Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 246kWORD 152k
Maanantai 24. helmikuuta 2014 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Valtakirjojen tarkastus
 5.Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla)
 6.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 7.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskevan pyynnön johdosta toteutetut toimet
 8.Puhemiehen ilmoitus
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 11.Muiden toimielinten kuuleminen
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 13.Vetoomukset
 14.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 15.Vastaanotetut asiakirjat
 16.Käsittelyjärjestys
 17.Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet vuoteen 2020 mennessä ***I (keskustelu)
 18.Yhteisön tavaramerkki ***I - Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntö ***I (keskustelu)
 19.Rikoshyödyn jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen ***I (keskustelu)
 20.Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirasto (Europol) ***I (keskustelu)
 21.Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset ***I (keskustelu)
 22.Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot ***I (keskustelu)
 23.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 24.Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta (lyhyt esittely)
 25.Seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutus sukupuolten tasa-arvoon (lyhyt esittely)
 26.Säädösvallan siirto ja komission täytäntöönpanovallan käyttö (lyhyt esittely)
 27.Seuraavan istunnon esityslista
 28.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.


2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


3. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies antoi julkilausuman Ukrainan nykytilanteesta. Hän ilmaisi parlamentin solidaarisuuden Ukrainan kansalle ja tuomitsi maan viimeaikaiset väkivaltaisuudet.

Lisäksi puhemies pani tyytyväisenä merkille Julija Tymošenkon vapauttamisen, josta voidaan osaltaan kiittää Euroopan parlamentin entisen puhemiehen Pat Coxin ja Puolan entisen presidentin Aleksander Kwaśniewskin toimintaa.

Hän korosti, että tällä hetkellä ensisijaisessa asemassa on maan vakaus ja yhtenäisyys sekä kansallinen sovinto. Hän palautti mieliin, että parlamentti keskustelee Ukrainan tilanteesta keskiviikkona, kun tilapäinen valtuuskunta on palannut Kiovasta.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden niiden uhrien muistoksi, jotka ovat menettäneet henkensä taistellessaan demokratian ja vapauden puolesta.

°
° ° °

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän ilmaisi osanottonsa Intian rannikolla Keralassa 15. helmikuuta 2012 tapahtuneen traagisen onnettomuuden uhrien perheille. Hän palautti mieliin, että Intian viranomaiset ovat pitäneet pidätettyinä yli kaksi vuotta kahta italialaista merijalkaväen sotilasta, Massimiliano Latorrea ja Salvatore Gironea.

Puhemies kehotti Intian viranomaisia noudattamaan kansainvälistä lainsäädäntöä, toisti Italian ja Euroopan unionin sitoutuneisuuden merirosvouden torjumiseen kaikkialla maailmassa ja palautti mieliin, että Euroopan unionin ja Intian suhteiden on perustuttava vastavuoroiseen luottamukseen, oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen, diplomatiaan ja vuoropuheluun. Hän ilmaisi lopuksi solidaarisuutensa kahdelle pidätetylle italian kansalaiselle.


4. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteväksi Rina Ronja Karin valtakirjan 5. helmikuuta 2014 alkaen.


5. Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla)

Asiasta vastaavat valiokunnat ovat välittäneet seuraavat oikaisut Euroopan parlamentin hyväksymiin teksteihin:

- Oikaisu P7_TA-PROV(2013)0552(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2013 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles 2020 -ohjelma) ja neuvoston päätösten 2001/923/EY, 2001/924/EY, 2006/75/EY, 2006/76/EY, 2006/849/EY ja 2006/850/EY kumoamisesta (P7_TA-PROV(2013)0552) (COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD))

- Oikaisu P7_TA-PROV(2013)0565(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2013 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi unionin ulkoisen toiminnan välineiden täytäntöönpanoa koskevista yhteisistä säännöistä ja menettelyistä (P7_TA-PROV(2013)0565) - (COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))

- Oikaisu P7_TA-PROV(2013)0566(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2013 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi vakautta ja rauhaa edistävän välineen perustamisesta (P7_TA-PROV(2013)0566) (COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))

- Oikaisu P7_TA-PROV(2013)0567(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2013 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan naapuruusvälineen perustamisesta (P7_TA-PROV(2013)0567) - (COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

- Oikaisu P7_TA-PROV(2013)0568(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2013 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) (P7_TA-PROV(2013)0568) - (COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

- Oikaisu P7_TA-PROV(2013)0569(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2013 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kumppanuusvälineen perustamisesta kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten (P7_TA-PROV(2013)0569) - (COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

- Oikaisu P7_TA-PROV(2013)0570(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2013 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä (P7_TA-PROV(2013)0570) (COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))

- Oikaisu P7_TA-PROV(2013)0571(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 11. joulukuuta 2013 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta kaudelle 2014–2020 (P7_TA-PROV(2013)0571) (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))

- Oikaisu P7_TA-PROV(2014)0026(COR01) ensimmäisessä käsittelyssä 15. tammikuuta 2014 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (P7_TA-PROV(2014)0026) (COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

Oikaisut ovat saatavilla ”Séance en direct” -sivustolla tämän istuntojakson ajan.

Työjärjestyksen 216 artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisut katsotaan hyväksytyiksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.


6. Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Alexander Mirsky on pyytänyt parlamenttisen koskemattomuutensa ja erioikeuksiensa puolustamista Jurmalan ja Rigan tuomioistuinten käsiteltävänä olevaan asiaan liittyen.

Työjärjestyksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


7. Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskevan pyynnön johdosta toteutetut toimet

Gabriele Albertinin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskevasta pyynnöstä Milanon tuomioistuimen käsiteltävänä olevaan asiaan liittyen ilmoitettiin 9. syyskuuta 2013 pidetyssä istunnossa. Työjärjestyksen määräysten mukaisesti tämä pyyntö on välitetty edelleen asiasta vastaavalle JURI-valiokunnalle (istunnon pöytäkirja 9.9.2013, kohta 8).

JURI-valiokunta on käsitellyt pyyntöä 14. lokakuuta 2013, 5. marraskuuta 2013 ja 10. helmikuuta 2014 pitämissään kokouksissa. Valiokunta ilmoitti 11. helmikuuta 2014 päivätyllä kirjeellä suosituksensa olla toteuttamatta toimia pyynnön johdosta parlamentin aikaisemmin 21. toukokuuta 2013 tekemän päätöksen olla puolustamatta Gabriele Albertinin parlamentaarista koskemattomuutta perusteella (istunnon pöytäkirja 21.5.2013, kohta 6.5).

Parlamentti hyväksyi tämän suosituksen.

Työjärjestyksen 7 artiklan 9 kohdan mukaisesti parlamentti antaa päätöksen tiedoksi entiselle jäsenelle.


8. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies ilmoitti tehneensä 6. helmikuuta 2014 päätöksen huomautuksen antamisesta Godfrey Bloomille työjärjestyksen 153 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti. Godfrey Bloomille on ilmoitettu asiasta välittömästi ja puhemies on saanut 12. helmikuuta 2014 vastaanottotodistuksen.

Myös niiden valiokuntien, joihin Godfrey Bloom kuuluu eli talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan, puheenjohtajille on ilmoitettu asiasta työjärjestyksen 153 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Puhemies palautti mieliin, että Godfrey Bloom voi kahden viikon kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hakea siihen muutosta puhemiehistöltä.


9. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ohjelman perustamisesta Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisen alalla toteutettavien toimien tukemiseksi (Herkules III -ohjelma) ja päätöksen N:o 804/2004/EY kumoamisesta (00039/2013/LEX - C7-0038/2014 - 2011/0454(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi käyttöoikeussopimusten tekemisestä (00073/2013/LEX - C7-0039/2014 - 2011/0437(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (00074/2013/LEX - C7-0040/2014 - 2011/0438(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 510/2011 muuttamisesta uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevien keinojen määrittelemiseksi (00106/2013/LEX - C7-0041/2014 - 2012/0191(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (00075/2013/LEX - C7-0042/2014 - 2011/0439(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus monivuotisesta kuluttajaohjelmasta vuosiksi 2014–2020 ja päätöksen N:o 1926/2006/EY kumoamisesta (00107/2013/LEX - C7-0043/2014 - 2011/0340(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi neuvoston direktiivien 92/58/ETY, 92/85/ETY, 94/33/EY ja 98/24/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008 (00125/2013/LEX - C7-0055/2014 - 2013/0062(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Boliviasta, Georgiasta, Kambodžasta, Päiväntasaajan Guineasta ja Sierra Leonesta peräisin olevan Atlantin isosilmätonnikalan (Thunnus obesus) tuonnin kieltämisestä ja asetuksen (EY) N:o 1036/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 827/2004 kumoamisesta (00016/2014/LEX - C7-0056/2014 - 2013/0097(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 617/2010 korvaamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 736/96 kumoamisesta (00117/2013/LEX - C7-0057/2014 - 2013/0082(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän täytäntöönpanoon (00136/2013/LEX - C7-0058/2014 - 2013/0198(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla (00115/2013/LEX - C7-0061/2014 - 2012/0180(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 260/2012 muuttamisesta unionin laajuisiin tilisiirtoihin ja suoraveloituksiin siirtymisen osalta (00009/2014/LEX - C7-0062/2014 - 2013/0449(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijänä työskentelyä varten (00113/2013/LEX - C7-0063/2014 - 2010/0210(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus neuvoston asetusten (EY) N:o 2008/97, (EY) N:o 779/98 ja (EY) N:o 1506/98 muuttamisesta Turkista peräisin olevan oliiviöljyn ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden tuonnin alalla siltä osin kuin on kyse komissiolle siirretystä säädösvallasta ja täytäntöönpanovallasta (00112/2013/LEX - C7-0064/2014 - 2011/0453(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) (00054/2013/LEX - C7-0065/2014 - 2011/0357(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) (00053/2013/LEX - C7-0066/2014 - 2011/0356(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi hissejä ja hissien turvakomponentteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) (00052/2013/LEX - C7-0067/2014 - 2011/0354(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi muiden kuin automaattisten vaakojen asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) (00050/2013/LEX - C7-0068/2014 - 2011/0352(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) (00049/2013/LEX - C7-0069/2014 - 2011/0351(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yksinkertaisten painesäiliöiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) (00048/2013/LEX - C7-0070/2014 - 2011/0350(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville markkinoilla ja valvontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) (00047/2013/LEX - C7-0071/2014 - 2011/0349(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 774/94 muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpano- ja säädösvallan osalta (00104/2013/LEX - C7-0072/2014 - 2011/0445(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91 kumoamisesta (00091/2013/LEX - C7-0073/2014 - 2011/0231(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) (00051/2013/LEX - C7-0074/2014 - 2011/0353(COD)).


10. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä finanssiryhmittymien vakavaraisuusvaatimusten laskentamenetelmien soveltamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla C(2014)00139 - 2014/2572(DEA)

Vastustamisen määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 28. tammikuuta 2014.

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu yhdellä kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


11. Muiden toimielinten kuuleminen

Tuomioistuimen ja tilintarkastustuomioistuimen kuuleminen.

Puhemies on kuullut tuomioistuinta ja tilintarkastustuomioistuinta perussopimuksen 336 artiklan määräysten mukaisesti seuraavista ehdotuksista:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2011 (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2012 (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD)).


12. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-000001/2014) Jarosław Leszek Wałęsa PECH-valiokunnan puolesta komissiolle: Huippuvuorten oikeudellinen asema ja niiden kalavarat (2014/2506(RSP)) (B7-0107/2014)

- (O-000028/2014) Juan Fernando López Aguilar LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Unionin viisumipolitiikan tulevaisuus (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014).


13. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 201 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

20.2.2014

Marcello Dell Eva (Movimento Vegetariano No Alla Caccia) (nro 2885/2013); Rosmarie Hennecke-Gramatzki (nro 2886/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 2887/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0177/2014); Cristian Titu Raicu (nro 0178/2014); Vasile State (nro 0179/2014); Ina Bach (nro 0180/2014); Mechthild Hans (nro 0181/2014); Torsten Schulze (nro 0182/2014); Flavio Miccono (nro 0183/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0184/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0185/2014); Joseph-Christos Kondylakis (nro 0186/2014); Jürgen Lauer (nro 0187/2014); Agostinho Borges Serra (nro 0188/2014); Roland Schmidt (nro 0189/2014); Leif Lundgren (nro 0190/2014); Manuel Rosa Serrano (nro 0191/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0192/2014); Felipe Romero Cambrón (nro 0193/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0194/2014); Ole Fjord Larsen (nro 0195/2014); Maria Dragut (nro 0196/2014); María de la Almudena Rodilla de Baldasano (403 allekirjoittanutta) (nro 0197/2014); Núria Farrés (nro 0198/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0199/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0200/2014); Werner Langen (nro 0201/2014); Lluís Gallent Albaladejo (nro 0202/2014); Raini Kiukas (nro 0203/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0204/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0205/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0206/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0207/2014); Bettina Karm-Elzenbaumer (nro 0208/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0209/2014); Margarete Speth (nro 0210/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0211/2014); Steffen Weiß (nro 0212/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0213/2014); Juan José Miguel Pajarón (nro 0214/2014); Peter Gill (nro 0215/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0216/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0217/2014); Charles Osita Okafor (nro 0218/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0219/2014); Manuel Rosa Serrano (nro 0220/2014); Jan Van den Heuvel (nro 0221/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0222/2014); Elisabetta Parmigiani (nro 0223/2014); Kamiński Janusz (nro 0224/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0225/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0226/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0227/2014); Petya Tsvetanova Tsenova (nro 0228/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0229/2014); Gordon Beard (nro 0230/2014); Karolina Dam (nro 0231/2014); Caroline Hill (nro 0232/2014); Wientje Pals (nro 0233/2014); Andreas Manthey (nro 0234/2014); Johan Willem Westerhof (nro 0235/2014); Amen Binai (nro 0236/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0237/2014); Albert García (nro 0238/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0239/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0240/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0241/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0242/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0243/2014); Flavio Miccono (nro 0244/2014); Ferdinando Fusco (nro 0245/2014); Maria Loizou (nro 0246/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0247/2014); Celestino Cué Posada (nro 0248/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0249/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0250/2014); Pia Berrend (nro 0251/2014); Hans-Joachim Brucksch (nro 0252/2014); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (nro 0253/2014); Alberto de la Peña Guillén (nro 0254/2014); Francesca Montemaggi (nro 0255/2014); Marialetizia Senzani (nro 0256/2014); Michel Chaplais (nro 0257/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0258/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0259/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0260/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0261/2014); Josep Grande Gómez (nro 0262/2014); Filippini Stefania (nro 0263/2014); Patrice Serra (nro 0264/2014); Marta Marchesi (nro 0265/2014); Maria José Conceição Lobo (nro 0266/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0267/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0268/2014); Ermanno Mesiano (nro 0269/2014); Alessandro Gardossi (nro 0270/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0271/2014); Alberto de la Peña Guillén (nro 0272/2014); Horst Jürgen Leditzky (nro 0273/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0274/2014); Viktor Artemenko (nro 0275/2014); Achim Göbel (nro 0276/2014); Mihai Encica (nro 0277/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0278/2014); Giorgio Martino (nro 0279/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0280/2014); Christos Chouliaras (nro 0281/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Diffesa Animali ed Ambiente) (nro 0282/2014); Fruitós Richarte i Travesset (nro 0283/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0284/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0285/2014); Κyriakos Gkikas (nro 0286/2014); Florian Bosse (nro 0287/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0288/2014); Istvan Sier (nro 0289/2014); Joseph-Christos Kondylakis (nro 0290/2014); Leopoldo Zampiccoli (nro 0291/2014); Vasiliki Denaxa (nro 0292/2014); Daniel Vankov (nro 0293/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0294/2014); Angelika Odermatt (nro 0295/2014); David Guerlava (nro 0296/2014); Stefano Fuschetto (nro 0297/2014); Stefano Fuschetto (nro 0298/2014); Stefano Fuschetto (nro 0299/2014); Bruno Terriou (nro 0300/2014); Géza Dukrét (nro 0301/2014); Stefano Fuschetto (nro 0302/2014); Stefano Fuschetto (nro 0303/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0304/2014); István Török (nro 0305/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0306/2014); Flavio Miccono (nro 0307/2014); Domenico Miccono (nro 0308/2014); José Manuel Martín Álvarez (nro 0309/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0310/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0311/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0312/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0313/2014); Robert Wenzel (nro 0314/2014); Enrico Battistel (nro 0315/2014); Tenna Ann Dajani (nro 0316/2014); Giovanni Gallorini (nro 0317/2014); Rodolfo Carlos Warcok (nro 0318/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0319/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Diffesa Animali Ed Ambiente) (nro 0320/2014); Patrick Groux (nro 0321/2014); Borja Pérez Serna (nro 0322/2014); Fox Kenneth (nro 0323/2014); Pia Idaline Buchwald Christjansen (nro 0324/2014); Klaus Büchner (nro 0325/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0326/2014); Alberto de la Peña Guillén (nro 0327/2014); Vlado Kunštek (nro 0328/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0329/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0330/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0331/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0332/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0333/2014); Abraamjan Mjasnik (nro 0334/2014); Valery Johan Panelle (nro 0335/2014); Elisabetta Fabi (nro 0336/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0337/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0338/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (8 allekirjoittanutta) (nro 0339/2014); Jean-Michel Weber (nro 0340/2014); John Middlemas (nro 0341/2014); Maria Donciu Ivanov (nro 0342/2014); Jorge Cubells Rodríguez-Flores (nro 0343/2014); Mariyka Popova (nro 0344/2014); Christian Beifuss (nro 0345/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0346/2014); Nikolaos Ntermanakis (nro 0347/2014); Maurizio Antonio Carlucci (nro 0348/2014); Ion Carstea (nro 0349/2014); Steven Mulholland (nro 0350/2014); Wolfgang Petri (nro 0351/2014); Valerian Dragomir (nro 0352/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0353/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0354/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0355/2014); Maria Monosi (nro 0356/2014); Juan Carlos Rico Arrabal (nro 0357/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0358/2014); Flavio Miccono (nro 0359/2014); Silvia Alcolea Flores (nro 0360/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0361/2014); Silvia Chala Vaz (nro 0362/2014); Per Andresen (nro 0363/2014).

Puhemies ilmoitti lähettäneensä 21. helmikuuta 2014 työjärjestyksen 201 artiklan 13 kohdan määäräysten mukaisesti asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


14. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavan asiakirjan oikeaksi todistetun jäljennöksen:

- Euroopan unionin ja Azerbaidžanin tasavallan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta.


15. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Liite ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 muuttamisesta (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin osuudesta Euroopan investointirahaston pääoman korottamisessa (COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

ITRE, ECON

- Ehdotus neuvoston päätökseksi päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta sen soveltamiseksi Mayotteen 1 päivästä tammikuuta 2014 (COM(2014)0024 - C7-0031/2014 - 2014/0010(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

ECON

2) parlamentin valiokunnilta, mietinnöt:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen tilastoista 16. päivänä joulukuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 91/2003 muuttamisesta tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta (COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Michael Cramer (A7-0002/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1365/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi (COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Eva Lichtenberger (A7-0003/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa (COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaan (COM(2013)0451 - C7-0198/2013 - 2013/0218(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: József Szájer (A7-0010/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: József Szájer (A7-0011/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rautateiden turvallisuudesta (uudelleenlaadittu toisinto) (COM(2013)0031 - C7-0028/2013 - 2013/0016(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Michael Cramer (A7-0015/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rautatievirastosta ja asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoamisesta (COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2013)0162 - C7-0088/2013 - 2013/0089(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa (uudelleen laadittu toisinto) (COM(2013)0030 - C7-0027/2013 - 2013/0015(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta (COM(2013)0028 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/34/EU muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen ja rautatieinfrastruktuurin hallinnoinnin osalta (COM(2013)0029 - C7-0025/2013 - 2013/0029(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

- Mietintö työjärjestyksen 136 artiklan muuttamisesta (jäsenten osallistuminen istuntoihin) (2013/2033(REG)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Gerald Häfner (A7-0038/2014)

- Mietintö suosituksista komissiolle eurooppalaisen pidätysmääräyksen uudelleentarkastelusta (2013/2109(INL)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Baroness Sarah Ludford (A7-0039/2014)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja Euroopan unioniin suuntautuvaa puutuotteiden kauppaa koskevan Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

- Mietintö kasvinjalostuksesta: mahdolliset keinot parantaa laatua ja satoa (2013/2099(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Marit Paulsen (A7-0044/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta (COM(2013)0428 - C7-0178/2013 - 2013/0200(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0046/2014)

- Mietintö Euroopan puutarhaviljelyn tulevaisuudesta – kasvustrategiat (2013/2100(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

- Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2012) (2013/2078(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Louis Michel (A7-0051/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 muuttamisesta (COM(2013)0554 - C7-0239/2013 - 2013/0268(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A7-0052/2014)

- Mietintö valmistautumisesta täysin konvergoituneeseen audiovisuaaliseen maailmaan (2013/2180(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Sabine Verheyen (A7-0057/2014)

- Mietintö sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkosta (SOLVIT) (2013/2154(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

- Mietintö Euroopan talouden pitkäaikaisesta rahoituksesta (2013/2175(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Wolf Klinz (A7-0065/2014)

- Mietintö sisämarkkinoiden hallinnoinnista eurooppalaisen ohjausjakson 2014 puitteissa (2013/2194(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014)

- Mietintö saavutettuihin tuloksiin perustuvasta unionin varoja koskevasta arvioinnista: uusi väline komission tehostettua vastuuvapausmenettelyä varten (2013/2172(INI)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Michael Theurer (A7-0068/2014)

- Mietintö erityistoimista naisten aseman kehittämiseksi yhteisessä kalastuspolitiikassa (2013/2150(INI)) - PECH-valiokunta - FEMM-valiokunta - Esittelijät: Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

- Mietintö seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutuksesta sukupuolten tasa-arvoon (2013/2103(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

- Mietintö naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa 2012 (2013/2156(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

- Mietintö suosituksista komissiolle naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnasta (2013/2004(INL)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

- Mietintö Euroopan komission seitsemännestä ja kahdeksannesta EU:n koheesiopolitiikkaa käsittelevästä kertomuksesta ja strategiakertomuksesta 2013 vuosien 2007–2013 ohjelmien toteuttamisesta (2013/2008(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0081/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yksinkertaistetun järjestelmän käyttöönotosta henkilötarkastuksissa ulkorajoilla siten, että Kroatia ja Kypros hyväksyvät yksipuolisesti tietyt asiakirjat kansallisia viisumejaan vastaaviksi alueidensa läpi tapahtuvaa kauttakulkua varten tai 180 vuorokauden pituista ajanjaksoa kohden enintään 90 vuorokautta kestävää alueellaan oleskelua varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 895/2006/EY ja N:o 582/2008/EY kumoamisesta (COM(2013)0441 - C7-0186/2013 - 2013/0210(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

- Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2014 (2013/2157(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Philippe De Backer (A7-0084/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutusedustuksesta (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Werner Langen (A7-0085/2014)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta vakioidun arvonlisäveroilmoituksen osalta (COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Ivo Strejček (A7-0090/2014)

- Mietintö aiheesta ”Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2014 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat” (2013/2158(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014)

- *** Väliaikainen mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä takaisinottoa koskevia kysymyksiä lukuun ottamatta (11250/2013 - C7-0351/2013 - 2013/0120A(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Ana Gomes (A7-0093/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS ja 2005/681/YOS kumoamisesta (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 - 2013/0091(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Turkin tasavallan välillä (10697/2012 - C7-0029/2014 - 2012/0122(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Renate Sommer (A7-0097/2014)

- Mietintö Tadeusz Cymańskin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2013/2278(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Dimitar Stoyanov (A7-0099/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (COM(2013)0853 - C7-0430/2013 - 2013/0415(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen 2009/831/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A7-0113/2014)

- Mietintö yksityisen kopioinnin maksuista (2013/2114(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Françoise Castex (A7-0114/2014)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä takaisinottoa koskevien kysymysten osalta (11313/2013 - C7-0356/2013 - 2013/0120B(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Ana Gomes (A7-0115/2014)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman tasavaltojen välisen poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta sopimuksen 49 artiklan 3 kohdan osalta (12400/2013 - C7-0426/2013 - 2012/0219B(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Renate Weber (A7-0119/2014)

- Mietintö syrjäisimpien alueiden potentiaalin optimoimisesta luomalla synergioita EU:n rakennerahastojen ja EU:n muiden ohjelmien välille (2013/2178(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Younous Omarjee (A7-0121/2014)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää Oskar Herics tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (05077/2014 - C7-0009/2014 - 2014/0802(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0128/2014)

- Mietintö kehityksen edistämisestä vastuullisten yrityskäytäntöjen avulla ja kaivannaisteollisuuden roolista kehitysmaissa (2013/2126(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Judith Sargentini (A7-0132/2014)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä takaisinottoa koskevia kysymyksiä lukuun ottamatta (11250/2013 - C7-0351/2013 - 2013/0120A(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Ana Gomes (A7-0134/2014)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 443/2009 muuttamisesta uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevien keinojen määrittelemiseksi (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivien 77/91/ETY ja 82/891/EY, direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY ja 2011/35/EY ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1192/69 kumoamisesta (COM(2013)0026 - C7-0026/2013 - 2013/0013(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan lääkevirastolle suoritettavista maksuista ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan lääketurvatoiminnan toteuttamisen osalta (COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Linda McAvan (A7-0476/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-järjestelmän käyttöönotosta (COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Philippe De Backer (A7-0482/2013)


16. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Helmikuun II istuntojakson istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 529.494/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla):

Maanantai, tiistai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Keskiviikko

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa Martin Callananilta ECR-ryhmän puolesta ja Herbert Reulilta pyynnön lykätä Linda McAvanin mietinnöstä "Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti" (A7-0276/2013) (PDOJ:n kohta 160) toimitettavaa äänestystä ja palautti mieliin, että voimassa olevien määräysten mukaisesti tällainen pyyntö on esitettävä äänestysten alkaessa.

Torstai

- Venezuelan tilanne (Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma) (PDOJ:n kohta 249)
PPE-ryhmän pyyntö jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesitys julkilausumasta käytävän keskustelun päätteeksi.

Puheenvuorot: Jean-Pierre Audy PPE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

°
° ° °

Izaskun Bilbao Barandica käytti puheenvuoron Baskimaan rauhanprosessista.


17. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet vuoteen 2020 mennessä ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 443/2009 muuttamisesta uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevien keinojen määrittelemiseksi [COM(2012)0393 - C7-0184/2012- 2012/0190(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

Thomas Ulmer esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

Connie Hedegaard (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Fiona Hall (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Eider Gardiazábal Rubial (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Mario Pirillo S&D-ryhmän puolesta, Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta, Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ivo Belet, Marita Ulvskog, Holger Krahmer ja Silvia-Adriana Ţicău.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dubravka Šuica, Judith A. Merkies, João Ferreira, Andrej Plenković, Biljana Borzan ja Jolanta Emilia Hibner.

Puheenvuorot: Connie Hedegaard ja Thomas Ulmer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.2.2014, kohta 5.8.


18. Yhteisön tavaramerkki ***I - Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntö ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta [COM(2013)0161 - C7-0087/2013- 2013/0088(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu teksti) [COM(2013)0162 - C7-0088/2013- 2013/0089(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

Cecilia Wikström esitteli mietinnöt.

Michel Barnier (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: George Sabin Cutaş (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andreas Schwab (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marielle Gallo PPE-ryhmän puolesta, Bernhard Rapkay S&D-ryhmän puolesta, Christian Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dimitar Stoyanov ja Giuseppe Gargani.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sandra Petrović Jakovina, Eva Lichtenberger ja Silvia-Adriana Ţicău.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Cecilia Wikström.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.2.2014, kohta 5.9 ja istunnon pöytäkirja 25.2.2014, kohta 5.10.


19. Rikoshyödyn jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa [COM(2012)0085 - C7-0075/2012- 2012/0036(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013)

Monica Luisa Macovei esitteli mietinnön.

Michel Barnier (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Salvatore Iacolino PPE-ryhmän puolesta, Rita Borsellino S&D-ryhmän puolesta, Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta, Janusz Wojciechowski ECR-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFD-ryhmän puolesta, Hubert Pirker ja James Nicholson.

Puhetta johti
varapuhemies László SURJÁN

Puheenvuorot: Slavi Binev ja Roberta Angelilli.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić ja Mairead McGuinness.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström (komission jäsen) ja Monica Luisa Macovei.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.2.2014, kohta 5.11.


20. Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirasto (Europol) ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS ja 2005/681/YOS kumoamisesta [COM(2013)0173 - C7-0094/2013- 2013/0091(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra esitteli mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jutta Haug (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Alexandra Thein (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marco Scurria PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFD-ryhmän puolesta, Slavi Binev ja Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness ja Hubert Pirker, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hans-Peter Martin.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.2.2014, kohta 5.12.


21. Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tutkimusta, opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkallista ja palkatonta harjoittelua, vapaaehtoistyötä ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (uudelleenlaadittu) [COM(2013)0151 - C7-0080/2013- 2013/0081(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Cecilia Wikström (A7-0377/2013)

Cecilia Wikström esitteli mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Antigoni Papadopoulou (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dimitar Stoyanov (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dimitar Stoyanov, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Sari Essayah, Claude Moraes, Janusz Wojciechowski, Seán Kelly ja Ruža Tomašić.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dubravka Šuica, Tonino Picula, Andrew Henry William Brons, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jean Lambert, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Andrej Plenković ja João Ferreira.

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

Puheenvuorot: Mairead McGuinness ja Franz Obermayr "catch the eye" -menettelystä (puhemies pani merkille puhujien huomautukset).

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Cecilia Wikström.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.2.2014, kohta 5.13.


22. Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta [COM(2012)0514 - C7-0303/2012- 2012/0245(COD)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Michèle Striffler (A7-0158/2013)

Michèle Striffler esitteli mietinnön.

Kristalina Georgieva (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: María Muñiz De Urquiza (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Filip Kaczmarek PPE-ryhmän puolesta, Corina Creţu S&D-ryhmän puolesta, Bill Newton Dunn ALDE-ryhmän puolesta, Alf Svensson, Ricardo Cortés Lastra, Cristian Dan Preda ja Antigoni Papadopoulou.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Monika Panayotova, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, João Ferreira, Seán Kelly, Franz Obermayr, Dubravka Šuica, Iosif Matula, Krisztina Morvai, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Newton Dunn, Andrej Plenković ja Davor Ivo Stier.

Puheenvuorot: Kristalina Georgieva ja Michèle Striffler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.2.2014, kohta 5.14.


23. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 150 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Rareş-Lucian Niculescu, Elena Băsescu, Catherine Stihler, Jelko Kacin, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Marek Henryk Migalski, Nikola Vuljanić, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons ja Monica Luisa Macovei.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Jorgo Chatzimarkakis, Mirosław Piotrowski, Paul Nuttall, Dubravka Šuica, Andrés Perelló Rodríguez, Marian Harkin, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Tonino Picula, Rosa Estaràs Ferragut, María Irigoyen Pérez, Anna Záborská, Josefa Andrés Barea, Mairead McGuinness ja József Szájer.


24. Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta (lyhyt esittely)

Mietintö suosituksista komissiolle naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnasta [2013/2004(INL)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

Antonyia Parvanova esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Roberta Angelilli, Biljana Borzan, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Elena Băsescu ja Marusya Lyubcheva.

Kristalina Georgieva (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.2.2014, kohta 5.17.


25. Seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutus sukupuolten tasa-arvoon (lyhyt esittely)

Mietintö seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutuksesta sukupuolten tasa-arvoon [2013/2103(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

Mary Honeyball esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Edite Estrela, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Zbigniew Ziobro, Krisztina Morvai, Piotr Borys ja Anna Hedh.

Kristalina Georgieva (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.2.2014, kohta 9.15.


26. Säädösvallan siirto ja komission täytäntöönpanovallan käyttö (lyhyt esittely)

Mietintö säädösvallan siirron seurannasta ja komission täytäntöönpanovallan käytön valvonnasta jäsenvaltioissa [2012/2323(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: József Szájer (A7-0435/2013)

József Szájer esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness ja Elena Băsescu.

Kristalina Georgieva (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.2.2014, kohta 5.18.


27. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 529.494/OJMA).


28. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.50.

Klaus Welle

Othmar Karas

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cramer, Creţu, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, van der Kammen, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Provera, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö