Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 24 lutego 2014 r. - Strasburg

9. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady ustanawiające program na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej (program Herkules III) i uchylające decyzję nr 804/2004/WE (00039/2013/LEX - C7-0038/2014 - 2011/0454(COD))

- Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie udzielania koncesji (00073/2013/LEX - C7-0039/2014 - 2011/0437(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (00074/2013/LEX - C7-0040/2014 - 2011/0438(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 510/2011 w celu określenia warunków osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych lekkich samochodów dostawczych przewidzianego na 2020 r. (00106/2013/LEX - C7-0041/2014 - 2012/0191(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (00075/2013/LEX - C7-0042/2014 - 2011/0439(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego programu na rzecz konsumentów na lata 2014–2020 oraz uchylające decyzję nr 1926/2006/WE (00107/2013/LEX - C7-0043/2014 - 2011/0340(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektywę 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia nr (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (00125/2013/LEX - C7-0055/2014 - 2013/0062(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 827/2004 zakazującego przywozu opastuna (Thunnus obesus) pochodzącego z Boliwii, Kambodży, Gwinei Równikowej, Gruzji i Sierra Leone oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1036/2001 (00016/2014/LEX - C7-0056/2014 - 2013/0097(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej, zastępujące rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 736/96 (00117/2013/LEX - C7-0057/2014 - 2013/0082(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 w odniesieniu do włączenia Grenlandii do systemu certyfikacji Procesu Kimberley (00136/2013/LEX - C7-0058/2014 - 2013/0198(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym (00115/2013/LEX - C7-0061/2014 - 2012/0180(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 260/2012 w odniesieniu do przejścia na ogólnounijne polecenia przelewu i polecenia zapłaty (00009/2014/LEX - C7-0062/2014 - 2013/0449(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego (00113/2013/LEX - C7-0063/2014 - 2010/0210(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 2008/97, (WE) nr 779/98 i (WE) nr 1506/98 w zakresie przywozu oliwy z oliwek i innych produktów rolnych z Turcji w odniesieniu do uprawnień delegowanych i wykonawczych, które zostaną przyznane Komisji (00112/2013/LEX - C7-0064/2014 - 2011/0453(COD))

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits (recast) (00054/2013/LEX - C7-0065/2014 - 2011/0357(COD))

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast) (00053/2013/LEX - C7-0066/2014 - 2011/0356(COD))

- Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (wersja przekształcona) (00052/2013/LEX - C7-0067/2014 - 2011/0354(COD))

- Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (wersja przekształcona) (00050/2013/LEX - C7-0068/2014 - 2011/0352(COD))

- Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona) (00049/2013/LEX - C7-0069/2014 - 2011/0351(COD))

- Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych (wersja przekształcona) (00048/2013/LEX - C7-0070/2014 - 2011/0350(COD))

- Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (wersja przekształcona) (00047/2013/LEX - C7-0071/2014 - 2011/0349(COD))

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 774/94, as regards the implementing and delegated powers to be conferred on the Commission (00104/2013/LEX - C7-0072/2014 - 2011/0445(COD))

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Regulation of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products and repealing Council Regulation (EEC) No 1601/91 (00091/2013/LEX - C7-0073/2014 - 2011/0231(COD))

- Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (wersja przekształcona) (00051/2013/LEX - C7-0074/2014 - 2011/0353(COD)).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności