Indekss 
Protokols
PDF 248kWORD 195k
Pirmdiena, 2014. gada 24. februāris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Pilnvaru pārbaude
 5.Kļūdu labojumi (Reglamenta 216. pants)
 6.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti
 7.Saistībā ar pieprasījumu aizstāvēt deputāta imunitāti veiktie pasākumi
 8.Sēdes vadītāja paziņojums
 9.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 74. pants)
 10.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 11.Apspriešanās ar citām iestādēm
 12.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 13.Lūgumraksti
 14.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 15.Dokumentu iesniegšana
 16.Darba kārtība
 17.Jaunu vieglo automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020. gadam ***I (debates)
 18.Kopienas preču zīme ***I - Dalībvalstu tiesību akti attiecībā uz preču zīmēm ***I (debates)
 19.Noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšana un konfiskācija ***I (debates)
 20.Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropols) ***I (debates)
 21.Nosacījumi attiecībā uz trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanos ***I (debates)
 22.Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpuss ***I (debates)
 23.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 24.Vardarbības pret sievietēm apkarošana (īss izklāsts)
 25.Seksuālā izmantošana un prostitūcija un tās ietekme uz dzimumu līdztiesību (īss izklāsts)
 26.Likumdošanas pilnvaru deleģēšana un Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošana (īss izklāsts)
 27.Nākamās sēdes darba kārtība
 28.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


3. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu, sniedzot kopsavilkumu par pašreizējo situāciju Ukrainā un jo īpaši paužot Parlamenta solidaritāti ar Ukrainas tautu, kā arī nosodot nesenos vardarbības aktus šajā valstī.

Priekšēdētājs arī atzinīgi novērtēja Jūlijas Timošenko atbrīvošanu, kas notikusi, pateicoties arī Parlamenta bijušā priekšsēdētāja Pat Cox un Polijas bijušā prezidenta Aleksander Kwaśniewski starpniecībai.

Viņš uzsvēra, ka tagad prioritāte ir jāpiešķir valsts stabilitātes un vienotības, kā arī nacionālā izlīguma nodrošināšanai, un atgādināja, ka situāciju Ukrainā Parlaments apspriedīs šo trešdien — pēc ad hoc delegācijas atgriešanās no Kijevas.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi, pieminot upurus, kas gāja bojā cīņā par demokrātiju un brīvību.

°
° ° °

Pēc tam priekšsēdētājs sniedza paziņojumu, paužot līdzjūtību to upuru piederīgajiem, kuri gāja bojā traģiskajā negadījumā, kas notika 2012. gada 15. februārī Keralas piekrastē, Indijā, atgādinot par divu itāļu jūras kājnieku Massimiliano Latorre un Salvatore Girone likteni, kuriem Indijas iestādes jau vairāk nekā divus gadus piemēro arestu.

Priekšsēdētājs aicināja Indijas iestādes piemērot starptautiskās tiesības, atkārtoti uzsvēra Itālijas un Eiropas Savienības apņemšanos apkarot pirātismu visā pasaulē un atgādināja, ka Eiropas Savienības un Indijas attiecībām ir jābūt balstītām uz savstarpēju uzticību, tiesiskuma ievērošanu, diplomātiju un dialogu. Viņš pauda solidaritāti abiem aizturētajiem Itālijas pilsoņiem.


4. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt Rina Ronja Kari mandātu, sākot ar 2014. gada 5. februāri.


5. Kļūdu labojumi (Reglamenta 216. pants)

Atbildīgās komitejas ir iesniegušas turpmāk minētos kļūdu labojumus Eiropas Parlamenta pieņemtos tekstos:

- Kļūdu labojums P7_TA-PROV(2013)0552(COR01) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 11. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (programmu „Perikls 2020”) un atceļ Padomes Lēmumus 2001/923/EK, 2001/924/EK, 2006/75/EK, 2006/76/EK, 2006/849/EK un 2006/850/EK (P7_TA-PROV(2013)0552) (COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD));

- Kļūdu labojums P7_TA-PROV(2013)0565(COR01) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 11. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko paredz kopīgus noteikumus un procedūras Savienības ārējās darbības instrumentu īstenošanai (P7_TA-PROV(2013)0565) - (COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD));

- Kļūdu labojums P7_TA-PROV(2013)0566(COR01) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 11. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2014, ar ko izveido Stabilitātes un miera veicināšanas instrumentu (P7_TA-PROV(2013)0566) (COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD));

- Kļūdu labojums P7_TA-PROV(2013)0567(COR01) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 11. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2014, ar ko izveido Eiropas kaimiņattiecību instrumentu (P7_TA-PROV(2013)0567) - (COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD));

- Kļūdu labojums P7_TA-PROV(2013)0568(COR01) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 11. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2014, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA II) (P7_TA-PROV(2013)0568) - (COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD));

- Kļūdu labojums P7_TA-PROV(2013)0569(COR01) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 11. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko izveido Partnerības instrumentu sadarbībai ar trešām valstīm (P7_TA-PROV(2013)0569) - (COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD));

- Kļūdu labojums P7_TA-PROV(2013)0570(COR01) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 11. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko izveido finanšu instrumentu demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai visā pasaulē (P7_TA-PROV(2013)0570) (COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD));

- Kļūdu labojums P7_TA-PROV(2013)0571(COR01) Eiropas Parlamenta nostājā, pieņemtā pirmajā lasījumā 2013. gada 11. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā (P7_TA-PROV(2013)0571) (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD));

- Kļūdu labojums P7_TA-PROV(2014)0026(COR01) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 15. janvārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/.../ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs P7_TA-PROV(2014)0026) (COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD)).

Kļūdu labojumi ir pieejami vietnē “Séance en direct” attiecīgās sesijas laikā.

Saskaņā ar Reglamenta 216. panta 4. punktu šos kļūdu labojumus uzskata par apstiprinātiem, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc to izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputāti nav pieprasījuši par tiem balsot.


6. Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti

Alexander Mirsky ir iesniedzis pieprasījumu aizstāvēt viņa imunitāti un privilēģijas saistībā ar procesu Jūrmalas un Rīgas tiesās.

Saskaņā ar Reglamenta 7. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


7. Saistībā ar pieprasījumu aizstāvēt deputāta imunitāti veiktie pasākumi

2013. gada 9. septembra sēdē tika paziņots par Gabriele Albertini iesniegto pieprasījumu aizstāvēt viņa imunitāti un privilēģijas saistībā ar procesu Milānas tiesā. Saskaņā ar Reglamenta noteikumiem šis pieprasījums tika nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai (9.9.2013. protokola 8. punkts).

JURI komiteja izskatīja šo pieprasījumu sanāksmēs, kas notika 2013. gada 14. oktobrī, 2013. gada 5. novembrī un 2014. gada 10. februārī. Minētā komiteja ar 2014. gada 11. februāra vēstuli paziņoja savu ieteikumu neatbalstīt pieteikumu, ņemot vērā Parlamenta iepriekš, 2013. gada 21. maijā, pieņemto lēmumu neaizstāvēt Gabriele Albertini imunitāti (21.5.2013. protokola 6.5. punkts).

Parlaments piekrita šim ieteikumam.

Saskaņā ar Reglamenta 7. panta 9. punktu Parlaments par to informēja bijušo deputātu.


8. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdēs vadītājs paziņoja, ka 2014. gada 6. februārī tika pieņemts lēmums par rājiena izteikšanu Godfrey Bloom saskaņā ar Reglamenta 153. panta 3. punkta a) apakšpunktu. Godfrey Bloom tika nekavējoties informēts, un sēdes vadītājs 2014. gada 12. februārī saņēma saņemšanas apstiprinājumu.

Saskaņā ar Reglamenta 153. panta 1. punktu par šo lēmumu tika informēti arī to parlamentāro komiteju priekšsēdētāji, kurās darbojas Godfrey Bloom, proti, Ekonomikas un monetārā komiteja un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja.

Sēdes vadītājs atgādināja, ka Godfrey Bloom divu nedēļu laikā pēc minētā lēmuma paziņošanas var lūgt Parlamenta Prezidijam to pārskatīt.


9. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 74. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido programmu darbību veicināšanai Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības jomā (programma "Hercule III") un atceļ Lēmumu Nr. 804/2004/EK (00039/2013/LEX - C7-0038/2014 - 2011/0454(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (00073/2013/LEX - C7-0039/2014 - 2011/0437(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (00074/2013/LEX - C7-0040/2014 - 2011/0438(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 510/2011, lai noteiktu kārtību, kādā jāsasniedz jaunu vieglo kravas automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020. gadam (00106/2013/LEX - C7-0041/2014 - 2012/0191(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (00075/2013/LEX - C7-0042/2014 - 2011/0439(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par patērētāju tiesību aizsardzības daudzgadu programmu no 2014. līdz 2020. gadam un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1926/2006/EK (00107/2013/LEX - C7-0043/2014 - 2011/0340(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvas 92/58/EEK, 92/85/EEK, 94/33/EK, 98/24/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK, lai tās pielāgotu Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (00125/2013/LEX - C7-0055/2014 - 2013/0062(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 827/2004, ar ko aizliedz ievest Bolīvijas, Kambodžas, Ekvatoriālās Gvinejas, Gruzijas un Sjerraleones izcelsmes Atlantijas lielacu tunzivis (Thunnus obesus), un atceļ Regulu (EK) Nr. 1036/2001 (00016/2014/LEX - C7-0056/2014 - 2013/0097(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas Savienībā īstenotu energoinfrastruktūras investīciju projektu paziņošanu Komisijai, ar ko aizstāj Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 617/2010 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 736/96 (00117/2013/LEX - C7-0057/2014 - 2013/0082(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 attiecībā uz Grenlandes iekļaušanu Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanā (00136/2013/LEX - C7-0058/2014 - 2013/0198(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū (00115/2013/LEX - C7-0061/2014 - 2012/0180(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 260/2012 attiecībā uz migrāciju uz Savienības mēroga kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem (00009/2014/LEX - C7-0062/2014 - 2013/0449(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem nodarbinātības kā sezonas darbiniekiem nolūkā (00113/2013/LEX - C7-0063/2014 - 2010/0210(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz Komisijai piešķiramajām deleģētajām un īstenošanas pilnvarām groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2008/97, Regulu (EK) Nr. 779/98 un Regulu (EK) Nr. 1506/98 par olīveļļas un citu lauksaimniecības produktu importu no Turcijas (00112/2013/LEX - C7-0064/2014 - 2011/0453(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz tādu elektroiekārtu pieejamību tirgū, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (pārstrādāta redakcija) (00054/2013/LEX - C7-0065/2014 - 2011/0357(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (pārstrādāta redakcija) (00053/2013/LEX - C7-0066/2014 - 2011/0356(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz liftiem un liftu drošības sastāvdaļām (pārstrādāta redakcija) (00052/2013/LEX - C7-0067/2014 - 2011/0354(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz neautomātisko svaru pieejamību tirgū (pārstrādāta redakcija) (00050/2013/LEX - C7-0068/2014 - 2011/0352(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (pārstrādāta redakcija) (00049/2013/LEX - C7-0069/2014 - 2011/0351(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz vienkāršu spiedtvertņu pieejamību tirgū (pārstrādāta redakcija) (00048/2013/LEX - C7-0070/2014 - 2011/0350(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu pieejamību tirgū un pārraudzību (pārstrādāta redakcija) (00047/2013/LEX - C7-0071/2014 - 2011/0349(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Padomes Regulu (EK) Nr. 774/94 groza attiecībā uz Komisijai piešķiramām īstenošanas un deleģētajām pilnvarām (00104/2013/LEX - C7-0072/2014 - 2011/0445(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1601/91 (00091/2013/LEX - C7-0073/2014 - 2011/0231(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz mērinstrumentu pieejamību tirgū (pārstrādāta redakcija) (00051/2013/LEX - C7-0074/2014 - 2011/0353(COD)).


10. Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)

Deleģētā akta projekts, kuram ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/87/ES un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas nepieciešami, lai piemērotu kapitāla pietiekamības prasību aprēķināšanas metodes finanšu konglomerātiem (C(2014)00139 – 2014/2572(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: viens mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 28. janvāri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu viens mēnesis pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON


11. Apspriešanās ar citām iestādēm

Saskaņā ar Līguma 336. panta noteikumiem priekšsēdētājs ir apspriedies ar Tiesu un Revīzijas palātu par šiem priekšlikumiem:

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko no 2011. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD));

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko no 2012. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD)).


12. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 115. pants):

- (O-000001/2014), kuru uzdeva Jarosław Leszek Wałęsa PECH komitejas vārdā Komisijai: Svalbāras arhipelāga juridiskais statuss un tā zvejas resursi (2014/2506(RSP)) (B7-0107/2014);

- (O-000028/2014), kuru uzdeva Juan Fernando López Aguilar LIBE komitejas vārdā Komisijai: par ES turpmāko vīzu politiku (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014).


13. Lūgumraksti

Saskaņā ar Reglamenta 201. panta 6. punktu atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

20.02.2014.

Marcello Dell Eva (Movimento Vegetariano No Alla Caccia) (Nr. 2885/2013); Rosmarie Hennecke-Gramatzki (Nr. 2886/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 2887/2013); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0177/2014); Cristian Titu Raicu (Nr. 0178/2014); Vasile State (Nr. 0179/2014); Ina Bach (Nr. 0180/2014); Mechthild Hans (Nr. 0181/2014); Torsten Schulze (Nr. 0182/2014); Flavio Miccono (Nr. 0183/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0184/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0185/2014); Joseph-Christos Kondylakis (Nr. 0186/2014); Jürgen Lauer (Nr. 0187/2014); Agostinho Borges Serra (Nr. 0188/2014); Roland Schmidt (Nr. 0189/2014); Leif Lundgren (Nr. 0190/2014); Manuel Rosa Serrano (Nr. 0191/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0192/2014); Felipe Romero Cambrón (Nr. 0193/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0194/2014); Ole Fjord Larsen (Nr. 0195/2014); Maria Dragut (Nr. 0196/2014); María de la Almudena Rodilla de Baldasano (403 paraksti) (Nr. 0197/2014); Núria Farrés (Nr. 0198/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0199/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0200/2014); Werner Langen (Nr. 0201/2014); Lluís Gallent Albaladejo (Nr. 0202/2014); Raini Kiukas (Nr. 0203/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0204/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0205/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0206/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0207/2014); Bettina Karm-Elzenbaumer (Nr. 0208/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0209/2014); Margarete Speth (Nr. 0210/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0211/2014); Steffen Weiß (Nr. 0212/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0213/2014); Juan José Miguel Pajarón (Nr. 0214/2014); Peter Gill (Nr. 0215/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0216/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0217/2014); Charles Osita Okafor (Nr. 0218/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0219/2014); Manuel Rosa Serrano (Nr. 0220/2014); Jan Van den Heuvel (Nr. 0221/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0222/2014); Elisabetta Parmigiani (Nr. 0223/2014); Kamiński Janusz (Nr. 0224/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0225/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0226/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0227/2014); Petya Tsvetanova Tsenova (Nr. 0228/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0229/2014); Gordon Beard (Nr. 0230/2014); Karolina Dam (Nr. 0231/2014); Caroline Hill (Nr. 0232/2014); Wientje Pals (Nr. 0233/2014); Andreas Manthey (Nr. 0234/2014); Johan Willem Westerhof (Nr. 0235/2014); Amen Binai (Nr. 0236/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0237/2014); Albert García (Nr. 0238/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0239/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0240/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0241/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0242/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0243/2014); Flavio Miccono (Nr. 0244/2014); Ferdinando Fusco (Nr. 0245/2014); Maria Loizou (Nr. 0246/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0247/2014); Celestino Cué Posada (Nr. 0248/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0249/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0250/2014); Pia Berrend (Nr. 0251/2014); Hans-Joachim Brucksch (Nr. 0252/2014); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (Nr. 0253/2014); Alberto de la Peña Guillén (Nr. 0254/2014); Francesca Montemaggi (Nr. 0255/2014); Marialetizia Senzani (Nr. 0256/2014); Michel Chaplais (Nr. 0257/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0258/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0259/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0260/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0261/2014); Josep Grande Gómez (Nr. 0262/2014); Filippini Stefania (Nr. 0263/2014); Patrice Serra (Nr. 0264/2014); Marta Marchesi (Nr. 0265/2014); Maria José Conceição Lobo (Nr. 0266/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0267/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0268/2014); Ermanno Mesiano (Nr. 0269/2014); Alessandro Gardossi (Nr. 0270/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0271/2014); Alberto de la Peña Guillén (Nr. 0272/2014); Horst Jürgen Leditzky (Nr. 0273/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0274/2014); Viktor Artemenko (Nr. 0275/2014); Achim Göbel (Nr. 0276/2014); Mihai Encica (Nr. 0277/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0278/2014); Giorgio Martino (Nr. 0279/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0280/2014); Christos Chouliaras (Nr. 0281/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Diffesa Animali ed Ambiente) (Nr. 0282/2014); Fruitós Richarte i Travesset (Nr. 0283/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0284/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0285/2014); Κyriakos Gkikas (Nr. 0286/2014); Florian Bosse (Nr. 0287/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0288/2014); Istvan Sier (Nr. 0289/2014); Joseph-Christos Kondylakis (Nr. 0290/2014); Leopoldo Zampiccoli (Nr. 0291/2014); Vasiliki Denaxa (Nr. 0292/2014); Daniel Vankov (Nr. 0293/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0294/2014); Angelika Odermatt (Nr. 0295/2014); David Guerlava (Nr. 0296/2014); Stefano Fuschetto (Nr. 0297/2014); Stefano Fuschetto (Nr. 0298/2014); Stefano Fuschetto (Nr. 0299/2014); Bruno Terriou (Nr. 0300/2014); Géza Dukrét (Nr. 0301/2014); Stefano Fuschetto (Nr. 0302/2014); Stefano Fuschetto (Nr. 0303/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0304/2014); István Török (Nr. 0305/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0306/2014); Flavio Miccono (Nr. 0307/2014); Domenico Miccono (Nr. 0308/2014); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0309/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0310/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0311/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0312/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0313/2014); Robert Wenzel (Nr. 0314/2014); Enrico Battistel (Nr. 0315/2014); Tenna Ann Dajani (Nr. 0316/2014); Giovanni Gallorini (Nr. 0317/2014); Rodolfo Carlos Warcok (Nr. 0318/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0319/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Diffesa Animali Ed Ambiente) (Nr. 0320/2014); Patrick Groux (Nr. 0321/2014); Borja Pérez Serna (Nr. 0322/2014); Fox Kenneth (Nr. 0323/2014); Pia Idaline Buchwald Christjansen (Nr. 0324/2014); Klaus Büchner (Nr. 0325/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0326/2014); Alberto de la Peña Guillén (Nr. 0327/2014); Vlado Kunštek (Nr. 0328/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0329/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0330/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0331/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0332/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0333/2014); Abraamjan Mjasnik (Nr. 0334/2014); Valery Johan Panelle (Nr. 0335/2014); Elisabetta Fabi (Nr. 0336/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0337/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0338/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (8 paraksti) (Nr. 0339/2014); Jean-Michel Weber (Nr. 0340/2014); John Middlemas (Nr. 0341/2014); Maria Donciu Ivanov (Nr. 0342/2014); Jorge Cubells Rodríguez-Flores (Nr. 0343/2014); Mariyka Popova (Nr. 0344/2014); Christian Beifuss (Nr. 0345/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0346/2014); Nikolaos Ntermanakis (Nr. 0347/2014); Maurizio Antonio Carlucci (Nr. 0348/2014); Ion Carstea (Nr. 0349/2014); Steven Mulholland (Nr. 0350/2014); Wolfgang Petri (Nr. 0351/2014); Valerian Dragomir (Nr. 0352/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0353/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0354/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0355/2014); Maria Monosi (Nr. 0356/2014); Juan Carlos Rico Arrabal (Nr. 0357/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0358/2014); Flavio Miccono (Nr. 0359/2014); Silvia Alcolea Flores (Nr. 0360/2014); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0361/2014); Silvia Chala Vaz (Nr. 0362/2014); Per Andresen (Nr. 0363/2014).

Parlamenta priekšsēdētājs saskaņā ar Reglamenta 201. panta 13. punktu 2014. gada 21. februārī ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


14. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātu kopiju šādam dokumentam:

- Nolīgums starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu.


15. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padomes un Komisijas iesniegtie dokumenti

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības dalību Eiropas Investīciju fonda kapitāla palielināšanā (COM(2014)0066 - C7-0030/2014 – 2014/0034(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

ITRE, ECON

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2004/162/EK attiecībā uz tā piemērošanu Majotā ar 2014.gada 1.janvāri (COM(2014)0024 - C7-0031/2014 – 2014/0010(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

ECON

2. Parlamenta komiteju iesniegtie ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku (COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Michael Cramer (A7-0002/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai saistībā ar konkrētu pasākumu pieņemšanu groza Regulu (EK) Nr. 1365/2006 par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Eva Lichtenberger (A7-0003/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par elektronisko rēķinu ieviešanu publiskā iepirkuma procedūrās (COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam (COM(2013)0451 - C7-0198/2013 - 2013/0218(COD)) - JURI komiteja - Referents: József Szájer (A7-0010/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD)) - JURI komiteja - Referents: József Szájer (A7-0011/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzelzceļu drošību (pārstrādāta redakcija) (COM(2013)0031 - C7-0028/2013 - 2013/0016(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Michael Cramer (A7-0015/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūru un Regulas (EK) Nr. 881/2004 atcelšanu (COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Roberts Zīle (A7-0016/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD)) - JURI komiteja - Referente: Cecilia Wikström (A7-0031/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (pārstrādāta redakcija) (COM(2013)0162 - C7-0088/2013 - 2013/0089(COD)) - JURI komiteja - Referente: Cecilia Wikström (A7-0032/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (pārstrādāta redakcija) (COM(2013)0030 - C7-0027/2013 - 2013/0015(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu (COM(2013)0028 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Mathieu Grosch (A7-0034/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīvu 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību (COM(2013)0029 - C7-0025/2013 - 2013/0029(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 136. panta grozīšanu attiecībā uz piedalīšanos sēdēs (2013/2033(REG)) - AFCO komiteja - Referents: Gerald Häfner (A7-0038/2014).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par Eiropas apcietināšanas ordera pārskatīšanu (2013/2109(INL)) - LIBE komiteja - Referente: Baroness Sarah Ludford (A7-0039/2014).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Eiropas Savienības un Indonēzijas Republikas brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koka izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Yannick Jadot (A7-0043/2014).

- Ziņojums par augu selekciju — iespējas uzlabot kvalitāti un ražīgumu? (2013/2099(INI)) - AGRI komiteja - Referente: Marit Paulsen (A7-0044/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 attiecībā uz dažiem noteikumiem, kuri saistīti ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kas saistībā ar finansiālo stabilitāti saskaras ar nopietnām grūtībām vai kam draud šādas grūtības (COM(2013)0428 - C7-0178/2013 - 2013/0200(COD)) - PECH komiteja - Referente: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0046/2014).

- Ziņojums par Eiropas dārzkopības nozares nākotni — izaugsmes stratēģijas (2013/2100(INI)) - AGRI komiteja - Referente: Anthea McIntyre (A7-0048/2014).

- Ziņojums par stāvokli pamattiesību jomā Eiropas Savienībā (2012. gads) (2013/2078(INI)) - LIBE komiteja - Referents: Louis Michel (A7-0051/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (COM(2013)0554 - C7-0239/2013 - 2013/0268(COD)) - JURI komiteja - Referents: Tadeusz Zwiefka (A7-0052/2014).

- Ziņojums par gatavošanos pilnīgi konverģētai audiovizuālajai pasaulei (2013/2180(INI)) - CULT komiteja - Referente: Sabine Verheyen (A7-0057/2014).

- Ziņojums par SOLVIT (2013/2154(INI)) - IMCO komiteja - Referents: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014).

- Ziņojums par Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finansējumu (2013/2175(INI)) - ECON komiteja - Referents: Wolf Klinz (A7-0065/2014).

- Ziņojums par vienotā tirgus pārvaldību 2014. gada Eiropas pusgada ietvaros (2013/2194(INI)) - IMCO komiteja - Referents: Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014).

- Ziņojums par Savienības finansiālā stāvokļa novērtējumu, pamatojoties uz sasniegtajiem rezultātiem — jauns instruments Eiropas Komisijas budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras pilnveidošanai (2013/2172(INI)) - CONT komiteja - Referents: Michael Theurer (A7-0068/2014).

- Ziņojums par īpašiem kopējās zivsaimniecības politikas pasākumiem sieviešu lomas palielināšanai (2013/2150(INI)) - PECH komiteja - FEMM komiteja - Referenti: Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014).

- Ziņojums par seksuālo izmantošanu un prostitūciju un tās ietekmi uz dzimumu līdztiesību (2013/2103(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Mary Honeyball (A7-0071/2014).

- Ziņojums par sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropas Savienībā — 2012. gads (2013/2156(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par vardarbības pret sievietēm apkarošanu (2013/2004(INL)) - FEMM komiteja - Referente: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014).

- Ziņojums par Eiropas Komisijas 7. un 8. progresa ziņojumu par ES kohēzijas politiku un 2013. gada stratēģisko ziņojumu par programmu īstenošanu 2007.–2013. gadā (2013/2008(INI)) - REGI komiteja - Referente: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0081/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko ievieš vienkāršotu režīmu personu kontrolei pie ārējām robežām, pamatojoties uz to, ka attiecībā uz tranzītu caur to teritorijām vai iecerēto uzturēšanos to teritorijās uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas 180 dienu periodā, Horvātija un Kipra dažus dokumentus vienpusēji atzīst par līdzvērtīgiem savām valsts vīzām, un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 895/2006/EK un Lēmumu Nr. 582/2008/EK (COM(2013)0441 - C7-0186/2013 - 2013/0210(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Tanja Fajon (A7-0082/2014).

- Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2014. gada izaugsmes pētījums (2013/2157(INI)) - ECON komiteja - Referents: Philippe De Backer (A7-0084/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par apdrošināšanas starpniecību (pārstrādāta redakcija) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - ECON komiteja - Referents: Werner Langen (A7-0085/2014).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz standartizētu PVN deklarāciju groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Ivo Strejček (A7-0090/2014).

- Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — nodarbinātības un sociālie aspekti 2014. gada izaugsmes pētījumā (2013/2158(INI)) - EMPL komiteja - Referents: Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014).

- *** Starpposma ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Indonēzijas Republiku, no otras puses, izņemot jautājumus, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu (11250/2013 - C7-0351/2013 - 2013/0120A(NLE)) - AFET komiteja - Referente: Ana Gomes (A7-0093/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropolu), un ar kuru atceļ Lēmumu 2009/371/TI un Lēmumu 2005/681/TI (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 - 2013/0091(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Turcijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti (10697/2012 - C7-0029/2014 - 2012/0122(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Renate Sommer (A7-0097/2014).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Tadeusz Cymański deputāta imunitāti (2013/2278(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Dimitar Stoyanov (A7-0099/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (COM(2013)0853 - C7-0430/2013 - 2013/0415(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Tanja Fajon (A7-0104/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tipa apstiprinājuma prasībām eCall transportlīdzekļa sistēmas izveidošanai un par grozījumiem Direktīvā 2007/46/EK (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Olga Sehnalová (A7-0106/2014).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2009/831/EK attiecībā uz tā piemērošanas termiņu (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS)) - REGI komiteja - Referente: Danuta Maria Hübner (A7-0113/2014).

- Ziņojums par nodevām par kopēšanu privātām vajadzībām (2013/2114(INI)) - JURI komiteja - Referente: Françoise Castex (A7-0114/2014).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Indonēzijas Republiku, no otras puses, attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu (11313/2013 - C7-0356/2013 - 2013/0120B(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Ana Gomes (A7-0115/2014).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kostarikas Republiku, Salvadoras Republiku, Gvatemalas Republiku, Hondurasas Republiku, Nikaragvas Republiku un Panamas Republiku, no otras puses, attiecībā uz tā 49. panta 3. punktu (12400/2013 - C7-0426/2013 - 2012/0219B(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Renate Weber (A7-0119/2014).

- Ziņojums par attālāko reģionu potenciāla kāpināšanu, veidojot sinerģiju starp ES struktūrfondiem un citām ES programmām (2013/2178(INI)) - REGI komiteja - Referents: Younous Omarjee (A7-0121/2014).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Oskar Herics par Revīzijas palātas locekli (05077/2014 - C7-0009/2014 - 2014/0802(NLE)) - CONT komiteja - Referente: Inés Ayala Sender (A7-0128/2014).

- Ziņojums par attīstības veicināšanu ar atbildīgu uzņēmējdarbības praksi, tostarp — ieguves rūpniecības lomu jaunattīstības valstīs (2013/2126(INI)) - DEVE komiteja - Referente: Judith Sargentini (A7-0132/2014).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Indonēzijas Republiku, no otras puses, izņemot jautājumus, kas saistīti ar atpakaļuzņemšanu (11250/2013 - C7-0351/2013 - 2013/0120A(NLE)) - AFET komiteja - Referente: Ana Gomes (A7-0134/2014).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 443/2009, lai noteiktu kārtību, kādā jāsasniedz jaunu vieglo automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020. gadam (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Thomas Ulmer (A7-0151/2013).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību sanācijas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvas 77/91/EEK un 82/891/EK, Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK un 2011/35/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)) - ECON komiteja - Referents: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos atcelšanu (COM(2013)0026 - C7-0026/2013 - 2013/0013(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances darbību veikšanu attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm (COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Linda McAvan (A7-0476/2013).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par visā ES piemērojamā sadarbspējīgā eCall pakalpojuma ieviešanu (COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Philippe De Backer (A7-0482/2013).


16. Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtības noteikšana.

Bija izdalīts februāra II sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 529.494/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 140. pants).

Pirmdiena, otrdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Trešdiena

Sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņēmis Martin Callanan ECR grupas vārdā un Herbert Reul pieprasījumu pārcelt balsošanu par Linda McAvan ziņojumu "Tabakas un saistīto izstrādājumu ražošana, noformēšana un pārdošana" (A7-0276/2013) (GDKP 160. punkts), un atgādināja, ka saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem šādu pieprasījumu varēs iesniegt balsošanas sākumā.

Ceturtdiena

- Stāvoklis Venecuēlā (Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums) (GDKP 249 punkts).
PPE grupas pieprasījums slēgt debates par šo paziņojumu, iesniedzot rezolūcijas priekšlikumu.

Uzstājās Jean-Pierre Audy PPE grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu, un João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, iebilstot pret to.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Līdz ar to darba kārtība tika noteikta.

°
° ° °

Uzstājās Izaskun Bilbao Barandica par miera procesu Basku zemē.


17. Jaunu vieglo automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020. gadam ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 443/2009, lai noteiktu kārtību, kādā jāsasniedz jaunu vieglo automobiļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020. gadam [COM(2012)0393 - C7-0184/2012- 2012/0190(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Thomas Ulmer (A7-0151/2013).

Thomas Ulmer iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Connie Hedegaard (Komisijas locekle).

Uzstājās Fiona Hall (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Eider Gardiazábal Rubial (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Mario Pirillo S&D grupas vārdā, Chris Davies ALDE grupas vārdā, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, Ivo Belet, Marita Ulvskog, Holger Krahmer un Silvia-Adriana Ţicău.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Dubravka Šuica, Judith A. Merkies, João Ferreira, Andrej Plenković, Biljana Borzan un Jolanta Emilia Hibner.

Uzstājās Connie Hedegaard un Thomas Ulmer.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.2.2014. protokola 5.8. punkts.


18. Kopienas preču zīme ***I - Dalībvalstu tiesību akti attiecībā uz preču zīmēm ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi [COM(2013)0161 - C7-0087/2013- 2013/0088(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Cecilia Wikström (A7-0031/2014).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (pārstrādāta redakcija) [COM(2013)0162 - C7-0088/2013- 2013/0089(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Cecilia Wikström (A7-0032/2014).

Cecilia Wikström iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Uzstājās George Sabin Cutaş (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Andreas Schwab (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Marielle Gallo PPE grupas vārdā, Bernhard Rapkay S&D grupas vārdā, Christian Engström Verts/ALE grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Dimitar Stoyanov, pie grupām nepiederošs deputāts, un Giuseppe Gargani.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sandra Petrović Jakovina, Eva Lichtenberger un Silvia-Adriana Ţicău.

Uzstājās Michel Barnier un Cecilia Wikström.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.2.2014. protokola 5.9. punkts un 25.2.2014. protokola 5.10. punkts.


19. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšana un konfiskācija ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā [COM(2012)0085 - C7-0075/2012- 2012/0036(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013).

Monica Luisa Macovei iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Uzstājās Salvatore Iacolino PPE grupas vārdā, Rita Borsellino S&D grupas vārdā, Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā, Janusz Wojciechowski ECR grupas vārdā, Gerard Batten EFD grupas vārdā, Hubert Pirker un James Nicholson.

SĒDI VADA: László SURJÁN
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Slavi Binev un Roberta Angelilli.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić un Mairead McGuinness.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle) un Monica Luisa Macovei.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.2.2014. protokola 5.11. punkts.


20. Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropols) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropolu), un ar kuru atceļ Lēmumu 2009/371/TI un Lēmumu 2005/681/TI [COM(2013)0173 - C7-0094/2013- 2013/0091(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014).

Agustín Díaz de Mera García Consuegra iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Jutta Haug (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja), Alexandra Thein (AFCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Marco Scurria PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Gerard Batten EFD grupas vārdā, Slavi Binev un Sonia Alfano ALDE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness un Hubert Pirker, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hans-Peter Martin.

Uzstājās Cecilia Malmström un Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.2.2014. protokola 5.12. punkts


21. Nosacījumi attiecībā uz trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanos ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, saņemot un nesaņemot atalgojumu, brīvprātīga darba un viesaukles darba nolūkā (pārstrādāta redakcija) [COM(2013)0151 - C7-0080/2013- 2013/0081(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Cecilia Wikström (A7-0377/2013).

Cecilia Wikström iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Antigoni Papadopoulou (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Dimitar Stoyanov (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dimitar Stoyanov, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts, Sari Essayah, Claude Moraes, Janusz Wojciechowski, Seán Kelly un Ruža Tomašić.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Dubravka Šuica, Tonino Picula, Andrew Henry William Brons, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jean Lambert, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Andrej Plenković un João Ferreira.

SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Mairead McGuinness un Franz Obermayr par brīvā mikrofona procedūru (sēdes vadītāja šo runātāju piezīmes pieņēma zināšanai).

Uzstājās Cecilia Malmström un Cecilia Wikström.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.2.2014. protokola 5.13. punkts.


22. Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpuss ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu — ES palīdzības brīvprātīgie [COM(2012)0514 - C7-0303/2012- 2012/0245(COD)] - Attīstības komiteja. Referente: Michèle Striffler (A7-0158/2013).

Michèle Striffler iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Kristalina Georgieva (Komisijas locekle).

Uzstājās María Muñiz De Urquiza (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja), Filip Kaczmarek PPE grupas vārdā, Corina Creţu S&D grupas vārdā, Bill Newton Dunn ALDE grupas vārdā, Alf Svensson, Ricardo Cortés Lastra, Cristian Dan Preda un Antigoni Papadopoulou.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Monika Panayotova, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, João Ferreira, Seán Kelly, Franz Obermayr, Dubravka Šuica, Iosif Matula, Krisztina Morvai, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Newton Dunn, Andrej Plenković un Davor Ivo Stier.

Uzstājās Kristalina Georgieva un Michèle Striffler.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.2.2014. protokola 5.14. punkts.


23. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 150. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Rareş-Lucian Niculescu, Elena Băsescu, Catherine Stihler, Jelko Kacin, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Marek Henryk Migalski, Nikola Vuljanić, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons un Monica Luisa Macovei.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jorgo Chatzimarkakis, Mirosław Piotrowski, Paul Nuttall, Dubravka Šuica, Andrés Perelló Rodríguez, Marian Harkin, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Tonino Picula, Rosa Estaràs Ferragut, María Irigoyen Pérez, Anna Záborská, Josefa Andrés Barea, Mairead McGuinness un József Szájer.


24. Vardarbības pret sievietēm apkarošana (īss izklāsts)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par vardarbības pret sievietēm apkarošanu [2013/2004(INL)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014).

Antonyia Parvanova iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Roberta Angelilli, Biljana Borzan, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Elena Băsescu un Marusya Lyubcheva.

Uzstājās Kristalina Georgieva (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 25.2.2014. protokola 5.17. punkts.


25. Seksuālā izmantošana un prostitūcija un tās ietekme uz dzimumu līdztiesību (īss izklāsts)

Ziņojums par par seksuālo izmantošanu un prostitūciju un tās ietekmi uz dzimumu līdztiesību [2013/2103(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Mary Honeyball (A7-0071/2014).

Mary Honeyball iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Záborská, Edite Estrela, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Zbigniew Ziobro, Krisztina Morvai, Piotr Borys un Anna Hedh.

Uzstājās Kristalina Georgieva (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 26.2.2014. protokola 9.15. punkts.


26. Likumdošanas pilnvaru deleģēšana un Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošana (īss izklāsts)

Ziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar likumdošanas pilnvaru deleģēšanu un dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu [2012/2323(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: József Szájer (A7-0435/2013).

József Szájer iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness un Elena Băsescu.

Uzstājās Kristalina Georgieva (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 25.2.2014. protokola 5.18. punkts.


27. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 529.494/OJMA).


28. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.50.

Klaus Welle

Othmar Karas

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cramer, Creţu, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, van der Kammen, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Provera, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika