Index 
Protokoll
PDF 249kWORD 187k
Torsdagen den 6 februari 2014 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Anslagsöverföringar
 3.Utrotande av kvinnlig könsstympning (debatt)
 4.Välkomsthälsning
 5.Utrotande av kvinnlig könsstympning (fortsättning på debatten)
 6.Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar (debatt)
 7.Enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond (debatt)
 8.Uttalande av talmannen
 9.Omröstning
  9.1.Rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond ***I (omröstning)
  9.2.Ursprungsland eller härkomstort för färskt, kylt och fryst kött från svin, får, get och fjäderfä (omröstning)
  9.3.Det allmänna preferenssystemet (omröstning)
  9.4.Beslut att inte invända mot en genomförandeåtgärd: utsläppsrätter för växthusgas som ska auktioneras ut 2013-2020 (omröstning)
  9.5.Situationen i Ukraina (omröstning)
  9.6.Situationen i Syrien (omröstning)
  9.7.Situationen i Egypten (omröstning)
  9.8.Toppmötet mellan EU och Ryssland (omröstning)
  9.9.2013 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina (omröstning)
  9.10.2013 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)
  9.11.2013 års framstegsrapport om Montenegro (omröstning)
  9.12.Utrotande av kvinnlig könsstympning (omröstning)
  9.13.Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Utskottens och delegationernas sammansättning
 14.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 15.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  15.1.Situationen i Thailand
  15.2.Rätt till utbildning i regionen Transnistrien
  15.3.Bahrain, särskilt fallen Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja och Ibrahim Sharif
 16.Omröstning
  16.1.Situationen i Thailand (omröstning)
  16.2.Rätt till utbildning i regionen Transnistrien (omröstning)
  16.3.Bahrain, särskilt fallen Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja och Ibrahim Sharif (omröstning)
 17.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 18.Beslut om vissa dokument
 19.Inkomna dokument
 20.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod
 22.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 27 och artikel 179.2 och 179.3 i budgetförordningen, hade budgetutskottet underrättat budgetmyndigheten om sitt förslag till anslagsöverföring DEC 42/2013 (N7-0001/2014 – C7-0001/2014 – 2014/2000 (GBD)).

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen, hade rådet underrättat budgetmyndigheten om sitt förslag till anslagsöverföring DEC 45/2013.

I enlighet med artikel 50 i budgetförordningen, hade Regionkommittén underrättat budgetmyndigheten om ändringen i sin tjänsteförteckning för 2014.


3. Utrotande av kvinnlig könsstympning (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000029/2014) från Mikael Gustafsson, för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, till kommissionen: Avskaffande av kvinnlig könsstympning (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014)

Inês Cristina Zuber (ersättare för frågeställaren) utvecklade frågan.

Štefan Füle (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Edite Estrela för S&D-gruppen, Angelika Werthmann för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Claudio Morganti för EFD-gruppen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Joanna Senyszyn, Cecilia Wikström, Emma McClarkin och Paul Murphy.

(Fortsättningen på debatten: punkt 5 i protokollet av den 6.2.2014)


4. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Armeniens nationalförsamling, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av Samvel Farmanyan.


5. Utrotande av kvinnlig könsstympning (fortsättning på debatten)

Fråga för muntligt besvarande (O-000029/2014) från Mikael Gustafsson, för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, till kommissionen: Avskaffande av kvinnlig könsstympning (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014)

(Inledningen av debatten: punkt 3 i protokollet av den 6.2.2014)

Talare: Anna Maria Corazza Bildt, Zita Gurmai, Sarah Ludford, Edit Bauer, Iratxe García Pérez, Fiona Hall, Barbara Matera, Emer Costello, Elisabeth Morin-Chartier, Michael Cashman, Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati, Britta Thomsen och Andreas Mölzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Phil Prendergast och Phil Bennion.

Talare: Štefan Füle.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Mikael Gustafsson, för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, om kommissionens meddelande Om utrotande av kvinnlig könsstympning (2014/2511(RSP)) (B7-0091/2014)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.12 i protokollet av den 6.2.2014.


6. Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000016/2014) från Brian Simpson, för utskottet för transport och turism, till kommissionen: Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014)

Talare: Mathieu Grosch för PPE-gruppen.

Štefan Füle (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Ismail Ertug för S&D-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Georgios Koumoutsakos, Silvia-Adriana Ţicău, Phil Bennion, Dominique Riquet, Franco Frigo, Hubert Pirker, Zita Gurmai och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Marino Baldini, Miloslav Ransdorf, Zbigniew Zaleski och Mairead McGuinness.

Talare: Štefan Füle.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Brian Simpson, för utskottet för transport och turism, om Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar 2013/3002(RSP) (B7-0094/2014)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.13 i protokollet av den 6.2.2014.

(Sammanträdet avbröts kl. 10.40 och återupptogs kl. 11.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

7. Enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

Talare: Corien Wortmann-Kool för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Martin Callanan för ECR-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Sampo Terho för EFD-gruppen, Dimitar Stoyanov, grupplös, Sharon Bowles (ordförande för utskottet ECON) och Antolín Sánchez Presedo (som ersatte föredraganden).

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talmannen gjorde ett kort uttalande som avslutning på debatten, i vilket han särskilt framhävde detta ärendes betydelse och parlamentets roll som medlagstiftare.

Talare: Herbert Reul yttrade sig om det förfarande som tillämpats för behandlingen av denna fråga i plenum (talmannen gjorde vissa förtydliganden avseende förfarandet).

°
° ° °

Talare: Konrad Szymański återkom till situationen föregående dag då han under omröstningen inte hade fått ordet i tid för att kunna rekommendera att betänkandet om en ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 skulle förkastas (punkt 9.25 i protokollet av den 5.2.2014) (talmannen meddelade att ett fel begåtts av de ansvariga tjänstemännen och framförde sina ursäkter).

Talare: Seán Kelly beklagade sig över att debatten om de allvarliga följderna av oväder i många europeiska länder hade strukits från föredragningslistan; Hannes Swoboda förtydligade att det redan hade begärts att denna punkt skulle finnas med på föredragningslistan för följande sammanaträdesperiod.

Talare: Bruno Gollnisch återkom till inlägget av Konrad Szymański och begärde att den berörda omröstningen från föregående dag skulle skulle hållas på nytt (talmannen svarade att resultatet av omröstningen hade tillkännagivits och påminde om bestämmelserna i artikel 171.5 i arbetsordningen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


8. Uttalande av talmannen

Talmannen hedrade det arbete som journalister utför under de aktuella förhållandena i Syrien. Han påminde om att flera journalister mördats i detta land sedan 2011 och att 16 journalister för närvarande hålls som gisslan. Han krävde att de omedelbart skulle friges.


9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


9.1. Rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0095)

Sharon Bowles (ordförande för ECON-utskottet) och Antolín Sánchez Presedo (som ersatte föredraganden, Elisa Ferreira) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Inlägg

Vicky Ford lade fram två muntliga ändringsförslag till ändringsförslag 1, vilka inte beaktades, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

°
° ° °

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar Enrique V. Iglesias, generalsekreterare vid iberoamerikanska generalsekretariatet (SEGIB), som hade tagit plats på åhörarläktaren.

°
° ° °


9.2. Ursprungsland eller härkomstort för färskt, kylt och fryst kött från svin, får, get och fjäderfä (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0087/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0096)

Inlägg

Daniel Caspary yttrade sig om omröstningen.


9.3. Det allmänna preferenssystemet (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0089/2014

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades


9.4. Beslut att inte invända mot en genomförandeåtgärd: utsläppsrätter för växthusgas som ska auktioneras ut 2013-2020 (omröstning)

Rekommendation till beslut B7-0090/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

Talmannen meddelade att grupperna EFD och ECR samt Jacek Protasiewicz och ytterligare 42 ledamöter hade invänt mot denna rekommendation, med åberopande av artikel 87a.6 tredje stycket i arbetsordningen.

Talare: Zbigniew Ziobro begärde (för gruppen) att omröstningen skulle skjutas upp, i enlighet med artikel 177.4 i arbetstordningen.

Parlamentet förkastade begäran.

REKOMMANDATION TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0097)


9.5. Situationen i Ukraina (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0161/2014, B7-0163/2014 och B7-0164/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0138/2014

(ersätter B7-0138/2014, B7-0139/2014, B7-0140/2014, B7-0158/2014, B7-0163/2014 och B7-0164/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Davor Ivo Stier och Inese Vaidere för PPE-gruppen;

Libor Rouček, Ana Gomes, Tonino Picula, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala och David Martin för S&D-gruppen;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula och Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen;

Rebecca Harms, Werner Schulz, Mark Demesmaeker, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda och Tarja Cronberg för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski och Adam Bielan för ECR-gruppen;

Jaroslav Paška för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2014)0098)

(Resolutionsförslag B7-0161/2014 bortföll.)

Inlägg:

Helmut Scholz lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 1; det muntliga ändringsförslaget beaktades.

Elmar Brok gjorde ett förtydligande av punkt 14.


9.6. Situationen i Syrien (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014, B7-0157/2014 och B7-0160/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0141/2014

(ersätter B7-0141/2014, B7-0142/2014, B7-0143/2014, B7-0144/2014, B7-0155/2014 och B7-0160/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Krzysztof Lisek, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Francisco José Millán Mon, Alf Svensson, Jarosław Leszek Wałęsa, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Michèle Striffler, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michael Gahler, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Nadezhda Neynsky, Elena Băsescu, Andrej Plenković, Salvador Sedó i Alabart och Marco Scurria för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Ricardo Cortés Lastra, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, David Martin, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn och Boris Zala för S&D-gruppen;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula och Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen;

Isabelle Durant, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Rui Tavares, Hélène Flautre och Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen;

Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz och Zbigniew Ziobro för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2014)0099)

(Resolutionsförslag B7-0157/2014 bortföll.)


9.7. Situationen i Egypten (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014, B7-0154/2014 och B7-0162/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0145/2014

(ersätter B7-0145/2014, B7-0146/2014, B7-0147/2014, B7-0148/2014, B7-0153/2014 och B7-0154/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Marietta Giannakou, Davor Ivo Stier, Alf Svensson, Andrej Plenković, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ria Oomen-Ruijten, Peter Šťastný, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Marco Scurria, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Salvador Sedó i Alabart, Roberta Angelilli och Andrzej Grzyb för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn och Boris Zala för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Olle Schmidt, Louis Michel, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula och Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen;

Judith Sargentini och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki och Adam Bielan för ECR-gruppen;

Fiorello Provera, Jaroslav Paška, Slavi Binev och Mara Bizzotto för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2014)0100)

(Resolutionsförslag B7-0162/2014 bortföll.)


9.8. Toppmötet mellan EU och Ryssland (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0149/2014, B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014 och B7-0159/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0149/2014

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0150/2014

(ersätter B7-0150/2014, B7-0151/2014, B7-0152/2014, B7-0156/2014 och B7-0159/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Ria Oomen-Ruijten, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Paweł Zalewski, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Bernd Posselt, Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tunne Kelam, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Nadezhda Neynsky, Daniel Caspary, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković och Salvador Sedó i Alabart för PPE-gruppen;

Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Justas Vincas Paleckis, Boris Zala, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula och Michael Cashman för S&D-gruppen;

Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Graham Watson, Louis Michel, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford och Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen;

Charles Tannock för ECR-gruppen;

Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2014)0101)


9.9. 2013 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0074/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0102)

Inlägg:

Bernd Posselt.


9.10. 2013 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0073/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0103)


9.11. 2013 års framstegsrapport om Montenegro (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0072/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0104)


9.12. Utrotande av kvinnlig könsstympning (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0091/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0105)


9.13. Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0094/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0106)


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: onsdagen den 5 februari 2014)

Betänkande Georges Bach - A7-0020/2014
Rina Ronja Kari, Dubravka Šuica, Adam Bielan, Monika Smolková, Seán Kelly och Giommaria Uggias

Betänkande Anne Delvaux - A7-0047/2014
Petri Sarvamaa, Adam Bielan, Seán Kelly, Eija-Riitta Korhola och Marisa Matias.

(Omröstning: torsdagen den 6 februari 2014)

Betänkande Elisa Ferreira - A7-0478/2013
Marisa Matias, Peter Jahr, Seán Kelly, Daniel Hannan, Syed Kamall och Marino Baldini

Situationen i Ukraina - (2014/2547(RSP)) - RC-B7-0138/2014
Zdravka Bušić, Eija-Riitta Korhola, Csaba Sógor, Adam Bielan, Seán Kelly, Tatjana Ždanoka, Bernd Posselt och Daniel Hannan

Situationen i Syrien - (2014/2531(RSP)) - RC-B7-0141/2014
Philip Claeys, Daniel Hannan och Tarja Cronberg

Situationen i Egypten - (2014/2532(RSP)) - RC-B7-0145/2014
Philip Claeys och Daniel Hannan

Toppmötet mellan EU och Ryssland - (2014/2533(RSP)) - RC-B7-0150/2014
Tatjana Ždanoka, Bernd Posselt och Daniel Hannan

2013 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina - (2013/2884(RSP)) - B7-0074/2014
Philip Claeys, Bernd Posselt och Daniel Hannan

2013 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien - (2013/2883(RSP)) - B7-0073/2014
Zdravka Bušić och Bernd Posselt

Utrotande av kvinnlig könsstympning - (2014/2511(RSP)) - B7-0091/2014
Claudette Abela Baldacchino och Philip Claeys

Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar - (2013/3002(RSP)) - B7-0094/2014
Seán Kelly.


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.40 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av GUE/NGL-gruppen godkände parlamentet följande utnämningar:

budgetkontrollutskottet: Rina Ronja Kari

utskottet för konstitutionella frågor: Rina Ronja Kari


14. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 61.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandllingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan (17930/1/2013 - C7-0028/2014 - 2011/0465(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 7 februari 2014.


15. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 4.2.2014.)


15.1. Situationen i Thailand

Resolutionsförslag B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 och B7-0127/2014 (2013/2551(RSP))

Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake och Reinhard Bütikofer redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Mitro Repo för S&D-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, och Joanna Senyszyn.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Janusz Wojciechowski.

Talare: Štefan Füle (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.1 i protokollet av den 6.2.2014.


15.2. Rätt till utbildning i regionen Transnistrien

Resolutionsförslag B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 och B7-0137/2014 (2013/2552(RSP))

Mitro Repo, Elena Băsescu, Marie-Christine Vergiat, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Cristian Dan Preda och Reinhard Bütikofer, Renate Weber och Hiltrud Breyer redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Bernd Posselt, Bogusław Sonik och Monica Luisa Macovei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrzej Grzyb och Rareş-Lucian Niculescu.

Talare: Štefan Füle (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.2 i protokollet av den 6.2.2014.


15.3. Bahrain, särskilt fallen Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja och Ibrahim Sharif

Resolutionsförslag B7-01002014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 och B7-0134/2014 (2013/2553(RSP))

Tunne Kelam, Geoffrey Van Orden, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marietje Schaake, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake och Carl Schlyter redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Eija-Riitta Korhola för PPE-gruppen, Mitro Repo för S&D-gruppen, Bernd Posselt och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Talare: Štefan Füle (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.3 i protokollet av den 6.2.2014.


16. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


16.1. Situationen i Thailand (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0124/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 och B7-0127/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0122/2014

(ersätter B7-0122/2014, B7-0123/2014, B7-0125/2014, B7-0126/2014 och B7-0127/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa och Bogusław Sonik för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Mitro Repo för S&D-gruppen;

Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula och Robert Rochefort för ALDE-gruppen;

Reinhard Bütikofer, Gerald Häfner, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda och Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock och Adam Bielan för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2014)0107)

(Resolutionsförslag B7-0124/2014 bortföll.)


16.2. Rätt till utbildning i regionen Transnistrien (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0135/2014, B7-0136/2014 och B7-0137/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0128/2014

(ersätter B7-0128/2014, B7-0129/2014, B7-0131/2014, B7-0136/2014 och B7-0137/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Tadeusz Zwiefka, Kinga Gál, László Tőkés och Bogusław Sonik för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula och Marc Tarabella för S&D-gruppen;

Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula och Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen;

Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda och Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski och Adam Bielan för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2014)0108)

(Resolutionsförslag B7-0135/2014 bortföll.)

Inlägg:

Cristian Dan Preda lade fram två muntliga ändringsförslag till punkt 4 och skäl I, vilka beaktades.

Mitro Repo lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl O, vilket beaktades. Skäl O i dess ändrade form förkastades därefter genom elektronisk omröstning.


16.3. Bahrain, särskilt fallen Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja och Ibrahim Sharif (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0100/2014, B7-0121/2014, B7-0130/2014, B7-0132/2014, B7-0133/2014 och B7-0134/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0100/2014

(ersätter B7-0100/2014, B7-0130/2014, B7-0133/2014 och B7-0134/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier och Salvador Sedó i Alabart för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Mitro Repo för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula och Robert Rochefort för ALDE-gruppen;

Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert och Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P7_TA(2014)0109)

(Resolutionsförslagen B7-0121/2014 och B7-0132/2014 bortföll.)

°
° ° °

Talare: Jean-Pierre Audy beklagade vissa brister i flerspråkigheten i kammaren (talmannen noterade detta).


17. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


18. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 48 i arbetsordningen)

BUDG-utskottet (artikel 50 i arbetsordningen)

- Förhandlingar om den fleråriga budgetramen 2014-2020: lärdomar och fortsatt utveckling (2014/2005(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, EMPL, LIBE, REGI, AFCO) (artikel 50 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16 januari 2014)

EMPL-utskottet

- Sysselsättningsaspekter och sociala aspekter av trojkans (kommissionen, ECB och IMF) roll och verksamhet beträffande programländerna i euroområdet (2014/2007(INI))
(rådgivande utskott: ECON)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12 december 2013)

LIBE-utskottet

- Utvärdering av rättskipningen med avseende på straffrätt och rättsstatsprincipen (2014/2006(INI))
(rådgivande utskott: JURI)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16 januari 2014)

Associerade utskott (artikel 50 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16 januari 2014)

- Förhandlingar om den fleråriga budgetramen 2014-2020: lärdomar och fortsatt utveckling (2014/2005(INI))

ansvarigt utskott: BUDG (artikel 50 i arbetsordningen)
(rådgivande utskott: FEMM, EMPL, LIBE, REGI, AFCO) (artikel 50 i arbetsordningen)

- Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten - COM(2013)0534 - (2013/0255 APP).
ansvarigt utskott: LIBE (artikel 50 i arbetsordningen)
(rådgivande utskott
: BUDG, JURI, PETI, CONT) (artikel 50 i arbetsordningen)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 97 i arbetsordningen)

AFET-utskottet

- Rekommendation till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om EU:s strategi gentemot Iran (2014/2009(INI))

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16 januari 2014)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 121.3 i arbetsordningen)

DEVE-utskottet

- Rekommendation till rådet om väpnade icke-statliga aktörers humanitära engagemang gällande skydd av barn (2014/2012(INI))
(rådgivande utskott: AFET)

Beslut om att utarbeta ett betänkande (artikel 127 i arbetsordningen)

Utskott: AFCO

- Ändring av det interinstitutionella avtalet avseende öppenhetsregistret (2014/2010 ACI)
(Till följd av presidiets beslut av den 13 januari 2014)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 202 i arbetsordningen)

PETI-utskottet

- Årligt betänkande om verksamheten i utskottet för framställningar 2013 (2014/2008(INI))

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 9 januari 2014)


19. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och om ändring av direktiv 2003/87/EG (COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, JURI, ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr1308/2013 och förordning (EU) nr1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor (COM(2014)0032 - C7-0025/2014 - 2014/0014(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

DEVE, CULT, ENVI, BUDG, CONT, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 vad gäller minskning av förorenande utsläpp från vägfordon (COM(2014)0028 - C7-0027/2014 - 2014/0012(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO, TRAN

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Turkiet om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (10697/2012 - C7-0029/2014 - 2012/0122(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

2) från ledamöterna: resolutionsförslag (artikel 120 i arbetsordningen)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om spridning av projektet Mumex i Europa (B7-0052/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om EU:s försvar (B7-0053/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om de grundläggande rättigheterna i Kina och det särskilda fallet Xu Zhiyong (B7-0054/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om insatsförmåga vid katastrofer (B7-0055/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om företag och utbildningssystem (B7-0056/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om säkerheten vid de olympiska spelen i Sotji (B7-0057/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om trafiksäkerhet (B7-0058/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om situationen i Tjetjenien (B7-0059/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om situationen i Mali (B7-0060/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om elbilar och infrastruktur för laddning (B7-0061/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Europaparlamentets förslag till resolution om dödsstraffet i Förenta staterna och särskilt fallet Edgar Tamayo Arias (B7-0062/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolutioni om främjande av cykelvägnät (B7-0063/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om gruppvåldtäkter i Indien (B7-0064/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om situationen i Kashmir (B7-0065/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om reformen av Bosnien och Hercegovinas konstitution (B7-0066/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om krisen rörande Panamakanalen (B7-0067/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om människohandel och prostitution (B7-0068/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om världens vattenresurser (B7-0069/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om det öppna brevet från Demokratiska folkrepubliken Koreas nationella försvarskommission till Republiken Korea (B7-0070/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om kidnappningar av aktivister i Ukraina (B7-0076/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om främjande av motorisk träning (B7-0077/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om risken för fetma bland barn i förskoleåldern (B7-0078/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om herrelösa hundar (B7-0079/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om stridsgrupper (B7-0080/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om situationen i Östkinesiska havet (B7-0081/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om riskerna med minderårigas överanvändning av digitala verktyg (B7-0082/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

ITRE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om bevarande av lokala dialekter (B7-0083/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om nedsatt hörsel i EU (B7-0084/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om en övergripande strategi för GSFP-uppdrag (B7-0085/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om europeiska insatser i Afrika söder om Sahara (B7-0092/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (B7-0093/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om Barack Obamas besök i Bryssel i mars 2014 (B7-0095/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om situationen i östra Europa (B7-0096/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om situationen i Centralasien (B7-0097/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om att minska personalstyrkan vid Eulex Kosovo och avsluta uppdraget (B7-0098/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

BUDG

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om parlamentsvalet och framtiden i Afghanistan (B7-0099/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om hatbrott (B7-0165/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om Tunisiens nya konstitution (B7-0166/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om legitimiteten i trojkans förslag till åtstramningsåtgärder (B7-0167/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om bitcoin (B7-0168/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om den ekonomiska situationen i Mali (B7-0169/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

DEVE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om barns lika tillgång till hälsa (B7-0170/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om utvinning av vattenkraft i Laos (B7-0171/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om utbildning i de rättsliga aspekterna av informationstekniken (B7-0172/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om rymdskrot (B7-0173/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE


20. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


21. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 2427 februari 2014.


22. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 16.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Keyser, Delli, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy