Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 24 februari 2014 - Straatsburg

5. Rectificaties (artikel 216 van het Reglement)

De bevoegde commissies hebben kennis gegeven van de volgende rectificaties op door het Europees Parlement aangenomen teksten:

- Rectificatie P7_TA-PROV(2013)0552(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 11 december 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma "Pericles 2020") en tot intrekking van Besluiten 2001/923/EG, 2001/924/EG, 2006/75/EG, 2006/76/EG, 2006/849/EG en 2006/850/EG van de Raad (P7_TA-PROV(2013)0552) (COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD))

- Rectificatie P7_TA-PROV(2013)0565(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 11 december 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften en procedures voor de tenuitvoerlegging van de instrumenten voor extern optreden van de Unie (P7_TA-PROV(2013)0565) (COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))

- Rectificatie P7_TA-PROV(2013)0566(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 11 december 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een stabiliteitsinstrument (P7_TA-PROV(2013)0566) (COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))

- Rectificatie P7_TA-PROV(2013)0567(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 11 december 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europees nabuurschapsinstrument (P7_TA-PROV(2013)0567) (COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

- Rectificatie P7_TA-PROV(2013)0568(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 11 december 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr..../2014 betreffende het instrument voor pretoetredingssteun (IPA II) (P7_TA-PROV(2013)0568) (COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

- Rectificatie P7_TA-PROV(2013)0569(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 11 december 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen (P7_TA-PROV(2013)0569) (COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

- Rectificatie P7_TA-PROV(2013)0570(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 11 december 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld (P7_TA-PROV(2013)0570) (COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))

- Rectificatie P7_TA-PROV(2013)0571(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 11 december 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking voor de periode 2014-2020 (P7_TA-PROV(2013)0571) (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))

- Rectificatie P7_TA-PROV(2014)0026(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 15 januari 2014 met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en tot intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (P7_TA-PROV(2014)0026) (COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

De rectificaties zijn gedurende deze vergaderperiode beschikbaar op de website Séance en direct.

Overeenkomstig artikel 216, lid 4, van het Reglement worden deze rectificaties geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

Juridische mededeling - Privacybeleid