Indeks 
Protokol
PDF 249kWORD 149k
Mandag den 24. februar 2014 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Valgs prøvelse
 5.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216)
 6.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 7.Opfølgning af en anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 8.Meddelelse fra formanden
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87)
 11.Høring af de øvrige institutioner
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 13.Andragender
 14.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 15.Modtagne dokumenter
 16.Arbejdsplan
 17.Betingelser for at nå 2020-målet om at reducere nye personbilers CO2-emissioner ***I (forhandling)
 18.EF-varemærke ***I - Medlemsstaternes lovgivning om varemærker ***I (forhandling)
 19.Indefrysning og konfiskation af udbytte fra strafbart forhold ***I (forhandling)
 20.Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde og Uddannelse på Retshåndhævelsesområdet (Europol) ***I (forhandling)
 21.Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet erhvervsuddannelse, volontørtjeneste samt au pair-ophold (omarbejdning) ***I (forhandling)
 22.Oprettelse af Det Europæiske Volontørkorps for Humanitær Bistand - EU Aid Volunteers ***I (forhandling)
 23.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 24.Bekæmpelse af vold mod kvinder (kortfattet forelæggelse)
 25.Seksuel udnyttelse og prostitution samt indvirkning heraf på ligestillingen mellem kønnene (kortfattet forelæggelse)
 26.Opfølgning af delegationen af lovgivningsmæssige beføjelser og medlemsstaternes kontrol med Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelserne (kortfattet forelæggelse)
 27.Dagsorden for næste møde
 28.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.


2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


3. Erklæringer fra formanden

Formanden fremsatte en erklæring, hvor han gjorde status over den aktuelle situation i Ukraine og navnlig gav udtryk for Parlamentets solidaritet med det ukrainske folk og fordømte de nylige voldsepisoder i landet.

Formanden glædede sig endvidere over løsladelsen af Julia Timosjenko, der blandt andet skete takket være den indsats, Europa-Parlamentets tidligere formand, Pat Cox, samt Aleksander Kwasniewski, den tidligere polske præsident, havde gjort..

Han understregede, at landets stabilitet og enhed samt den nationale forsoning nu burde prioriteres, og mindede om, at Parlamentet ville drøfte situationen i Ukraine onsdag, efter at ad hoc-delegationen var vendt tilbage fra Kiev.

Parlamentet holdt et minuts stilhed til minde om de ofre, der havde mistet livet i kampen for demokratiet og friheden.

°
° ° °

Formanden fremsatte derefter en erklæring, hvori han kondolerede familierne til ofrene for den tragiske ulykke ved Indiens kyster ved Kerala den 15. februar 2012, idet han erindrede om de to italienske marinesoldater, Massimiliano Latorre og Salvatore Girone, der havde været holdt tilbage af de indiske myndigheder i over to år.

Formanden opfordrede de indiske myndigheder til at anvende den gældende folkeret, understregede Italiens og Den Europæiske Unions engagement i bekæmpelsen af pirateri overalt i verden og mindede om, at forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Indien bør være baseret på gensidig tillid, respekten for retsstatsprincippet, diplomati og dialog. Han udtrykte derefter sin solidaritet med de to tilbageholdte italienske borgere.


4. Valgs prøvelse

Efter anmodning fra JURI erklærede Parlamentet Rina Ronja Karis mandat for gyldigt med virkning fra den 5. februar 2014.


5. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216)

De kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelser til tekster vedtaget af Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse P7_TA-PROV(2013)0552(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) og ophævelse af Rådets afgørelse 2001/923/EF, 2001/924/EF, 2006/75/EF, 2006/76/EF, 2006/849/EF og 2006/850/EF (P7_TA-PROV(2013)0552) (COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD))

- Berigtigelse P7_TA-PROV(2013)0565(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om fælles regler og procedurer for gennemførelse af instrumenterne for Unionens optræden udadtil (P7_TA-PROV(2013)0565) - (COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))

- Berigtigelse P7_TA-PROV(2013)0566(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred (P7_TA-PROV(2013)0566) (COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))

- Berigtigelse P7_TA-PROV(2013)0567(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om oprettelse af et europæisk naboskabsinstrument (P7_TA-PROV(2013)0567) - (COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

- Berigtigelse P7_TA-PROV(2013)0568(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IAP II) (P7_TA-PROV(2013)0568) - (COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

- Berigtigelse P7_TA-PROV(2013)0569(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om oprettelse af et partnerskabsinstrument for samarbejde med tredjelande (P7_TA-PROV(2013)0569) - (COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

- Berigtigelse P7_TA-PROV(2013)0570(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om indførelse af et finansieringsinstrument for demokrati og menneskerettigheder på verdensplan (P7_TA-PROV(2013)0570) (COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))

- Berigtigelse P7_TA-PROV(2013)0571(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingsarbejde for perioden 2014-2020 (P7_TA-PROV(2013)0571) (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))

- Berigtigelse P7_TA-PROV(2014)0026(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. januar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning direktiv 2014/.../EU om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (P7_TA-PROV(2014)0026) (COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

Berigtigelserne ville foreligge på websiden ”Séance en direct” under den indeværende mødeperiode.

I henhold til forretningsordenens artikel 216, stk. 4, anses disse berigtigelser for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at de sættes under afstemning.


6. Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

Alexander Mirsky havde forelagt sin anmodning om beskyttelse af hans immunitet og privilegier i forbindelse med en retssag for domstole i Jurmala og Riga.

Denne anmodning var blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI, jf. forretningsrodenens artikel 7, stk. 1.


7. Opfølgning af en anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

Den af Gabriele Altertini fremsatte anmodning om beskyttelse af immunitet og privilegier i forbindelse med en verserende retssag for domstolen i Milano var blevet bebudet på mødet den 9. september 2013. Denne amodning var i overensstemmelse med forretningsordenens bestemmelser blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI (punkt 8 i protokollen af 9.9.2013).

JURI havde behandlet anmodningen på sine møder den 14. oktober 2013, 5. november 2013 og 10. februar 2014. Udvalget havde i en skrivelse af 11. februar 2014 meddelt, at det anbefalede, at anmodningen ikke blev imødekommet, i lyset af Parlamentets tidligere afgørelse af 21. maj 2013 om ikke at beskytte Gabriele Albertinis immunitet (punkt 6.5 i protokollen af 21.5.2013).

Parlamentet erklærede sig enigt i denne anbefaling.

Parlamentet informerede det tidligere medlem herom, jf. forretningsordenens artikel 7, stk. 9.


8. Meddelelse fra formanden

Formanden meddelte, at han den 6. februar 2014 havde truffet afgørelse om irettesættelse af Godfrey Bloom, jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 3, litra a). Godfrey Bloom var straks blevet underrettet herom, og formanden havde den 12. februar 2014 modtaget bekræftelse på dette.

Formændene for de udvalg, som Godfrey Bloom er medlem af, dvs. Udvalget om Økonomiske og Monetære Anliggender samt Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, var ligeledes blevet underrettet om denne sanktion, jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 1.

Formanden erindrede om, at Godfrey Bloom, inden for en frist på to uger efter at han var blevet pålagt sanktionen, kunne indgive en klage herom til Præsidiet.


9. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program til fremme af aktiviteter til beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser (Hercule III-programmet) og om ophævelse af afgørelse nr. 804/2004/EF (00039/2013/LEX - C7-0038/2014 - 2011/0454(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tildeling af koncessionskontrakter (00073/2013/LEX - C7-0039/2014 - 2011/0437(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (00074/2013/LEX - C7-0040/2014 - 2011/0438(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 510/2011 for at fastsætte de nærmere bestemmelser for at nå 2020-målet om at nedbringe CO2 -emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer (00106/2013/LEX - C7-0041/2014 - 2012/0191(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, trans-port samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (00075/2013/LEX - C7-0042/2014 - 2011/0439(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et flerårigt forbrugerprogram for årene 2014-2020 og om ophævelse af afgørelse nr. 1926/2006/EF (00107/2013/LEX - C7-0043/2014 - 2011/0340(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/58/EØF, 92/85/EØF, 94/33/EF, 98/24/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF for at tilpasse dem til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (00125/2013/LEX - C7-0055/2014 - 2013/0062(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 827/2004 om forbud mod import af storøjet tun (Thunnus obesus) med oprindelse i Bolivia, Cambodja, Georgien, Ækvatorialguinea og Sierra Leone og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1036/2001 (00016/2014/LEX - C7-0056/2014 - 2013/0097(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning til Kommissionen om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Den Europæiske Union, om erstatning af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 617/2010 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 736/96 (00117/2013/LEX - C7-0057/2014 - 2013/0082(COD))

- Europa-Parlamentets og rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 for så vidt angår Grønlands inddragelse i gennemførelsen af Kimberley-processens certificeringsordning (00136/2013/LEX - C7-0058/2014 - 2013/0198(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på on-lineanvendelse i det indre marked (00115/2013/LEX - C7-0061/2014 - 2012/0180(COD))

- Europa-Parlamentets og rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 260/2012 for så vidt angår omstillingen til EU-dækkende kreditoverførsler og direkte debiteringer (00009/2014/LEX - C7-0062/2014 - 2013/0449(COD))

- Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog Directive of the European Parliament and of the Council on the conditions of entry and stay of third-country nationals for the purpose of employment as seasonal workers (00113/2013/LEX - C7-0063/2014 - 2010/0210(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2008/97, (EF) nr. 779/98 og (EF) nr. 1506/98 vedrørende indførsel af olivenolie og andre landbrugsprodukter fra Tyrkiet for så vidt angår de delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der skal tillægges Kommissionen (00112/2013/LEX - C7-0064/2014 - 2011/0453(COD))

- Europa-Parlamentets og rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (Omarbejdning) (00054/2013/LEX - C7-0065/2014 - 2011/0357(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære (omarbejdning) (00053/2013/LEX - C7-0066/2014 - 2011/0356(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (omarbejdning) (00052/2013/LEX - C7-0067/2014 - 2011/0354(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte (omarbejdning) (00050/2013/LEX - C7-0068/2014 - 2011/0352(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbejdning) (00049/2013/LEX - C7-0069/2014 - 2011/0351(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple trykbeholdere på markedet (omarbejdning) (00048/2013/LEX - C7-0070/2014 - 2011/0350(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af på markedet og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug (omarbejdning) (00047/2013/LEX - C7-0071/2014 - 2011/0349(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 774/94 for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser og delegerede beføjelser, der skal tillægges Kommissionen (00104/2013/LEX - C7-0072/2014 - 2011/0445(COD))

- Europa-Parlamentets og rådets forordning om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 (00091/2013/LEX - C7-0073/2014 - 2011/0231(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (omarbejdning) (00051/2013/LEX - C7-0074/2014 - 2011/0353(COD)).


10. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87)

Udkast til delegeret retsakt, for hvilket fristen for indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. …/.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for anvendelse af beregningsmetoderne for kapitalkrav i finansielle konglomerater C(2014)00139 - 2014/2572(DEA)

Frist for indsigelse: en måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. januar 2014

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere en måned på Parlamentets anmodning

henvist til kor. udv.: ECON


11. Høring af de øvrige institutioner

Formanden havde i overensstemmelse med traktatens artikel 336 hørt Domstolen og Revisionsretten om:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2012 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD)).


12. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 115):

- (O-000001/2014) af Jarosław Leszek Wałęsa, for PECH, til Kommissionen: Svalbard-øgruppens retlige status og dens fiskeressourcer (2014/2506(RSP)) (B7-0107/2014)

- (O-000028/2014) af Juan Fernando López Aguilar, for LIBE, til Kommissionen: EU's fremtidige visumpolitik (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)


13. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 201, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 20/02/2014

Marcello Dell Eva (Movimento Vegetariano No Alla Caccia) (nr. 2885/2013); Rosmarie Hennecke-Gramatzki (nr. 2886/2013); (navn fortroligt) (nr. 2887/2013); (navn fortroligt) (nr. 0177/2014); Cristian Titu Raicu (nr. 0178/2014); Vasile State (nr. 0179/2014); Ina Bach (nr. 0180/2014); Mechthild Hans (nr. 0181/2014); Torsten Schulze (nr. 0182/2014); Flavio Miccono (nr. 0183/2014); (navn fortroligt) (nr. 0184/2014); (navn fortroligt) (nr. 0185/2014); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0186/2014); Jürgen Lauer (nr. 0187/2014); Agostinho Borges Serra (nr. 0188/2014); Roland Schmidt (nr. 0189/2014); Leif Lundgren (nr. 0190/2014); Manuel Rosa Serrano (nr. 0191/2014); (navn fortroligt) (nr. 0192/2014); Felipe Romero Cambrón (nr. 0193/2014); (navn fortroligt) (nr. 0194/2014); Ole Fjord Larsen (nr. 0195/2014); Maria Dragut (nr. 0196/2014); María de la Almudena Rodilla de Baldasano (403 underskrifter) (nr. 0197/2014); Núria Farrés (nr. 0198/2014); (navn fortroligt) (nr. 0199/2014); (navn fortroligt) (nr. 0200/2014); Werner Langen (nr. 0201/2014); Lluís Gallent Albaladejo (nr. 0202/2014); Raini Kiukas (nr. 0203/2014); (navn fortroligt) (nr. 0204/2014); (navn fortroligt) (nr. 0205/2014); (navn fortroligt) (nr. 0206/2014); (navn fortroligt) (nr. 0207/2014); Bettina Karm-Elzenbaumer (nr. 0208/2014); (navn fortroligt) (nr. 0209/2014); Margarete Speth (nr. 0210/2014); (navn fortroligt) (nr. 0211/2014); Steffen Weiß (nr. 0212/2014); (navn fortroligt) (nr. 0213/2014); Juan José Miguel Pajarón (nr. 0214/2014); Peter Gill (nr. 0215/2014); (navn fortroligt) (nr. 0216/2014); (navn fortroligt) (nr. 0217/2014); Charles Osita Okafor (nr. 0218/2014); (navn fortroligt) (nr. 0219/2014); Manuel Rosa Serrano (nr. 0220/2014); Jan Van den Heuvel (nr. 0221/2014); (navn fortroligt) (nr. 0222/2014); Elisabetta Parmigiani (nr. 0223/2014); Kamiński Janusz (nr. 0224/2014); (navn fortroligt) (nr. 0225/2014); (navn fortroligt) (nr. 0226/2014); (navn fortroligt) (nr. 0227/2014); Petya Tsvetanova Tsenova (nr. 0228/2014); (navn fortroligt) (nr. 0229/2014); Gordon Beard (nr. 0230/2014); Karolina Dam (nr. 0231/2014); Caroline Hill (nr. 0232/2014); Wientje Pals (nr. 0233/2014); Andreas Manthey (nr. 0234/2014); Johan Willem Westerhof (nr. 0235/2014); Amen Binai (nr. 0236/2014); (navn fortroligt) (nr. 0237/2014); Albert García (nr. 0238/2014); (navn fortroligt) (nr. 0239/2014); (navn fortroligt) (nr. 0240/2014); (navn fortroligt) (nr. 0241/2014); (navn fortroligt) (nr. 0242/2014); (navn fortroligt) (nr. 0243/2014); Flavio Miccono (nr. 0244/2014); Ferdinando Fusco (nr. 0245/2014); Maria Loizou (nr. 0246/2014); (navn fortroligt) (nr. 0247/2014); Celestino Cué Posada (nr. 0248/2014); (navn fortroligt) (nr. 0249/2014); (navn fortroligt) (nr. 0250/2014); Pia Berrend (nr. 0251/2014); Hans-Joachim Brucksch (nr. 0252/2014); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (nr. 0253/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr. 0254/2014); Francesca Montemaggi (nr. 0255/2014); Marialetizia Senzani (nr. 0256/2014); Michel Chaplais (nr. 0257/2014); (navn fortroligt) (nr. 0258/2014); (navn fortroligt) (nr. 0259/2014); (navn fortroligt) (nr. 0260/2014); (navn fortroligt) (nr. 0261/2014); Josep Grande Gómez (nr. 0262/2014); Filippini Stefania (nr. 0263/2014); Patrice Serra (nr. 0264/2014); Marta Marchesi (nr. 0265/2014); Maria José Conceição Lobo (nr. 0266/2014); (navn fortroligt) (nr. 0267/2014); (navn fortroligt) (nr. 0268/2014); Ermanno Mesiano (nr. 0269/2014); Alessandro Gardossi (nr. 0270/2014); (navn fortroligt) (nr. 0271/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr. 0272/2014); Horst Jürgen Leditzky (nr. 0273/2014); (navn fortroligt) (nr. 0274/2014); Viktor Artemenko (nr. 0275/2014); Achim Göbel (nr. 0276/2014); Mihai Encica (nr. 0277/2014); (navn fortroligt) (nr. 0278/2014); Giorgio Martino (nr. 0279/2014); (navn fortroligt) (nr. 0280/2014); Christos Chouliaras (nr. 0281/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Diffesa Animali ed Ambiente) (nr. 0282/2014); Fruitós Richarte i Travesset (nr. 0283/2014); (navn fortroligt) (nr. 0284/2014); (navn fortroligt) (nr. 0285/2014); Κyriakos Gkikas (nr. 0286/2014); Florian Bosse (nr. 0287/2014); (navn fortroligt) (nr. 0288/2014); Istvan Sier (nr. 0289/2014); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0290/2014); Leopoldo Zampiccoli (nr. 0291/2014); Vasiliki DΕΝΑXΑ (nr. 0292/2014); Daniel Vankov (nr. 0293/2014); (navn fortroligt) (nr. 0294/2014); Angelika Odermatt (nr. 0295/2014); David Guerlava (nr. 0296/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0297/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0298/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0299/2014); Bruno Terriou (nr. 0300/2014); Géza Dukrét (nr. 0301/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0302/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0303/2014); (navn fortroligt) (nr. 0304/2014); István Török (nr. 0305/2014); (navn fortroligt) (nr. 0306/2014); Flavio Miccono (nr. 0307/2014); Domenico Miccono (nr. 0308/2014); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0309/2014); (navn fortroligt) (nr. 0310/2014); (navn fortroligt) (nr. 0311/2014); (navn fortroligt) (nr. 0312/2014); (navn fortroligt) (nr. 0313/2014); Robert Wenzel (nr. 0314/2014); Enrico Battistel (nr. 0315/2014); Tenna Ann Dajani (nr. 0316/2014); Giovanni Gallorini (nr. 0317/2014); Rodolfo Carlos Warcok (nr. 0318/2014); (navn fortroligt) (nr. 0319/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Diffesa Animali Ed Ambiente) (nr. 0320/2014); Patrick Groux (nr. 0321/2014); Borja Pérez Serna (nr. 0322/2014); Fox Kenneth (nr. 0323/2014); Pia Idaline Buchwald Christjansen (nr. 0324/2014); Klaus Büchner (nr. 0325/2014); (navn fortroligt) (nr. 0326/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr. 0327/2014); Vlado Kunštek (nr. 0328/2014); (navn fortroligt) (nr. 0329/2014); (navn fortroligt) (nr. 0330/2014); (navn fortroligt) (nr. 0331/2014); (navn fortroligt) (nr. 0332/2014); (navn fortroligt) (nr. 0333/2014); Abraamjan Mjasnik (nr. 0334/2014); Valery Johan Panelle (nr. 0335/2014); Elisabetta Fabi (nr. 0336/2014); (navn fortroligt) (nr. 0337/2014); (navn fortroligt) (nr. 0338/2014); (navn fortroligt) (8 underskrifter) (nr. 0339/2014); Jean-Michel Weber (nr. 0340/2014); John Middlemas (nr. 0341/2014); Maria Donciu Ivanov (nr. 0342/2014); Jorge Cubells Rodríguez-Flores (nr. 0343/2014); Mariyka Popova (nr. 0344/2014); Christian Beifuss (nr. 0345/2014); (navn fortroligt) (nr. 0346/2014); Nikolaos Ntermanakis (nr. 0347/2014); Maurizio Antonio Carlucci (nr. 0348/2014); Ion Carstea (nr. 0349/2014); Steven Mulholland (nr. 0350/2014); Wolfgang Petri (nr. 0351/2014); Valerian Dragomir (nr. 0352/2014); (navn fortroligt) (nr. 0353/2014); (navn fortroligt) (nr. 0354/2014); (navn fortroligt) (nr. 0355/2014); Maria Monosi (nr. 0356/2014); Juan Carlos Rico Arrabal (nr. 0357/2014); (navn fortroligt) (nr. 0358/2014); Flavio Miccono (nr. 0359/2014); Silvia Alcolea Flores (nr. 0360/2014); (navn fortroligt) (nr. 0361/2014); Silvia Chala Vaz (nr. 0362/2014); Per Andresen (nr. 0363/2014).

Formanden havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 201, stk. 13, den 21. februar 2014 sendt andragenderne til Parlamentet fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat, til det udvalg, der er kompetent med hensyn til andragender.


14. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Formanden meddelte, at han fra Rådet havde modtaget bekræftet kopi af:

- Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Aserbajdsjan om lempelse af reglerne for udstedelse af visa.


15. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions deltagelse i kapitalforhøjelsen i Den Europæiske Investeringsfond (COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

ITRE, ECON

- Forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar 2014 (COM(2014)0024 - C7-0031/2014 - 2014/0010(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

ECON

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 af 16. december 2002 om statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker (COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Michael Cramer (A7-0002/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1365/2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen for vedtagelsen af visse foranstaltninger (COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Eva Lichtenberger (A7-0003/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb (COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (COM(2013)0451 - C7-0198/2013 - 2013/0218(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: József Szájer (A7-0010/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: József Szájer (A7-0011/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed (omarbejdning) (COM(2013)0031 - C7-0028/2013 - 2013/0016(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Michael Cramer (A7-0015/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004 (COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (omarbejdning) (COM(2013)0162 - C7-0088/2013 - 2013/0089(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (omarbejdning) (COM(2013)0030 - C7-0027/2013 - 2013/0015(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår åbning af de nationale markeder for personbefordring med jernbane (COM(2013)0028 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen (COM(2013)0029 - C7-0025/2013 - 2013/0029(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

- Betænkning om ændring af artikel 136 i Europa-Parlamentets forretningsorden om medlemmernes deltagelse i møder (2013/2033(REG)) - AFCO udvalg - Ordfører: Gerald Häfner (A7-0038/2014)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om revision af den europæiske arrestordre (2013/2109(INL)) - LIBE udvalg - Ordfører: Baroness Sarah Ludford (A7-0039/2014)

- ***Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

- Betænkning om planteforædling: muligheder for at øge kvaliteten og udbyttet (2013/2099(INI)) - AGRI udvalg - Ordfører: Marit Paulsen (A7-0044/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, der er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet (COM(2013)0428 - C7-0178/2013 - 2013/0200(COD)) - PECH udvalg - Ordfører: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0046/2014)

- Betænkning om fremtiden for Europas gartnerisektor – vækststrategier (2013/2100(INI)) - AGRI udvalg - Ordfører: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

- Betænkning om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2012) (2013/2078(INI)) - LIBE udvalg - Ordfører: Louis Michel (A7-0051/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (COM(2013)0554 - C7-0239/2013 - 2013/0268(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A7-0052/2014)

- Betænkning om forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden (2013/2180(INI)) - CULT udvalg - Ordfører: Sabine Verheyen (A7-0057/2014)

- Betænkning om SOLVIT (2013/2154(INI)) - IMCO udvalg - Ordfører: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

- Betænkning om langsigtet finansiering af den europæiske økonomi (2013/2175(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Wolf Klinz (A7-0065/2014)

- Betænkning om styringen af det indre marked inden for det europæiske semester 2014 (2013/2194(INI)) - IMCO udvalg - Ordfører: Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014)

- Betænkning om evalueringen af Unionens finanser på grundlag af de resultater, der er opnået: et nyt redskab for Europa-Kommissionens forbedrede dechargeprocedure (2013/2172(INI)) - CONT udvalg - Ordfører: Michael Theurer (A7-0068/2014)

- Betænkning om specifikke foranstaltninger inden for den fælles fiskeripolitik til udvikling af kvinders rolle (2013/2150(INI)) - PECH udvalg - FEMM udvalg - Ordfører: Dolores García-Hierro Caraballo - Ordfører: Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

- Betænkning om seksuel udnyttelse og prostitution og konsekvenserne deraf for ligestillingen mellem kønnene (2013/2103(INI)) - FEMM udvalg - Ordfører: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

- Betænkning om ligestilling mellem mænd og kvinder i EU – 2012 (2013/2156(INI)) - FEMM udvalg - Ordfører: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om bekæmpelse af vold mod kvinder (2013/2004(INL)) - FEMM udvalg - Ordfører: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

- Betænkning om Kommissionens syvende og ottende rapport om EU's samhørighedspolitik og strategirapport 2013 om gennemførelsen af programmerne for 2007-2013 (2013/2008(INI)) - REGI udvalg - Ordfører: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0081/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en forenklet ordning for personkontrol ved de ydre grænser, som bygger på, at Kroatien og Cypern ensidigt anerkender visse dokumenter som ligestillede med deres nationale visa til transit gennem eller forventet ophold på deres område af en varighed på højst 90 dage inden for en given periode på 180 dage og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 895/2006/EF og nr. 582/2008/EF (COM(2013)0441 - C7-0186/2013 - 2013/0210(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

- Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2014 (2013/2157(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Philippe De Backer (A7-0084/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Werner Langen (A7-0085/2014)

- *Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en standardmomsangivelse (COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Ivo Strejček (A7-0090/2014)

- Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2014 (2013/2158(INI)) - EMPL udvalg - Ordfører: Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014)

- ***Interimsbetænkning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Indonesien på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde, bortset fra tilbagetagelsesspørgsmål (11250/2013 - C7-0351/2013 - 2013/0120A(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Ana Gomes (A7-0093/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU-agenturet for samarbejde og uddannelse inden for retshåndhævelse (Europol) samt om ophævelse af afgørelse 2009/371/RIA og 2005/681/RIA (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 - 2013/0091(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

- ***Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Tyrkiet om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse (10697/2012 - C7-0029/2014 - 2012/0122(NLE)) - LIBE udvalg - Ordfører: Renate Sommer (A7-0097/2014)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Tadeusz Cymańskis immunitet (2013/2278(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Dimitar Stoyanov (A7-0099/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (COM(2013)0853 - C7-0430/2013 - 2013/0415(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system og om ændring af direktiv 2007/46/EF (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

- *Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2009/831/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS)) - REGI udvalg - Ordfører: Danuta Maria Hübner (A7-0113/2014)

- Betænkning om privatkopieringsafgifter (2013/2114(INI)) - JURI udvalg - Ordfører: Françoise Castex (A7-0114/2014)

- ***Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Indonesien på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde for så vidt angår tilbagetagelsesspørgsmål (11313/2013 - C7-0356/2013 - 2013/0120B(NLE)) - LIBE udvalg - Ordfører: Ana Gomes (A7-0115/2014)

- ***Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama på den anden side for så vidt angår artikel 49, stk. 3 (12400/2013 - C7-0426/2013 - 2012/0219B(NLE)) - LIBE udvalg - Ordfører: Renate Weber (A7-0119/2014)

- Betænkning om optimering af udviklingen af regionerne i den yderste periferis potentiale ved at skabe synergier mellem strukturfondene og Den Europæiske Unions øvrige programmer (2013/2178(INI)) - REGI udvalg - Ordfører: Younous Omarjee (A7-0121/2014)

- *Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Oskar Herics til medlem af Revisionsretten (05077/2014 - C7-0009/2014 - 2014/0802(NLE)) - CONT udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A7-0128/2014)

- Betænkning om fremme af udvikling gennem ansvarlige forretningsmetoder, herunder udvindingsindustriens rolle i udviklingslande (2013/2126(INI)) - DEVE udvalg - Ordfører: Judith Sargentini (A7-0132/2014)

- ***Indstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Indonesien på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde, bortset fra tilbagetagelsesspørgsmål (11250/2013 - C7-0351/2013 - 2013/0120A(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Ana Gomes (A7-0134/2014)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 443/2009 for at fastlægge betingelserne for at nå 2020-målet om at reducere nye personbilers CO2-emissioner (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 77/91/EØF og 82/891/EF, direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF og 2011/35/EF og af forordning (EU) nr. 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber (COM(2013)0026 - C7-0026/2013 - 2013/0013(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af gebyrer til Det Europæiske Lægemiddelagentur for udførelse af lægemiddelovervågningsaktiviteter i forbindelse med humanmedicinske lægemidler (COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Linda McAvan (A7-0476/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af det interoperable EU-dækkende eCall-system (COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Philippe De Backer (A7-0482/2013)


16. Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioderne februar og II (PE 529.494/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 140):

Tirsdag

Ingen ændringer.

Onsdag

Formanden meddelte, at han fra Martin Callanan for ECR-Gruppen og Herbert Reul havde modtaget en anmodning om, at afstemningen om betænkning af Linda McAvan om "Fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter" (A7-0276/2013) (point 160 du PDOJ) bev udsat, og mindede om, at en sådan anmodning i henhold til de gældende bestemmelser kunne fremsættes ved begyndelsen af afstemningen.

Torsdag

- Situationen i Venezuela (Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) (point 249 du PDOJ).
Anmodning fra PPE-Gruppen om at afslutte forhandlingen om denne redegørelse ved at fremsætte et beslutningsforslag

Talere: Jean-Pierre Audy for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen, og João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, der var imod.

°
° ° °

Parlamentet godtog anmodningen.

Arbejdsplanen fastsattes således.

Indlæg af Izaskun Bilbao Barandica om fredsprocessen i Baskerlandet.


17. Betingelser for at nå 2020-målet om at reducere nye personbilers CO2-emissioner ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 443/2009 for at fastlægge betingelserne for at nå 2020-målet om at reducere nye personbilers CO2-emissioner [COM(2012)0393 - C7-0184/2012- 2012/0190(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

Thomas Ulmer forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Indlæg af Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen).

Talere: Fiona Hall (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Eider Gardiazábal Rubial (ordfører for udtalelse fra TRAN), Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Mario Pirillo for S&D-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, Ivo Belet, Marita Ulvskog, Holger Krahmer og Silvia-Adriana Ţicău.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Dubravka Šuica, Judith A. Merkies, João Ferreira, Andrej Plenković, Biljana Borzan og Jolanta Emilia Hibner.

Talere: Connie Hedegaard og Thomas Ulmer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.8 i protokollen af 25.2.2014.


18. EF-varemærke ***I - Medlemsstaternes lovgivning om varemærker ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker [COM(2013)0161 - C7-0087/2013- 2013/0088(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (omarbejdning) [COM(2013)0162 - C7-0088/2013- 2013/0089(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

Cecilia Wikström forelagde betænkningerne.

Indlæg af Michel Barnier (medlem af Kommissionen).

Talere: George Sabin Cutaş (ordfører for udtalelse fra INTA), Andreas Schwab (ordfører for udtalelse fra IMCO), Marielle Gallo for PPE-Gruppen, Bernhard Rapkay for S&D-Gruppen, Christian Engström for Verts/ALE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Dimitar Stoyanov, løsgænger, og Giuseppe Gargani.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sandra Petrović Jakovina, Eva Lichtenberger og Silvia-Adriana Ţicău.

Talere: Michel Barnier og Cecilia Wikström.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.9 i protokollen af 25.2.2014 og punkt 5.10 i protokollen af 25.2.2014.


19. Indefrysning og konfiskation af udbytte fra strafbart forhold ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indefrysning og konfiskation af udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union [COM(2012)0085 - C7-0075/2012- 2012/0036(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013)

Monica Luisa Macovei forelagde betænkningen.

Indlæg af Michel Barnier (medlem af Kommissionen).

Talere: Salvatore Iacolino for PPE-Gruppen, Rita Borsellino for S&D-Gruppen, Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen, Janusz Wojciechowski for ECR-Gruppen, Gerard Batten for EFD-Gruppen, Hubert Pirker og James Nicholson.

FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

Talere: Slavi Binev og Roberta Angelilli.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić og Mairead McGuinness.

Talere: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) og Monica Luisa Macovei.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.11 i protokollen af 25.2.2014.


20. Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde og Uddannelse på Retshåndhævelsesområdet (Europol) ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU-agenturet for samarbejde og uddannelse inden for retshåndhævelse (Europol) samt om ophævelse af afgørelse 2009/371/RIA og 2005/681/RIA [COM(2013)0173 - C7-0094/2013- 2013/0091(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra forelagde betænkningen.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Jutta Haug (ordfører for udtalelse fra BUDG), Alexandra Thein (ordfører for udtalelse fra AFCO), Marco Scurria for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten for EFD-Gruppen, Slavi Binev og Sonia Alfano for ALDE-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Hubert Pirker, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hans-Peter Martin.

Talere: Cecilia Malmström og Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.12 i protokollen af 25.2.2014.


21. Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet erhvervsuddannelse, volontørtjeneste samt au pair-ophold (omarbejdning) ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet praktik, volontørtjeneste og au pair-ansættelse (omarbejdning) [COM(2013)0151 - C7-0080/2013- 2013/0081(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Cecilia Wikström (A7-0377/2013)

Cecilia Wikström forelagde betænkningen.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Antigoni Papadopoulou (ordfører for udtalelse fra EMPL), Dimitar Stoyanov (ordfører for udtalelse fra JURI), Anna Maria Corazza Bildt for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dimitar Stoyanov, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen, Hans-Peter Martin løsgænger, Sari Essayah, Claude Moraes, Janusz Wojciechowski, Seán Kelly og Ruža Tomašić.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Dubravka Šuica, Tonino Picula, Andrew Henry William Brons, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jean Lambert, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Andrej Plenković og João Ferreira.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

Talere: Mairead McGuinness og Franz Obermayr om "catch the eye"-proceduren (formanden tog talernes indlæg til efterretning).

Talere: Cecilia Malmström og Cecilia Wikström.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.13 i protokollen af 25.2.2014.


22. Oprettelse af Det Europæiske Volontørkorps for Humanitær Bistand - EU Aid Volunteers ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Volontørkorps for Humanitær Bistand - EU Aid Volunteers [COM(2012)0514 - C7-0303/2012- 2012/0245(COD)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Michèle Striffler (A7-0158/2013)

Michèle Striffler forelagde betænkningen.

Indlæg af Kristalina Georgieva (medlem af Kommissionen).

Talere: María Muñiz De Urquiza (ordfører for udtalelse fra BUDG), Filip Kaczmarek for PPE-Gruppen, Corina Creţu for S&D-Gruppen, Bill Newton Dunn for ALDE-Gruppen, Alf Svensson, Ricardo Cortés Lastra, Cristian Dan Preda og Antigoni Papadopoulou.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Monika Panayotova, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, João Ferreira, Seán Kelly, Franz Obermayr, Dubravka Šuica, Iosif Matula, Krisztina Morvai, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Newton Dunn, Andrej Plenković og Davor Ivo Stier.

Talere: Kristalina Georgieva og Michèle Striffler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.14 i protokollen af 25.2.2014.


23. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 150:

Rareş-Lucian Niculescu, Elena Băsescu, Catherine Stihler, Jelko Kacin, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Marek Henryk Migalski, Nikola Vuljanić, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons og Monica Luisa Macovei.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Jorgo Chatzimarkakis, Mirosław Piotrowski, Paul Nuttall, Dubravka Šuica, Andrés Perelló Rodríguez, Marian Harkin, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Tonino Picula, Rosa Estaràs Ferragut, María Irigoyen Pérez, Anna Záborská, Josefa Andrés Barea, Mairead McGuinness og József Szájer.


24. Bekæmpelse af vold mod kvinder (kortfattet forelæggelse)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om bekæmpelse af vold mod kvinder [2013/2004(INL)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

Antonyia Parvanova foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Roberta Angelilli, Biljana Borzan, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Elena Băsescu og Marusya Lyubcheva.

Indlæg af Kristalina Georgieva (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.17 i protokollen af 25.2.2014.


25. Seksuel udnyttelse og prostitution samt indvirkning heraf på ligestillingen mellem kønnene (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om seksuel udnyttelse og prostitution samt indvirkning heraf på ligestillingen mellem kønnene [2013/2103(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

Mary Honeyball foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Edite Estrela, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Zbigniew Ziobro, Krisztina Morvai, Piotr Borys og Anna Hedh.

Indlæg af Kristalina Georgieva (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.15 i protokollen af 26.2.2014.


26. Opfølgning af delegationen af lovgivningsmæssige beføjelser og medlemsstaternes kontrol med Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelserne (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om opfølgning af delegationen af lovgivningsbeføjelser og medlemsstaternes kontrol med Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelserne [2012/2323(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: József Szájer (A7-0435/2013)

József Szájer foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness og Elena Băsescu.

Indlæg af Kristalina Georgieva (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.18 i protokollen af 25.2.2014.


27. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 529.494/OJMA).


28. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.50.

Klaus Welle

Othmar Karas

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cramer, Creţu, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, van der Kammen, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Provera, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik