Index 
Notulen
PDF 253kWORD 155k
Maandag 24 februari 2014 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Onderzoek geloofsbrieven
 5.Rectificaties (artikel 216 van het Reglement)
 6.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 7.Aan een verzoek om verdediging van de immuniteit gegeven gevolg
 8.Mededeling van de Voorzitter
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (artikel 74 van het Reglement)
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 11.Raadpleging andere instellingen
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 13.Verzoekschriften
 14.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 15.Ingekomen stukken
 16.Regeling van de werkzaamheden
 17.2020-doelstelling om de CO2-emissies van nieuwe personenauto's te verminderen ***I (debat)
 18.Gemeenschapsmerk ***I - Merkenrecht van de lidstaten ***I (debat)
 19.Bevriezing en confiscatie van opbrengsten van misdrijven ***I (debat)
 20.Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) ***I (debat)
 21.Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen ***I (debat)
 22.Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening ***I (debat)
 23.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 24.Bestrijden van geweld tegen vrouwen (korte presentatie)
 25.Seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid (korte presentatie)
 26.Delegatie van wetgevingsbevoegdheden en uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie (korte presentatie)
 27.Agenda van de volgende vergadering
 28.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.00 uur geopend.


2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


3. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij de balans opmaakt van de huidige situatie in Oekraïne en met name de solidariteit van het Parlement betuigt met het Oekraïense volk; hij veroordeelt de recente gewelddadigheden in het land.

Voorts zegt de Voorzitter verheugd te zijn over de vrijlating van Ioulia Timosjenko, mede dankzij de inzet van Pat Cox, oud- voorzitter van het Parlement, en Aleksander Kwaśniewski, voormalig president van Polen.

Hij onderstreept dat thans de stabiliteit en de eenheid van het land, alsook de nationale verzoening van prioritair belang zijn en wijst erop dat het Parlement woensdag na terugkeer van de delegatie ad hoc uit Kiev de situatie in Oekraïne zal bespreken.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de slachtoffers die in de strijd voor democratie en vrijheid zijn omgekomen.

°
° ° °

De Voorzitter legt voorts een verklaring af waarin hij zijn medeleven betuigt met de families van de slachtoffers van het tragische ongeluk voor de kust van Kerala, India, op 15 februari 2012. Hij herinnert tegelijkertijd aan het lot van twee Italiaanse mariniers, Massimiliano Latorre en Salvatore Girone, die al meer dan twee jaar door de Indiase autoriteiten worden vastgehouden.

De Voorzitter verzoekt de Indiase autoriteiten het internationaal recht toe te passen, wijst opnieuw op de inspanningen van Italië en de Europese Unie om piraterij overal ter wereld tegen te gaan en herinnert eraan dat de betrekkingen tussen de Europese Unie en India gebaseerd moeten zijn op wederzijds vertrouwen, het naleven van de rechtsbeginselen, diplomatie en dialoog. Hij betuigt voorts zijn medeleven met de twee gevangenzittende Italiaanse burgers.


4. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement het mandaat van Rina Ronja Kari met ingang van 5 februari 2014.


5. Rectificaties (artikel 216 van het Reglement)

De bevoegde commissies hebben kennis gegeven van de volgende rectificaties op door het Europees Parlement aangenomen teksten:

- Rectificatie P7_TA-PROV(2013)0552(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 11 december 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma "Pericles 2020") en tot intrekking van Besluiten 2001/923/EG, 2001/924/EG, 2006/75/EG, 2006/76/EG, 2006/849/EG en 2006/850/EG van de Raad (P7_TA-PROV(2013)0552) (COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD))

- Rectificatie P7_TA-PROV(2013)0565(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 11 december 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften en procedures voor de tenuitvoerlegging van de instrumenten voor extern optreden van de Unie (P7_TA-PROV(2013)0565) (COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))

- Rectificatie P7_TA-PROV(2013)0566(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 11 december 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een stabiliteitsinstrument (P7_TA-PROV(2013)0566) (COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))

- Rectificatie P7_TA-PROV(2013)0567(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 11 december 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europees nabuurschapsinstrument (P7_TA-PROV(2013)0567) (COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

- Rectificatie P7_TA-PROV(2013)0568(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 11 december 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr..../2014 betreffende het instrument voor pretoetredingssteun (IPA II) (P7_TA-PROV(2013)0568) (COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

- Rectificatie P7_TA-PROV(2013)0569(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 11 december 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen (P7_TA-PROV(2013)0569) (COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

- Rectificatie P7_TA-PROV(2013)0570(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 11 december 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld (P7_TA-PROV(2013)0570) (COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))

- Rectificatie P7_TA-PROV(2013)0571(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 11 december 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking voor de periode 2014-2020 (P7_TA-PROV(2013)0571) (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))

- Rectificatie P7_TA-PROV(2014)0026(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 15 januari 2014 met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en tot intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (P7_TA-PROV(2014)0026) (COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

De rectificaties zijn gedurende deze vergaderperiode beschikbaar op de website Séance en direct.

Overeenkomstig artikel 216, lid 4, van het Reglement worden deze rectificaties geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.


6. Verzoek om verdediging van de immuniteit

Alexander Mirsky heeft een verzoek om verdediging van zijn voorrechten en immuniteit ingediend in het kader van een bij de rechtbanken van Jurmala en Riga lopende procedure.

Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van het Reglement is dit verzoek naar de bevoegde commissie verwezen, te weten de Commissie JURI.


7. Aan een verzoek om verdediging van de immuniteit gegeven gevolg

Het verzoek van Gabriele Albertini om verdediging van zijn immuniteit in het kader van een bij de rechtbank van Milaan lopende procedure is op 9 september 2013 ter plenaire vergadering medegedeeld. Overeenkomstig het bepaalde in het Reglement is dit verzoek naar de bevoegde commissie verwezen, te weten de Commissie JURI (punt 8 van de notulen van 9.9.2013).

De Commissie JURI heeft het verzoek in haar vergaderingen van 14 oktober 2013, 5 november 2013 en 10 februari 2014 behandeld. Bij schrijven van 11 februari 2014 heeft genoemde commissie aanbevolen geen gevolg te geven aan het verzoek in het licht van het eerdere besluit van het Parlement van 21 mei 2013 om de immuniteit van Gabriele Albertini niet te verdedigen (punt 6.5 van de notulen van 21.5.2013).

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan deze aanbeveling.

Overeenkomstig artikel 7, lid 9, van het Reglement wordt het oud-lid hiervan in kennis gesteld.


8. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter deelt mede dat hij op 6 februari 2014 overeenkomstig artikel 153, lid 3, letter a) van het Reglement een besluit tot berisping van Godfrey Bloom heeft vastgesteld. Godfrey Bloom is onverwijld in kennis gesteld van dit besluit waarvan de Voorzitter op 12 februari 2014 een bevestiging van ontvangst heeft ontvangen.

De voorzitters van de parlementaire commissies waarvan Godfrey Bloom lid is, te weten de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid, zijn eveneens in kennis gesteld van deze maatregel overeenkomstig artikel 153, lid 1, van het Reglement.

De Voorzitter herinnert Godfrey Bloom eraan dat deze tegen deze sanctie beroep kan instellen bij het Bureau van het Parlement binnen een termijn van twee weken na kennisgeving van dit besluit.


9. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (artikel 74 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede dat hij woensdag tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten zal ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor de bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie (programma "Hercules III") en tot intrekking van Besluit nr. 804/2004/EG (00039/2013/LEX - C7-0038/2014 - 2011/0454(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gunning van concessieopdrachten (00073/2013/LEX - C7-0039/2014 - 2011/0437(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (00074/2013/LEX - C7-0040/2014 - 2011/0438(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 510/2011 tot vaststelling van de modaliteiten voor het halen van de 2020-doelstelling inzake de reductie van de CO2-emissies van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (00106/2013/LEX - C7-0041/2014 - 2012/0191(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en tot intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (00075/2013/LEX - C7-0042/2014 - 2011/0439(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarig consumentenprogramma voor de jaren 2014-2020 en tot intrekking van Besluit nr. 1926/2006/EG (00107/2013/LEX - C7-0043/2014 - 2011/0340(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG en 98/24/EG van de Raad en Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad, teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (00125/2013/LEX - C7-0055/2014 - 2013/0062(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EG) nr. 827/2004 van de Raad houdende een verbod op de invoer van grootoogtonijn (Thunnus obesus) van oorsprong uit Bolivia, Cambodja, Equatoriaal Guinea, Georgië en Sierra Leone en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1036/2001 (00016/2014/LEX - C7-0056/2014 - 2013/0097(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de Europese Unie, houdende vervanging van Verordening (EU, Euratom) nr. 617/2010 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 736/96 (00117/2013/LEX - C7-0057/2014 - 2013/0082(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad teneinde Groenland op te nemen in de tenuitvoerlegging van de Kimberleyprocescertificering (00136/2013/LEX - C7-0058/2014 - 2013/0198(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (00115/2013/LEX - C7-0061/2014 - 2012/0180(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 260/2012 betreffende de migratie naar Uniebrede overmakingen en automatische afschrijvingen (00009/2014/LEX - C7-0062/2014 - 2013/0449(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (00113/2013/LEX - C7-0063/2014 - 2010/0210(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2008/97, (EG) nr. 779/98 en (EG) nr. 1506/98 van de Raad op het gebied van de invoer van olijfolie en andere landbouwproducten uit Turkije, wat de aan de Commissie te verlenen gedelegeerde bevoegdheden en uitvoeringsbevoegdheden betreft (00112/2013/LEX - C7-0064/2014 - 2011/0453(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (herschikking) (00054/2013/LEX - C7-0065/2014 - 2011/0357(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (herschikking) (00053/2013/LEX - C7-0066/2014 - 2011/0356(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake liften en veiligheidscomponenten voor liften(herschikking) (00052/2013/LEX - C7-0067/2014 - 2011/0354(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen (herschikking) (00050/2013/LEX - C7-0068/2014 - 2011/0352(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (herschikking) (00049/2013/LEX - C7-0069/2014 - 2011/0351(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukvaten van eenvoudige vorm (herschikking) (00048/2013/LEX - C7-0070/2014 - 2011/0350(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (herschikking) (00047/2013/LEX - C7-0071/2014 - 2011/0349(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad, wat de aan de Commissie toe te kennen uitvoeringsbevoegdheden en gedelegeerde bevoegdheden betreft (00104/2013/LEX - C7-0072/2014 - 2011/0445(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad (00091/2013/LEX - C7-0073/2014 - 2011/0231(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van meetinstrumenten (herschikking) (00051/2013/LEX - C7-0074/2014 - 2011/0353(COD)).


10. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen voor de toepassing van de berekeningsmethoden voor kapitaaltoereikendheidsvereisten voor financiële conglomeraten (C(2014)00139 2014/2572(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: één maand, vanaf de ontvangstdatum van 28 januari 2014
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met een maand op verzoek van het Europees Parlement

verwezen naar ten principale:: ECON


11. Raadpleging andere instellingen

Raadpleging van het Hof van Justitie en de Rekenkamer.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 336 van het Verdrag heeft de Voorzitter het Hof van Justitie en de Rekenkamer geraadpleegd over:

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement de Raad houdende aanpassing met ingang van 1juli 2011 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2012 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD)).


12. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende mondelinge vragen zijn ingediend (artikel 115 van het Reglement):

- (O-000001/2014) van Jarosław Leszek Wałęsa, namens de Commissie PECH, aan de Commissie: Juridische status van Spitsbergen en de visbestanden van de archipel (2014/2506(RSP)) (B7-0107/2014)

- (O-000028/2014) van Juan Fernando López Aguilar, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Toekomst van het visumbeleid van de EU (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)


13. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 201, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 20/02/2014

Marcello Dell Eva (Movimento Vegetariano No Ala Caccia) (nr. 2885/2013); Rosmarie Hennecke-Gramatzki (nr. 2886/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 2887/2013); (naam vertrouwelijk) (nr. 0177/2014); Cristian Titu Raicu (nr. 0178/2014); Vasile State (nr. 0179/2014); Ina Bach (nr. 0180/2014); Mechthild Hans (nr. 0181/2014); Torsten Schulze (nr. 0182/2014); Flavio Miccono (nr. 0183/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0184/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0185/2014); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0186/2014); Jürgen Lauer (nr. 0187/2014); Agostinho Borges Serra (nr. 0188/2014); Roland Schmidt (nr. 0189/2014); Leif Lundgren (nr. 0190/2014); Manuel Rosa Serrano (nr. 0191/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0192/2014); Felipe Romero Cambrón (nr. 0193/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0194/2014); Ole Fjord Larsen (nr. 0195/2014); Maria Dragut (nr. 0196/2014); María de la Almudena Rodilla de Baldasano (403 handtekeningen) (nr. 0197/2014); Núria Farrés (nr. 0198/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0199/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0200/2014); Werner Langen (nr. 0201/2014); Lluís Gallent Albaladejo (nr. 0202/2014); Raini Kiukas (nr. 0203/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0204/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0205/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0206/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0207/2014); Bettina Karm-Elzenbaumer (nr. 0208/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0209/2014); Margarete Speth (nr. 0210/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0211/2014); Steffen Weiß (nr. 0212/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0213/2014); Juan José Miguel Pajarón (nr. 0214/2014); Peter Gill (nr. 0215/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0216/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0217/2014); Charles Osita Okafor (nr. 0218/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0219/2014); Manuel Rosa Serrano (nr. 0220/2014); Jan van den Heuvel (nr. 0221/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0222/2014); Elisabetta Parmigiani (nr. 0223/2014); Kamiński Janusz (nr. 0224/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0225/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0226/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0227/2014); Petya Tsvetanova Tsenova (nr. 0228/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0229/2014); Gordon Beard (nr. 0230/2014); Karolina Dam (nr. 0231/2014); Caroline Hill (nr. 0232/2014); Wientje Pals (nr. 0233/2014); Andreas Manthey (nr. 0234/2014); Johan Willem Westerhof (nr. 0235/2014); Amen Binai (nr. 0236/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0237/2014); Albert García (nr. 0238/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0239/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0240/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0241/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0242/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0243/2014); Flavio Miccono (nr. 0244/2014); Ferdinando Fusco (nr. 0245/2014); Maria Loizou (nr. 0246/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0247/2014); Celestino Cué Posada (nr. 0248/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0249/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0250/2014); Pia Berrend (nr. 0251/2014); Hans-Joachim Brucksch (nr. 0252/2014); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (nr. 0253/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr. 0254/2014); Francesca Montemaggi (nr. 0255/2014); Marialetizia Senzani (nr. 0256/2014); Michel Chaplais (nr. 0257/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0258/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0259/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0260/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0261/2014); Josep Grande Gómez (nr. 0262/2014); Filippini Stefania (nr. 0263/2014); Patrice Serra (nr. 0264/2014); Marta Marchesi (nr. 0265/2014); Maria José Conceição Lobo (nr. 0266/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0267/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0268/2014); Ermanno Mesiano (nr. 0269/2014); Alessandro Gardossi (nr. 0270/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0271/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr. 0272/2014); Horst Jürgen Leditzky (nr. 0273/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0274/2014); Viktor Artemenko (nr. 0275/2014); Achim Göbel (nr. 0276/2014); Mihai Encica (nr. 0277/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0278/2014); Giorgio Martino (nr. 0279/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0280/2014); Christos Chouliaras (nr. 0281/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Diffesa Animali ed Ambiente) (nr. 0282/2014); Fruitós Richarte i Travesset (nr. 0283/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0284/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0285/2014); Κyriakos Gkikas (nr. 0286/2014); Florian Bosse (nr. 0287/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0288/2014); Istvan Sier (nr. 0289/2014); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0290/2014); Leopoldo Zampiccoli (nr. 0291/2014); Vasiliki Denaxa (nr. 0292/2014); Daniel Vankov (nr. 0293/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0294/2014); Angelika Odermatt (nr. 0295/2014); David Guerlava (nr. 0296/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0297/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0298/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0299/2014); Bruno Terriou (nr. 0300/2014); Géza Dukrét (nr. 0301/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0302/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0303/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0304/2014); István Török (nr. 0305/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0306/2014); Flavio Miccono (nr. 0307/2014); Domenico Miccono (nr. 0308/2014); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0309/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0310/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0311/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0312/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0313/2014); Robert Wenzel (nr. 0314/2014); Enrico Battistel (nr. 0315/2014); Tenna Ann Dajani (nr. 0316/2014); Giovanni Gallorini (nr. 0317/2014); Rodolfo Carlos Warcok (nr. 0318/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0319/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Diffesa Animali Ed Ambiente) (nr. 0320/2014); Patrick Groux (nr. 0321/2014); Borja Pérez Serna (nr. 0322/2014); Fox Kenneth (nr. 0323/2014); Pia Idaline Buchwald Christjansen (nr. 0324/2014); Klaus Büchner (nr. 0325/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0326/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr. 0327/2014); Vlado Kunštek (nr. 0328/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0329/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0330/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0331/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0332/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0333/2014); Abraamjan Mjasnik (nr. 0334/2014); Valery Johan Panelle (nr. 0335/2014); Elisabetta Fabi (nr. 0336/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0337/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0338/2014); (naam vertrouwelijk) (8 handtekeningen) (nr. 0339/2014); Jean-Michel Weber (nr. 0340/2014); John Middlemas (nr. 0341/2014); Maria Donciu Ivanov (nr. 0342/2014); Jorge Cubells Rodríguez-Flores (nr. 0343/2014); Mariyka Popova (nr. 0344/2014); Christian Beifuss (nr. 0345/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0346/2014); Nikolaos Ntermanakis (nr. 0347/2014); Maurizio Antonio Carlucci (nr. 0348/2014); Ion Carstea (nr. 0349/2014); Steven Mulholland (nr. 0350/2014); Wolfgang Petri (nr. 0351/2014); Valerian Dragomir (nr. 0352/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0353/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0354/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0355/2014); Maria Monosi (nr. 0356/2014); Juan Carlos Rico Arrabal (nr. 0357/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0358/2014); Flavio Miccono (nr. 0359/2014); Silvia Alcolea Flores (nr. 0360/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0361/2014); Silvia Chala Vaz (nr. 0362/2014); Per Andresen (nr. 0363/2014).

Overeenkomstig artikel 201, lid 13, van het Reglement heeft de Voorzitter op 21 februari 2014 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, naar de bevoegde commissie verwezen.


14. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van het volgende document:

- Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Azerbeidzjan inzake de versoepeling van de afgifte van visa.


15. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1236/2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake de deelneming van de Europese Unie in de kapitaalverhoging bij het Europees Investeringsfonds (COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

ITRE, ECON

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2004/162/EG betreffende de toepassing ervan op Mayotte met ingang van 1 januari 2014 (COM(2014)0024 - C7-0031/2014 - 2014/0010(CNS))

verwezen naar

ten principale :

REGI

advies :

ECON

2) van de parlementaire commissies, verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 91/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen (COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Michael Cramer (A7-0002/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1365/2006 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren wat betreft het verlenen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen (COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Eva Lichtenberger (A7-0003/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische facturering bij aanbestedingen (COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (COM(2013)0451 - C7-0198/2013 - 2013/0218(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: József Szájer (A7-0010/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: József Szájer (A7-0011/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake spoorwegveiligheid (herschikking) (COM(2013)0031 - C7-0028/2013 - 2013/0016(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Michael Cramer (A7-0015/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 (COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking) (COM(2013)0162 - C7-0088/2013 - 2013/0089(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (herschikking) (COM(2013)0030 - C7-0027/2013 - 2013/0015(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007 met betrekking tot openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor (COM(2013)0028 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur (COM(2013)0029 - C7-0025/2013 - 2013/0029(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

- Verslag tot wijziging van artikel 136 van het Reglement van het Europees Parlement betreffende deelneming aan vergaderingen (2013/2033(REG)) - Commissie AFCO - Rapporteur: Gerald Häfner (A7-0038/2014)

- Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de herziening van het Europees aanhoudingsbevel (2013/2109(INL)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Baroness Sarah Ludford (A7-0039/2014)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Republiek Indonesië inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

- Verslag over gewasveredeling: welke mogelijkheden zijn er om de kwaliteit en de opbrengst te verbeteren? (2013/2099(INI)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Marit Paulsen (A7-0044/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden (COM(2013)0428 - C7-0178/2013 - 2013/0200(COD)) - Commissie PECH - Rapporteur: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0046/2014)

- Verslag over de toekomst van de Europese tuinbouwsector - groeistrategieën (2013/2100(INI)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

- Verslag over de grondrechtensituatie in de Europese Unie - 2012 (2013/2078(INI)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Louis Michel (A7-0051/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1215/2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (COM(2013)0554 - C7-0239/2013 - 2013/0268(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A7-0052/2014)

- Verslag over de voorbereiding op een volledig geconvergeerde audiovisuele wereld (COM(2013)0231 - 2013/2180(INI)) - Commissie CULT - Rapporteur: Sabine Verheyen (A7-0057/2014)

- Verslag over SOLVIT (2013/2154(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

- Verslag over langetermijnfinanciering van de Europese economie (2013/2175(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Wolf Klinz (A7-0065/2014)

- Verslag over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2014 (2013/2194(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014)

- Verslag over de evaluatie van de financiën van de Unie aan de hand van de bereikte resultaten: een nieuw instrument voor de verbeterde kwijtingsprocedure van de Commissie (2013/2172(INI)) - Commissie CONT - Rapporteur: Michael Theurer (A7-0068/2014)

- Verslag over specifieke maatregelen in het gemeenschappelijk visserijbeleid ter versterking van de rol van vrouwen (2013/2150(INI)) - commissie PECH - Commissie FEMM - Rapporteur: Dolores García-Hierro Caraballo - Rapporteur: Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

- Verslag over seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid (2013/2103(INI)) - Commissie FEMM - Rapporteur: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

- Verslag over gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie – 2012 (2013/2156(INI)) - Commissie FEMM - Rapporteur: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

- Verslag met aanbevelingen aan de Commissie inzake het bestrijden van geweld tegen vrouwen (2013/2004(INL)) - Commissie FEMM - Rapporteur: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

- Verslag over het zevende en achtste voortgangsverslag van de Europese Commissie over het cohesiebeleid van de EU en het strategisch verslag 2013 over de uitvoering van de programma's 2007-2013 (2013/2008(INI)) - Commissie REGI - Rapporteur: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0081/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een vereenvoudigde regeling voor de controle van personen aan de buitengrenzen, gebaseerd op de eenzijdige erkenning door Kroatië en Cyprus van bepaalde documenten als gelijkwaardig met hun nationale visa voor de doorreis over hun grondgebied of een voorgenomen verblijf op hun grondgebied van ten hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen en tot intrekking van Beschikkingen nrs. 895/2006/EG en 582/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0441 - C7-0186/2013 - 2013/0210(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

- Verslag over het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: jaarlijkse groeianalyse 2014 (2013/2157(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Philippe De Backer (A7-0084/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringsbemiddeling (herschikking) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Werner Langen (A7-0085/2014)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat een standaard btw-aangifte betreft (COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS)) - Commissie ECON - Rapporteur: Ivo Strejček (A7-0090/2014)

- Verslag over het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2014 (2013/2158(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014)

- *** Interimverslag over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds, met uitzondering van de aangelegenheden die verband houden met overname (11250/2013 - C7-0351/2013 - 2013/0120A(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: Ana Gomes (A7-0093/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluit 2009/371/JBZ en Besluit 2005/681/JBZ (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 - 2013/0091(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

- *** Aanbeveling inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Turkije inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven (10697/2012 - C7-0029/2014 - 2012/0122(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Renate Sommer (A7-0097/2014)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Tadeusz Cymański (2013/2278(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Dimitar Stoyanov (A7-0099/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (COM(2013)0853 - C7-0430/2013 - 2013/0415(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2009/831/EG wat de toepassingsduur betreft (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS)) - Commissie REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0113/2014)

- Verslag over heffingen voor kopiëren voor privégebruik (2013/2114(INI)) - Commissie JURI - Rapporteur: Françoise Castex (A7-0114/2014)

- *** Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds, wat aangelegenheden met betrekking tot overname betreft (11313/2013 - C7-0356/2013 - 2013/0120B(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Ana Gomes (A7-0115/2014)

- *** Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Costa Rica, de Republiek El Salvador, de Republiek Guatemala, de Republiek Honduras, de Republiek Nicaragua en de Republiek Panama, anderzijds, wat betreft artikel 49, lid 3 (12400/2013 - C7-0426/2013 - 2012/0219B(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Renate Weber (A7-0119/2014)

- Verslag over de optimalisering van het potentieel van ultraperifere gebieden door middel van het scheppen van synergieën tussen de EU-structuurfondsen en andere EU-programma's (2013/2178(INI)) - Commissie REGI - Rapporteur: Younous Omarjee (A7-0121/2014)

- * Verslag over de voordracht van Oskar Herics voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (05077/2014 - C7-0009/2014 - 2014/0802(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0128/2014)

- Verslag over de bevordering van ontwikkeling met verantwoordelijke bedrijfspraktijken, met inbegrip van de rol van extractieve bedrijven in ontwikkelingslanden (2013/2126(INI)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Judith Sargentini (A7-0132/2014)

- *** Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds, met uitzondering van de aangelegenheden die verband houden met overname (11250/2013 - C7-0351/2013 - 2013/0120A(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: Ana Gomes (A7-0134/2014)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 443/2009 teneinde de modaliteiten vast te stellen voor het bereiken van de 2020-doelstelling om de CO2-emissies van nieuwe personenauto's te verminderen (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van de Richtlijnen 77/91/EEG, 82/891/EG, 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG en 2011/35/EG en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1192/69 van de Raad betreffende de gemeenschappelijke regels voor de normalisatie van de rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen (COM(2013)0026 - C7-0026/2013 - 2013/0013(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aan het Europees Geneesmiddelenbureau te betalen vergoedingen voor het uitvoeren van geneesmiddelenbewakingsactiviteiten betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Linda McAvan (A7-0476/2013)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een interoperabele eCall in de hele EU (COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Philippe De Backer (A7-0482/2013)


16. Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van februari II (PE 529.494/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 140 van het Reglement):

Maandag, Dinsdag

Geen wijzigingen.

Woensdag

De Voorzitter deelt mede van Martin Callanan, namens de ECR-Fractie, en Herbert Reul, een verzoek om uitstel van de stemming over het verslag Linda McAvan over "Productie, presentatie en verkoop van tabaks- en aanverwante producten" (A7-0276/2013) (punt 160 PDOJ) te hebben ontvangen en wijst erop dat overeenkomstig de bepalingen terzake een dergelijk verzoek aan het begin van de stemmingen kan worden ingediend.

Donderdag

- Situatie in Venezuela (Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) (punt 249 PDOJ)

Verzoek van de PPE-Fractie om het debat over deze verklaring met een ontwerpresolutie te besluiten.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Audy, namens de PPE-Fractie, om het verzoek toe te lichten, en João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, om zich tegen het verzoek uit te spreken.

Het Parlement willigt het verzoek in.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Izaskun Bilbao Barandica over het vredesproces in Baskenland.


17. 2020-doelstelling om de CO2-emissies van nieuwe personenauto's te verminderen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 443/2009 teneinde de modaliteiten vast te stellen voor het bereiken van de 2020-doelstelling om de CO2-emissies van nieuwe personenauto's te verminderen [COM(2012)0393 - C7-0184/2012- 2012/0190(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

Thomas Ulmer leidt het verslag in.

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Fiona Hall (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Eider Gardiazábal Rubial (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Mario Pirillo, namens de S&D-Fractie, Chris Davies, namens de ALDE-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Ivo Belet, Marita Ulvskog, Holger Krahmer en Silvia-Adriana Ţicău.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dubravka Šuica, Judith A. Merkies, João Ferreira, Andrej Plenković, Biljana Borzan en Jolanta Emilia Hibner.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard en Thomas Ulmer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.8 van de notulen van 25.2.2014.


18. Gemeenschapsmerk ***I - Merkenrecht van de lidstaten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk [COM(2013)0161 - C7-0087/2013- 2013/0088(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking) [COM(2013)0162 - C7-0088/2013- 2013/0089(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

Cecilia Wikström leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door George Sabin Cutaş (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Andreas Schwab (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Marielle Gallo, namens de PPE-Fractie, Bernhard Rapkay, namens de S&D-Fractie, Christian Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-fractiegebonden lid, en Giuseppe Gargani.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sandra Petrović Jakovina, Eva Lichtenberger en Silvia-Adriana Ţicău.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier en Cecilia Wikström.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.9 van de notulen van 25.2.2014 en punt 5.10 van de notulen van 25.2.2014.


19. Bevriezing en confiscatie van opbrengsten van misdrijven ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevriezing en confiscatie van opbrengsten van misdrijven in de Europese Unie [COM(2012)0085 - C7-0075/2012- 2012/0036(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013)

Monica Luisa Macovei leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Salvatore Iacolino, namens de PPE-Fractie, Rita Borsellino, namens de S&D-Fractie, Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie, Janusz Wojciechowski, namens de ECR-Fractie, Gerard Batten, namens de EFD-Fractie, Hubert Pirker en James Nicholson.

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Slavi Binev en Roberta Angelilli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić en Mairead McGuinness.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie) en Monica Luisa Macovei.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.11 van de notulen van 25.2.2014.


20. Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluit 2009/371/JBZ en Besluit 2005/681/JBZ [COM(2013)0173 - C7-0094/2013- 2013/0091(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jutta Haug (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Alexandra Thein (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Marco Scurria, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de EFD-Fractie, Slavi Binev en Sonia Alfano, namens de ALDE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness en Hubert Pirker, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hans-Peter Martin.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.12 van de notulen van 25.2.2014.


21. Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op onderzoek, studie, scholierenuitwisseling, bezoldigde en onbezoldigde stages, vrijwilligerswerk of au-pairactiviteiten (herschikking) [COM(2013)0151 - C7-0080/2013- 2013/0081(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0377/2013)

Cecilia Wikström leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Antigoni Papadopoulou (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Dimitar Stoyanov (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dimitar Stoyanov, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Marek Henryk Migalski, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-fractiegebonden lid, Sari Essayah, Claude Moraes, Janusz Wojciechowski, Seán Kelly en Ruža Tomašić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dubravka Šuica, Tonino Picula, Andrew Henry William Brons, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jean Lambert, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Andrej Plenković en João Ferreira.

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness en Franz Obermayr over de catch the eye”-procedure (de Voorzitter neemt kennis van deze opmerkingen).

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Cecilia Wikström.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.13 van de notulen van 25.2.2014.


22. Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening - EU Aid Volunteers [COM(2012)0514 - C7-0303/2012- 2012/0245(COD)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Michèle Striffler (A7-0158/2013)

Michèle Striffler leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door María Muñiz De Urquiza (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Filip Kaczmarek, namens de PPE-Fractie, Corina Creţu, namens de S&D-Fractie, Bill Newton Dunn, namens de ALDE-Fractie, Alf Svensson, Ricardo Cortés Lastra, Cristian Dan Preda en Antigoni Papadopoulou.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Monika Panayotova, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, João Ferreira, Seán Kelly, Franz Obermayr, Dubravka Šuica, Iosif Matula, Krisztina Morvai, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Newton Dunn, Andrej Plenković en Davor Ivo Stier.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva en Michèle Striffler.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.14 van de notulen van 25.2.2014.


23. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 150 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Rareş-Lucian Niculescu, Elena Băsescu, Catherine Stihler, Jelko Kacin, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Marek Henryk Migalski, Nikola Vuljanić, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons en Monica Luisa Macovei.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jorgo Chatzimarkakis, Mirosław Piotrowski, Paul Nuttall, Dubravka Šuica, Andrés Perelló Rodríguez, Marian Harkin, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Tonino Picula, Rosa Estaràs Ferragut, María Irigoyen Pérez, Anna Záborská, Josefa Andrés Barea, Mairead McGuinness en József Szájer.


24. Bestrijden van geweld tegen vrouwen (korte presentatie)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie inzake het bestrijden van geweld tegen vrouwen [2013/2004(INL)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

Antonyia Parvanova presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Roberta Angelilli, Biljana Borzan, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Elena Băsescu en Marusya Lyubcheva.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.17 van de notulen van 25.2.2014.


25. Seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid (korte presentatie)

Verslag over seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid [2013/2103(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

Mary Honeyball presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Edite Estrela, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Zbigniew Ziobro, Krisztina Morvai, Piotr Borys en Anna Hedh.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 9.15 van de notulen van 26.2.2014.


26. Delegatie van wetgevingsbevoegdheden en uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie (korte presentatie)

Verslag over de follow-up met betrekking tot de delegatie van wetgevingsbevoegdheden en de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren [2012/2323(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: József Szájer (A7-0435/2013)

József Szájer presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.18 van de notulen van 25.2.2014.


27. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 529.494/OJMA).


28. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.50 uur gesloten.

Klaus Welle

Othmar Karas

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cramer, Creţu, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, van der Kammen, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Provera, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid