Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 24. februára 2014 - Štrasburg

5. Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)

Gestorské výbory predložili nasledujúce korigendá k textom prijatým Európskym parlamentom:

- Korigendum P7_TA-PROV(2013)0552(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 11. decembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“) a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/923/ES, 2001/924/ES, 2006/75/ES, 2006/76/ES, 2006/849/ES a 2006/850/ES (P7_TA-PROV(2013)0552) (COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD))

- Korigendum P7_TA-PROV(2013)0565(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 11. decembra 2013 na účely prijatia nariadenia (EÚ) č. .../2014, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá a postupy pre vykonávanie nástrojov Únie pre vonkajšiu činnosť (P7_TA-PROV(2013)0565) - (COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))

- Korigendum P7_TA-PROV(2013)0566(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 11. decembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa ustanovuje nástroj stability (P7_TA-PROV(2013)0566) (COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))

- Korigendum P7_TA-PROV(2013)0567(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 11. decembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa ustanovuje nástroj európskeho susedstva (P7_TA-PROV(2013)0567) - (COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

- Korigendum P7_TA-PROV(2013)0568(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 11. decembra 2013 na účely prijatia nariadenia (EÚ) č..../2014, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IAP II) (P7_TA-PROV(2013)0568) - (COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

- Korigendum P7_TA-PROV(2013)0569(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 11. decembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa ustanovuje nástroj partnerstva pre spoluprácu s tretími krajinami (P7_TA-PROV(2013)0569) - (COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

- Korigendum P7_TA-PROV(2013)0570(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 11. decembra 2013 na účely prijatia nariadenia (EÚ) č. .../2014, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania pre demokraciu a ľudské práva vo svete (P7_TA-PROV(2013)0570) (COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))

- Korigendum P7_TA-PROV(2013)0571(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 11. decembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce na obdobie 2014-2020 (P7_TA-PROV(2013)0571) (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))

- Korigendum P7_TA-PROV(2014)0026(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 15. januára 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a ktorou sa zrušuje smernica 2004/17/ES (P7_TA-PROV(2014)0026) (COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

Korigendá sú k dispozícii na internetových stránkach „Séance en direct“ po dobu trvania tejto schôdze.

V súlade s článkom 216 ods. 4 rokovacieho poriadku sa tieto korigendá považujú za schválené, ak najneskôr do dvadsiatich štyroch hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň štyridsať poslancov žiadosť, aby sa o nich hlasovalo.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia