Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 24 februari 2014 - Strasbourg

10. Delegerade akter (artikel 87a.6 i arbetsordningen)

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för att invända hade förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning (EU) nr .../... om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/CE och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska standarder för tillsyn av användningen av beräkningsmetoder för kapitaltäckningskraven för finansiella konglomerat C(2014)00139 – 2014/2572(DEA)

Tidsfrist för invändningar: en månad, från och med mottagandedagen den 28 januari 2014

Förlängning av tidsfristen för invändningar: en extra månad på begäran av Europaparlamentet

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy