Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έλεγχος των εντολών
 5.Διορθωτικά (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 6.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 7.Συνέχεια που δόθηκε σε αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 8.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 9.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού)
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 11.Διαβούλευση με άλλα θεσμικά όργανα
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 13.Αναφορές
 14.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 15.Κατάθεση εγγράφων
 16.Διάταξη των εργασιών
 17.Στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 από καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα το 2020 ***I (συζήτηση)
 18.Κοινοτικό σήμα ***I - Νομοθεσίες των κρατών μελών περί σημάτων ***I (συζήτηση)
 19.Δέσμευση και δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος ***I (συζήτηση)
 20.Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) ***I (συζήτηση)
 21.Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών ***I (συζήτηση)
 22.Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας ***I (συζήτηση)
 23.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 24.Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (σύντομη παρουσίαση)
 25.Σεξουαλική εκμετάλλευση και πορνεία και ο αντίκτυπός τους στην ισότητα των φύλων (σύντομη παρουσίαση)
 26.Ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (σύντομη παρουσίαση)
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 28.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (220 kb) Κατάσταση παρόντων (54 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (207 kb) Κατάσταση παρόντων (36 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (265 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου