w 2013 r. (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0072/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0104)


9.12. Położenie kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0091/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0105)


9.13. NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0094/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0106)


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

(Głosowanie ze środy 5 lutego 2014 r.)

Sprawozdanie Georges Bach - A7-0020/2014
Rina Ronja Kari, Dubravka Šuica, Adam Bielan, Monika Smolková, Seán Kelly i Giommaria Uggias

Sprawozdanie Anne Delvaux - A7-0047/2014
Petri Sarvamaa, Adam Bielan, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola i Marisa Matias.

(Głosowanie z czwartku 6 lutego 2014 r.)

Sprawozdanie Elisa Ferreira - A7-0478/2013
Marisa Matias, Peter Jahr, Seán Kelly, Daniel Hannan, Syed Kamall i Marino Baldini

Sytuacja na Ukrainie - (2014/2547(RSP)) - RC-B7-0138/2014
Zdravka Bušić, Eija-Riitta Korhola, Csaba Sógor, Adam Bielan, Seán Kelly, Tatjana Ždanoka, Bernd Posselt i Daniel Hannan

Sytuacja w Syrii - (2014/2531(RSP)) - RC-B7-0141/2014
Philip Claeys, Daniel Hannan i Tarja Cronberg

Sytuacja w Egipcie - (2014/2532(RSP)) - RC-B7-0145/2014
Philip Claeys i Daniel Hannan

Szczyt UE-Rosja - (2014/2533(RSP)) - RC-B7-0150/2014
Tatjana Ždanoka, Bernd Posselt i Daniel Hannan

Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2013 r. - (2013/2884(RSP)) - B7-0074/2014
Philip Claeys, Bernd Posselt i Daniel Hannan

Sprawozdanie z postępów byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w 2013 r. - (2013/2883(RSP)) - B7-0073/2014
Zdravka Bušić i Bernd Posselt

Położenie kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych - (2014/2511(RSP)) - B7-0091/2014
Claudette Abela Baldacchino i Philip Claeys

NAIADES II: Program działania na rzecz wsparcia śródlądowego transportu wodnego - (2013/3002(RSP)) - B7-0094/2014
Seán Kelly.


11. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13:40 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy GUE/NGL Parlament zatwierdził następujące nominacje:

Komisja Kontroli Budżetowej: Rina Ronja Kari

Komisja Spraw Konstytucyjnych: Rina Ronja Kari


14. Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 61 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego wspólnego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony (17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD))
odesłano komisja przedm. właśc.: INTA

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, dnia 7 lutego 2014 r.


15. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 4.2.2014)


15.1. Sytuacja w Tajlandii

Projekty rezolucji B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 i B7-0127/2014 (2013/2551(RSP))

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake i Reinhard Bütikofer przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Mitro Repo w imieniu grupy S&D, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, i Joanna Senyszyn.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Janusz Wojciechowski.

Głos zabrał Štefan Füle (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16.1 protokołu z dnia 6.2.2014.


15.2. Prawo do edukacji w regionie Naddniestrza

Projekty rezolucji B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 i B7-0137/2014 (2013/2552(RSP))

Mitro Repo, Elena Băsescu, Marie-Christine Vergiat, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Cristiana Dana Predę i Reinharda Bütikofera, Renate Weber i Hiltrud Breyer przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Bernd Posselt, Bogusław Sonik i Monica Luisa Macovei.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrzej Grzyb i Rareş-Lucian Niculescu.

Głos zabrał Štefan Füle (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16.2 protokołu z dnia 6.2.2014.


15.3. Bahrajn, w szczególności sprawy Nabeela Rajaba, Abdulhadiego al-Khawaja i Ibrahima Sharifa

Projekty rezolucji B7-01002014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 i B7-0134/2014 (2013/2553(RSP))

Tunne Kelam, Geoffrey Van Orden, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marietje Schaake, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake i Carl Schlyter przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE, Mitro Repo w imieniu grupy S&D, Bernd Posselt i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Głos zabrał Štefan Füle (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16.3 protokołu z dnia 6.2.2014.


16. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


16.1. Sytuacja w Tajlandii (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 i B7-0127/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0122/2014

(zastępujący B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 i B7-0127/2014):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Mitro Repo w imieniu grupy S&D;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula i Robert Rochefort w imieniu grupy ALDE;

Reinhard Bütikofer, Gerald Häfner, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda i Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock i Adam Bielan w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2014)0107)

(Projekt rezolucji B7-0124/2014 stał się bezprzedmiotowy.)


16.2. Prawo do edukacji w regionie Naddniestrza (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 i B7-0137/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0128/2014

(zastępujący B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0136/2014 i B7-0137/2014):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tadeusz Zwiefka, Kinga Gál, László Tőkés i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula i Marc Tarabella w imieniu grupy S&D;

Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula i Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE;

Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda i Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski i Adam Bielan w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2014)0108)

(Projekt rezolucji B7-0135/2014 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Cristian Dan Preda zaproponował dwie poprawki ustne do ust. 4 i motywu I, które zostały dopuszczone.

Mitro Repo zaproponował poprawkę ustną do motywu O, która została dopuszczona. Zmieniony w ten sposób motyw O został następnie odrzucony w głosowaniu elektronicznym.


16.3. Bahrajn, w szczególności sprawy Nabeela Rajaba, Abdulhadiego al-Khawaja i Ibrahima Sharifa (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0100/2014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 i B7-0134/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0100/2014

(zastępujący B7-0100/2014, B7-0130/2014, B7-0133/2014 i B7-0134/2014):

złożony przez następujących posłów:

Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier i Salvador Sedó i Alabart w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Mitro Repo w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula i Robert Rochefort w imieniu grupy ALDE;

Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert i Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P7_TA(2014)0109)

(Projekty rezolucji B7-0121/2014 i B7-0132/2014 stały się bezprzedmiotowe.)

°
° ° °

Głos zabrał Jean-Pierre Audy, donosząc o pewnych uchybieniach w zakresie przestrzegania wielojęzyczności podczas posiedzeń plenarnych (przewodniczący przyjął wystąpienie do wiadomości).


17. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


18. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 48 Regulaminu)

komisja BUDG (art. 50 Regulaminu)

- Negocjacje dotyczące WRF na lata 2014–2020: wnioski i dalsze działania (2014/2005(INI))
opinia: FEMM, EMPL, LIBE, REGI, AFCO (art. 50 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16.1.2014)

komisja EMPL

- Aspekty dotyczące zatrudnienia i aspekty społeczne roli i działań trojki (EBC, Komisja i MFW) w sprawie objętych programem państw członkowskich strefy euro (2014/2007(INI))
opinia: ECON
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 12.12.2013)

komisja LIBE

- Ocena wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do spraw karnych i norm prawnych (2014/2006(INI))
opinia: JURI
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16.1.2014)

Zaangażowane komisje (art. 50 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16.1.2014)

- Negocjacje dotyczące WRF na lata 2014–2020: wnioski i dalsze działania (2014/2005(INI))
odesłane do komisji przedm. właśc.: BUDG (art. 50 Regulaminu)
opinia: FEMM, EMPL, LIBE, REGI, AFCO (art. 50 Regulaminu)

- Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej - COM(2013)0534 - (2013/0255 APP)
odesłane do komisji przedm. właśc.: LIBE (art. 50 Regulaminu)
opinia: BUDG, JURI, PETI, CONT (art. 50 Regulaminu)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 97 Regulaminu)

komisja AFET

- Zalecenie dla Rady, Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych dotyczące strategii UE w stosunku do Iranu (2014/2009(INI)) (W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16.1.2014)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 121 ust. 3 Regulaminu)

komisja DEVE

- Zalecenie dla Rady w sprawie działań humanitarnych zbrojnych podmiotów niepaństwowych w zakresie ochrony dzieci (2014/2012(INI))
(opinia: AFET)

Decyzja o sporządzeniu sprawozdania (art. 127 Regulaminu)

komisja AFCO

- Zmiana porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie wspólnego rejestru na rzecz przejrzystości (2014/2010 ACI)
(W związku z decyzją Prezydium z dnia 13.1.2014)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 202 Regulaminu)

komisja PETI

- Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Petycji za 2013 r. (2014/2008(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 9.1.2014)


19. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy zapewniającej stabilność rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE (COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

ITRE, JURI, ECON

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 i rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych (COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

AGRI

opinia:

DEVE, CULT, ENVI, BUDG, CONT, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń przez pojazdy drogowe (COM(2014)0028 - C7-0027/2014 - 2014/0012(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

ITRE, IMCO, TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Turcji o readmisji osób przebywających nielegalnie (10697/2012 - C7-0029/2014 - 2012/0122(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

LIBE

opinia:

AFET

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie rozpowszechnienia w Europie projektu Mumex (B7-0052/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

CULT

opinia:

TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie obronności europejskiej (B7-0053/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

AFET

opinia:

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie praw podstawowych w Chinach, a w szczególności w sprawie Xu Zhiyonga (B7-0054/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie zdolności reagowania na klęski (B7-0055/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie przedsiębiorstw i systemów edukacji (B7-0056/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm właśc.:

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa igrzysk olimpijskich w Soczi (B7-0057/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa drogowego (B7-0058/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Czeczenii (B7-0059/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Mali (B7-0060/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie samochodów i infrastrukturalnych sieci zaopatrzenia w energię elektryczną (B7-0061/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

TRAN

opinia:

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie kary śmierci w Stanach Zjednoczonych, w szczególności przypadku Edgara Tamaya Ariasa (B7-0062/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie propagowania sieci ścieżek rowerowych (B7-0063/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

TRAN

opinia:

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie gwałtów zbiorowych w Indiach (B7-0064/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

AFET

opinia:

FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Kaszmirze (B7-0065/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie reformy karty konstytucyjnej Bośni i Hercegowiny (B7-0066/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie kryzysu w Kanale Panamskim (B7-0067/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

INTA

opinia :

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie handlu ludźmi i czerpania zysków z prostytucji (B7-0068/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

LIBE

opinia :

FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie światowych zasobów wodnych (B7-0069/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

ENVI

opinia :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie listu otwartego krajowej komisji obrony Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do Republiki Korei (B7-0070/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie uprowadzeń działaczy na Ukrainie (B7-0076/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie propagowania wychowania fizycznego (B7-0077/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie zagrożenia otyłością u dzieci w wieku przedszkolnym (B7-0078/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie bezpańskich zwierząt (B7-0079/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie grup bojowych (B7-0080/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Morzu Wschodniochińskim (B7-0081/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie zagrożeń związanych z nadmiernym korzystaniem z narzędzi cyfrowych przez małoletnich (B7-0082/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

CULT

opinia:

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie ochrony lokalnych dialektów (B7-0083/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie wad słuchu w Unii Europejskiej (B7-0084/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie strategicznego całościowego podejścia do misji w ramach WPBiO (B7-0085/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie działań europejskich w Afryce Subsaharyjskiej (B7-0092/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie negocjacji TTIP (B7-0093/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

INTA

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie wizyty Baracka Obamy w Brukseli w marcu 2014 r. (B7-0095/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Europie Wschodniej (B7-0096/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Azji Środkowej (B7-0097/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie zmniejszenia liczebności personelu misji EULEX Kosowo i zakończenia misji (B7-0098/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

AFET

opinia:

BUDG

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie wyborów politycznych i przyszłości Afganistanu (B7-0099/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

AFET

opinia :

DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie przestępstw z nienawiści (B7-0165/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie nowej konstytucji Tunezji (B7-0166/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie legalności środków oszczędnościowych proponowanych przez „trojkę” (B7-0167/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

ECON

opinia:

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie bitcoinów (B7-0168/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

ECON

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie sytuacji gospodarczej Mali (B7-0169/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie równego dostępu dzieci do opieki zdrowotnej (B7-0170/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

EMPL

opinia:

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie pozyskiwania energii wodnej w Laosie (B7-0171/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie programów nauczania o prawnych aspektach technologii informacyjnych (B7-0172/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

CULT

opinia:

LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie śmieci kosmicznych (B7-0173/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc.przedm. właśc.:

ITRE


20. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 179 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


21. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 24 do 27 lutego 2014.


22. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16:20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Keyser, Delli, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności