Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 24. februar 2014 - Strasbourg

10. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87)

Udkast til delegeret retsakt, for hvilket fristen for indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. …/.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for anvendelse af beregningsmetoderne for kapitalkrav i finansielle konglomerater C(2014)00139 - 2014/2572(DEA)

Frist for indsigelse: en måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. januar 2014

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere en måned på Parlamentets anmodning

henvist til kor. udv.: ECON

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik