Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 242kWORD 147k
Esmaspäev, 24. veebruar 2014 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Volituste kontrollimine
 5.Parandused (kodukorra artikkel 216)
 6.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus
 7.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotluse järgsed meetmed
 8.Presidentuuri teadaanne
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 74)
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 11.Konsultatsioonid teiste institutsioonidega
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 13.Petitsioonid
 14.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 15.Esitatud dokumendid
 16.Tööplaan
 17.Uute sõiduautode CO2-heite vähendamise 2020. aasta sihttase ***I (arutelu)
 18.Ühenduse kaubamärk ***I - Kaubamärke käsitlevad liikmesriikide õigusaktid ***I (arutelu)
 19.Kriminaaltulu arestimine ja konfiskeerimine ***I (arutelu)
 20.Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse amet (Europol) ***I (arutelu)
 21.Kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja seal elamise tingimused ***I (arutelu)
 22.Euroopa vabatahtlik humanitaarkorpus ***I (arutelu)
 23.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 24.Naistevastase vägivalla vastane võitlus (lühiettekanne)
 25.Seksuaalne ärakasutamine ja prostitutsioon ning nende mõju soolisele võrdõiguslikkusele (lühiettekanne)
 26.Seadusandlike volituste delegeerimine ja komisjoni rakendamisvolituste täitmine (lühiettekanne)
 27.Järgmise istungi päevakord
 28.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


3. Presidentuuri avaldused

Parlamendi president tegi avalduse, milles ta võttis kokku praeguse olukorra Ukrainas ja väljendas Euroopa Parlamendi solidaarsust Ukraina rahvaga ning mõistis hukka hiljutise vägivalla riigis.

President tervitas seejuures Julia Tõmošenko vabastamist, mis on ühtlasi Euroopa Parlamendi endise presidendi Pat Coxi ja Poola endise presidendi Aleksander Kwaśniewski tulemusliku tegevuse tulemus.

President toonitas, et praegu on esmatähtsad riigi stabiilsus ja ühtsus ning rahvuslik leppimine ning tuletas meelde, et Euroopa Parlament käsitleb Ukraina küsimust kolmapäeval, pärast ajutise delegatsiooni naasmist Kiievist.

Parlament mälestas minutilise leinaseisakuga neid, kes kaotasid elu võitluses demokraatia ja vabaduse eest.

°
° ° °

Seejärel tegi president avalduse, milles ta väljendas kaastunnet Indias Kerala rannikul 15. veebruaril 2012 toimunud traagilise õnnetuse ohvrite perekondadele. President tuletas meelde ka kahe Itaalia merejalaväelase Massimiliano Latorre ja Salvatore Girone saatust, keda India võimud peavad kinni juba üle kahe aasta.

President kutsus India võime üles kohaldama kehtivat rahvusvahelist õigust, kordas Itaalia ja Euroopa Liidu kindlameelsust piraatluse vastu võitlemisel kõikjal maailmas ning toonitas, et Euroopa Liidu ja India vahelised suhted peavad tuginema vastastikusele usaldusele, õiguse ülimuslikkuse austamisele, diplomaatiale ja dialoogile. Ta avaldas ühtlasi solidaarsust kahe Itaalia kodanikuga, keda peetakse kinni.


4. Volituste kontrollimine

JURI komisjoni ettepanekul kinnitas parlament Rina Ronja Kari mandaadi alates 5. veebruarist 2014.


5. Parandused (kodukorra artikkel 216)

Vastutavad komisjonid on Euroopa Parlamendis vastu võetud tekstide kohta esitanud järgmised parandused:

- Parandus P7_TA-PROV(2013)0552(COR01) 11. detsembril 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohale eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2014, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm „Perikles 2020”) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2001/923/EÜ, 2001/924/EÜ, 2006/75/EÜ, 2006/76/EÜ, 2006/849/EÜ ja 2006/850/EÜ (P7_TA-PROV(2013)0552) (COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD))

- Parandus P7_TA-PROV(2013)0565(COR01) Euroopa Parlamendi seisukohale, vastu võetud esimesel lugemisel 11. detsembril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2014, millega kehtestatakse liidu välistegevuse rahastamisvahendite rakendamise ühised eeskirjad ja menetlused (P7_TA-PROV(2013)0565) - (COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))

- Parandus P7_TA-PROV(2013)0566(COR01) 11. detsembril 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohale eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2014, millega luuakse stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend (P7_TA-PROV(2013)0566) (COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))

- Parandus P7_TA-PROV(2013)0567(COR01) Euroopa Parlamendi seisukohale, vastu võetud esimesel lugemisel 11. detsembril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2014, millega luuakse Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend (P7_TA-PROV(2013)0567) - (COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

- Parandus P7_TA-PROV(2013)0568(COR01) Euroopa Parlamendi seisukohale, vastu võetud esimesel lugemisel 11. detsembril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2014, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA II) (P7_TA-PROV(2013)0568) - (COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

- Parandus P7_TA-PROV(2013)0569(COR01) 11. detsembril 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohale eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2014, millega luuakse partnerluse rahastamisvahend koostööks kolmandate riikidega (P7_TA-PROV(2013)0569) - (COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

- Parandus P7_TA-PROV(2013)0570(COR01) 11. detsembril 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohale eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2014, millega luuakse rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste jaoks kogu maailmas (P7_TA-PROV(2013)0570) (COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))

- Parandus P7_TA-PROV(2013)0571(COR01) 11. detsembril 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohale eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) …/2014, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend aastateks 2014-2020 (P7_TA-PROV(2013)0571) (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))

- Parandus P7_TA-PROV(2014)0026(COR01) Euroopa Parlamendi seisukohas, vastu võetud esimesel lugemisel 15. jaanuaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu nõukogu direktiiv 2014/.../EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (P7_TA-PROV(2014)0026) (COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

Parandused on kättesaadavad veebilehel „Séance en direct / Istungi teave” käesoleva osaistungjärgu lõpuni.

Vastavalt kodukorra artikli 216 lõikele 4 loetakse parandused heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul ei esita fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget taotlust nende hääletusele panemiseks.


6. Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus

Alexander Mirsky esitas oma puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse seoses menetlusega Jurmala ja Riia kohtutes.

Vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 1 saadeti taotlus edasi JURI komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


7. Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotluse järgsed meetmed

Gabriele Albertini esitatud puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotlus seoses menetlusega Milano kohtus tehti teatavaks 9. septembri 2013. aasta istungil. Kodukorra kohaselt saadeti taotlus edasi JURI komisjonile, kes vastutas selle läbivaatamise eest (9.9.2013protokoll punkt 8).

JURI komisjon käsitles küsimust oma 14. oktoobri 2013. aasta, 5. novembri 2013. aasta ja 10. veebruari 2014. aasta koosolekutel. Nimetatud komisjon esitas 11. veebruari 2014. aasta kirjaga soovituse taotlust mitte rahuldada, arvestades parlamendi varasemat, 21. mai 2013. aasta otsust mitte kaitsta Gabriele Albertini puutumatust (21.5.2013protokoll punkt 6.5).

Parlament nõustus selle soovitusega.

Parlament teavitab kodukorra artikli 7 lõike 9 kohaselt otsusest endist parlamendiliiget.


8. Presidentuuri teadaanne

Parlamendi president tegi teatavaks 6. veebruari 2014. aasta otsuse, millega otsustati teha Godfrey Bloomile kodukorra artikli 153 lõike 3 punkti a kohane noomitus. Godfrey Bloomi teavitati sellest koheselt ja parlamendi president sai 12. veebruaril 2014 kättesaamisteate.

Kodukorra artikli 153 lõike 1 kohaselt teavitati otsusest ka nende komisjonide (majandus- ja rahanduskomisjon ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon) esimehi, mille liige Godfrey Bloom.

Parlamendi president tuletas meelde, et Godfrey Bloomil on õigus kaevata otsus juhatusele edasi kahe nädala jooksul alates otsusest teadasaamise kuupäevast.


9. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 74)

President teatas, et ta kirjutab kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus millega luuakse Euroopa Liidu finantshuvide kaitse valdkonna meetmete edendamise programm (programm Herakles III) ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 804/2004/EÜ (00039/2013/LEX - C7-0038/2014 - 2011/0454(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (00073/2013/LEX - C7-0039/2014 - 2011/0437(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv riigihangete kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/18/EÜ (00074/2013/LEX - C7-0040/2014 - 2011/0438(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus millega muudetakse määrust (EL) nr 510/2011, et määrata kindlaks meetodid uute väikeste tarbesõidukite CO2-heite vähendamise 2020. aasta sihttaseme saavutamiseks (00106/2013/LEX - C7-0041/2014 - 2012/0191(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (00075/2013/LEX - C7-0042/2014 - 2011/0439(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mis käsitleb mitmeaastast tarbijakaitseprogrammi aastateks 2014–2020 ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1926/2006/EÜ (00107/2013/LEX - C7-0043/2014 - 2011/0340(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 92/58/EMÜ, 92/85/EMÜ, 94/33/EÜ ja 98/24/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/37/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (00125/2013/LEX - C7-0055/2014 - 2013/0062(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 827/2004, millega keelatakse Boliiviast, Kambodžast, Ekvatoriaal-Guineast, Gruusiast ja Sierra Leonest pärit atlandi suursilm tuuni (Thunnus obesus) import ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1036/2001 (00016/2014/LEX - C7-0056/2014 - 2013/0097(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse komisjoni teavitamist Euroopa Liidu energeetikataristu investeerimisprojektidest ning millega asendatakse nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 617/2010 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 736/96 (00117/2013/LEX - C7-0057/2014 - 2013/0082(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 seoses Gröönimaa kaasamisega Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamisse (00136/2013/LEX - C7-0058/2014 - 2013/0198(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateose internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul (00115/2013/LEX - C7-0061/2014 - 2012/0180(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 260/2012 kogu liitu hõlmavatele kreedit- ja otsekorraldustele ülemineku osas (00009/2014/LEX - C7-0062/2014 - 2013/0449(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike hooajatöötajatena riiki sisenemise ja seal viibimise tingimuste kohta (00113/2013/LEX - C7-0063/2014 - 2010/0210(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Türgist imporditavat oliiviõli ja Türgist imporditavaid muid põllumajandustooteid käsitlevaid nõukogu määruseid (EÜ) nr 2008/97, (EÜ) nr 779/98 ja (EÜ) nr 1506/98 seoses komisjonile volituste delegeerimisega ja rakendamisvolituste andmisega (00112/2013/LEX - C7-0064/2014 - 2011/0453(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (00054/2013/LEX - C7-0065/2014 - 2011/0357(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (00053/2013/LEX - C7-0066/2014 - 2011/0356(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lifte ja lifti ohutusseadiseid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (00052/2013/LEX - C7-0067/2014 - 2011/0354(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mitteautomaatkaalude turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (00050/2013/LEX - C7-0068/2014 - 2011/0352(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (00049/2013/LEX - C7-0069/2014 - 2011/0351(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lihtsate surveanumate turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (00048/2013/LEX - C7-0070/2014 - 2011/0350(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide turul kättesaadavaks tegemist ja järelevalvet käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (00047/2013/LEX - C7-0071/2014 - 2011/0349(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 774/94 seoses komisjonile antavate rakendamis- ja delegeeritud volitustega (00104/2013/LEX - C7-0072/2014 - 2011/0445(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1601/91 (00091/2013/LEX - C7-0073/2014 - 2011/0231(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mõõtevahendite turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (00051/2013/LEX - C7-0074/2014 - 2011/0353(COD)).


10. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmise delegeeritud õigusakti projekt:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/87/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad finantskonglomeraatide kapitali adekvaatsuse nõuete arvutamise meetodite kohaldamist C(2014)00139 - 2014/2572(DEA)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu alates kättesaamise kuupäevast 28. jaanuaril 2014.

Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: Euroopa Parlamendi taotluse alusel üks lisakuu.

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON


11. Konsultatsioonid teiste institutsioonidega

Euroopa Parlamendi president konsulteeris aluslepingu artikli 336 kohaselt Euroopa Kohtu ja Euroopa Kontrollikojaga seoses järgmiste dokumentidega:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse 1. juulist 2011 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD));

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse alates 1. juulist 2012 Euroopa Liidu amentike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD)).


12. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-000001/2014), mille esitas(id) Jarosław Leszek Wałęsa PECH komisjoni nimel komisjonile: Svalbardi saarestiku õiguslik staatus ja kalavarud (2014/2506(RSP)) (B7-0107/2014)

- (O-000028/2014), mille esitas(id) Juan Fernando López Aguilar LIBE komisjoni nimel komisjonile: ELi viisapoliitika tulevik (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)


13. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

20/02/2014

Marcello Dell Eva (Movimento Vegetariano No Alla Caccia) (nr 2885/2013); Rosmarie Hennecke-Gramatzki (nr 2886/2013); (nimi salastatud) (nr 2887/2013); (nimi salastatud) (nr 0177/2014); Cristian Titu Raicu (nr 0178/2014); Vasile State (nr 0179/2014); Ina Bach (nr 0180/2014); Mechthild Hans (nr 0181/2014); Torsten Schulze (nr 0182/2014); Flavio Miccono (nr 0183/2014); (nimi salastatud) (nr 0184/2014); (nimi salastatud) (nr 0185/2014); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0186/2014); Jürgen Lauer (nr 0187/2014); Agostinho Borges Serra (nr 0188/2014); Roland Schmidt (nr 0189/2014); Leif Lundgren (nr 0190/2014); Manuel Rosa Serrano (nr 0191/2014); (nimi salastatud) (nr 0192/2014); Felipe Romero Cambrón (nr 0193/2014); (nimi salastatud) (nr 0194/2014); Ole Fjord Larsen (nr 0195/2014); Maria Dragut (nr 0196/2014); María de la Almudena Rodilla de Baldasano (403 allkirja) (nr 0197/2014); Núria Farrés (nr 0198/2014); (nimi salastatud) (nr 0199/2014); (nimi salastatud) (nr 0200/2014); Werner Langen (nr 0201/2014); Lluís Gallent Albaladejo (nr 0202/2014); Raini Kiukas (nr 0203/2014); (nimi salastatud) (nr 0204/2014); (nimi salastatud) (nr 0205/2014); (nimi salastatud) (nr 0206/2014); (nimi salastatud) (nr 0207/2014); Bettina Karm-Elzenbaumer (nr 0208/2014); (nimi salastatud) (nr 0209/2014); Margarete Speth (nr 0210/2014); (nimi salastatud) (nr 0211/2014); Steffen Weiß (nr 0212/2014); (nimi salastatud) (nr 0213/2014); Juan José Miguel Pajarón (nr 0214/2014); Peter Gill (nr 0215/2014); (nimi salastatud) (nr 0216/2014); (nimi salastatud) (nr 0217/2014); Charles Osita Okafor (nr 0218/2014); (nimi salastatud) (nr 0219/2014); Manuel Rosa Serrano (nr 0220/2014); Jan Van den Heuvel (nr 0221/2014); (nimi salastatud) (nr 0222/2014); Elisabetta Parmigiani (nr 0223/2014); Kamiński Janusz (nr 0224/2014); (nimi salastatud) (nr 0225/2014); (nimi salastatud) (nr 0226/2014); (nimi salastatud) (nr 0227/2014); Petya Tsvetanova Tsenova (nr 0228/2014); (nimi salastatud) (nr 0229/2014); Gordon Beard (nr 0230/2014); Karolina Dam (nr 0231/2014); Caroline Hill (nr 0232/2014); Wientje Pals (nr 0233/2014); Andreas Manthey (nr 0234/2014); Johan Willem Westerhof (nr 0235/2014); Amen Binai (nr 0236/2014); (nimi salastatud) (nr 0237/2014); Albert García (nr 0238/2014); (nimi salastatud) (nr 0239/2014); (nimi salastatud) (nr 0240/2014); (nimi salastatud) (nr 0241/2014); (nimi salastatud) (nr 0242/2014); (nimi salastatud) (nr 0243/2014); Flavio Miccono (nr 0244/2014); Ferdinando Fusco (nr 0245/2014); Maria Loizou (nr 0246/2014); (nimi salastatud) (nr 0247/2014); Celestino Cué Posada (nr 0248/2014); (nimi salastatud) (nr 0249/2014); (nimi salastatud) (nr 0250/2014); Pia Berrend (nr 0251/2014); Hans-Joachim Brucksch (nr 0252/2014); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (nr 0253/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr 0254/2014); Francesca Montemaggi (nr 0255/2014); Marialetizia Senzani (nr 0256/2014); Michel Chaplais (nr 0257/2014); (nimi salastatud) (nr 0258/2014); (nimi salastatud) (nr 0259/2014); (nimi salastatud) (nr 0260/2014); (nimi salastatud) (nr 0261/2014); Josep Grande Gómez (nr 0262/2014); Filippini Stefania (nr 0263/2014); Patrice Serra (nr 0264/2014); Marta Marchesi (nr 0265/2014); Maria José Conceição Lobo (nr 0266/2014); (nimi salastatud) (nr 0267/2014); (nimi salastatud) (nr 0268/2014); Ermanno Mesiano (nr 0269/2014); Alessandro Gardossi (nr 0270/2014); (nimi salastatud) (nr 0271/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr 0272/2014); Horst Jürgen Leditzky (nr 0273/2014); (nimi salastatud) (nr 0274/2014); Viktor Artemenko (nr 0275/2014); Achim Göbel (nr 0276/2014); Mihai Encica (nr 0277/2014); (nimi salastatud) (nr 0278/2014); Giorgio Martino (nr 0279/2014); (nimi salastatud) (nr 0280/2014); Christos Chouliaras (nr 0281/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Diffesa Animali ed Ambiente) (nr 0282/2014); Fruitós Richarte i Travesset (nr 0283/2014); (nimi salastatud) (nr 0284/2014); (nimi salastatud) (nr 0285/2014); Κyriakos Gkikas (nr 0286/2014); Florian Bosse (nr 0287/2014); (nimi salastatud) (nr 0288/2014); Istvan Sier (nr 0289/2014); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0290/2014); Leopoldo Zampiccoli (nr 0291/2014); Vasiliki Denaxa (nr 0292/2014); Daniel Vankov (nr 0293/2014); (nimi salastatud) (nr 0294/2014); Angelika Odermatt (nr 0295/2014); David Guerlava (nr 0296/2014); Stefano Fuschetto (nr 0297/2014); Stefano Fuschetto (nr 0298/2014); Stefano Fuschetto (nr 0299/2014); Bruno Terriou (nr 0300/2014); Géza Dukrét (nr 0301/2014); Stefano Fuschetto (nr 0302/2014); Stefano Fuschetto (nr 0303/2014); (nimi salastatud) (nr 0304/2014); István Török (nr 0305/2014); (nimi salastatud) (nr 0306/2014); Flavio Miccono (nr 0307/2014); Domenico Miccono (nr 0308/2014); José Manuel Martín Álvarez (nr 0309/2014); (nimi salastatud) (nr 0310/2014); (nimi salastatud) (nr 0311/2014); (nimi salastatud) (nr 0312/2014); (nimi salastatud) (nr 0313/2014); Robert Wenzel (nr 0314/2014); Enrico Battistel (nr 0315/2014); Tenna Ann Dajani (nr 0316/2014); Giovanni Gallorini (nr 0317/2014); Rodolfo Carlos Warcok (nr 0318/2014); (nimi salastatud) (nr 0319/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Diffesa Animali Ed Ambiente) (nr 0320/2014); Patrick Groux (nr 0321/2014); Borja Pérez Serna (nr 0322/2014); Fox Kenneth (nr 0323/2014); Pia Idaline Buchwald Christjansen (nr 0324/2014); Klaus Büchner (nr 0325/2014); (nimi salastatud) (nr 0326/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr 0327/2014); Vlado Kunštek (nr 0328/2014); (nimi salastatud) (nr 0329/2014); (nimi salastatud) (nr 0330/2014); (nimi salastatud) (nr 0331/2014); (nimi salastatud) (nr 0332/2014); (nimi salastatud) (nr 0333/2014); Abraamjan Mjasnik (nr 0334/2014); Valery Johan Panelle (nr 0335/2014); Elisabetta Fabi (nr 0336/2014); (nimi salastatud) (nr 0337/2014); (nimi salastatud) (nr 0338/2014); (nimi salastatud) (8 allkirja) (nr 0339/2014); Jean-Michel Weber (nr 0340/2014); John Middlemas (nr 0341/2014); Maria Donciu Ivanov (nr 0342/2014); Jorge Cubells Rodríguez-Flores (nr 0343/2014); Mariyka Popova (nr 0344/2014); Christian Beifuss (nr 0345/2014); (nimi salastatud) (nr 0346/2014); Nikolaos Ntermanakis (nr 0347/2014); Maurizio Antonio Carlucci (nr 0348/2014); Ion Carstea (nr 0349/2014); Steven Mulholland (nr 0350/2014); Wolfgang Petri (nr 0351/2014); Valerian Dragomir (nr 0352/2014); (nimi salastatud) (nr 0353/2014); (nimi salastatud) (nr 0354/2014); (nimi salastatud) (nr 0355/2014); Maria Monosi (nr 0356/2014); Juan Carlos Rico Arrabal (nr 0357/2014); (nimi salastatud) (nr 0358/2014); Flavio Miccono (nr 0359/2014); Silvia Alcolea Flores (nr 0360/2014); (nimi salastatud) (nr 0361/2014); Silvia Chala Vaz (nr 0362/2014); Per Andresen (nr 0363/2014).

Parlamendi president saatis vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 13 21. veebruaril 2014 pädevale komisjonile petitsioonid, mille esitasid Euroopa Parlamendile füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


14. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmise dokumendi tõestatud koopia:

- Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping.


15. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu osalemise kohta Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamises (COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

ITRE, ECON

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2004/162/EÜ seoses selle kohaldamisega Mayotte'i suhtes alates 1. jaanuarist 2014 (COM(2014)0024 - C7-0031/2014 - 2014/0010(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

ECON

2) parlamendikomisjonid, raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 91/2003 raudteeveo statistika kohta seoses kaupade, reisijate ja õnnetuste andmete kogumisega (COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Michael Cramer (A7-0002/2014)

- ***I Raport etttepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1365/2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat, seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks (COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Eva Lichtenberger (A7-0003/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb elektrooniliste arvete esitamist riigihangete puhul (COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist (COM(2013)0451 - C7-0198/2013 - 2013/0218(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: József Szájer (A7-0010/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: József Szájer (A7-0011/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv raudteeohutuse kohta (COM(2013)0031 - C7-0028/2013 - 2013/0016(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Michael Cramer (A7-0015/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Liidu Raudteeametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 881/2004 (COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2013)0162 - C7-0088/2013 - 2013/0089(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2013)0030 - C7-0027/2013 - 2013/0015(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb raudtee-reisijateveoteenuste siseturu avamist (COM(2013)0028 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiivi 2012/34/EL (millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond) riigisiseste reisijateveoteenuste turu avamise ja raudteeinfrastruktuuri juhtimise osas (COM(2013)0029 - C7-0025/2013 - 2013/0029(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

- Raport Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 136 muutmise kohta seoses parlamendiliikmete osavõtuga istungitest (2013/2033(REG)) - AFCO komisjon - Raportöör: Gerald Häfner (A7-0038/2014)

- Raport soovitustega komisjonile Euroopa vahistamismääruse läbivaatamise kohta (2013/2109(INL)) - LIBE komisjon - Raportöör: Baroness Sarah Ludford (A7-0039/2014)

- ***Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist käsitleva vabatahtliku partnerluslepingu sõlmimist Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi vahel (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

- Raport sordiaretuse ning võimaluste kohta suurendada kvaliteeti ja saagikust (2013/2099(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Marit Paulsen (A7-0044/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1198/2006 seoses teatavate sätetega, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist (COM(2013)0428 - C7-0178/2013 - 2013/0200(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0046/2014)

- Raport Euroopa aiandussektori tuleviku ja kasvustrateegia kohta (2013/2100(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

- Raport põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus (2012) (2013/2078(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Louis Michel (A7-0051/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (COM(2013)0554 - C7-0239/2013 - 2013/0268(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A7-0052/2014)

- Raport audiovisuaalmaailma täielikuks ühtesulandumiseks valmistumise kohta (2013/2180(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Sabine Verheyen (A7-0057/2014)

- Raport SOLVIT kohta (2013/2154(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

- Raport Euroopa majanduse pikaajalise rahastamise kohta (2013/2175(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Wolf Klinz (A7-0065/2014)

- Raport ühtse turu juhtimise kohta Euroopa 2014. aasta poolaasta raames (2013/2194(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014)

- Raport liidu rahanduse tulemuspõhise hindamise kui uue vahendi kohta Euroopa Komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse täiustamiseks (2013/2172(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Michael Theurer (A7-0068/2014)

- Raport ühise kalanduspoliitika erimeetmete kohta naiste rolli edendamiseks (2013/2150(INI)) - PECH komisjon - FEMM komisjon - Raportöör: Dolores García-Hierro Caraballo - Raportöör: Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

- Raport seksuaalse ärakasutamise ja prostitutsiooni ning nende mõju kohta soolisele võrdõiguslikkusele (2013/2103(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

- Raport naiste ja meeste võrdsuse kohta Euroopa Liidus 2012. aastal (2013/2156(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

- Raport soovitustega komisjonile naistevastase vägivalla vastase võitluse kohta (2013/2004(INL)) - FEMM komisjon - Raportöör: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

- Raport, milles käsitletakse Euroopa Komisjoni seitsmendat ja kaheksandat eduaruannet ELi ühtekuuluvuspoliitika kohta ja 2013. aasta strateegilist aruannet programmide rakendamise kohta ajavahemikul 2007–2013 (2013/2008(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0081/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel Horvaatia ja Küpros tunnustavad ühepoolselt teatavaid dokumente võrdväärsena oma riigi viisadega, mille nad on välja andnud oma territooriumilt läbisõiduks või kuni 90-päevaseks kavatsetavaks viibimiseks oma territooriumil mis tahes 180-päevase perioodi jooksul, ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 895/2006/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 582/2008/EÜ (COM(2013)0441 - C7-0186/2013 - 2013/0210(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

- Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2014. aasta majanduskasvu analüüsi kohta (2013/2157(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Philippe De Backer (A7-0084/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kindlustusvahenduse kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Werner Langen (A7-0085/2014)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, standardse käibedeklaratsiooni osas (COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Ivo Strejček (A7-0090/2014)

- Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2014. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta (2013/2158(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014)

- ***Vaheraport, milles käsitletakse nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Indoneesia Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu sõlmimise kohta, välja arvatud tagasivõtmisega seotud küsimused (11250/2013 - C7-0351/2013 - 2013/0120A(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Ana Gomes (A7-0093/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit (Europol) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsused 2009/371/JSK ja 2005/681/JSK (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 - 2013/0091(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

- ***Soovitus, mis kästleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Türgi Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu sõlmimise kohta (10697/2012 - C7-0029/2014 - 2012/0122(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Renate Sommer (A7-0097/2014)

- Raport Tadeusz Cymański puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2013/2278(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Dimitar Stoyanov (A7-0099/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (COM(2013)0853 - C7-0430/2013 - 2013/0415(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb sõidukisisese automaatsete hädaabikõnede eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsuse 2009/831/EÜ kohaldamisaega (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS)) - REGI komisjon - Raportöör: Danuta Maria Hübner (A7-0113/2014)

- Raport isiklikuks tarbeks kopeerimise maksu kohta (2013/2114(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Françoise Castex (A7-0114/2014)

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Indoneesia Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu sõlmimise kohta seoses tagasivõtmisega seotud küsimustega (11313/2013 - C7-0356/2013 - 2013/0120B(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Ana Gomes (A7-0115/2014)

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Costa Rica, El Salvadori, Guatemala, Hondurase, Nicaragua ja Panama Vabariigi vahelise poliitilise dialoogi ja koostöölepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta seoses selle artikli 49 lõikega 3 (12400/2013 - C7-0426/2013 - 2012/0219B(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Renate Weber (A7-0119/2014)

- Raport äärepoolseimate piirkondade potentsiaali optimeerimise kohta struktuurifondide ja muude Euroopa Liidu programmide koostoimimise abil (2013/2178(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Younous Omarjee (A7-0121/2014)

- *Raport ettepaneku kohta nimetada Oskar Herics kontrollikoja liikmeks (05077/2014 - C7-0009/2014 - 2014/0802(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0128/2014)

- Raport arengu edendamise kohta vastutustundlike äritavade rakendamise abil ja kaevandustööstuse rolli kohta arenguriikides (2013/2126(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Judith Sargentini (A7-0132/2014)

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Indoneesia Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu sõlmimise kohta, välja arvatud tagasivõtmisega seotud küsimused (11250/2013 - C7-0351/2013 - 2013/0120A(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Ana Gomes (A7-0134/2014)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 443/2009, et määrata kindlaks meetodid uute sõiduautode CO2-heite vähendamise 2020. aasta sihttaseme saavutamiseks (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik ning muudetakse nõukogu direktiive 77/91/EMÜ ja 82/891/EÜ, direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ ja 2011/35/EÜ ning määrust (EL) nr 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta (COM(2013)0026 - C7-0026/2013 - 2013/0013(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

- ***I Raport ettepanek kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Ravimiametile (EMA) inimtervishoius kasutatavate ravimite ravimiohutuse järelevalve toimingute eest makstavate tasude kohta (COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Linda McAvan (A7-0476/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtu kohta (COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Philippe De Backer (A7-0482/2013)


16. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja veebruari II täiskogu istungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 529.494/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 140):

Esmaspäev, teisipäev

Muudatusteta.

Kolmapäev

Parlamendi president teatas, et Martin Callanan fraktsiooni ECR nimel ja Herbert Reul esitasid taotluse lükata edasi Linda McAvani raporti Tubaka ja seonduvate toodete tootmine, esitlemine ja müük (A7-0276/2013) (päevakorra lõpliku projekti punkt 160) hääletus ning tuletas meelde, et kehtiva korra kohaselt võib sellise taotluse esitada enne hääletust.

Neljapäev

- Olukord Venezuelas (komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus) (päevakorra lõpliku projekti punkt 249).
Fraktsioon PPE esitas taotluse esitada seda avaldust käsitleva arutelu lõpus resolutsiooni ettepanek.

Sõna võtsid Jean-Pierre Audy fraktsiooni PPE nimel, kes põhjendas seda taotlust, ja João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes oli selle vastu.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Tööplaan kinnitati.

°
° ° °

Sõna võttis Izaskun Bilbao Barandica rahuprotsessi kohta Baskimaal.


17. Uute sõiduautode CO2-heite vähendamise 2020. aasta sihttase ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 443/2009, et määrata kindlaks meetodid uute sõiduautode CO2-heite vähendamise 2020. aasta sihttaseme saavutamiseks [COM(2012)0393 - C7-0184/2012- 2012/0190(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

Thomas Ulmer tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võttis Connie Hedegaard (komisjoni liige).

Sõna võtsid Fiona Hall (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Eider Gardiazábal Rubial (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Mario Pirillo fraktsiooni S&D nimel, Chris Davies fraktsiooni ALDE nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ivo Belet, Marita Ulvskog, Holger Krahmer ja Silvia-Adriana Ţicău.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dubravka Šuica, Judith A. Merkies, João Ferreira, Andrej Plenković, Biljana Borzan ja Jolanta Emilia Hibner.

Sõna võtsid Connie Hedegaard ja Thomas Ulmer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.2.2014protokoll punkt 5.8.


18. Ühenduse kaubamärk ***I - Kaubamärke käsitlevad liikmesriikide õigusaktid ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta [COM(2013)0161 - C7-0087/2013- 2013/0088(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2013)0162 - C7-0088/2013- 2013/0089(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

Cecilia Wikström tutvustas raporteid.

Sõna võttis Michel Barnier (komisjoni liige).

Sõna võtsid George Sabin Cutaş (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Andreas Schwab (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Marielle Gallo fraktsiooni PPE nimel, Bernhard Rapkay fraktsiooni S&D nimel, Christian Engström fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Dimitar Stoyanov (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Giuseppe Gargani.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sandra Petrović Jakovina, Eva Lichtenberger ja Silvia-Adriana Ţicău.

Sõna võtsid Michel Barnier ja Cecilia Wikström.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.2.2014protokoll punkt 5.9 ja 25.2.2014protokoll punkt 5.10.


19. Kriminaaltulu arestimine ja konfiskeerimine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus [COM(2012)0085 - C7-0075/2012- 2012/0036(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013)

Monica Luisa Macovei tutvustas raportit.

Sõna võttis Michel Barnier (komisjoni liige).

Sõna võtsid Salvatore Iacolino fraktsiooni PPE nimel, Rita Borsellino fraktsiooni S&D nimel, Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel, Janusz Wojciechowski fraktsiooni ECR nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFD nimel, Hubert Pirker ja James Nicholson.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Sõna võtsid Slavi Binev ja Roberta Angelilli.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić ja Mairead McGuinness.

Sõna võtsid Cecilia Malmström (komisjoni liige) ja Monica Luisa Macovei.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.2.2014protokoll punkt 5.11.


20. Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse amet (Europol) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit (Europol) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsused 2009/371/JSK ja 2005/681/JSK [COM(2013)0173 - C7-0094/2013- 2013/0091(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jutta Haug (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Alexandra Thein (AFCO komisjoni arvamuse koostaja), Marco Scurria fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFD nimel, Slavi Binev ja Sonia Alfano fraktsiooni ALDE nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness ja Hubert Pirker, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hans-Peter Martin.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.2.2014protokoll punkt 5.12.


21. Kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja seal elamise tingimused ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike teadustöö, õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2013)0151 - C7-0080/2013- 2013/0081(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Cecilia Wikström (A7-0377/2013)

Cecilia Wikström tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Antigoni Papadopoulou (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Dimitar Stoyanov (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dimitar Stoyanov, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marek Henryk Migalski fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Sari Essayah, Claude Moraes, Janusz Wojciechowski, Seán Kelly ja Ruža Tomašić.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dubravka Šuica, Tonino Picula, Andrew Henry William Brons, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jean Lambert, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Andrej Plenković ja João Ferreira.

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Sõna võtsid Mairead McGuinness ja Franz Obermayr eelnevalt registreerimata sõnavõttude menetluse kohta (asepresident võttis märkused teadmiseks).

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Cecilia Wikström.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.2.2014protokoll punkt 5.13.


22. Euroopa vabatahtlik humanitaarkorpus ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa vabatahtlik humanitaarkorpus ELi humanitaarabi vabatahtlikud (EU Aid Volunteers) [COM(2012)0514 - C7-0303/2012- 2012/0245(COD)] - Arengukomisjon. Raportöör: Michèle Striffler (A7-0158/2013)

Michèle Striffler tutvustas raportit.

Sõna võttis Kristalina Georgieva (komisjoni liige).

Sõna võtsid María Muñiz De Urquiza (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Filip Kaczmarek fraktsiooni PPE nimel, Corina Creţu fraktsiooni S&D nimel, Bill Newton Dunn fraktsiooni ALDE nimel, Alf Svensson, Ricardo Cortés Lastra, Cristian Dan Preda ja Antigoni Papadopoulou.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Monika Panayotova, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, João Ferreira, Seán Kelly, Franz Obermayr, Dubravka Šuica, Iosif Matula, Krisztina Morvai, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Newton Dunn, Andrej Plenković ja Davor Ivo Stier.

Sõna võtsid Kristalina Georgieva ja Michèle Striffler.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.2.2014protokoll punkt 5.14.


23. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 150 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Rareş-Lucian Niculescu, Elena Băsescu, Catherine Stihler, Jelko Kacin, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Marek Henryk Migalski, Nikola Vuljanić, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons ja Monica Luisa Macovei.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Jorgo Chatzimarkakis, Mirosław Piotrowski, Paul Nuttall, Dubravka Šuica, Andrés Perelló Rodríguez, Marian Harkin, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Tonino Picula, Rosa Estaràs Ferragut, María Irigoyen Pérez, Anna Záborská, Josefa Andrés Barea, Mairead McGuinness ja József Szájer.


24. Naistevastase vägivalla vastane võitlus (lühiettekanne)

Raport soovitustega komisjonile naistevastase vägivalla vastase võitluse kohta [2013/2004(INL)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

Antonyia Parvanova tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Roberta Angelilli, Biljana Borzan, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Elena Băsescu ja Marusya Lyubcheva.

Sõna võttis Kristalina Georgieva (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.2.2014protokoll punkt 5.17.


25. Seksuaalne ärakasutamine ja prostitutsioon ning nende mõju soolisele võrdõiguslikkusele (lühiettekanne)

Raport seksuaalse ärakasutamise ja prostitutsiooni ning nende mõju kohta soolisele võrdõiguslikkusele [2013/2103(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

Mary Honeyball tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Edite Estrela, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Zbigniew Ziobro, Krisztina Morvai, Piotr Borys ja Anna Hedh.

Sõna võttis Kristalina Georgieva (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.2.2014protokoll punkt 9.15.


26. Seadusandlike volituste delegeerimine ja komisjoni rakendamisvolituste täitmine (lühiettekanne)

Raport seadusandlike volituste delegeerimise järelmeetmete ja liikmesriikide kontrolli kohta komisjoni rakendamisvolituste täitmise üle [2012/2323(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: József Szájer (A7-0435/2013)

József Szájer tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness ja Elena Băsescu.

Sõna võttis Kristalina Georgieva (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.2.2014protokoll punkt 5.18.


27. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 529.494/OJMA).


28. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.50.

Klaus Welle

Othmar Karas

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cramer, Creţu, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, van der Kammen, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Provera, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika