Indeks 
Protokół
PDF 257kWORD 195k
Poniedziałek, 24 lutego 2014 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Weryfikacja mandatów
 5.Sprostowania (art. 216 Regulaminu)
 6.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego
 7.Kroki podjęte w następstwie wniosku o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego
 8.Komunikat Przewodniczącego
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu)
 10.Akty delegowane (art. 87a ust. 6 Regulaminu)
 11.Konsultacje z innymi instytucjami
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 13.Petycje
 14.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 15.Składanie dokumentów
 16.Porządek obrad
 17.Docelowe zmniejszenie emisji CO2 z nowych samochodów osobowych przewidziane na 2020 r. ***I (debata)
 18.Wspólnotowy znak towarowy ***I - Ustawodawstwo państw członkowskich odnoszące się do znaków towarowych ***I (debata)
 19.Zamrożenie i konfiskata dochodów pochodzących z działalności przestępczej ***I (debata)
 20.Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol) ***I (debata)
 21.Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich ***I (debata)
 22.Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej ***I (debata)
 23.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 24.Zwalczanie przemocy wobec kobiet (krótka prezentacja)
 25.Wykorzystywanie seksualne i prostytucja oraz ich wpływ na równouprawnienie płci (krótka prezentacja)
 26.Przekazywanie uprawnień ustawodawczych i korzystanie przez Komisję z uprawnień wykonawczych (krótka prezentacja)
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia
 28.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17.00.


2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


3. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie, w którym odniósł się do obecnej sytuacji na Ukrainie, a w szczególności wyraził w imieniu Parlamentu solidarność z narodem ukraińskim oraz potępił zaistniałe tam ostatnio przypadki przemocy.

Przewodniczący wyraził ponadto zadowolenie z faktu uwolnienia Julii Tymoszenko, co miało miejsce zwłaszcza dzięki wsparciu byłego przewodniczącego PE Pata Coxa oraz byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.

Podkreślił on także, ze w chwili obecnej priorytetem jest zapewnienie stabilności i jedności państwa, a także osiągnięcie zgody narodowej, oraz przypomniał, że sytuacja na Ukrainie omawiana będzie w trakcie posiedzenia środowego, po powrocie z Kijowa delegacji ad hoc.

Parlament ucził minutą ciszy pamięć osób, które straciły życie walcząc o demokrację i wolność.

°
° ° °

Przewodniczący wygłosił następnie oświadczenie, w którym przekazał kondolencje rodzinom ofiar tragicznego wypadku, jaki miał miejsce 15 lutego 2012 roku u wybrzeży Indii, w regionie Kerala, przypominając jednocześnie o losie dwóch żołnierzy włoskiego morskiego pułku strzelców, Massimiliano Latorre i Salvatore Girone, przetrzymywanych przez władze indyjskie od ponad dwoch lat.

Przewodniczący zwrócił się do władz indyjskich o działanie w zgodzie ze stosownymi przepisami międzynarodowymi, przypomniał zobowiązanie Włoch i Unii Europejskiej do prowadzenia działań na rzecz zwalczania piractwa we wszystkich regionach świata, a także podkreślił, że stosunki Unii Europejskiej i Indii powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu, poszanowaniu rządów prawa, dyplomacji i dialogu. Wyraził on także solidarność ze wspomnianymi obywatelami Włoch.


4. Weryfikacja mandatów

Zgodnie z propozycją komisji JURI, Parlament zatwierdził, ze skutkiem od dnia 5 lutego 2014 r., mandat Riny Ronja Kari.


5. Sprostowania (art. 216 Regulaminu)

Komisje przedmiotowo właściwe przedstawiły następujące sprostowania do dokumentów przyjętych przez Parlament Europejski:

- sprostowanie P7_TA-PROV(2013)0552(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 11 grudnia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles 2020”) i uchylającego decyzje Rady 2001/923/WE, 2001/924/WE, 2006/75/WE, 2006/76/WE, 2006/849/WE oraz 2006/850/WE (P7_TA-PROV(2013)0552) (COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD))

- sprostowanie P7_TA-PROV(2013)0565(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 11 grudnia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 określającego wspólne zasady i procedury wdrażania unijnych instrumentów na rzecz działań zewnętrznych (P7_TA-PROV(2013)0565) - (COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))

- sprostowanie do P7_TA-PROV(2013)0566(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 11 grudnia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 ustanawiającego Instrument na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (P7_TA-PROV(2013)0566) (COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))

- sprostowanie P7_TA-PROV(2013)0567(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 11 grudnia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa (P7_TA-PROV(2013)0567) - (COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

- sprostowanie P7_TA-PROV(2013)0568(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 11 grudnia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../20014 w sprawie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II)(P7_TA-PROV(2013)0568) - (COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

- sprostowanie P7_TA-PROV(2013)0569(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 11 grudnia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 ustanawiającego instrument partnerstwa na rzecz współpracy z państwami trzecimi (P7_TA-PROV(2013)0569) - (COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

- sprostowanie P7_TA-PROV(2013)0570(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 11 grudnia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 w sprawie ustanowienia europejskiego instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (P7_TA-PROV(2013)0570) (COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))

- sprostowanie P7_TA-PROV(2013)0571(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 11 grudnia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 ustanawiającego Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju na lata 2014-2020 (P7_TA-PROV(2013)0571) (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))

- sprostowanie P7_TA-PROV(2014)0026(COR01) do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 15 stycznia 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (P7_TA-PROV(2014)0026) (COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

Sprostowania są dostępne na stronie internetowej Séance en direct w okresie trwania obecnej sesji.

Zgodnie z art. 216 ust. 4 Regulaminu sprostowania te uważa się się za zatwierdzone, chyba że w ciągu 24 godzin grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie ich pod głosowanie.


6. Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego

Alexander Mirsky przedlożył wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego w związku z postępowaniem toczącym się przed sądami w Jurmali i w Rydze.

W myśl postanowień art. 7 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazanay komisji przedmiotowo właściwej, tj. komisji JURI.


7. Kroki podjęte w następstwie wniosku o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego

Ogłoszenie w sprawie wniosku Gabriele Albertiniego o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego w związku z postępowaniem toczącym się przed sądem w Mediolanie miało miejsce w dniu 9 września 2013 r. Zgodnie z odnośnymi postanowieniami Regulaminu wniosek przekazano komisji przedmiotowo właściwej, tj. komisji JURI (pkt 8 protokołu z dnia 9.9.2013).

Komisja JURI przanalizowała wniosek w trakcie posiedzeń w dniach 14 października i 5 listopada 2013 r. oraz 10 lutego 2014 r. Pismem z dnia 11 lutego 2014 r. wspomniana komisja zaleciła odrzucenie wniosku w świetle poprzedniej decyzji Parlamentu z dnia 21 maja 2013 r. o niewyrażaniu zgody na wniosek Gabriele Albertiniego o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego (pkt 6.5 protokołu z dnia 21.5.2013).

Parlament wyraził zgodę na odrzucenie wniosku.

W myśl postanowień art. 7 ust. 9 Regulaminu byłego posła poinformowano o fakcie.


8. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący poinformował o podjęciu w dniu 6 lutego 2014 r. decyzji o przekazaniu nagany Godfreyowi Bloomowi, zgodnie z postanowieniami art. 153 ust. 3 lit. a) Regulaminu. Godfrey Bloom został o fakcie bezzwłocznie poinformowany listem poleconym, którego potwierdzenie odbioru zostało dostarczone Przewodniczącemu w dniu 12 lutego 2014 r.

W myśl postanowień art. 153 ust. 1 Regulaminu o wspomnianej decyzji zostali również poinformowanii przewodniczący komisji parlamentarnych, w których zasiada Godfrey Bloom, tj. Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Praw Kobiet i Równych Szans.

Przewodniczący przypomniał, że Godfrey Bloom może odwołać się od decyzji, w terminie dwóch tygodni licząc od daty jej przekazania, do Prezydium Parlamentu.


9. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady ustanawiające program na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej (program Herkules III) i uchylające decyzję nr 804/2004/WE (00039/2013/LEX - C7-0038/2014 - 2011/0454(COD))

- Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie udzielania koncesji (00073/2013/LEX - C7-0039/2014 - 2011/0437(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (00074/2013/LEX - C7-0040/2014 - 2011/0438(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 510/2011 w celu określenia warunków osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych lekkich samochodów dostawczych przewidzianego na 2020 r. (00106/2013/LEX - C7-0041/2014 - 2012/0191(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (00075/2013/LEX - C7-0042/2014 - 2011/0439(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego programu na rzecz konsumentów na lata 2014–2020 oraz uchylające decyzję nr 1926/2006/WE (00107/2013/LEX - C7-0043/2014 - 2011/0340(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektywę 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia nr (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (00125/2013/LEX - C7-0055/2014 - 2013/0062(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 827/2004 zakazującego przywozu opastuna (Thunnus obesus) pochodzącego z Boliwii, Kambodży, Gwinei Równikowej, Gruzji i Sierra Leone oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1036/2001 (00016/2014/LEX - C7-0056/2014 - 2013/0097(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej, zastępujące rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 736/96 (00117/2013/LEX - C7-0057/2014 - 2013/0082(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 w odniesieniu do włączenia Grenlandii do systemu certyfikacji Procesu Kimberley (00136/2013/LEX - C7-0058/2014 - 2013/0198(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym (00115/2013/LEX - C7-0061/2014 - 2012/0180(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 260/2012 w odniesieniu do przejścia na ogólnounijne polecenia przelewu i polecenia zapłaty (00009/2014/LEX - C7-0062/2014 - 2013/0449(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego (00113/2013/LEX - C7-0063/2014 - 2010/0210(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 2008/97, (WE) nr 779/98 i (WE) nr 1506/98 w zakresie przywozu oliwy z oliwek i innych produktów rolnych z Turcji w odniesieniu do uprawnień delegowanych i wykonawczych, które zostaną przyznane Komisji (00112/2013/LEX - C7-0064/2014 - 2011/0453(COD))

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits (recast) (00054/2013/LEX - C7-0065/2014 - 2011/0357(COD))

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast) (00053/2013/LEX - C7-0066/2014 - 2011/0356(COD))

- Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (wersja przekształcona) (00052/2013/LEX - C7-0067/2014 - 2011/0354(COD))

- Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (wersja przekształcona) (00050/2013/LEX - C7-0068/2014 - 2011/0352(COD))

- Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona) (00049/2013/LEX - C7-0069/2014 - 2011/0351(COD))

- Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych (wersja przekształcona) (00048/2013/LEX - C7-0070/2014 - 2011/0350(COD))

- Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (wersja przekształcona) (00047/2013/LEX - C7-0071/2014 - 2011/0349(COD))

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 774/94, as regards the implementing and delegated powers to be conferred on the Commission (00104/2013/LEX - C7-0072/2014 - 2011/0445(COD))

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Regulation of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products and repealing Council Regulation (EEC) No 1601/91 (00091/2013/LEX - C7-0073/2014 - 2011/0231(COD))

- Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (wersja przekształcona) (00051/2013/LEX - C7-0074/2014 - 2011/0353(COD)).


10. Akty delegowane (art. 87a ust. 6 Regulaminu)

Projekt aktu delegowanego z przedłużonym okresem zgłaszania sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2002/87/CE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących stosowania metod obliczania wymogów adekwatności kapitałowej w odniesieniu do konglomeratów finansowych (C(2014)00139 – 2014/2572(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: jeden miesiąc, licząc od daty otrzymania w dniu 28 stycznia 2014 r.

Przedłużenie terminu zgłaszania sprzeciwu: dodatkowy miesiąc na wniosek Parlamentu Europejskiego

odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: ECON


11. Konsultacje z innymi instytucjami

Konsultacje z Trybunałem Sprawiedliwości oraz z Trybunałem Obrachunkowym

Zgodnie z postanowieniami artykułu 336 Traktatu, Przewodniczący skonsultował się z Trybunałem Sprawiedliwości oraz z Trybunałem Obrachunkowym w sprawie:

- projektu rozporządzenia Rady dostosowującego ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej oraz współczynniki korygujące mające zastosowanie do tychże wynagrodzeń i emerytur (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))

- projektu rozporządzenia Rady dostosowującego ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej oraz współczynniki korygujące mające zastosowanie do tychże wynagrodzeń i emerytur (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD)).


12. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 115 Regulaminu):

- (O-000001/2014), które skierował Jarosław Leszek Wałęsa, w imieniu komisji PECH, do Komisji: Status prawny archipelagu Svalbard i jego zasobów rybnych (2014/2506(RSP)) (B7-0107/2014)

- (O-000028/2014), które skierował Juan Fernando López Aguilar, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Przyszłość unijnej polityki wizowej (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)


13. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 201 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 20/02/2014

Marcello Dell Eva (Movimento Vegetariano No Alla Caccia) (nr 2885/2013); Rosmarie Hennecke-Gramatzki (nr 2886/2013); (nazwisko utajnione) (nr 2887/2013); (nazwisko utajnione) (nr 0177/2014); Cristian Titu Raicu (nr 0178/2014); Vasile State (nr 0179/2014); Ina Bach (nr 0180/2014); Mechthild Hans (nr 0181/2014); Torsten Schulze (nr 0182/2014); Flavio Miccono (nr 0183/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0184/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0185/2014); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0186/2014); Jürgen Lauer (nr 0187/2014); Agostinho Borges Serra (nr 0188/2014); Roland Schmidt (nr 0189/2014); Leif Lundgren (nr 0190/2014); Manuel Rosa Serrano (nr 0191/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0192/2014); Felipe Romero Cambrón (nr 0193/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0194/2014); Ole Fjord Larsen (nr 0195/2014); Maria Dragut (nr 0196/2014); María de la Almudena Rodilla de Baldasano (403 podpisy) (nr 0197/2014); Núria Farrés (nr 0198/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0199/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0200/2014); Werner Langen (nr 0201/2014); Lluís Gallent Albaladejo (nr 0202/2014); Raini Kiukas (nr 0203/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0204/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0205/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0206/2014); (nazwisko utajnione (nr 0207/2014); Bettina Karm-Elzenbaumer (nr 0208/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0209/2014); Margarete Speth (nr 0210/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0211/2014); Steffen Weiß (nr 0212/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0213/2014); Juan José Miguel Pajarón (nr 0214/2014); Peter Gill (nr 0215/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0216/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0217/2014); Charles Osita Okafor (nr 0218/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0219/2014); Manuel Rosa Serrano (nr 0220/2014); Jan Van den Heuvel (nr 0221/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0222/2014); Elisabetta Parmigiani (nr 0223/2014); Kamiński Janusz (nr 0224/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0225/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0226/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0227/2014); Petya Tsvetanova Tsenova (nr 0228/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0229/2014); Gordon Beard (nr 0230/2014); Karolina Dam (nr 0231/2014); Caroline Hill (nr 0232/2014); Wientje Pals (nr 0233/2014); Andreas Manthey (nr 0234/2014); Johan Willem Westerhof (nr 0235/2014); Amen Binai (nr 0236/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0237/2014); Albert García (nr 0238/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0239/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0240/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0241/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0242/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0243/2014); Flavio Miccono (nr 0244/2014); Ferdinando Fusco (nr 0245/2014); Maria Loizou (nr 0246/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0247/2014); Celestino Cué Posada (nr 0248/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0249/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0250/2014); Pia Berrend (nr 0251/2014); Hans-Joachim Brucksch (nr 0252/2014); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (nr 0253/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr 0254/2014); Francesca Montemaggi (nr 0255/2014); Marialetizia Senzani (nr 0256/2014); Michel Chaplais (nr 0257/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0258/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0259/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0260/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0261/2014); Josep Grande Gómez (nr 0262/2014); Filippini Stefania (nr 0263/2014); Patrice Serra (nr 0264/2014); Marta Marchesi (nr 0265/2014); Maria José Conceição Lobo (nr 0266/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0267/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0268/2014); Ermanno Mesiano (nr 0269/2014); Alessandro Gardossi (nr 0270/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0271/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr 0272/2014); Horst Jürgen Leditzky (nr 0273/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0274/2014); Viktor Artemenko (nr 0275/2014); Achim Göbel (nr 0276/2014); Mihai Encica (nr 0277/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0278/2014); Giorgio Martino (nr 0279/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0280/2014); Christos Chouliaras (nr 0281/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Diffesa Animali ed Ambiente) (nr 0282/2014); Fruitós Richarte i Travesset (nr 0283/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0284/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0285/2014); Κyriakos Gkikas (nr 0286/2014); Florian Bosse (nr 0287/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0288/2014); Istvan Sier (nr 0289/2014); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0290/2014); Leopoldo Zampiccoli (nr 0291/2014); Vasiliki Denaxa (nr 0292/2014); Daniel Vankov (nr 0293/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0294/2014); Angelika Odermatt (nr 0295/2014); David Guerlava (nr 0296/2014); Stefano Fuschetto (nr 0297/2014); Stefano Fuschetto (nr 0298/2014); Stefano Fuschetto (nr 0299/2014); Bruno Terriou (nr 0300/2014); Géza Dukrét (nr 0301/2014); Stefano Fuschetto (nr 0302/2014); Stefano Fuschetto (nr 0303/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0304/2014); István Török (nr 0305/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0306/2014); Flavio Miccono (nr 0307/2014); Domenico Miccono (nr 0308/2014); José Manuel Martín Álvarez (nr 0309/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0310/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0311/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0312/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0313/2014); Robert Wenzel (nr 0314/2014); Enrico Battistel (nr 0315/2014); Tenna Ann Dajani (nr 0316/2014); Giovanni Gallorini (nr 0317/2014); Rodolfo Carlos Warcok (nr 0318/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0319/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Diffesa Animali Ed Ambiente) (nr 0320/2014); Patrick Groux (nr 0321/2014); Borja Pérez Serna (nr 0322/2014); Fox Kenneth (nr 0323/2014); Pia Idaline Buchwald Christjansen (nr 0324/2014); Klaus Büchner (nr 0325/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0326/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr 0327/2014); Vlado Kunštek (nr 0328/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0329/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0330/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0331/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0332/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0333/2014); Abraamjan Mjasnik (nr 0334/2014); Valery Johan Panelle (nr 0335/2014); Elisabetta Fabi (nr 0336/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0337/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0338/2014); (nazwisko utajnione) (8 podpisów) (nr 0339/2014); Jean-Michel Weber (nr 0340/2014); John Middlemas (nr 0341/2014); Maria Donciu Ivanov (nr 0342/2014); Jorge Cubells Rodríguez-Flores (nr 0343/2014); Mariyka Popova (nr 0344/2014); Christian Beifuss (nr 0345/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0346/2014); Nikolaos Ntermanakis (nr 0347/2014); Maurizio Antonio Carlucci (nr 0348/2014); Ion Carstea (nr 0349/2014); Steven Mulholland (nr 0350/2014); Wolfgang Petri (nr 0351/2014); Valerian Dragomir (nr 0352/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0353/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0354/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0355/2014); Maria Monosi (nr 0356/2014); Juan Carlos Rico Arrabal (nr 0357/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0358/2014); Flavio Miccono (nr 0359/2014); Silvia Alcolea Flores (nr 0360/2014); (nazwisko utajnione) (nr 0361/2014); Silvia Chala Vaz (nr 0362/2014); Per Andresen (nr 0363/2014).

Przewodniczący ogłosił, że zgodnie z postanowieniami art. 201 ust. 13 Regulaminu, przekazał, w dniu 21 lutego 2014 r., komisji przedmiotowo właściwej petycje skierowane do Parlamentu przez osoby fizyczne i prawne niebedące obywatelami Unii Europejskiej i nieposiadające w krajach członkowskich adresu zamieszkania lub siedziby.


14. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczoną kopię następującego dokumentu:

- Umowa między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu o ułatwieniach w wydawaniu wiz


15. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Unii Europejskiej w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

ITRE, ECON

- Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję 2004/162/WE w zakresie, w jakim ma ona zastosowanie do Majotty począwszy od 1 stycznia 2014 r. (COM(2014)0024 - C7-0031/2014 - 2014/0010(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

ECON

2) przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 91/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie statystyki transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych dotyczących towarów, pasażerów i wypadków (COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Michael Cramer (A7-0002/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień przekazanych i wykonawczych w zakresie przyjmowania niektórych środków (COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Eva Lichtenberger (A7-0003/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (COM(2013)0451 - C7-0198/2013 - 2013/0218(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: József Szájer (A7-0010/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej szereg aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: József Szájer (A7-0011/2014)

- ***ISprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa kolei (przekształcenie) (COM(2013)0031 - C7-0028/2013 - 2013/0016(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Michael Cramer (A7-0015/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2004 (COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona) (COM(2013)0162 - C7-0088/2013 - 2013/0089(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (wersja przekształcona) (COM(2013)0030 - C7-0027/2013 - 2013/0015(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego (COM(2013)0028 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową (COM(2013)0029 - C7-0025/2013 - 2013/0029(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

- Sprawozdanie w sprawie wprowadzenia zmian do art. 136 Regulaminu (dotyczącego uczestnictwa posłów w posiedzeniach) (2013/2033(REG)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Gerald Häfner (A7-0038/2014)

- Sprawozdanie zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie przeglądu europejskiego nakazu aresztowania (2013/2109(INL)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Baroness Sarah Ludford (A7-0039/2014)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Indonezji dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

- Sprawozdanie w sprawie uprawy roślin: jak poprawić jakość i zwiększyć wydajność? (2013/2099(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawczyni: Marit Paulsen (A7-0044/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych (COM(2013)0428 - C7-0178/2013 - 2013/0200(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0046/2014)

- Sprawozdanie w sprawie przyszłości europejskiego sektora ogrodnictwa — strategie na rzecz wzrostu (2013/2100(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawczyni: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

- Sprawozdanie w sprawie sytuacji praw podstawowych w Unii Europejskiej (2012) (2013/2078(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Louis Michel (A7-0051/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (COM(2013)0554 - C7-0239/2013 - 2013/0268(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A7-0052/2014)

- Sprawozdanie w sprawie przygotowania do nadejścia w pełni zintegrowanych mediów audiowizualnych (COM(2013)0231 - 2013/2180(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Sabine Verheyen (A7-0057/2014)

- Sprawozdanie w sprawie SOLVIT (2013/2154(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

- Sprawozdanie w sprawie długoterminowego finansowania gospodarki europejskiej (2013/2175(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Wolf Klinz (A7-0065/2014)

- Sprawozdanie w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2014 (2013/2194(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014)

- Sprawozdanie w sprawie oceny finansów Unii opartej na uzyskanych wynikach: nowego narzędzia Komisji Europejskiej mającego na celu usprawnienie procedury udzielania absolutorium (2013/2172(INI)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Michael Theurer (A7-0068/2014)

- Sprawozdanie w sprawie przyjęcia szczególnych środków w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa mających na celu zwiększenie roli kobiet (2013/2150(INI)) - komisja PECH - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Dolores García-Hierro Caraballo - Sprawozdawca: Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

- Sprawozdanie w sprawie wykorzystywania seksualnego i prostytucji oraz ich wpływu na równouprawnienie płci (2013/2103(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

- Sprawozdanie w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – 2012 r. (2013/2156(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet (2013/2004(INL)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

- Sprawozdanie w sprawie siódmego i ósmego sprawozdania Komisji Europejskiej z postępów unijnej polityki spójności oraz w sprawie sprawozdania strategicznego 2013 dotyczącego realizacji programów na lata 2007–2013 (2013/2008(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0081/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Chorwację i Cypr niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi na przejazd tranzytem przez ich terytorium lub planowany pobyt na tym terytorium nieprzekraczający 90 dni w dowolnym okresie 180 dni oraz uchylającej decyzję nr 895/2006/WE i decyzję nr 582/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2013)0441 - C7-0186/2013 - 2013/0210(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej – roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2014 rok (2013/2157(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Philippe De Backer (A7-0084/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (wersja przekształcona) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Werner Langen (A7-0085/2014)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie standardowej deklaracji VAT (COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Ivo Strejček (A7-0090/2014)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2014 r. (2013/2158(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014)

- *** Wstępne sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Indonezji, z drugiej strony, z wyłączeniem kwestii związanych z readmisją (11250/2013 - C7-0351/2013 - 2013/0120A(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Ana Gomes (A7-0093/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol) i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW i 2005/681/WSiSW (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 - 2013/0091(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

- *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Turcji o readmisji osób przebywających nielegalnie (10697/2012 - C7-0029/2014 - 2012/0122(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Renate Sommer (A7-0097/2014)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Tadeusza Cymańskiego (2013/2278(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Dimitar Stoyanov (A7-0099/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (COM(2013)0853 - C7-0430/2013 - 2013/0415(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall oraz zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2009/831/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A7-0113/2014)

- Sprawozdanie w sprawie opłat licencyjnych za kopie na użytek prywatny (2013/2114(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Françoise Castex (A7-0114/2014)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Indonezji w zakresie kwestii dotyczących readmisji (11313/2013 - C7-0356/2013 - 2013/0120B(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Ana Gomes (A7-0115/2014)

- *** Zalecenie w sprawie decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a republikami Kostaryki, Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Nikaragui i Panamy z drugiej strony, w odniesieniu do art. 49 ust. 3 tej umowy (12400/2013 - C7-0426/2013 - 2012/0219B(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Renate Weber (A7-0119/2014)

- Sprawozdanie w sprawie optymalnego rozwijania potencjału regionów najbardziej oddalonych poprzez tworzenie synergii między funduszami strukturalnymi i innymi programami Unii Europejskiej (2013/2178(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Younous Omarjee (A7-0121/2014)

- * Sprawozdanie w sprawie powołania Oskara Hericsa na członka Trybunału Obrachunkowego (05077/2014 - C7-0009/2014 - 2014/0802(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A7-0128/2014)

- Sprawozdanie w sprawie promowania rozwoju za pomocą odpowiedzialnych praktyk biznesowych, w tym w odniesieniu do roli przemysłu wydobywczego w krajach rozwijających się (2013/2126(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawczyni: Judith Sargentini (A7-0132/2014)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Indonezji, z drugiej strony, z wyłączeniem kwestii związanych z readmisją (11250/2013 - C7-0351/2013 - 2013/0120A(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Ana Gomes (A7-0134/2014)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 443/2009 w celu określenia warunków osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych samochodów osobowych przewidzianego na 2020 r. (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającej dyrektywy Rady 77/91/EW i 82/891/EW, dyrektywy 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE i 2011/35/WE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (COM(2013)0026 - C7-0026/2013 - 2013/0013(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Leków za prowadzenie działań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Linda McAvan (A7-0476/2013)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall w całej UE (COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Philippe De Backer (A7-0482/2013)


16. Porządek obrad

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ustalenia porządku prac.

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w dniach lutego II (PE 529.494/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 140 Regulaminu):

Poniedziałek, wtorek

Bez zmian.

Środa

Przewodniczący poinformował o otrzymaniu od Martina Callanana, w imieniu grupy ECR, oraz od Herberta Reula wniosku o przeniesienie głosowania nad sprawozdaniem Lindy Mc Avan zatytułowanego Produkcja, prezentowanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów” (A7-0276/2013) (punkt 160 projektu porządku obrad) i przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami tego rodzaju wniosek będzie mógł zostać złożony na początku głosowania.

Czwartek

- Sytuacja w Wenezueli (oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) (pkt 249 projektu porządku obrad).
Wniosek grupy PPE o zamknięcie debaty w sprawie oświadczenia przedłożeniem projektu rezolucji.

Głos zabrali: Jean-Pierre Audy w imieniu grupy PPE, w celu uzasadnienia wniosku, oraz João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, w celu zgłoszenia sprzeciwu.

Parlament wniosek przyjął.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

°
° ° °

Głos zabrała Izaskun Bilbao Barandica w sprawie procesu pokojowego w Kraju Basków.


17. Docelowe zmniejszenie emisji CO2 z nowych samochodów osobowych przewidziane na 2020 r. ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 443/2009 w celu określenia warunków osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych samochodów osobowych przewidzianego na 2020 r. [COM(2012)0393 - C7-0184/2012- 2012/0190(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

Thomas Ulmer przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Connie Hedegaard (członkini Komisji).

Głos zabrali: Fiona Hall (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Eider Gardiazábal Rubial (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Mario Pirillo w imieniu grupy S&D, Chris Davies w imieniu grupy ALDE, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Ivo Belet, Marita Ulvskog, Holger Krahmer i Silvia-Adriana Ţicău.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dubravka Šuica, Judith A. Merkies, João Ferreira, Andrej Plenković, Biljana Borzan i Jolanta Emilia Hibner.

Głos zabrali: Connie Hedegaard i Thomas Ulmer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.8 protokołu z dnia 25.2.2014.


18. Wspólnotowy znak towarowy ***I - Ustawodawstwo państw członkowskich odnoszące się do znaków towarowych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego [COM(2013)0161 - C7-0087/2013- 2013/0088(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona) [COM(2013)0162 - C7-0088/2013- 2013/0089(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

Cecilia Wikström przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: George Sabin Cutaş (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Andreas Schwab (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Marielle Gallo w imieniu grupy PPE, Bernhard Rapkay w imieniu grupy S&D, Christian Engström w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Dimitar Stoyanov, niezrzeszony, i Giuseppe Gargani.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sandra Petrović Jakovina, Eva Lichtenberger i Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrali: Michel Barnier i Cecilia Wikström.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.9 protokołu z dnia 25.2.2014 i pkt 5.10 protokołu z dnia 25.2.2014.


19. Zamrożenie i konfiskata dochodów pochodzących z działalności przestępczej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamrożenia i konfiskaty dochodów pochodzących z działalności przestępczej w Unii Europejskiej [COM(2012)0085 - C7-0075/2012- 2012/0036(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013)

Monica Luisa Macovei przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: Salvatore Iacolino w imieniu grupy PPE, Rita Borsellino w imieniu grupy S&D, Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, Hubert Pirker i James Nicholson.

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Slavi Binev i Roberta Angelilli.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić i Mairead McGuinness.

Głos zabrali: Cecilia Malmström (członkini Komisji) i Monica Luisa Macovei.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.11 protokołu z dnia 25.2.2014.


20. Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol) i uchylającego decyzje 2009/371/WSiSW i 2005/681/WSiSW [COM(2013)0173 - C7-0094/2013- 2013/0091(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Jutta Haug (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Alexandra Thein (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO), Marco Scurria w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, Slavi Binev i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness i Hubert Pirker, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hansa-Petera Martina.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.12 protokołu z dnia 25.2.2014.


21. Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, wolontariacie lub pracy w charakterze au pair (wersja przekształcona) [COM(2013)0151 - C7-0080/2013- 2013/0081(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Cecilia Wikström (A7-0377/2013)

Cecilia Wikström przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Antigoni Papadopoulou (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Dimitar Stoyanov (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dimitara Stoyanova, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Marek Henryk Migalski w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Hans-Peter Martin, niezrzeszony, Sari Essayah, Claude Moraes, Janusz Wojciechowski, Seán Kelly i Ruža Tomašić.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dubravka Šuica, Tonino Picula, Andrew Henry William Brons, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jeana Lamberta, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Andrej Plenković i João Ferreira.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Mairead McGuinness i Franz Obermayr w sprawie procedury pytań z sali (Przewodnicząca przyjęła do wiadomości zgłoszone uwagi).

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Cecilia Wikström.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.13 protokołu z dnia 25.2.2014.


22. Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej – EU Aid Volunteers [COM(2012)0514 - C7-0303/2012- 2012/0245(COD)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Michèle Striffler (A7-0158/2013)

Michèle Striffler przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Kristalina Georgieva (członkini Komisji).

Głos zabrali: María Muñiz De Urquiza (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Filip Kaczmarek w imieniu grupy PPE, Corina Creţu w imieniu grupy S&D, Bill Newton Dunn w imieniu grupy ALDE, Alf Svensson, Ricardo Cortés Lastra, Cristian Dan Preda i Antigoni Papadopoulou.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Monika Panayotova, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, João Ferreira, Seán Kelly, Franz Obermayr, Dubravka Šuica, Iosif Matula, Krisztina Morvai, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Newtona Dunna, Andrej Plenković i Davor Ivo Stier.

Głos zabrali: Kristalina Georgieva i Michèle Striffler.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.14 protokołu z dnia 25.2.2014.


23. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 150 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Rareş-Lucian Niculescu, Elena Băsescu, Catherine Stihler, Jelko Kacin, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Marek Henryk Migalski, Nikola Vuljanić, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons i Monica Luisa Macovei.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jorgo Chatzimarkakis, Mirosław Piotrowski, Paul Nuttall, Dubravka Šuica, Andrés Perelló Rodríguez, Marian Harkin, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Tonino Picula, Rosa Estaràs Ferragut, María Irigoyen Pérez, Anna Záborská, Josefa Andrés Barea, Mairead McGuinness i József Szájer.


24. Zwalczanie przemocy wobec kobiet (krótka prezentacja)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet [2013/2004(INL)] - Komisja Praw Kobiet i Równych Szans. Sprawozdawczyni: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

Antonyia Parvanova dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Roberta Angelilli, Biljana Borzan, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Elena Băsescu i Marusya Lyubcheva.

Głos zabrała Kristalina Georgieva (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.17 protokołu z dnia 25.2.2014.


25. Wykorzystywanie seksualne i prostytucja oraz ich wpływ na równouprawnienie płci (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie wykorzystywania seksualnego i prostytucji oraz ich wpływu na równouprawnienie płci [2013/2103(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

Mary Honeyball dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Edite Estrela, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Zbigniew Ziobro, Krisztina Morvai, Piotr Borys i Anna Hedh.

Głos zabrała Kristalina Georgieva (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 9.15 protokołu z dnia 26.2.2014.


26. Przekazywanie uprawnień ustawodawczych i korzystanie przez Komisję z uprawnień wykonawczych (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie dalszych działań związanych z przekazaniem uprawnień ustawodawczych i kontrolą przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję [2012/2323(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: József Szájer (A7-0435/2013)

József Szájer dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness i Elena Băsescu.

Głos zabrała Kristalina Georgieva (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.18 protokołu z dnia 25.2.2014.


27. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 529.494/OJMA).


28. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.50.

Klaus Welle

Othmar Karas

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cramer, Creţu, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, van der Kammen, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Provera, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności