Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 24 февруари 2014 г. - Страсбург

9. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността):

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (програма „Херкулес III“) и за отмяна на Решение № 804/2004/EО (00039/2013/LEX - C7-0038/2014 - 2011/0454(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на договори за концесия (00073/2013/LEX - C7-0039/2014 - 2011/0437(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (00074/2013/LEX - C7-0040/2014 - 2011/0438(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 510/2011 с оглед определянето на условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на CO2 от нови леки търговски превозни средства до 2020 г. (00106/2013/LEX - C7-0041/2014 - 2012/0191(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (00075/2013/LEX - C7-0042/2014 - 2011/0439(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишна програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г. и за отмяна на Решение № 1926/2006/ЕО (00107/2013/LEX - C7-0043/2014 - 2011/0340(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (00125/2013/LEX - C7-0055/2014 - 2013/0062(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕО) № 827/2004 на Съвета за забрана на вноса на атлантически едроок тон (Thunnus obesus) с произход от Боливия, Камбоджа, Грузия, Екваториална Гвинея и Сиера Леонe и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1036/2001 (00016/2014/LEX - C7-0056/2014 - 2013/0097(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно нотифицирането до Комисията на инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструктура в Европейския съюз, заменящ Регламент (ЕС, Евратом) № 617/2010, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96 на Съвета (00117/2013/LEX - C7-0057/2014 - 2013/0082(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета във връзка с включването на Гренландия в прилагането на схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес (00136/2013/LEX - C7-0058/2014 - 2013/0198(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (00115/2013/LEX - C7-0061/2014 - 2012/0180(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 260/2012 по отношение на преминаването към общи за Съюза кредитни преводи и директни дебити (00009/2014/LEX - C7-0062/2014 - 2013/0449(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници (00113/2013/LEX - C7-0063/2014 - 2010/0210(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съветаза изменение на егламенти (ЕО) № 2008/97, (ЕО) № 779/98 и (ЕО) № 1506/98 на Съвета в областта на вноса на маслиново масло и други селскостопански продукти от Турция във връзка с делегираните и изпълнителните правомощия, които следва да бъдат предоставени на Комисията (00112/2013/LEX - C7-0064/2014 - 2011/0453(COD))

- Директива на Европейския Парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (преработен текст) (00054/2013/LEX - C7-0065/2014 - 2011/0357(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (преработен текст) (00053/2013/LEX - C7-0066/2014 - 2011/0356(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьори и предпазни устройства за асансьори (преработен текст) (00052/2013/LEX - C7-0067/2014 - 2011/0354(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставянето на пазара на везни с неавтоматично действие (преработен текст) (00050/2013/LEX - C7-0068/2014 - 2011/0352(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (преработен текст) (00049/2013/LEX - C7-0069/2014 - 2011/0351(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на обикновените съдове под налягане (преработен текст) (00048/2013/LEX - C7-0070/2014 - 2011/0350(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на аконодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели (преработен текст) (00047/2013/LEX - C7-0071/2014 - 2011/0349(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета по отношение на изпълнителните и делегираните правомощия, които следва да бъдат предоставени на Комисията (00104/2013/LEX - C7-0072/2014 - 2011/0445(COD))

- Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета (00091/2013/LEX - C7-0073/2014 - 2011/0231(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на средства за измерване (преработен текст) (00051/2013/LEX - C7-0074/2014 - 2011/0353(COD)).

Правна информация - Политика за поверителност