Показалец 
Протокол
PDF 267kWORD 200k
Понеделник, 24 февруари 2014 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Изявления на председателството
 4.Проверка на пълномощията
 5.Поправки (член 216 от Правилника за дейността)
 6.Искане за защита на парламентарен имунитет
 7.Даване на ход на искане за защита на парламентарен имунитет
 8.Съобщение на председателството
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността)
 10.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 11.Консултации с други институции
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 13.Петиции
 14.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 15.Внесени документи
 16.Ред на работа
 17.Целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020 г. ***I (разискване)
 18.Марката на Общността ***I - Законодателства на държавите членки относно марките (преработен текст) ***I (разискване)
 19.Обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност ***I (разискване)
 20.Агенция на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) ***I (разискване)
 21.Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни ***I (разискване)
 22.Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ ***I (разискване)
 23.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 24.Борба с насилието над жени (кратко представяне)
 25.Сексуалната експлоатация и проституцията и тяхното отражение върху равенството между половете (кратко представяне)
 26.Делегиране на законодателни правомощия и упражняване на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (кратко представяне)
 27.Дневен ред на следващото заседание
 28.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 17.00 ч.


2. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


3. Изявления на председателството

Председателят направи изявление, в което очерта настоящото положение в Украйна, и по-специално изрази солидарността на Парламента с народа на Украйна и осъди неотдавнашните случаи на насилие в страната.

Освен това Председателят приветства освобождаването на Юлия Тимошенко, благодарение по-специално на помощта на Пат Кокс, бивш председател на Парламента, и Алексндър Квашневски, бивш президент на Полша.

Той подчерта настоящия приоритет за постигането на стабилност и единство в страната, както и на национално помирение и припомни, че Парламентът ще разгледа положението в Украйна в сряда, след връщането от Киев на специалната делегация.

Парламентът запази минута мълчание в памет на жертвите, загинали в борбата за демокрация и свобода.

°
° ° °

След това Председателят направи изявление, в което изрази своите съболезнования на семействата на жертвите, загинали при трагичния инцидент, случил се на индийския бряг, в Керала, на 15 февруари 2012 г., като припомни съдбата на двамата италиански морски пехотинци Масимо Латоре и Салваторе Джироне, задържани от индийските органи вече повече от две години.

Председателят прикани индийските органи да прилагат действащото международно право, повтори ангажимента на Италия и ЕС срещу пиратството навсякъде по света и припомни, че отношенията между Индия и ЕС трябва да се основават на взаимно доверие, зачитане на върховенството на закона, дипломацията и диалога. След това изрази своята солидарност към двамата задържани италиански граждани.


4. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията JURI, Парламентът взема решение за потвърждаване мандата на Rina Ronja Kari, считано от 5 февруари 2014 г.


5. Поправки (член 216 от Правилника за дейността)

Компетентните комисии предадоха следните поправки към текстове, приети от Европейския парламент:

- Поправка P7_TA-PROV(2013)0552(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2013 г., с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“) и за отмяна на Решения 2001/923/EО, 2001/924/EО, 2006/75/EО, 2006/76/EО, 2006/849/EО и 2006/850/ЕО на Съвета (P7_TA-PROV(2013)0552) (COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD))

- Поправка P7_TA-PROV(2013)0565(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност (P7_TA-PROV(2013)0565) - (COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))

- Поправка P7_TA-PROV(2013)0566(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за стабилност (P7_TA-PROV(2013)0566) (COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))

- Поправка P7_TA-PROV(2013)0567(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2013г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски инструмент за съседство (P7_TA-PROV(2013)0567) - (COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

- Поправка P7_TA-PROV(2013)0568(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2013г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИППII) (P7_TA-PROV(2013)0568) - (COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

- Поправка P7_TA-PROV(2013)0569(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави (P7_TA-PROV(2013)0569) - (COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

- Поправка P7_TA-PROV(2013)0570(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света (P7_TA-PROV(2013)0570) (COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))

- Поправка P7_TA-PROV(2013)0571(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2013г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие за периода 2014—2020 г.(P7_TA-PROV(2013)0571) (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))

- Поправка P7_TA-PROV(2014)0026(COR01) на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 януари 2014 г., с оглед на приемането на Директива 2014/.../EC на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (P7_TA-PROV(2014)0026) (COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

Поправките са на разположение на сайта „Séance en direct“ по време на настоящата пленарна сесия.

В съответствие с член 216, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се считат за приети, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП не поискат поправките да бъдат подложени на гласуване.


6. Искане за защита на парламентарен имунитет

Alexander Mirsky представи искане за защита на своя имунитет и привилегии в рамките на текущо производство пред съдилищата в Джурмала и Рига.

Съгласно член 7, параграф 1 от Правилника за дейността това искане беше изпратено за разглеждане във водещата комисия JURI.


7. Даване на ход на искане за защита на парламентарен имунитет

Искането за защита на имунитета и привилегиите, внесено от Gabriele Albertini в рамките на текущо производство пред Съда на Милано, беше обявено на заседанието от 9 септември 2013 г. Съгласно разпоредбите на Правилника за дейността, това искане беше изпратено за разглеждане във водещата комисия, а именно комисията JURI (точка 8 от протокола от 9.9.2013).

Комисията JURI разгледа искането на своите заседания от 14 октомври 2013 г., 5 ноември 2013 г. и 10 февруари 2014 г. С писмо от 11 февруари 2014 г. горепосочената комисия съобщи своята препоръка да не се дава ход на искането, с оглед на предходното решение на Парламента от 21 май 2013 г. да не се защитава имунитета на Gabriele Albertini (точка 6.5 от протокола от 21.5.2013).

Парламентът изрази съгласието си за тази препоръка.

Съгласно член 7, параграф 9 от Правилника за дейността Парламентът информира за това бившия член на ЕП.


8. Съобщение на председателството

Председателят съобщи, че на 6 февруари 2014 г.е взел решение за порицаване на Godfrey Bloom, съгласно член 153, параграф 3, буква a) от Правилника за дейността. Godfrey Bloom беше незабавно информиран за това решение, като Председателят получи обратна разписка на 12 февруари 2014 г.

Председателите на парламентарни комисии, в които членува Godfrey Bloom, а именно комисията по икономически и парични въпроси и комисията по правата на жените и равенството между половете, също бяха информирани за тази мярка, съгласно член 153, параграф 1 от Правилника за дейността.

Председателят припомни, че Godfrey Bloom може да обжалва това решение пред Бюрото на Парламента в двуседмичен срок от уведомяването за решението.


9. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността):

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (програма „Херкулес III“) и за отмяна на Решение № 804/2004/EО (00039/2013/LEX - C7-0038/2014 - 2011/0454(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на договори за концесия (00073/2013/LEX - C7-0039/2014 - 2011/0437(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (00074/2013/LEX - C7-0040/2014 - 2011/0438(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 510/2011 с оглед определянето на условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на CO2 от нови леки търговски превозни средства до 2020 г. (00106/2013/LEX - C7-0041/2014 - 2012/0191(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (00075/2013/LEX - C7-0042/2014 - 2011/0439(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишна програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г. и за отмяна на Решение № 1926/2006/ЕО (00107/2013/LEX - C7-0043/2014 - 2011/0340(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (00125/2013/LEX - C7-0055/2014 - 2013/0062(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕО) № 827/2004 на Съвета за забрана на вноса на атлантически едроок тон (Thunnus obesus) с произход от Боливия, Камбоджа, Грузия, Екваториална Гвинея и Сиера Леонe и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1036/2001 (00016/2014/LEX - C7-0056/2014 - 2013/0097(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно нотифицирането до Комисията на инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструктура в Европейския съюз, заменящ Регламент (ЕС, Евратом) № 617/2010, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96 на Съвета (00117/2013/LEX - C7-0057/2014 - 2013/0082(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета във връзка с включването на Гренландия в прилагането на схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес (00136/2013/LEX - C7-0058/2014 - 2013/0198(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (00115/2013/LEX - C7-0061/2014 - 2012/0180(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 260/2012 по отношение на преминаването към общи за Съюза кредитни преводи и директни дебити (00009/2014/LEX - C7-0062/2014 - 2013/0449(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници (00113/2013/LEX - C7-0063/2014 - 2010/0210(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съветаза изменение на егламенти (ЕО) № 2008/97, (ЕО) № 779/98 и (ЕО) № 1506/98 на Съвета в областта на вноса на маслиново масло и други селскостопански продукти от Турция във връзка с делегираните и изпълнителните правомощия, които следва да бъдат предоставени на Комисията (00112/2013/LEX - C7-0064/2014 - 2011/0453(COD))

- Директива на Европейския Парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (преработен текст) (00054/2013/LEX - C7-0065/2014 - 2011/0357(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (преработен текст) (00053/2013/LEX - C7-0066/2014 - 2011/0356(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьори и предпазни устройства за асансьори (преработен текст) (00052/2013/LEX - C7-0067/2014 - 2011/0354(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставянето на пазара на везни с неавтоматично действие (преработен текст) (00050/2013/LEX - C7-0068/2014 - 2011/0352(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (преработен текст) (00049/2013/LEX - C7-0069/2014 - 2011/0351(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на обикновените съдове под налягане (преработен текст) (00048/2013/LEX - C7-0070/2014 - 2011/0350(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на аконодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели (преработен текст) (00047/2013/LEX - C7-0071/2014 - 2011/0349(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета по отношение на изпълнителните и делегираните правомощия, които следва да бъдат предоставени на Комисията (00104/2013/LEX - C7-0072/2014 - 2011/0445(COD))

- Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета (00091/2013/LEX - C7-0073/2014 - 2011/0231(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на средства за измерване (преработен текст) (00051/2013/LEX - C7-0074/2014 - 2011/0353(COD)).


10. Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)

Проект на делегиран акт, за който е удължен срокът за внасяне на възражения:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) №575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на регулаторните технически стандарти за приложение на методите за изчисляване на изискванията за капиталова адекватност на финансовите конгломерати C(2014)00139 – 2014/2572(DEA))

Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване - 28 януари 2014 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: с още един месец, по искане на Европейския парламент.

Разглеждане в комисия: водеща:: ECON


11. Консултации с други институции

Съгласно разпоредбите на член 336 от Договора, Председателят се консултира със Съда на ЕС и със Сметната палата относно:

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране, считано от 1 юли 2011 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране, считано от 1 юли 2012 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD)).


12. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси от членове на Парламента с искане за устен отговор (член 115 от Правилника за дейността):

- (O-000001/2014), зададен от Jarosław Leszek Wałęsa, от името на комисията PECH, към Комисията: Правен статут на архипелага Свалбард и неговите рибни ресурси (2014/2506(RSP)) (B7-0107/2014)

- (O-000028/2014), зададен от Juan Fernando López Aguilar, от името на комисията LIBE, към Комисията: Бъдещето на визовата политика на ЕС (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)


13. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 201, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

20/02/2014 г.

Marcello Dell Eva (Movimento Vegetariano No Alla Caccia) (№ 2885/2013); Rosmarie Hennecke-Gramatzki (№ 2886/2013); (име с поверителен характер) (№ 2887/2013); (име с поверителен характер) (№ 0177/2014); Cristian Titu Raicu (№ 0178/2014); Vasile State (№ 0179/2014); Ina Bach (№ 0180/2014); Mechthild Hans (№ 0181/2014); Torsten Schulze (№ 0182/2014); Flavio Miccono (№ 0183/2014); (име с поверителен характер) (№ 0184/2014); (име с поверителен характер) (№ 0185/2014); Joseph-Christos Kondylakis (№ 0186/2014); Jürgen Lauer (№ 0187/2014); Agostinho Borges Serra (№ 0188/2014); Roland Schmidt (№ 0189/2014); Leif Lundgren (№ 0190/2014); Manuel Rosa Serrano (№ 0191/2014); (име с поверителен характер) (№ 0192/2014); Felipe Romero Cambrón (№ 0193/2014); (име с поверителен характер) (№ 0194/2014); Ole Fjord Larsen (№ 0195/2014); Maria Dragut (№ 0196/2014); María de la Almudena Rodilla de Baldasano (403 подписа) (№ 0197/2014); Núria Farrés (№ 0198/2014); (име с поверителен характер) (№ 0199/2014); (име с поверителен характер) (№ 0200/2014); Werner Langen (№ 0201/2014); Lluís Gallent Albaladejo (№ 0202/2014); Raini Kiukas (№ 0203/2014); (име с поверителен характер) (№ 0204/2014); (име с поверителен характер) (№ 0205/2014); (име с поверителен характер) (№ 0206/2014); (име с поверителен характер) (№ 0207/2014); Bettina Karm-Elzenbaumer (№ 0208/2014); (име с поверителен характер) (№ 0209/2014); Margarete Speth (№ 0210/2014); (име с поверителен характер) (№ 0211/2014); Steffen Weiß (№ 0212/2014); (име с поверителен характер) (№ 0213/2014); Juan José Miguel Pajarón (№ 0214/2014); Peter Gill (№ 0215/2014); (име с поверителен характер) (№ 0216/2014); (име с поверителен характер) (№ 0217/2014); Charles Osita Okafor (№ 0218/2014); (име с поверителен характер) (№ 0219/2014); Manuel Rosa Serrano (№ 0220/2014); Jan Van den Heuvel (№ 0221/2014); (име с поверителен характер) (№ 0222/2014); Elisabetta Parmigiani (№ 0223/2014); Kamiński Janusz (№ 0224/2014); (име с поверителен характер) (№ 0225/2014); (име с поверителен характер) (№ 0226/2014); (име с поверителен характер) (№ 0227/2014); Petya Tsvetanova Tsenova (№ 0228/2014); (име с поверителен характер) (№ 0229/2014); Gordon Beard (№ 0230/2014); Karolina Dam (№ 0231/2014); Caroline Hill (№ 0232/2014); Wientje Pals (№ 0233/2014); Andreas Manthey (№ 0234/2014); Johan Willem Westerhof (№ 0235/2014); Amen Binai (№ 0236/2014); (име с поверителен характер) (№ 0237/2014); Albert García (№ 0238/2014); (име с поверителен характер) (№ 0239/2014); (име с поверителен характер) (№ 0240/2014); (име с поверителен характер) (№ 0241/2014); (име с поверителен характер) (№ 0242/2014); (име с поверителен характер) (№ 0243/2014); Flavio Miccono (№ 0244/2014); Ferdinando Fusco (№ 0245/2014); Maria Loizou (№ 0246/2014); (име с поверителен характер) (№ 0247/2014); Celestino Cué Posada (№ 0248/2014); (име с поверителен характер) (№ 0249/2014); (име с поверителен характер) (№ 0250/2014); Pia Berrend (№ 0251/2014); Hans-Joachim Brucksch (№ 0252/2014); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (№ 0253/2014); Alberto de la Peña Guillén (№ 0254/2014); Francesca Montemaggi (№ 0255/2014); Marialetizia Senzani (№ 0256/2014); Michel Chaplais (№ 0257/2014); (име с поверителен характер) (№ 0258/2014); (име с поверителен характер) (№ 0259/2014); (име с поверителен характер) (№ 0260/2014); (име с поверителен характер) (№ 0261/2014); Josep Grande Gómez (№ 0262/2014); Filippini Stefania (№ 0263/2014); Patrice Serra (№ 0264/2014); Marta Marchesi (№ 0265/2014); Maria José Conceição Lobo (№ 0266/2014); (име с поверителен характер) (№ 0267/2014); (име с поверителен характер) (№ 0268/2014); Ermanno Mesiano (№ 0269/2014); Alessandro Gardossi (№ 0270/2014); (име с поверителен характер) (№ 0271/2014); Alberto de la Peña Guillén (№ 0272/2014); Horst Jürgen Leditzky (№ 0273/2014); (име с поверителен характер) (№ 0274/2014); Viktor Artemenko (№ 0275/2014); Achim Göbel (№ 0276/2014); Mihai Encica (№ 0277/2014); (име с поверителен характер) (№ 0278/2014); Giorgio Martino (№ 0279/2014); (име с поверителен характер) (№ 0280/2014); Christos Chouliaras (№ 0281/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Diffesa Animali ed Ambiente) (№ 0282/2014); Fruitós Richarte i Travesset (№ 0283/2014); (име с поверителен характер) (№ 0284/2014); (име с поверителен характер) (№ 0285/2014); Κyriakos Gkikas (№ 0286/2014); Florian Bosse (№ 0287/2014); (име с поверителен характер) (№ 0288/2014); Istvan Sier (№ 0289/2014); Joseph-Christos Kondylakis (№ 0290/2014); Leopoldo Zampiccoli (№ 0291/2014); Vasiliki Denaxa (№ 0292/2014); Daniel Vankov (№ 0293/2014); (име с поверителен характер) (№ 0294/2014); Angelika Odermatt (№ 0295/2014); David Guerlava (№ 0296/2014); Stefano Fuschetto (№ 0297/2014); Stefano Fuschetto (№ 0298/2014); Stefano Fuschetto (№ 0299/2014); Bruno Terriou (№ 0300/2014); Géza Dukrét (№ 0301/2014); Stefano Fuschetto (№ 0302/2014); Stefano Fuschetto (№ 0303/2014); (име с поверителен характер) (№ 0304/2014); István Török (№ 0305/2014); (име с поверителен характер) (№ 0306/2014); Flavio Miccono (№ 0307/2014); Domenico Miccono (№ 0308/2014); José Manuel Martín Álvarez (№ 0309/2014); (име с поверителен характер) (№ 0310/2014); (име с поверителен характер) (№ 0311/2014); (име с поверителен характер) (№ 0312/2014); (име с поверителен характер) (№ 0313/2014); Robert Wenzel (№ 0314/2014); Enrico Battistel (№ 0315/2014); Tenna Ann Dajani (№ 0316/2014); Giovanni Gallorini (№ 0317/2014); Rodolfo Carlos Warcok (№ 0318/2014); (име с поверителен характер) (№ 0319/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Diffesa Animali Ed Ambiente) (№ 0320/2014); Patrick Groux (№ 0321/2014); Borja Pérez Serna (№ 0322/2014); Fox Kenneth (№ 0323/2014); Pia Idaline Buchwald Christjansen (№ 0324/2014); Klaus Büchner (№ 0325/2014); (име с поверителен характер) (№ 0326/2014); Alberto de la Peña Guillén (№ 0327/2014); Vlado Kunštek (№ 0328/2014); (име с поверителен характер) (№ 0329/2014); (име с поверителен характер) (№ 0330/2014); (име с поверителен характер) (№ 0331/2014); (име с поверителен характер) (№ 0332/2014); (име с поверителен характер) (№ 0333/2014); Abraamjan Mjasnik (№ 0334/2014); Valery Johan Panelle (№ 0335/2014); Elisabetta Fabi (№ 0336/2014); (име с поверителен характер) (№ 0337/2014); (име с поверителен характер) (№ 0338/2014); (име с поверителен характер) (8 подписа) (№ 0339/2014); Jean-Michel Weber (№ 0340/2014); John Middlemas (№ 0341/2014); Maria Donciu Ivanov (№ 0342/2014); Jorge Cubells Rodríguez-Flores (№ 0343/2014); Mariyka Popova (№ 0344/2014); Christian Beifuss (№ 0345/2014); (име с поверителен характер) (№ 0346/2014); Nikolaos Ntermanakis (№ 0347/2014); Maurizio Antonio Carlucci (№ 0348/2014); Ion Carstea (№ 0349/2014); Steven Mulholland (№ 0350/2014); Wolfgang Petri (№ 0351/2014); Valerian Dragomir (№ 0352/2014); (име с поверителен характер) (№ 0353/2014); (име с поверителен характер) (№ 0354/2014); (име с поверителен характер) (№ 0355/2014); Maria Monosi (№ 0356/2014); Juan Carlos Rico Arrabal (№ 0357/2014); (име с поверителен характер) (№ 0358/2014); Flavio Miccono (№ 0359/2014); Silvia Alcolea Flores (№ 0360/2014); (име с поверителен характер) (№ 0361/2014); Silvia Chala Vaz (№ 0362/2014); Per Andresen (№ 0363/2014).

Председателят обяви, че на 21.02.2014 г., съгласно разпоредбите на член 201, параграф 13 от Правилника за дейността, е изпратил на водещата комисия петициите, адресирани до ЕП от физически или юридически лица, които не са граждани на ЕС и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.


14. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверено копие на следния документ:

- Споразумение между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи.


15. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Европейския съюз в увеличаването на капитала на Европейския инвестиционен фонд (COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

ITRE, ECON

- Предложение за решение на Съвета за изменение на Решение 2004/162/ЕО във връзка с прилагането му по отношение на Майот, считано от 1 януари 2014г. (COM(2014)0024 - C7-0031/2014 - 2014/0010(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

ECON

2) от парламентарни комисии, доклади

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 година относно статистиката за железопътния транспорт по отношение на събирането на данни за товарите, пътниците и произшествията (COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)) - TRAN - Докладчик: Michael Cramer (A7-0002/2014)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1365/2006 относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки (COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD)) - TRAN - Докладчик: Eva Lichtenberger (A7-0003/2014)

- *** I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно електронното фактуриране при обществените поръчки (COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD)) - IMCO - Докладчик: Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол (COM(2013)0451 - C7-0198/2013 - 2013/0218(COD)) - JURI - Докладчик: József Szájer (A7-0010/2014)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD)) - JURI - Докладчик: József Szájer (A7-0011/2014)

- *** I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на железопътния транспорт (преработен текст) (COM(2013)0031 - C7-0028/2013 - 2013/0016(COD)) - TRAN - Докладчик: Michael Cramer (A7-0015/2014)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)) - TRAN - Докладчик: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD)) - JURI - Докладчик: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

- *** I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (преработен текст) (COM(2013)0162 - C7-0088/2013 - 2013/0089(COD)) - JURI - Докладчик: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

- *** I Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (преработена версия) (COM(2013)0030 - C7-0027/2013 - 2013/0015(COD)) - TRAN - Докладчик: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози (COM(2013)0028 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD)) - TRAN - Докладчик: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

- *** I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива № 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура (COM(2013)0029 - C7-0025/2013 - 2013/0029(COD)) - TRAN - Докладчик: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

- Доклад относно изменение на член 136 от Правилника за дейността относно присъствието на членовете на ЕП на пленарни заседания (2013/2033(REG)) - AFCO - Докладчик: Gerald Häfner (A7-0038/2014)

- Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно преразглеждането на европейската заповед за арест (2013/2109(INL)) - LIBE - Докладчик: Baroness Sarah Ludford (A7-0039/2014)

- *** Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключването на Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал за Европейския съюз (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE)) - INTA - Докладчик: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

- Доклад относно растителната селекция: какви са възможностите за повишаване на качеството и добива (2013/2099(INI)) - AGRI - Докладчик: Marit Paulsen (A7-0044/2014)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност. (COM(2013)0428 - C7-0178/2013 - 2013/0200(COD)) - PECH - Докладчик: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0046/2014)

- Доклад относно бъдещето на европейското градинарство — стратегии за растеж (2013/2100(INI)) - AGRI - Докладчик: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

- Доклад относно положението на основните права в Европейския съюз (2012 г.) (2013/2078(INI)) - LIBE - Докладчик: Louis Michel (A7-0051/2014)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1215/2012 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (COM(2013)0554 - C7-0239/2013 - 2013/0268(COD)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A7-0052/2014)

- Доклад относно подготовка за един напълно интегриран аудио-визуален свят (2013/2180(INI)) - CULT - Докладчик: Sabine Verheyen (A7-0057/2014)

- Доклад относно SOLVIT (2013/2154(INI)) - IMCO - Докладчик: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

- Доклад относно дългосрочното финансиране на европейската икономика (2013/2175(INI)) - ECON - Докладчик: Wolf Klinz (A7-0065/2014)

- Доклад относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2014 г. (2013/2194(INI)) - IMCO - Докладчик: Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014)

- Доклад относно оценката на финансите на Съюза въз основа на постигнатите резултати: нов инструмент за усъвършенстваната процедура за освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета (2013/2172(INI)) - CONT - Докладчик: Michael Theurer (A7-0068/2014)

- Доклад относно конкретните действия в рамките на общата политика в областта на рибарството в посока развиване на ролята на жените (2013/2150(INI)) - PECH - FEMM - Докладчици: Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

- Доклад относно сексуалната експлоатация и проституцията и тяхното отражение върху равенството между половете (2013/2103(INI)) - FEMM - Докладчик: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

- Доклад относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз – 2012 г. (2013/2156(INI)) - FEMM - Докладчик: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

- Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно борбата с насилието над жени (2013/2004(INL)) - FEMM - Докладчик: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

- Доклад относно 7-ия и 8-ия доклад на Европейската комисия за напредъка в политиката на сближаване на ЕС и стратегическия доклад за 2013 г. относно изпълнението на програмата за периода 2007 – 2013 г. (2013/2008(INI)) - REGI - Докладчик: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0081/2014)

- *** I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на Хърватия и Кипър на определени документи за равностойни на националните им визи за транзитно преминаване или планиран престой на тяхна територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, и за отмяна на Решение № 895/2006/EО и Решение № 582/2008/EО на Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0441 - C7-0186/2013 - 2013/0210(COD)) - LIBE - Докладчик: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

- Доклад относно Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2014 г. (2013/2157(INI)) - ECON - Докладчик: Philippe De Backer (A7-0084/2014)

- *** I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество (преработка) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - ECON - Докладчик: Werner Langen (A7-0085/2014)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на стандартизирана справка-декларация за ДДС (COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS)) - ECON - Докладчик: Ivo Strejček (A7-0090/2014)

- Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в Годишния обзор на растежа за 2014 г. (2013/2158(INI)) - EMPL - Докладчик: Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014)

- *** Проект на междинен доклад относно предложението за решение на Съвета относно подписването на Рамково споразумение между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Индонезия, от друга страна, за всеобхватно партньорство и сътрудничество, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане (11250/2013 - C7-0351/2013 - 2013/0120A(NLE)) - AFET - Докладчик: Ana Gomes (A7-0093/2014)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 - 2013/0091(COD)) - LIBE - Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Турция за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (10697/2012 - C7-0029/2014 - 2012/0122(NLE)) - LIBE - Докладчик: Renate Sommer (A7-0097/2014)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Тадеуш Цимански (2013/2278(IMM)) - JURI - Докладчик: Dimitar Stoyanov (A7-0099/2014)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (COM(2013)0853 - C7-0430/2013 - 2013/0415(COD)) - LIBE - Докладчик: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD)) - IMCO - Докладчик: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2009/831/ЕО по отношение на срока на неговото прилагане (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS)) - REGI - Докладчик: Danuta Maria Hübner (A7-0113/2014)

- Доклад относно такси за възпроизвеждане за лично ползване (2013/2114(INI)) - JURI - Докладчик: Françoise Castex (A7-0114/2014)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването на Рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Индонезия, от друга страна, по отношение на въпросите, свързани с обратното приемане (11313/2013 - C7-0356/2013 - 2013/0120B(NLE)) - LIBE - Докладчик: Ana Gomes (A7-0115/2014)

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за политически диалог и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Коста Рика, Република Ел Салвадор, Република Гватемала, Република Хондурас, Република Никарагуа и Република Панама, от друга страна, по отношение на член 49, параграф 3 от споразумението (12400/2013 - C7-0426/2013 - 2012/0219B(NLE)) - LIBE - Докладчик: Renate Weber (A7-0119/2014)

- Доклад относно оптимизираното развитие на потенциала на най-отдалечените региони чрез създаване на полезни взаимодействия между структурните фондове и други програми на ЕС (2013/2178(INI)) - REGI - Докладчик: Younous Omarjee (A7-0121/2014)

- * Доклад относно предложение за назначаване на Оскар Херикс за член на Сметната палата (05077/2014 - C7-0009/2014 - 2014/0802(NLE)) - CONT - Докладчик: Inés Ayala Sender (A7-0128/2014)

- Доклад относно насърчаването на развитието чрез отговорни стопански практики, в това число ролята на добивната промишленост в развиващите се страни (2013/2126(INI)) - DEVE - Докладчик: Judith Sargentini (A7-0132/2014)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Индонезия, от друга страна, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане (11250/2013 - C7-0351/2013 - 2013/0120A(NLE)) - AFET - Докладчик: Ana Gomes (A7-0134/2014)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 443/2009 с оглед определянето на условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020 г. (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD)) - ENVI - Докладчик: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

- *** I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на директиви 77/91/ЕИО и 82/891/ЕО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/EО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО и 2011/35/ЕО и на Регламент (EС) № 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)) - ECON - Докладчик: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия (COM(2013)0026 - C7-0026/2013 - 2013/0013(COD)) - TRAN - Докладчик: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно таксите, дължими на Европейската агенция по лекарствата за извършване на дейности по фармакологична бдителност по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба (COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD)) - ENVI - Докладчик: Linda McAvan (A7-0476/2013)

- *** I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС (COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD)) - TRAN - Докладчик: Philippe De Backer (A7-0482/2013)


16. Ред на работа

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания от втората февруарска сесия (PE 529.494/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника за дейността):

Понеделник, вторник

Няма предложения за промени.

Сряда

Председателят съобщи, че е получил от Martin Callanan, от името на групата ECR, и от Herbert Reul, искане за отлагане на гласуването на доклада на Linda McAvan относно „Производство, представяне и продажба на тютюневи и свързани с тях изделия (A7-0276/2013) (точка 160 от проекта на дневен ред) и припомни, че съгласно действащите разпоредби такова искане може да бъде внесено в началото на гласуването.

Четвъртък

- Положението във Венецуела (Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност)(точка 249 от проекта на дневен ред)
Искане на групата PPE за приключване на разискването по тази декларация чрез внасяне на предложение за резолюция.

Изказаха се: Jean-Pierre Audy, от името на групата PPE, за да обоснове искането, и João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, за да му се противопостави.

Парламентът одобрява искането.

С това редът на работа е определен.

°
° ° °

Изказа се Izaskun Bilbao Barandica относно мирния процес в Страната на баските.


17. Целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020 г. ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 443/2009 с оглед определянето на условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020 г. [COM(2012)0393 - C7-0184/2012- 2012/0190(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

Thomas Ulmer представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Изказа се Connie Hedegaard (член на Комисията).

Изказаха се: Fiona Hall (докладчик по становището на комисията ITRE), Eider Gardiazábal Rubial (докладчик по становището на комисията TRAN), Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Mario Pirillo, от името на групата S&D, Chris Davies, от името на групата ALDE, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Ivo Belet, Marita Ulvskog, Holger Krahmer и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Dubravka Šuica, Judith A. Merkies, João Ferreira, Andrej Plenković, Biljana Borzan и Jolanta Emilia Hibner.

Изказаха се: Connie Hedegaard и Thomas Ulmer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.8 от протокола от 25.2.2014.


18. Марката на Общността ***I - Законодателства на държавите членки относно марките (преработен текст) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 относно марката на Общността [COM(2013)0161 - C7-0087/2013- 2013/0088(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (преработен текст) [COM(2013)0162 - C7-0088/2013- 2013/0089(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

Cecilia Wikström представя докладите.

Изказа се Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: George Sabin Cutaş (докладчик по становището на комисията INTA), Andreas Schwab (докладчик по становището на комисията IMCO), Marielle Gallo, от името на групата PPE, Bernhard Rapkay, от името на групата S&D, Christian Engström, от името на групата Verts/ALE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Димитър Стоянов, независим член на ЕП, и Giuseppe Gargani.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sandra Petrović Jakovina, Eva Lichtenberger и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказаха се: Michel Barnier и Cecilia Wikström.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.9 от протокола от 25.2.2014 и точка 5.10 от протокола от 25.2.2014.


19. Обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност в Европейския съюз [COM(2012)0085 - C7-0075/2012- 2012/0036(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013)

Monica Luisa Macovei представи доклада.

Изказа се Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: Salvatore Iacolino, от името на групата PPE, Rita Borsellino, от името на групата S&D, Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR, Gerard Batten, от името на групата EFD, Hubert Pirker и James Nicholson.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

Изказаха се: Слави Бинев и Roberta Angelilli.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić и Mairead McGuinness.

Изказаха се: Cecilia Malmström (член на Комисията) и Monica Luisa Macovei.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.11 от протокола от 25.2.2014.


20. Агенция на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР [COM(2013)0173 - C7-0094/2013- 2013/0091(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Jutta Haug (докладчик по становището на комисията BUDG), Alexandra Thein (докладчик по становище на комисията AFCO), Marco Scurria, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Gerard Batten, от името на групата EFD, Слави Бинев и Sonia Alfano, от името на групата ALDE.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness и Hubert Pirker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Peter Martin.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.12 от протокола от 25.2.2014.


21. Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с цел научни изследвания, образование, ученически обмен, платен и неплатен стаж, доброволческа дейност и работа по програми „au pair“ (преработен текст) [COM(2013)0151 - C7-0080/2013- 2013/0081(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Cecilia Wikström (A7-0377/2013)

Cecilia Wikström представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Antigoni Papadopoulou (докладчик по становището на комисията EMPL), Димитър Стоянов (докладчик по становището на комисията JURI), Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Димитър Стоянов, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Sari Essayah, Claude Moraes, Janusz Wojciechowski, Seán Kelly и Ruža Tomašić.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Dubravka Šuica, Tonino Picula, Andrew Henry William Brons, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jean Lambert, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Andrej Plenković и João Ferreira.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Изказаха се: Mairead McGuinness и Franz Obermayr относно процедурата с привличане на вниманието "catch the eye" (Председателят отбеляза забележките на ораторите).

Изказаха се: Cecilia Malmström и Cecilia Wikström.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.13 от протокола от 25.2.2014.


22. Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ EU Aid Volunteers (Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ) [COM(2012)0514 - C7-0303/2012- 2012/0245(COD)] - Комисия по развитие. Докладчик: Michèle Striffler (A7-0158/2013)

Michèle Striffler представи доклада.

Изказа се Кристалина Георгиева (член на Комисията).

Изказаха се: María Muñiz De Urquiza (докладчик по становището на комисията BUDG), Filip Kaczmarek, от името на групата PPE, Corina Creţu, от името на групата S&D, Bill Newton Dunn, от името на групата ALDE, Alf Svensson, Ricardo Cortés Lastra, Cristian Dan Preda и Antigoni Papadopoulou.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Моника Панайотова, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, João Ferreira, Seán Kelly, Franz Obermayr, Dubravka Šuica, Iosif Matula, Krisztina Morvai, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Newton Dunn, Andrej Plenković и Davor Ivo Stier.

Изказаха се: Кристалина Георгиева и Michèle Striffler.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.14 от протокола от 25.2.2014.


23. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 150 от Правилника за дейността:

Rareş-Lucian Niculescu, Elena Băsescu, Catherine Stihler, Jelko Kacin, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Marek Henryk Migalski, Nikola Vuljanić, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons и Monica Luisa Macovei.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Jorgo Chatzimarkakis, Mirosław Piotrowski, Paul Nuttall, Dubravka Šuica, Andrés Perelló Rodríguez, Marian Harkin, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Tonino Picula, Rosa Estaràs Ferragut, María Irigoyen Pérez, Anna Záborská, Josefa Andrés Barea, Mairead McGuinness и József Szájer.


24. Борба с насилието над жени (кратко представяне)

Доклад, съдържащ препоръки към Комисията, относно борбата с насилието над жени [2013/2004(INL)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Антония Първанова (A7-0075/2014)

Антония Първанова направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Roberta Angelilli, Biljana Borzan, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Elena Băsescu и Маруся Любчева.

Изказа се Кристалина Георгиева (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.17 от протокола от 25.2.2014.


25. Сексуалната експлоатация и проституцията и тяхното отражение върху равенството между половете (кратко представяне)

Доклад относно сексуалната експлоатация и проституцията и тяхното отражение върху равенството между половете [2013/2103(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

Mary Honeyball направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská, Edite Estrela, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Zbigniew Ziobro, Krisztina Morvai, Piotr Borys и Anna Hedh.

Изказа се Кристалина Георгиева (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 9.15 от протокола от 26.2.2014.


26. Делегиране на законодателни правомощия и упражняване на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (кратко представяне)

Доклад относно последващи действия във връзка с делегирането на законодателни правомощия и контрола от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията [2012/2323(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: József Szájer (A7-0435/2013)

József Szájer направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness и Elena Băsescu.

Изказа се Кристалина Георгиева (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.18 от протокола от 25.2.2014.


27. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 529.494/OJMA).


28. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.50 ч.

Klaus Welle

Othmar Karas

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cramer, Creţu, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Габриел, Gahler, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, van der Kammen, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Ковачев, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Любчева, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Малинов, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Paleckis, Paliadeli, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papadopoulou, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Provera, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност