Seznam 
Zápis
PDF 249kWORD 191k
Pondělí, 24. února 2014 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Ověření pověřovacích listin
 5.Opravy (článek 216 jednacího řádu)
 6.Žádost o ochranu poslanecké imunity
 7.Další postup na základě žádosti o ochranu poslanecké imunity
 8.Sdělení předsednictví
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 74 jednacího řádu)
 10.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 11.Konzultace s dalšími orgány
 12.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 13.Petice
 14.Texty dohod dodané Radou
 15.Předložení dokumentů
 16.Plán práce
 17.Snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020 ***I (rozprava)
 18.Ochranná známka Společenství ***I – Právní předpisy členských států o ochranných známkách ***I (rozprava)
 19.Zmrazování a konfiskace výnosů z trestné činnosti v Evropské unii ***I (rozprava)
 20.Agentura Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) ***I (rozprava)
 21.Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí ***I (rozprava)
 22.Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci ***I (rozprava)
 23.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 24.Boj proti násilí páchanému na ženách (krátké přednesení)
 25.Pohlavní vykořisťování a prostituce a jejich dopad na rovnost žen a mužů (krátké přednesení)
 26.Převod legislativních pravomocí a kontrola výkonu prováděcích pravomocí Komisí (krátké přednesení)
 27.Pořad jednání příštího denního zasedání
 28.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2013–2014

Dílčí zasedání od 24. do 27. února 2014

ŠTRASBURK

ZÁPIS

PONDĚLÍ 24. ÚNORA 2014

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:00.


2. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda vystoupil s prohlášením, ve kterém zhodnotil současnou situaci na Ukrajině, a zejména vyjádřil solidaritu Parlamentu s ukrajinským lidem a odsoudil nedávné násilnosti, ke kterým v zemi došlo.

Předseda mimo jiné vyjádřil potěšení nad osvobozením Julie Tymošenkové, kterému rovněž napomohli bývalý předseda Parlamentu Pat Cox a bývalý prezident Polska Aleksander Kwaśniewski.

Zdůraznil, že v současnosti je prvořadá stabilita a jednota země a rovněž národní usmíření, a připomněl, že Parlament se bude situací na Ukrajině zabývat tuto středu po návratu delegace ad hoc z Kyjeva.

Parlament uctil minutou ticha památku obětí, které přišly o život v boji za demokracii a svobodu.

°
° ° °

Předseda poté učinil prohlášení, ve kterém vyjádřil soustrast s rodinami obětí tragické nehody, ke které došlo u břehů indického státu Kerala dne 15. února 2012 a rovněž připomněl osud dvou vojáků italské námořní pěchoty Massimiliana Latorreho a Salvatora Gironeho, které indické orgány zadržují již více než dva roky.

Předseda vyzval indické orgány, aby uplatňovaly platné mezinárodní právo, zopakoval závazek Itálie a Evropské unie, pokud jde o boj proti pirátství na celém světě, a připomněl, že vztahy Evropské unie a Indie musí být založeny na vzájemné důvěře, dodržování nadřazenosti práva, diplomacii a dialogu. Vyjádřil rovněž solidaritu se dvěma zadržovanými italskými občany.


4. Ověření pověřovacích listin

Parlament na návrh Výboru pro právní záležitosti potvrdil platnost mandátu Riny Ronji Kariové s účinností od 5. února 2014.


5. Opravy (článek 216 jednacího řádu)

Příslušné výbory předaly následující opravy k textům přijatým Evropským parlamentem:

- oprava P7_TA-PROV(2013)0552(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 11. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program „Pericles 2020“) a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2001/923/ES, 2001/924/ES, 2006/75/ES, 2006/76/ES, 2006/849/ES a 2006/850/ES (P7_TA-PROV(2013)0552) (COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD))

- oprava P7_TA-PROV(2013)0565(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 11. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro provádění nástrojů pro vnější činnost Unie (P7_TA-PROV(2013)0565) (COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))

- oprava P7_TA-PROV(2013)0566(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 11. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se zřizuje nástroj stability (P7_TA-PROV(2013)0566) (COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))

- oprava P7_TA-PROV(2013)0567(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 11. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství (P7_TA-PROV(2013)0567) (COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

- oprava P7_TA-PROV(2013)0568(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 11. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014 o nástroji předvstupní pomoci (NPP II) (P7_TA-PROV(2013)0568) (COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

- oprava P7_TA-PROV(2013)0569(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 11. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se zřizuje nástroj partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi (P7_TA-PROV(2013)0569) (COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

- oprava P7_TA-PROV(2013)0570(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 11. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se zřizuje nástroj pro financování propagace demokracie a lidských práv ve světě (P7_TA-PROV(2013)0570) (COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))

- oprava P7_TA-PROV(2013)0571(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 11. prosince 2013 k přijetí nařízení o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (/EU) č. .../2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014-2020 (P7_TA-PROV(2013)0571) (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))

- oprava P7_TA-PROV(2014)0026(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 15. ledna 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (P7_TA-PROV(2014)0026) (COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

Opravy jsou po dobu trvání tohoto dílčího zasedání k dispozici na internetových stránkách „Séance en direct“.

Podle čl. 216 odst. 4 jednacího řádu se opravy považují za schválené, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o těchto opravách hlasovalo.


6. Žádost o ochranu poslanecké imunity

Alexander Mirsky předložil žádost o ochranu své imunity a svých výsad v rámci soudního řízení probíhajícího před soudy v Jurmale a Rize.

Žádost byla v souladu s čl. 7 odst. 1 jednacího řádu postoupena věcně příslušnému výboru, tj. výboru JURI.


7. Další postup na základě žádosti o ochranu poslanecké imunity

Gabriele Albertini předložil žádost o ochranu své imunity a svých výsad v rámci soudního řízení probíhajícího před soudem v Miláně, která byla oznámena na denním zasedání dne 9. září 2013. Tato žádost byla v souladu s ustanoveními jednacího řádu postoupena věcně příslušnému výboru, tj. výboru JURI (bod 8 zápisu ze dne 9.9.2013).

Výbor JURI žádost projednal na svých schůzích dne 14. října 2013, 5. listopadu 2013 a 10. února 2014. Výbor dopisem ze dne 11. února 2014 oznámil, že nedoporučuje vyhovět žádosti s ohledem na předcházející rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. května 2013, jímž byla odmítnuta ochrana imunity Gabriela Albertiniho (bod 6.5 zápisu ze dne 21.5.2013).

Parlament vyslovil souhlas s tímto doporučením.

Parlament o této skutečnosti informoval bývalého poslance v souladu s čl. 7 odst. 9 jednacího řádu.


8. Sdělení předsednictví

Předseda oznámil, že dne 6. února 2014 přijal rozhodnutí o udělení důtky Godfreymu Bloomovi v souladu s čl. 153 odst. 3 písm. a) jednacího řádu. Godfrey Bloom byl o tomto rozhodnutí okamžitě informován a předseda dne 12. února 2014 obdržel potvrzení o přijetí.

Předsedové parlamentních výborů, jejichž je Godfrey Bloom členem, tj. Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, byli o tomto opatření rovněž informováni v souladu s čl. 153 odst. 1 jednacího řádu.

Předseda připomněl, že Godfrey Bloom se proti tomuto rozhodnutí může odvolat k předsednictvu Parlamentu do dvou týdnů od oznámení rozhodnutí.


9. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 74 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program na podporu činností v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie (program Hercule III) a zrušuje rozhodnutí č. 804/2004/ES (00039/2013/LEX - C7-0038/2014 - 2011/0454(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o udělování koncesí (00073/2013/LEX - C7-0039/2014 - 2011/0437(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (00074/2013/LEX - C7-0040/2014 - 2011/0438(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 510/2011 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel do roku 2020 (00106/2013/LEX - C7-0041/2014 - 2012/0191(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (00075/2013/LEX - C7-0042/2014 - 2011/0439(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém programu pro spotřebitele na období 2014–2020 a o zrušení rozhodnutí č. 1926/2006/ES (00107/2013/LEX - C7-0043/2014 - 2011/0340(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (00125/2013/LEX - C7-0055/2014 - 2013/0062(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 827/2004, kterým se zakazuje dovoz atlantického tuňáka velkookého (Thunnus obesus) pocházejícího z Bolivie, Kambodži, Rovníkové Guineje, Gruzie a Sierry Leone a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1036/2001 (00016/2014/LEX - C7-0056/2014 - 2013/0097(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie, o nahrazení nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 736/96 (00117/2013/LEX - C7-0057/2014 - 2013/0082(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, pokud jde o zahrnutí Grónska do provádění Kimberleyského systému certifikace (00136/2013/LEX - C7-0058/2014 - 2013/0198(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (00115/2013/LEX - C7-0061/2014 - 2012/0180(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (EU) č. 260/2012, pokud jde o přechod na úhrady a inkasa prováděné v rámci celé Unie (00009/2014/LEX - C7-0062/2014 - 2013/0449(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako sezónní pracovníci (00113/2013/LEX - C7-0063/2014 - 2010/0210(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2008/97, (ES) č. 779/98 a (ES) č. 1506/98 v oblasti dovozu olivového oleje a jiných zemědělských produktů pocházejících z Turecka, pokud jde o přenesené a prováděcí pravomoci, které mají být svěřeny Komisi (00112/2013/LEX - C7-0064/2014 - 2011/0453(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (přepracované znění) (00054/2013/LEX - C7-0065/2014 - 2011/0357(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (přepracované znění) (00053/2013/LEX - C7-0066/2014 - 2011/0356(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy (přepracované znění) (00052/2013/LEX - C7-0067/2014 - 2011/0354(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh (přepracované znění) (00050/2013/LEX - C7-0068/2014 - 2011/0352(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepracované znění) (00049/2013/LEX - C7-0069/2014 - 2011/0351(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh (přepracované znění) (00048/2013/LEX - C7-0070/2014 - 2011/0350(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi (přepracované znění) (00047/2013/LEX - C7-0071/2014 - 2011/0349(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o prováděcí a přenesené pravomoci, které mají být svěřeny Komisi (00104/2013/LEX - C7-0072/2014 - 2011/0445(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 (00091/2013/LEX - C7-0073/2014 - 2011/0231(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh (přepracované znění) (00051/2013/LEX - C7-0074/2014 - 2011/0353(COD)).


10. Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se prodlužuje lhůta pro předložení námitek:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro používání metod výpočtu požadavků na kapitálovou přiměřenost u finančních konglomerátů (C(2014)00139 – 2014/2572(DEA))

Lhůta pro námitku: jeden měsíc od data přijetí, tj. 28. ledna 2014.

Prodloužení lhůty pro předložení námitek: jeden měsíc na žádost Evropského parlamentu.

předáno věcně příslušnému výboru: ECON


11. Konzultace s dalšími orgány

Předseda v souladu s článkem 336 Smlouvy konzultoval se Soudním dvorem a s Účetním dvorem:

- návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se s účinností od 1. července 2011 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))

- návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se s účinností od 1. července 2012 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD)).


12. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 115 jednacího řádu):

- (O-000001/2014), kterou pokládá Jarosław Leszek Wałęsa za výbor PECH Komisi: Právní postavení souostroví Špicberky a jeho rybolovných zdrojů (2014/2506(RSP)) (B7-0107/2014)

- (O-000028/2014), kterou pokládá Juan Fernando López Aguilar za výbor LIBE Komisi: Budoucnost vízové politiky EU (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)


13. Petice

Následující petice, které byly níže uvedeného dne zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 201 odst. 6 jednacího řádu:

Dne 20.2.2014

Marcello Dell Eva (Movimento Vegetariano No Alla Caccia) (č. 2885/2013); Rosmarie Hennecke-Gramatzki (č. 2886/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2887/2013); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0177/2014); Cristian Titu Raicu (č. 0178/2014); Vasile State (č. 0179/2014); Ina Bach (č. 0180/2014); Mechthild Hans (č. 0181/2014); Torsten Schulze (č. 0182/2014); Flavio Miccono (č. 0183/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0184/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0185/2014); Joseph-Christos Kondylakis (č. 0186/2014); Jürgen Lauer (č. 0187/2014); Agostinho Borges Serra (č. 0188/2014); Roland Schmidt (č. 0189/2014); Leif Lundgren (č. 0190/2014); Manuel Rosa Serrano (č. 0191/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0192/2014); Felipe Romero Cambrón (č. 0193/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0194/2014); Ole Fjord Larsen (č. 0195/2014); Maria Dragut (č. 0196/2014); María de la Almudena Rodilla de Baldasano (403 podpisů) (č. 0197/2014); Núria Farrés (č. 0198/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0199/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0200/2014); Werner Langen (č. 0201/2014); Lluís Gallent Albaladejo (č. 0202/2014); Raini Kiukas (č. 0203/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0204/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0205/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0206/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0207/2014); Bettina Karm-Elzenbaumer (č. 0208/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0209/2014); Margarete Speth (č. 0210/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0211/2014); Steffen Weiß (č. 0212/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0213/2014); Juan José Miguel Pajarón (č. 0214/2014); Peter Gill (č. 0215/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0216/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0217/2014); Charles Osita Okafor (č. 0218/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0219/2014); Manuel Rosa Serrano (č. 0220/2014); Jan Van den Heuvel (č. 0221/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0222/2014); Elisabetta Parmigiani (č. 0223/2014); Kamiński Janusz (č. 0224/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0225/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0226/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0227/2014); Petya Tsvetanova Tsenova (č. 0228/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0229/2014); Gordon Beard (č. 0230/2014); Karolina Dam (č. 0231/2014); Caroline Hill (č. 0232/2014); Wientje Pals (č. 0233/2014); Andreas Manthey (č. 0234/2014); Johan Willem Westerhof (č. 0235/2014); Amen Binai (č. 0236/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0237/2014); Albert García (č. 0238/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0239/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0240/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0241/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0242/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0243/2014); Flavio Miccono (č. 0244/2014); Ferdinando Fusco (č. 0245/2014); Maria Loizou (č. 0246/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0247/2014); Celestino Cué Posada (č. 0248/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0249/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0250/2014); Pia Berrend (č. 0251/2014); Hans-Joachim Brucksch (č. 0252/2014); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (č. 0253/2014); Alberto de la Peña Guillén (č. 0254/2014); Francesca Montemaggi (č. 0255/2014); Marialetizia Senzani (č. 0256/2014); Michel Chaplais (č. 0257/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0258/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0259/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0260/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0261/2014); Josep Grande Gómez (č. 0262/2014); Filippini Stefania (č. 0263/2014); Patrice Serra (č. 0264/2014); Marta Marchesi (č. 0265/2014); Maria José Conceição Lobo (č. 0266/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0267/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0268/2014); Ermanno Mesiano (č. 0269/2014); Alessandro Gardossi (č. 0270/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0271/2014); Alberto de la Peña Guillén (č. 0272/2014); Horst Jürgen Leditzky (č. 0273/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0274/2014); Viktor Artemenko (č. 0275/2014); Achim Göbel (č. 0276/2014); Mihai Encica (č. 0277/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0278/2014); Giorgio Martino (č. 0279/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0280/2014); Christos Chouliaras (č. 0281/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Diffesa Animali ed Ambiente) (č. 0282/2014); Fruitós Richarte i Travesset (č. 0283/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0284/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0285/2014); Κyriakos Gkikas (č. 0286/2014); Florian Bosse (č. 0287/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0288/2014); Istvan Sier (č. 0289/2014); Joseph-Christos Kondylakis (č. 0290/2014); Leopoldo Zampiccoli (č. 0291/2014); Vasiliki Denaxa (č. 0292/2014); Daniel Vankov (č. 0293/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0294/2014); Angelika Odermatt (č. 0295/2014); David Guerlava (č. 0296/2014); Stefano Fuschetto (č. 0297/2014); Stefano Fuschetto (č. 0298/2014); Stefano Fuschetto (č. 0299/2014); Bruno Terriou (č. 0300/2014); Géza Dukrét (č. 0301/2014); Stefano Fuschetto (č. 0302/2014); Stefano Fuschetto (č. 0303/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0304/2014); István Török (č. 0305/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0306/2014); Flavio Miccono (č. 0307/2014); Domenico Miccono (č. 0308/2014); José Manuel Martín Álvarez (č. 0309/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0310/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0311/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0312/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0313/2014); Robert Wenzel (č. 0314/2014); Enrico Battistel (č. 0315/2014); Tenna Ann Dajani (č. 0316/2014); Giovanni Gallorini (č. 0317/2014); Rodolfo Carlos Warcok (č. 0318/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0319/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Diffesa Animali Ed Ambiente) (č. 0320/2014); Patrick Groux (č. 0321/2014); Borja Pérez Serna (č. 0322/2014); Fox Kenneth (č. 0323/2014); Pia Idaline Buchwald Christjansen (č. 0324/2014); Klaus Büchner (č. 0325/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0326/2014); Alberto de la Peña Guillén (č. 0327/2014); Vlado Kunštek (č. 0328/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0329/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0330/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0331/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0332/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0333/2014); Abraamjan Mjasnik (č. 0334/2014); Valery Johan Panelle (č. 0335/2014); Elisabetta Fabi (č. 0336/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0337/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0338/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (8 podpisů) (č. 0339/2014); Jean-Michel Weber (č. 0340/2014); John Middlemas (č. 0341/2014); Maria Donciu Ivanov (č. 0342/2014); Jorge Cubells Rodríguez-Flores (č. 0343/2014); Mariyka Popova (č. 0344/2014); Christian Beifuss (č. 0345/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0346/2014); Nikolaos Ntermanakis (č. 0347/2014); Maurizio Antonio Carlucci (č. 0348/2014); Ion Carstea (č. 0349/2014); Steven Mulholland (č. 0350/2014); Wolfgang Petri (č. 0351/2014); Valerian Dragomir (č. 0352/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0353/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0354/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0355/2014); Maria Monosi (č. 0356/2014); Juan Carlos Rico Arrabal (č. 0357/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0358/2014); Flavio Miccono (č. 0359/2014); Silvia Alcolea Flores (č. 0360/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0361/2014); Silvia Chala Vaz (č. 0362/2014); Per Andresen (č. 0363/2014).

Předseda oznámil, že v souladu s ustanoveními čl. 201odst. 13 jednacího řádu postoupil dne 21. února 2014 příslušnému výboru petice zaslané Evropskému parlamentu fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


14. Texty dohod dodané Radou

Rada poskytla ověřenou kopii níže uvedeného dokumentu.

- Dohoda mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o usnadnění udělování víz.


15. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD))

předáno

věcně příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Evropské unie na zvýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu (COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

ITRE, ECON

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2004/162/ES, pokud jde o jeho použití na Mayotte ode dne 1. ledna 2014 (COM(2014)0024 - C7-0031/2014 - 2014/0010(CNS))

předáno

věcně příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

ECON

2) z parlamentních výborů, zprávy

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003/ES ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách (COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Michael Cramer (A7-0002/2014)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1365/2006 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi za účelem přijímání určitých opatření (COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Eva Lichtenberger (A7-0003/2014)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek (COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení řady právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (COM(2013)0451 - C7-0198/2013 - 2013/0218(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: József Szájer (A7-0010/2014)

- ***I Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení řady právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: József Szájer (A7-0011/2014)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti železnic (přepracované znění) (COM(2013)0031 - C7-0028/2013 - 2013/0016(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Michael Cramer (A7-0015/2014)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění) (COM(2013)0162 - C7-0088/2013 - 2013/0089(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění) (COM(2013)0030 - C7-0027/2013 - 2013/0015(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici (COM(2013)0028 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury (COM(2013)0029 - C7-0025/2013 - 2013/0029(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

- Zpráva o změně článku 136 jednacího řádu Parlamentu o účasti poslanců na zasedáních (2013/2033(REG)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Gerald Häfner (A7-0038/2014)

- Zpráva obsahující doporučení Komisi o přezkumu evropského zatýkacího rozkazu (2013/2109(INL)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Baroness Sarah Ludford (A7-0039/2014)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

- Zpráva o šlechtění rostlin: možnosti zvyšování kvality a výnosů (2013/2099(INI)) - výbor AGRI - Zpravodajka: Marit Paulsen (A7-0044/2014)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1198/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení v souvislosti s některými členskými státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (COM(2013)0428 - C7-0178/2013 - 2013/0200(COD)) - výbor PECH - Zpravodajka: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0046/2014)

- Zpráva o budoucnosti evropského pěstitelství – strategiích pro růst (2013/2100(INI)) - výbor AGRI - Zpravodajka: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

- Zpráva o stavu dodržování základních práv v Evropské unii (v roce 2012) (2013/2078(INI)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Louis Michel (A7-0051/2014)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (COM(2013)0554 - C7-0239/2013 - 2013/0268(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A7-0052/2014)

- Zpráva o přípravě na plně integrovaný audiovizuální svět (2013/2180(INI)) - výbor CULT - Zpravodajka: Sabine Verheyen (A7-0057/2014)

- Zpráva o síti SOLVIT (2013/2154(INI)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

- Zpráva o dlouhodobém financování evropského hospodářství (2013/2175(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Wolf Klinz (A7-0065/2014)

- Zpráva o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2014 (2013/2194(INI)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014)

- Zpráva o hodnocení financí Unie založeném na dosažených výsledcích: novém nástroji k lepšímu postupu udělování absolutoria Evropské komisi (2013/2172(INI)) - výbor CONT - Zpravodaj: Michael Theurer (A7-0068/2014)

- Zpráva o zvláštních opatřeních v rámci společné rybářské politiky, jejichž cílem je rozvíjet úlohu žen (2013/2150(INI)) - výbor PECH - výbor FEMM - Zpravodajové: Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

- Zpráva o pohlavním vykořisťování a prostituci a jejich dopadu na rovnost žen a mužů (2013/2103(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

- Zpráva o rovnosti žen a mužů v Evropské unii – 2012 (2013/2156(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

- Zpráva obsahující doporučení Komisi o boji proti násilí páchanému na ženách (2013/2004(INL)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

- Zpráva o sedmé a osmé zprávě Evropské komise o pokroku v provádění politiky soudržnosti EU a o strategické zprávě za rok 2013 o provádění programů na období 2007–2013 (2013/2008(INI)) - výbor REGI - Zpravodajka: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0081/2014)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Chorvatskem a Kyprem za rovnocenné jejich národním vízům za účelem průjezdu přes jejich území nebo zamýšlených pobytů na jejich území, jejichž doba trvání během jakéhokoli období 180 dnů nepřekročí 90 dnů, a kterým se zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 895/2006/ES a č. 582/2008/ES (COM(2013)0441 - C7-0186/2013 - 2013/0210(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

- Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2014 (2013/2157(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Philippe De Backer (A7-0084/2014)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zprostředkování pojištění (přepracované znění) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Werner Langen (A7-0085/2014)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o standardizované přiznání k dani (COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Ivo Strejček (A7-0090/2014)

- Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2014 (2013/2158(INI)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014)

- *** Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Indonéskou republikou na straně druhé, s výjimkou záležitostí týkajících se zpětného přebírání osob (11250/2013 - C7-0351/2013 - 2013/0120A(NLE)) - výbor AFET - Zpravodajka: Ana Gomes (A7-0093/2014)

- ***I Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 - 2013/0091(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Tureckou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob (10697/2012 - C7-0029/2014 - 2012/0122(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Renate Sommer (A7-0097/2014)

- Zpráva o žádosti, aby byl Tadeusz Cymański zbaven imunity (2013/2278(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Dimitar Stoyanov (A7-0099/2014)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (COM(2013)0853 - C7-0430/2013 - 2013/0415(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall a o změně směrnice 2007/46/ES (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2009/831/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS)) - výbor REGI - Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A7-0113/2014)

- Zpráva o poplatku za kopírování pro osobní potřebu (2013/2114(INI)) - výbor JURI - Zpravodajka: Françoise Castex (A7-0114/2014)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Indonéskou republikou na straně druhé, pokud jde o záležitosti týkající se zpětného přebírání osob (11313/2013 - C7-0356/2013 - 2013/0120B(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Ana Gomes (A7-0115/2014)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Kostarickou republikou, Salvadorskou republikou, Guatemalskou republikou, Honduraskou republikou, Nikaragujskou republikou a Panamskou republikou na straně druhé jménem Evropské unie, pokud jde o čl. 49 odst. 3 této dohody (12400/2013 - C7-0426/2013 - 2012/0219B(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Renate Weber (A7-0119/2014)

- Zpráva o optimalizaci rozvoje potenciálu nejvzdálenějších regionů vytvářením synergií mezi strukturálními fondy a ostatními programy Evropské unie (2013/2178(INI)) - výbor REGI - Zpravodaj: Younous Omarjee (A7-0121/2014)

- * Zpráva o návrhu na jmenování Oskara Hericse členem Účetního dvora (05077/2014 - C7-0009/2014 - 2014/0802(NLE)) - výbor CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A7-0128/2014)

- Zpráva o podpoře rozvoje prostřednictvím odpovědných obchodních praktik, včetně úlohy těžebního průmyslu v rozvojových zemích (2013/2126(INI)) - výbor DEVE - Zpravodajka: Judith Sargentini (A7-0132/2014)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Indonéskou republikou na straně druhé, s výjimkou záležitostí týkajících se zpětného přebírání osob (11250/2013 - C7-0351/2013 - 2013/0120A(NLE)) - výbor AFET - Zpravodajka: Ana Gomes (A7-0134/2014)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 443/2009 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020 (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS a 82/891/ES, směrnice 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/ES a nařízení (EU) č. 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků (COM(2013)0026 - C7-0026/2013 - 2013/0013(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) za vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků (COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Linda McAvan (A7-0476/2013)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU (COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Philippe De Backer (A7-0482/2013)


16. Plán práce

Na pořadu jednání byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání druhého únorového plenárního zasedání (PE 529.494/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 140 jednacího řádu):

Pondělí, úterý

beze změny

Středa

Předseda oznámil, že mu Martin Callanan za skupinu ECR a Herbert Reul předali žádost o odložení hlasování o zprávě o výrobě, obchodní úpravě a prodeji tabákových a souvisejících výrobků, kterou předkládá Linda McAvan (A7-0276/2013) (bod 160 PDOJ), a připomněl, že v souladu s platnými ustanoveními lze tuto žádost předložit na začátku hlasování.

Čtvrtek

- Situace ve Venezuele (prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) (bod 249 PDOJ)

Žádost skupiny PPE, aby byl na závěr rozpravy o situaci ve Venezuele předložen návrh usnesení.

Vystoupili: Jean-Pierre Audy za skupinu PPE s odůvodněním žádosti a João Ferreira za skupinu GUE/NGL proti žádosti.

Parlament žádost schválil.

Plán práce byl tímto schválen.

°
° ° °

Vystoupila Izaskun Bilbao Barandica k mírovém procesu v Baskicku.


17. Snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020 ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 443/2009 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020 [COM(2012)0393 - C7-0184/2012- 2012/0190(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

Thomas Ulmer uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

Vystoupila Connie Hedegaard (členka Komise).

Vystoupili: Fiona Hall (navrhovatelka výboru ITRE), Eider Gardiazábal Rubial (navrhovatelka výboru TRAN), Françoise Grossetête za skupinu PPE, Mario Pirillo za skupinu S&D, Chris Davies za skupinu ALDE, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Ivo Belet, Marita Ulvskog, Holger Krahmer a Silvia-Adriana Ţicău.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Dubravka Šuica, Judith A. Merkies, João Ferreira, Andrej Plenković, Biljana Borzan a Jolanta Emilia Hibner.

Vystoupili: Connie Hedegaard a Thomas Ulmer.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.8 zápisu ze dne 25.2.2014.


18. Ochranná známka Společenství ***I – Právní předpisy členských států o ochranných známkách ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství [COM(2013)0161 - C7-0087/2013- 2013/0088(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění) [COM(2013)0162 - C7-0088/2013- 2013/0089(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

Cecilia Wikström uvedla zprávy.

Vystoupil Michel Barnier (člen Komise).

Vystoupili: George Sabin Cutaş (navrhovatel výboru INTA), Andreas Schwab (navrhovatel výboru IMCO), Marielle Gallo za skupinu PPE, Bernhard Rapkay za skupinu S&D, Christian Engström za skupinu Verts/ALE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Dimitar Stoyanov nezařazený, a Giuseppe Gargani.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sandra Petrović Jakovina, Eva Lichtenberger a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystoupili: Michel Barnier a Cecilia Wikström.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.9 zápisu ze dne 25.2.2014 a bod 5.10 zápisu ze dne 25.2.2014.


19. Zmrazování a konfiskace výnosů z trestné činnosti v Evropské unii ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zmrazování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti v Evropské unii [COM(2012)0085 - C7-0075/2012- 2012/0036(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013)

Monica Luisa Macovei uvedla zprávu.

Vystoupil Michel Barnier (člen Komise).

Vystoupili: Salvatore Iacolino za skupinu PPE, Rita Borsellino za skupinu S&D, Rui Tavares za skupinu Verts/ALE, Janusz Wojciechowski za skupinu ECR, Gerard Batten za skupinu EFD, Hubert Pirker a James Nicholson.

PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda

Vystoupili: Slavi Binev a Roberta Angelilli.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić a Mairead McGuinness.

Vystoupily: Cecilia Malmström (členka Komise) a Monica Luisa Macovei.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.11 zápisu ze dne 25.2.2014.


20. Agentura Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV [COM(2013)0173 - C7-0094/2013- 2013/0091(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra uvedl zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Jutta Haug (navrhovatelka výboru BUDG), Alexandra Thein (navrhovatelka výboru AFCO), Marco Scurria za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Rui Tavares za skupinu Verts/ALE, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu EFD, Slavi Binev a Sonia Alfano za skupinu ALDE.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness a Hubert Pirker, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Hans-Peter Martin.

Vystoupili: Cecilia Malmström a Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.12 zápisu ze dne 25.2.2014.


21. Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au-pair (přepracované znění) [COM(2013)0151 - C7-0080/2013- 2013/0081(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Cecilia Wikström (A7-0377/2013)

Cecilia Wikström uvedla zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Antigoni Papadopoulou (navrhovatelka výboru EMPL), Dimitar Stoyanov (navrhovatel výboru JURI), Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dimitar Stoyanov, Tanja Fajon za skupinu S&D, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Marek Henryk Migalski za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Hans-Peter Martin nezařazený, Sari Essayah, Claude Moraes, Janusz Wojciechowski, Seán Kelly a Ruža Tomašić.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Dubravka Šuica, Tonino Picula, Andrew Henry William Brons, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Jean Lambert, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Andrej Plenković a João Ferreira.

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

Vystoupili: Mairead McGuinness a Franz Obermayr k vystoupením na základě přihlášení se zvednutím ruky (předsedající vzala na vědomí připomínky řečníků).

Vystoupily: Cecilia Malmström a Cecilia Wikström.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.13 zápisu ze dne 25.2.2014.


22. Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci ***I (rozprava)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci EU Aid Volunteers [COM(2012)0514 - C7-0303/2012- 2012/0245(COD)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Michèle Striffler (A7-0158/2013)

Michèle Striffler uvedla zprávu.

Vystoupila Kristalina Georgieva (členka Komise).

Vystoupili: María Muñiz De Urquiza (navrhovatelka výboru BUDG), Filip Kaczmarek za skupinu PPE, Corina Creţu za skupinu S&D, Bill Newton Dunn za skupinu ALDE, Alf Svensson, Ricardo Cortés Lastra, Cristian Dan Preda a Antigoni Papadopoulou.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Monika Panayotova, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, João Ferreira, Seán Kelly, Franz Obermayr, Dubravka Šuica, Iosif Matula, Krisztina Morvai, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Newton Dunn, Andrej Plenković a Davor Ivo Stier.

Vystoupily: Kristalina Georgieva a Michèle Striffler.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.14 zápisu ze dne 25.2.2014.


23. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou otázku politické povahy, vystoupili podle článku 150 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Rareş-Lucian Niculescu, Elena Băsescu, Catherine Stihler, Jelko Kacin, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Marek Henryk Migalski, Nikola Vuljanić, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons a Monica Luisa Macovei.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Jorgo Chatzimarkakis, Mirosław Piotrowski, Paul Nuttall, Dubravka Šuica, Andrés Perelló Rodríguez, Marian Harkin, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Tonino Picula, Rosa Estaràs Ferragut, María Irigoyen Pérez, Anna Záborská, Josefa Andrés Barea, Mairead McGuinness a József Szájer.


24. Boj proti násilí páchanému na ženách (krátké přednesení)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o boji proti násilí páchanému na ženách [2013/2004(INL)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

Antonyia Parvanova uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásily: Roberta Angelilli, Biljana Borzan, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Elena Băsescu a Marusya Lyubcheva.

Vystoupila Kristalina Georgieva (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.17 zápisu ze dne 25.2.2014.


25. Pohlavní vykořisťování a prostituce a jejich dopad na rovnost žen a mužů (krátké přednesení)

Zpráva o pohlavním vykořisťování a prostituci a jejich dopadu na rovnost žen a mužů [2013/2103(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

Mary Honeyball uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Záborská, Edite Estrela, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Zbigniew Ziobro, Krisztina Morvai, Piotr Borys a Anna Hedh.

Vystoupila Kristalina Georgieva (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 9.15 zápisu ze dne 26.2.2014.


26. Převod legislativních pravomocí a kontrola výkonu prováděcích pravomocí Komisí (krátké přednesení)

Zpráva o opatřeních v návaznosti na převod legislativních pravomocí a kontrolu výkonu prováděcích pravomocí Komisí ze strany členských států [2012/2323(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: József Szájer (A7-0435/2013)

József Szájer uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásily: Mairead McGuinness a Elena Băsescu.

Vystoupila Kristalina Georgieva (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.18 zápisu ze dne 25.2.2014.


27. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 529.494/OJMA).


28. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:50.

Klaus Welle

Othmar Karas

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cramer, Creţu, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, van der Kammen, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Provera, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí